"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 
[« vissza ]

[» Hermetikus Könyvtár «]
keret nélkül

[ előre »]

   

Tarr Dániel

Bevezetés a Tarotba

- Introduction to Tarot -

[ » BEVEZETÉS « ]
[ » ARKÁNUMOK « ]
[ » HASZNÁLAT « ]
[ » TAROT JÓSLÁS « ]

TAROT ANALÓGIÁK

A TAROT

A tarot eredete

A Tarot kártyák származása homályba vész. Újrafelfedezésük a XVIII. században Antoine Court de Gébelin (1725-1784) nevéhez fűződik, aki "Monde Primitif" című átfogó művét (1775-1784) "az alexandriai könyvtár elveszett kincsének egyetlen megmaradt könyve"-ként mutatta be az olvasónak. 

Azóta többen osztották feltevését, mely szerint Izrael népe a kapocs a régi Egyiptom és a nyugat között. Ezt a hipotézist alátámasztandó előszeretettel nyúlnak a 22 Nagy Arkánum és a héber ábécé 22 betűjének kabbalisztikus jelentése között felfedezhető azonosságokhoz. Különösen a nagy francia okkultista Alphonse-Louis Constant (1810-1875), vagy ismertebb (ál)nevén Eliphas Lévi (Zahed) állítja A mágia dogmája és rituáléja című fő művében (1856), hogy a Tarot az a könyv, melyet a héberek Henochnak, az egyiptomiak Hermes Trismegistosnak, a görögök pedig legendás városalapítójuknak, Kadmosnak tulajdonítanak. Megint mások indiai eredetűnek vélik a játékot, mivel a kártya lényegi jelképei indiai istenségek ismertetőjeleivel azonosak. Roger Tilley "Playing Cards" című munkájában (1973) arra az érdekes párhuzamra figyelmeztet, hogy a Kis Arkánum négy fő szimbóluma (Botok, Kardok, Érmék, Kelyhek) Adhanari főisten jelképe, kinek bal oldalát Shiva, jobb oldalát az isteni Shakti jeleníti meg.

A XIII. században viszont minden nyom elvész. Bár 1240-ben a Worcester-i Zsinat megemlíti a "király és királyné játéká"-t, de végül is nem derül ki, hogy kártyajátékról van-e szó. Először régi nevén "Naibi"-ként említik a kártyát 1299-ben a "Trattato del governo della familia di Pipozzo di Sandro" című munkában. A XIV. századból származó írásos emlékekből kiderül, hogy a kártyajátékot betiltották. Példa erre az 1369-es dekrétum, melyet V. Károly, Franciaország királya látott el kézjegyével. Továbbá ismeretes a londoni British Museum gyűjteményéből egy brefeldi (Svájc) szerzetestől, Johannes testvértől származó latin nyelvű feljegyzés, melyben így ír: "Egy bizonyos, kártyajátéknak nevezett játék az Úr 1377. évében vált nálunk ismertté. Ez a játék képek segítségével tökéletesen ábrázolja a világ mostani állapotát. De hogy mikor, hol és ki találta ki, az teljesen ismeretlen előttem." A továbbiakban egy 4 sorozatra felosztott, legalább 52 lapból álló kártyajátékot ír le.

Egy meggyőző elmélet szerint csak a 22 Nagy Arkánum eredete vezethető vissza régmúlt időkre, az 56 Kis Arkánum keletkezése a középkorra tehető. Ennek megfelelően a Kis Arkánum a középkori rend jelképe: Kardok = lovagok, Kelyhek = papság,, Érmék = kereskedők, Botok = parasztság.

Eredetüknek megfelelően közkedveltek azok a feltételezések, melyek szerint a kártyát a keresztes lovagok (egyiptomi eredet) vagy a cigányok (indiai eredet) hozták magukkal Európába. Ezek a feltételezések aligha egyeztethetők össze a fenti adatokkal. A keresztes hadjáratok ideje túlságosan távolra nyúlik vissza, és magát az ezen szellemi értéket támogató templomos rendet IV. Fülöp már 1307. október 13-án feloszlatta. A cigányok viszont az 1400-as években bukkantak fel Európában, így csupán a kártyák terjesztőiként, de semmi esetre sem forrásaiként jöhetnek szóba.

Lényegtelen, hogy ezek a kártyák "mindössze" 500 évesek, vagy sokkal hosszabb múltra tekintenek vissza. Kétségtelen, hogy a szimbólumok és képek, amelyek elsősorban a 22 Nagy Arkánumon jelennek meg, a nyugati lélek archetípusai, melyek már az emberiség korai történetében elevenen éltek.

A kártyákat eleinte "Naibi" néven említették, ebből eredt később a "Naibis" és "Naipes" név. Ez a megnevezés állítólag Kasztiliából származik, a "Nabab" szóra vezethető vissza, ami szanszkrit nyelven alkirályt, helytartót és kormányzót jelent. Mai elnevezése a "Tarochino", "Tarocco" vagy Tarocchi" jelöléseknek felel meg, melyek már nagyon régen használatosak voltak Olaszországban, és melyeket egyesek a Po egyik mellékfolyójának nevére, a Tarora vezetnek vissza. Megint mások a játék titokzatos eredetére való utalást látnak a négy betű számos kombinációs lehetőségében. Így állította össze az amerikai okkultista Paul Foster Case (1884-1954) ebből a tetragrammatonból a következő mondatot: "ROTA TARO ORAT TORA ATOR", melynek jelentése: "A Tarot kereke Athor törvényét hirdeti." Megdöbbentő az a megfelelés, amely a Taro és a Tora, Mózes öt könyvének, a zsidók törvénykönyvének neve között fedezhető fel.

A századforduló körül egyre nőtt az érdeklődés a Tarot kártyák iránt, sőt, Arthur Edward Waite (1857-1941) azokat nagymértékben tovább gazdagította. Waite, aki Amerikában született, de Angliában nevelkedett, az okkultizmus nagy ismerője volt. Tagja, később nagymestere lett a befolyásos, mágikus rendnek, az "Aranyló hajnal titkos rendjé"-nek, melyet 1888-ban alapított többek között Samuel McGregor Mathers, Dr. Wynn Westcott és Dr. William Woodman. A rendnek ismert tagja volt a költő William Butler Yeats és a híres mágus Aliester Crowley. Waite a szellemi atyja egy új tarot kártyának, amelyet egyik rendtársa, Pamela Coleman Smith rajzolt. A művész kézjegye "PCS" mind a 78 lapon szerepel. Míg az eddigi Tarot kártyákon csupán a Nagy Arkánumon, az udvari figurák lapjain és esetleg az Ászokon szerepelt illusztráció, a Waite által megálmodott csomagban a fennmaradó 36 lapon is láthatók az értelmezésüket inspiráló képek. Ezen gazdagítás eredményeként az ő Tarotja ma a legelterjedtebb, könyvem alapjául is szolgáló játék.

A Tarot felépítése

A korai kártyajátékok különböző számú lapokból álltak. A firenzei játékban 41 ütőkártya és 56 közönséges lap, a bolognaiban 62 lap volt. A mantuai Andrea Mantegnától származó legszebb csomag 50 kártyából állt. Voltak játékok, melyek 12, egyenként 12 lapos sorozatból álltak, de voltak egyenként 12 lapból álló, 8 sorozatot tartalmazó csomagok is. Csak 1600 körül ír az itáliai Garzoni olyan játékról, amely a mai Tarotnak megfelelően 22 Nagy Arkánumot és 56 Kis Arkánumot foglal magába. Ebben a formában nevezték velencei csomagnak vagy marseille-i Tarotnak.

A Nagy Arkánumnak a Bolondtól (0) a Világig (21) terjedő 22 kártyája olyan képeket jelenít meg, melyek mítoszokból és más hagyományokból meglepően ismerősnek tűnnek. A többi lap, az 56 Kis Arkánum négy sorozatra van felosztva, mint ahogy a mai kártyajátékokból ismerjük: Botok = treff, Kardok = pikk, Kelyhek = herc, Érmék = káró. Minden sorozat 14 lapból 10 számozott (Ász = 1-től 10-ig) és 4 udvari figurát ábrázoló kártyából (Király, Királynő, Lovag és Apród) áll.

[« top ]

[Lásd: Hajo Banzhaf: TAROT kézikönyv]

A Tarot mint beavatási rendszer

A tarot huszonkét képből álló sorozat, amelyhez még négy színben tíz-tíz, esetleg tizenkét (vagy tizennégy) lap csatlakozik.

A huszonkét lap első pillanatra is azonnal analógnak látszik a kaldeus asztrológia zodikuszának tizenkét képével, a kínai Ji king hatvannégy ábrájával, a mexikói tolték naptár képeivel. A különbség az archaikus rendszerek között csak az, hogy mindegyiknek más aritmológiája van. A tarot aritmológiája huszonkettes, ami azt jelenti, hogy a huszonkét szám közül egyik a másik nélkül értelmetlen, és hogy a huszonkét szám együttes összege az egész. Az aritmológiáról (arithmosz - szám, logosz - értelem) tudjuk, hogy ez a szám értelmezéséről szóló tanítás. A számértelmezés minden esetben az egység jegyében történik. PÜTHAGORASZ (ORPHEUSZ) egysége a tizes. Az asztrológia egysége a tizenkettes. A szánkhja egysége a huszonötös. A Kabala (és a tarot) egysége a huszonkettes. Ami azt jelenti, hogy a Kabala a huszonkettőt tekinti egy egésznek. A hagyomány aritmológiái definitív természetűek. A modern szcientifista aritmológiában a szám értelmét elvesztette. Miért? Mert úgynevezett végtelen számsorral kalkulál. Tudjuk, hogy ez hibás és hamis. Nincs végtelen számsor. Legnagyobb szám van (BÖHME), és e legnagyobb szám a világ száma. Minderről már többször volt szó.

A tarot kétségen kívül hermetikus, valószínűleg egyiptomi eredetű, bár mai alakjában kabalisztikus megfogalmazásban maradt ránk. A tarot huszonkét ábráját a héber huszonkét betűvel is a Kabala látta el, minden bizonnyal még Alexandriában. A tarot a hagyomány szerint HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ műve. ELIPHAS LÉVY azt mondja, hogy a hermetikának az az eljárása, amelynek segítségével az úgynevezett nagy arkánumot meg lehet valósítani, itt rejtőzik. A nagy arkánum a tökéletesen felszabadított emberi személy, aki a világuralom és a béke megteremtője. Amint látszik, egyáltalán nem kis igényű dologról volt szó.

A tarot használatának egyik módja - mint a kínai Ji kingé, az asztrológiáé és a mexikói naptáré - sorselemzés volt. Később ezt a sorselemzést devalvált alakjában jóslásnak nevezték. A csillagokból, a kártyából, a tenyérből való jóslás alapja az archaikus aritmológia, amelynek segítségével az ember sorsának tényezőit bizonyos helyzetben és időpontban számba tudja venni, vagyis az azokkal való reális számolás lehetségét megismeri. Később, amikor a tarot kártyajátékká vált, az eredeti sorselemzés értelmét vesztette, a jóslás a merő primitív intuíció eszközeivel teljesen megbízhatatlan.

Tarot Életfa

A tarot huszonkét képe közül huszonegy számozott, a huszonkettedik számozatlan. A huszonegy számozott kép a háromszor hétnek felel meg. Nem egyéb ez, mint az alkímia hét-hét-hét művelete a három princípium (kezdet) jegyében. Az első hét művelet a sal kezdetében, a második hét a sulphur kezdetében, a harmadik hét a merkur kezdetében folyik le. Természetesen mindig úgy, hogy a három kezdet is, a hét művelet is állandóan szimultán, mint ahogy a nyelvben is a huszonkét hang állandóan szimultán. Mind a huszonkét kép ábra, de nem szimbólum és nem típus, hanem úgynevezett mátrix. BÖHME a mátrixot szignatúrának is nevezi. A mátrixnak csak meghatározott (definitív) aritmológiában van jelentése és értelme. Más aritmológiába áthelyezve is csak zavarra ad okot. Az egyes mátrixok az aritmológiai alapértelmezés (az Egy) műveletei és transzmutációi. Értelmük csak az Egyhez viszonyítva van. A mátrixokat minden valószínűség szerint eredetileg sem látták el semmiféle szöveggel. Ebben az esetben kép-látásról és képtudás elsajátításáról van szó. A képet nem lehet megcáfolni. A kép nem bizonyítható, hanem van. Az ember legfeljebb más képet állít melléje vagy szembe, de ez az előbbit nem teszi fölöslegessé. A kép az, amiben az alak és az értelem egybeesik. Ezért nincs szám szemléletesség nélkül.

   A tarot huszonkét képfogalmazása a fogalmazások megcáfolhatatlanságát jelzi. HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ egyébként is apodiktikusan fogalmazott. A Tabula Smaragdina is úgy kezdődik, hogy az, amit mond biztos, hazugság nélkül való és igaz, és úgy végződik, hogy mindhárom tudás birtokában van. A látványokban való fogalmazás hatása közvetlenebb. Ezért a művészet az embert mélyebben érinti, mint a tudomány. S ezért az archaikus szentkönyvek, ha döntő mondanivalójuk van, példázatokat mondanak. A példázat (analógia) egzaktabb, mint a racionális fogalom.

A tarot nem kész életterv. Más szóval a tarot nem filozófia és nem világnézet. Kész világnézetet nyújtani annyi, mint az embert eldologiasítani és elszemélyteleníteni. Amire szükség van, nem kész élettervet, hanem eszközöket nyújtani, hogy minden ember minden személyes képességét felszabadíthassa. Nem kész rendszereket kell adni, hanem az ébresztő mozzanatok folyamatos lehetőségét biztosítani. A tarot mátrixai ezért nem típusok, vagyis nem meghatározások és maradéktalan jelentések, amelyek az embert kész helyzet elé állítják, hanem meghatározhatatlan (infinitezimális) értelmek.

Goethe szavával a mátrixok ősértelmek (Urworte), vagyis ősképek, vagyis éppen mátrixok amik nem egyebek, mint anyák, anyajegyek, bélyegek, szignatúrák, amelyek az ember eredetének bázisát tárják fel. Az ember sorsa ilyen ősképek és ősértelmek szüntelen átminősülésének és elváltozásának jegyében folyik le. Az asztrológia és a Ji king és a mexikói naptár pontosan ugyanezzel a módszerrel dolgozik.

   A tarot-nak különösen a sors olyan helyzeteiben van jelentősége, amikor az ember sorshaladványában megakad, több mátrix egyszerre aktuálissá válik, zavar és komplikáció támad, és a sors stagnál. Hindu analógiával azt lehet mondani, hogy karmatorlódás keletkezik. Egyszerre több karma (sors) válik esedékessé. Ilyesmi az emberek, de a népek életében is elég gyakori. Modern szóval az ember vagy a nép válságban van. Sajátságos többszólamúság és poliritmia és sokértelműség aktualizálódik, olyan szövevény, amelyben az ember bele is zavarodhat és el is kallódhat.

Példa volt már erre is éppen elég. Ma minden civilizált ember sorsa és az egész emberiség sorsa már csak a civilizáció bonyolult morális-politikai-gazdasági-társadalmi-pszichológiai szerkezeténél fogva is válságban van. Minden ember és az egész emberiség több egymással meg nem egyező sorsot egy időben él. Az ember sorsát konfliktusai határozzák meg, és az dönti el, hogy e konfliktusokat hogyan, főként milyen színvonalon tudja megoldani. A tarot mátrixaival a válságot értelmesíti. A karmatorlódást nem oldja fel, hanem azzal, hogy a mátrixokat az ember kezébe adja, a megoldást lehetővé teszi. Persze a válság megmarad, de magasabb nívóra helyeződik át, vagyis nehezebb lesz, ami csak más szó arra, hogy könnyebb. A torlódás megmarad és a hibák és a bűnök is megmaradnak, ami még tűrhető, de a gyarlóságok is, ami alig elviselhető. Aki azonban jól odafigyel, észreveszi, hogy nem egészen. Ismétlődik és megmarad, de felső oktávján, vagyis még pontosabban a válság a mellékhangnemekből fokozatosan átkerül a főhangnembe. Az összes kérdések pedig, vagyis maga az élettéma, a sorsfeladat, a képlet csak a főhangnemben oldható meg. Ez a folyamat nem olyan, mint az öregedés. Olyan, mint amikor a gyümölcs megérik. A bűn és a hiba és a gyarlóság megmarad, de az ember hatalmat nyer fölötte, nem hogy eltűntesse, hanem hogy pozitíven felhasználhassa. A tarot ezek szerint olyan éberen felidézett sorsmatematikai haladványsor, vagyis olyan éberré tett karmatorlódási folyamat, amely az ember (emberiség) csíráit képszerűen megmutatja, s azáltal, hogy a világosságra emeli, átvilágítja és felbontja, ezzel az embert értelmesen dramatizálja (harmonizálja, hangszereli). Azzal, hogy a sors drámájának egy aritmológiai értelmezésen belül lehetséges változatait átvilágította, az embert a sors fölötti létezés számára éretté teszi. Csak más szó ez arra, hogy szabad személlyé emeli.

   A tarot mátrixai azonban nemcsak a válságokban nyújtanak megoldási lehetőséget. A mátrixok a rejtett karmacsírákat akkor is felébresztik, ha azok még válságot nem idéztek fel. Egy mátrix értelmének megfejtése több mátrix harmonikus al- és felhangjait is megszólaltatja, s így a karmatorlódást mesterségesen is felidézi. Az ember így nem kényszerből és szükségből, hanem éberen is több karmát vehet magára. Ezért a tarot a karmamutációk beavatási rendszere is. A régiek értettek ahhoz, hogyan lehet az ember életét érdekessé tenni.

A tarot-rendszer természetesen éppen úgy a reintegrálódás módszere, mint minden archaikus úgynevezett beavatás, a Kabala, a Ji king, a szánkhja, az orfika, a tao vagy az asztrológia. A beavatási rendszerek között lévő különbség mindig az aritmológiai számértelmezések között lévő különbség. Az egyes aritmológiák között a szám értelmezések egymással nem cserélhetők fel. A modern úgynevezett teozófia azt a végzetes hibát követi el, hogy a különböző hagyományok aritmológiáit összekeveri, s így keletkezik az a vigasztalan szinkretizmus (moslék), amely értelmetlen zűrzavar, semmi egyéb. A számnak minden aritmológiában, minden esetben primordiálisan konkrét sorsértelme van, ami azt jelenti, hogy a sors a számok rendjét követi, a sorsot a számok rendje vezeti, és a sors csak a szám segítségével oldható meg (szabadítható fel).

[« top ]

[Lásd: Hamvas Béla: Tabula Smaragdina]A TAROT ARKÁNUMA

A Tarot rendszere

A Tarot a tudás ősi rendszere, melyet titkos tanokkal foglalkozó iskolák örökítettek át korról-korra. A hatásos ábrák láthatóan, bár részben csak szimbólumok útján megfejthető formában fejezik ki az alapos tudást. Minden kártya szimbólumtartalmának megfelelő energiát hordoz. A Tarot-t eredetileg - a kínai "I Ging"-hez hasonlóan - bölcsességek gyűjteményének tekintették és tanácsért folyamodtak hozzá. Ezért léteznek olyan definíciók is, mint Kerék, Út, Térkép, Törvény stb.  A Tarot eredetileg az önmegismerés szövevényes útján szolgálta a tájékozódást, a lelki átalakulás területén segítette az embert, titkokat leplezve le, kaput tárva a belső világ és a kozmosz megismerése felé. Csak sokkal később fordították le ezt a bölcsesség gyűjteményt képi rendszerré.  

A ma használatban lévő Tarot 78 lapja szimbolikus térképnek, a belső utazás során útmutatónak és mérföldkőnek tekinthető. Helyes használatával új felismerések segítségével tisztázódnak a kérdéses élethelyzetek. Jelentős átalakító ereje révén a Tarot értékes áttöréseket segít elő, világosabb megértéshez és finomabb érzékeléshez vezet a minket leginkább foglalkoztató és legmélyebben érintő dolgokban. Megmutatja erősségeinket és felfedi a hiányosságokat, amennyiben készek vagyunk elfogadni létezésüket. A Tarot kizárólag személyes fejlődésünk céljára, semmiképpen sem másoknak, vagy magának a sorsnak manipulálására szolgál.

A kártya felosztása: 22 Nagy Arkánum (0-tól XXI-ig), 16 Udvari Figura és 40 Kis Arkánum:

 • Az Adunak is nevezett Nagy Arkánum – a kérdező mindenkori helyzetére vonatkozó jelentése mellett – a Kozmikus törvényen alapuló magasabb rendű, univerzális tanítást közvetíti.
 • Az Udvari Figurák gyakran életünk fontos szereplőit képviselik. Elénk tárják, mit kell megtanulnunk, milyen kihívásoknak akarunk megfelelni. Megmutatják, miben vagyunk különösen tehetségesek.
 • A Kis Arkánum az élet kisebb, közvetlen feladataira vonatkozik. Ez a rész a Botok, Kelyhek, Kardok és Korongok 10-es csoportjaiból áll.
 • A Botok a Tűz elemhez tartoznak, általában az energiát képviselik. Elsősorban a szexualitás férfi aspektusa, a tetterő, érzékelés, intuíció, intenzitás és dinamika tartozik ide.
 • A Kelyhek a Víz elemhez tartoznak és a belső, érzelmi valóságra vonatkoznak. A szeretet, érzések, emberi kapcsolatok, a szexualitás női aspektusa és az odaadás tartozik körükbe.
 • A Kardok a Levegő elemhez tartoznak, mentális, gondolati állapotokat és folyamatokat tükröznek. Ez a mentális terület a legvédetlenebb azokkal a zavarokkal szemben, amelyek újra és újra próbára teszik, amit már magunkénak tudunk. A Kardokat ábrázoló kártyák szimbolizálják azokat a szellemi erőket is, melyekkel életünket – többnyire öntudatlanul – alakítjuk.
 • A Korongok a Föld elemhez tartoznak és a külső, anyagi, fizikai valóságra vonatkoznak. A külső a belső tükörképeként jelenik meg. A Földdel a test, az egészség, a táplálkozás, a ruházkodás, a tulajdon, az anyagi javak, a szegénység és a gazdagság kapcsolatos.
[« top ]

[Lásd: Gerd B. Ziegler: TAROT - A lélek tükre]

 

A Tarot hierarchiája

A képekre kattintva bővebb ismertetőt kaphatunk az egyes lapokról!

NAGY ARKÁNUMOK
     
A Bolond

[ » A Bolond « ]

A Mágus

[ » A Mágus « ]

A Halál

[ » A Halál « ]

     
A Főpapnő

[ » A Főpapnő « ]

A Császárnő

[ » A Császárnő « ]

A Császár

[ » A Császár « ]

Az Erő

[ » Az Erő « ]

A Csillag

[ » A Csillag « ]

Az Eón

[ » Az Eón « ]

Az Univerzum

[ » A Világegyetem « ]

             
A Főpap

» A Főpap «

A Szeretők

» A Szeretők «

A Diadalszekér

» Diadalszekér «

Az Igazság

» Az Igazság «

A Remete

» A Remete «

A Szerencse

» A Szerencse «

Az Akasztott

» Az Akasztott «

Az Egyensúly

» Az Egyensúly «

Az Ördög

» Az Ördög «

A Torony

» A Torony «

A Hold

» A Hold «

A Nap

» A Nap «

UDVARI KÁRTYÁK
         
Levegő Elem

LEVEGŐ ELEM

Kardok Lovagja

[ » Kardok Lovagja « ]

Kardok Királynője

[ » Kardok Királynője « ]

Kardok Hercege

[ » Kardok Hercege « ]

Kardok Hercegnője

[ » Kardok Hercegnője « ]

         
Tűz Elem

TŰZ ELEM

Botok Lovagja

[ » Botok Lovagja « ]

Botok Királynője

[ » Botok Királynője « ]

Botok Hercege

[ » Botok Hercege « ]

Botok Hercegnője

[ » Botok Hercegnője « ]

         
Víz Elem

VÍZ ELEM

Kelyhek Lovagja

[ » Kelyhek Lovagja « ]

Kelyhek Királynője

[ » Kelyhek Királynője « ]

Kelyhek Hercege

[ » Kelyhek Hercege « ]

Kelyhek Hercegnője

[ » Kelyhek Hercegnője « ]

         
Föld Elem

FÖLD ELEM

Korongok Lovagja

[ » Korongok Lovagja « ]

Korongok Királynője

[ » Korongok Királynője « ]

Korongok Hercege

[ » Korongok Hercege « ]

Korongok Hercegnője

[ » Korongok Hercegnője « ]

         
KIS ARKÁNUMOK
         
SZEFIROT
LEVEGŐ ELEM - KARDOK
TŰZ ELEM - BOTOK
VÍZ ELEM - KELYHEK
FÖLD ELEM - KORONGOK

1.

KETHER

- Korona -

Megszabadulás, Megváltás

Kardok Ásza

» Kardok Ásza «

Botok Ásza

» Botok Ásza «

Kelyhek Ásza

» Kelyhek Ásza «

Korongok Ásza

» Korongok Ásza «

2.

HOKHMAH

- Bölcsesség -

Belátás, Belső Tudás

Kardok Kettes - Béke

» Béke «

Botok Kettes - Uralkodás

» Uralkodás «

Kelyhek Kettes - Szerelem

» Szerelem «

Korongok Kettes - Változás

» Változás «

3.

BINAH

- Megértés -

Elhatározás, Akarat

Kardok Hármas - Bánat

» Bánat «

Botok Hármas - Erény

» Erény «

Kelyhek Hármas - Bőség

» Bőség «

Korongok Hármas - Munka

» Munka «

4.

HESED

- Könyörület -

Megbocsájtás, Kedvesség

Kardok Négyes - Fegyverszünet

» Fegyverszünet «

Botok Négyes - Lezárás

» Lezárás «

Kelyhek Négyes - Fényűzés

» Fényűzés «

Korongok Négyes - Hatalom

» Hatalom «

5.

GEVURAH

- Szigorúság -

Erő, Hatalom

Kardok Ötös - Vereség

» Vereség «

Botok Ötös - Küzdelem

» Küzdelem «

Kelyhek Ötös - Csalódás

» Csalódás «

Korongok Ötös - Gond

» Gond «

6.

TIFERET

- Szépség -

Szeretet, Együttérzés

Kardok Hatos - Tudomány

» Tudomány «

Botok Hatos - Győzelem

» Győzelem «

Kelyhek Hatos - Élvezet

» Élvezet «

Korongok Hatos - Siker

» Siker «

7.

NETZAH

- Győzelem -

Kitartás, Álhatatosság

Kardok Hetes - Hiábavalóság

» Hiábavalóság «

Botok Hetes - Bátorság

» Bátorság «

Kelyhek Hetes - Kicsapongás

» Kicsapongás «

Korongok Hetes - Kudarc

» Kudarc «

8.

HOD

- Ragyogás -

Dicsőség, Nyíltság

Kardok Nyolcas - Beavatkozás

» Beavatkozás «

Botok Nyolcas - Gyorsaság

» Gyorsaság «

Kelyhek Nyolcas - Tunyaság

» Tunyaság «

Korongok Nyolcas - Megfontoltság

» Megfontoltság «

9.

YESOD

- Alapzat -

Eredmény, Alapítvány

Kardok Kilences - Kegyetlenség

» Kegyetlenség «

Botok Kilences - Erő

» Erő «

Kelyhek Kilences - Boldogság

» Boldogság «

Korongok Kilences - Nyereség

» Nyereség «

10.

MALKHUT

- Királyság -

Befejezés, Megvalósulás

Kardok Tízes - Bukás

» Bukás «

Botok Tízes - Elnyomás

» Elnyomás «

Kelyhek Tízes - Kielégültség

» Kielégültség «

Korongok Tízes - Gazdagság

» Gazdagság «

[« top ]

Amit a Tarot kártyákról tudunk, annak fényében valószínűnek látszik, hogy azokat úgy tervezték, hogy egy beavatási rendszer fokozatait vagy állomásait reprezentálják. A Tarot képvilága bizonyos szempontból emlékeztet az alkímiáéra, mely - mint ahogy C.G. Jung mutatta - a szellemi megvilágosodáshoz vezető gyakorlatok egy rendszerét képezte képek mély értelmű tanulmányozásával.

A nyugati alkímia valószínűleg Egyiptomból származik, Alexandria hellenisztikus civilizációjából, mely a gnoszticizmus egyik korai erődítménye volt. Amennyiben ez így van, akkor az alkimista írások és a Tarot kártyák is jó példái annak a titkos szimbolikus nyelvnek, melyet minden idől beavatottjai szerkesztettek tanítványaik oktatására, illetve a profán "érdeklődők" összezavarására.

Ezeket az ősi tanokat részletesen vizsgálták a modern időkben, Jung felfedezésének eredményeképp, mely szerint az alkimisták művei a pszichikai integráció elérésének kifinomult rendszerét rejtették, mely meglepően hasonlított saját rendszeréhez, az "individuális folyamat" állomásaihoz. Jung úgy definiálta az individuációt, mint az egyén és a közösség öntudatának kiterjesztését; a pszichikai fejlődés egy rendezett folyamatát, mely az élet növekvő teljességéhez és "kikerekedéséhez" vezet. úgy gondolta, hogy az érésre irányuló belső ösztönzésnek két formája lehet. A természetes növekedési folyamat minden élőlényben benne van tudatos irányítás és ellenőrzés nélkül. Lehetséges azonban a belső fejlődés tudatosan irányított programja is, melyet pontosan meghatározott elvek és gyakorlatok támogatnak. A második típusú individuációs folyamast abban különbözik a elsőtől, hogy az éber tudat szemléli azt, ami éppen történik, valamint törekszik csatornákba irányítani az életerőt, így téve folyamatossá saját szellemi fejlődését. Az irányított individuáció kihívást jelent, ehhez bátraknak és határozottaknak kell lennünk. Ez a hősies kaland a mítosz és a legenda leple alatt minden kultúrában megjelenik a hős ős örök kereséseként, Kísérteket kell folyamatosan legyőznie, gyötrelmes döntéseket kell meghoznia úgy, hogy az ébersége mindíg jelen legyen.

A Tarot egésze biztosan ezen út veszélyeivel és jutalmaival foglalkozik. A Nagy Arkánum minden egyes képe egy nehéz állomás ezen az életúton. Csak az egyes kártyákkal szimbolizált rejtvények megoldása által nyítható meg az előrevivő út, illetve folytatódhat a személyiség fejlődése. Jung szerint az individuációs folyamat magában foglalja az élet egészét, de természetszerűleg két félre oszlik. Az első fél az individuum önmagán kívüli világhoz való kapcsolatával foglalkozik; ez a tudatosság fejlődéséhez és az ego megmegszilásdulásához vezet. A második fél megfordítja ezt a folyamatot és az egót konfrontálja saját pszichéjének mélységeivel, hogy összeköttetést teremtsen a belső énnel, a tudatosság valódi központjával. A két fázis szemben áll egymással, mégis egymást kiegészítik. Az élet első fele szoláris természetű: kifelé forduló, aktív, pozitív, terjeszkedő lehet. Második fele lunáris jellegű: befelé forduló, meditatív, és a fizikai világgal kapcsolatban passzív. Ha ezek tudatában a Tarot Nagy Arkánumának huszonkét képét, azt találjuk, hogy azok természetesen válnak két csoportra úgy, hogy a középpontban jelentőségteljesen a Szerencsekerék áll.

Az élet másik fele közötti fordulópont kritikus fontosságú. A fizikai létezés legmagasabb pontján az ember hirtelen szembetalálja magát a halál elkerülhetetlenségével. Ahogy Jung maga mondotta: "Ahogy az óra delet üt, az alászállás megkezdődik. és az alászállás mindazon ideák és értékek megváltozását jelenti, melyeket reggel még pátyolgattunk."

Az életkör első felével foglalkozó kártyák a számnélküli Bolond kártyával kezdődnek és a Szerencsekerékkel végződnek. A Bolond olyan, mint a világba lépő, újonnan született gyermek, tiszta, ártatlan és nem tud magáról mint különálló lényről; még be van burkolva a tudatalatti tekervényeibe.

Az utána következő kártya, a Mágus szimbolizálja az öntudat hajnalát és az individuális ego megjelenését. Férfit ábrázol, amint az a tudatosság mágikus fegyvereit forgatja, melyekkel a világot fogja legyőzni.

A következő négy kártya, a Papnő, a Császárnő, a Császár és a Főpap arra a négy erőre utal, melyeknek a gyermek ki van téve: férfi és női, anyagi és szellemi. Mondhatni azt is, hogy ezek a kártyák azokra a csatornákra vonatkoznak, melyeken keresztül az individuum a környezetéhez viszonyul. Ez a négy Jungi funkció: Intuíció, érzés, érzékelés, Gondolkodás.

A VI. kártya, a Szeretők jelzi az első döntő választást az életben, amikor az ifjú hátat fordít a családnak a társ kedvéért. Ezzel a kártyával az individuum felelőssé válik tetteiért és így sorsáért.

A következőkben látható Diadalszekér kártyája jelzi a közösség törvényeihez való alkalmazkodás szükségességét, valamint egy biztos "hordozó" vagy személyiség megalkotását, amellyel a világon keresztül haladni lehet.

Az Igazság egybeesik a fizikai érettséggel és jelzi, hogy ezidáig az individuum fejlődése egyoldalú volt, a tudatos oldal feljődött a tudatalatti kárára. Eljött az idő, amikor az egyensúlyt helyre kell állítani, amennyiben el akarjuk kerülni a szellemi stagnálást. Az Igazság a lelkiismeret hangja.

A Remete az önvizsgálat folyamatáról szól, amely akkor fog következni, ha a lelkiismeret késztetlseit figyelembe vesszük. A Diadalszekér által beutazott széles út a végéhez ért, és egy új, szűkebb ösvényt kell most megtalálnunk. Ekkor érkezünk a Szerencsekerékhez, az élet középpontjához, ahhoz a helyzethez, amikor elhagyjuk a csúcsot, és megkezdődik az alászállás.

Mivel a Remete felismerte, hogy az ő látszólag látszólag mérhetetlen mennyiségű nehézségei közösek bármely emberével, és a belátás, hogy az ő szenvedései nem személyes különlegességek, önmagában megadja neki a távolságtartást, mely ahhoz szükséges, hogy a benső félelmeit legyőzze, ahogy a most következő az Erő kártyáján a nő legyőzi az oroszlánt. Csak a félelem nélküli szembesüléssel lehet a tudatalatti őseredatű erőit lefegyverezni.

Az Akasztott ember azoknak az értékeknek és céloknak a megfordítását szombolizálja, melyek az élet második felében kell hogy megjelenjenek. Ahhoz bátorság kell, hogy elforduljunk a múlttól egy bizonytalan jövő érdekében. De az áldozatot meg kell hozni, hogy a szellemi folyamat folytatódhasson.

A következő kártya, a Halál, (néha a Transzformáció nevet viseli) a tudatosság egyfajta átalakítására mutat rá, melynek most kell megtörténnie. Az egót meg kell haladni; a régi énnek meg kell halnia annak éredekében, hogy a bezárt energia felszabadulhasson és a magasabb én irányába vezessen.

A Kiegyenlítés azt mutatja, hogy az egó az egó követeléseinek feláldozása az életerőkkel való kapcsolat megújulását eredményezte. A keresés legnagyobb kihívása, az alvilágba való alászállás az elveszített felkutatásáért sikerrel végződött; a tudatosság egységben van a tudatalattival, és a kibillentség, melyet korábban az Igazság mutatott, helyreállt.l

Az ördög jelzi, még nem vagyunk túl az utazás veszélyein. A tudattalan eről felszabadultak és a keresőnek alá kell az ösztön nem tudatosyított erejéhez, vagy másképpen kell befogadni és transzformálni azokat egy magasabb és pozitív formába. Az ördög, a sátán, a demiurgosz maga Lucifer, a fényhozó angyal.

A következő kártya, a Torony festőien ábrázolja Lucifer ajándékát. Fénye a megvilágosodás tüze, mely villámcsapásként súlyt le, útjában lerombolva mindent, mely nem az ő természete szerint való. Ez annak az erőnek az átadása, mely akkor érezhető, amikor eltűnnek a pszichológiai blokkok az alacsonyabb és magasabb én-ek között, és Isten fénye ragyogja be a személyiséget.

A Csillag a magasabb tudatosság szimbóluma, az Esti Csillag, mely az isteni villámlás vakító ragyogását követő sötétben vezet minket.

A Hold szimbolizálja a végső nagy próbát, a lélek sötét éjszakáját, amelyen a belső fény visszavonása után keresztül kell menni, s ahol minden illúzióként látható. Ez a hit próbája.

A Nap képviseli az ellentétek újraegyesítését, a halandó és hallhatatlan én-ek egybekerülését. Ez a kártya analógiát mutat a királyi testvérpár alkímiai házasságával. Az éjszaka elmúlt és az új nap közeleg.

Az ítélet az integrált én újjászületését mutatja, ezért a képen a végítélet napján a halálból feltámadó alakok láthatók.

Tarot Életfa

A Világ egy mandala, az androgün alak egy körkörös koszorún belül táncol, mint a szellemi teljesség szimbóluma, mely szimmetriájában jejezi ki a tökéletes rendet és az érett szellem beteljesülését. úgy is tekinthető, mint az anyaméhben lévő gyermek megjelenítése. Ebben az esetben természetszerűleg vezet a sorozat elején álló Bolond kártyához: az újszülött gyermek megkezdi vándorlását a világban. Ez összhangban áll a reinkarnáció, illetve az egymást követő és egyre magasabb elérésekhez vezető életek gnosztikus tanaival. Amennyiben a Tarot Nagy Arkánuma az élet ösvényének huszonkét fontos állomását illusztrálja, akkor minden egyes kártya több szinten értelmezhető. Ez a világban működő fontos elemekre és erőkre mutat rá és jelentős folyamatokat leplezhet le a misztikud tudatosság kiterjesztésében. Ez a még nem kibomlott személyiség-aspektusok megjelenését is jelezheti, ha pedig fejjel lefelé érkezik, akkor a testi és lelki veszélyekre figyelmeztethet, melyekkel esetleg szembetalálkozhatunk.

A Tarot a szimbólumok, a tudattalan nyelvén beszél és amikor helyesen közelítünk felé, kapukat nyithat meg a lélek rejtett birodalmaiba. A kártyál misztikus szépsége olyan hatást kelt, ami felébreszti az ember intuitív képességeit és olyan megértéshez juttat, mely kívül esik az intellektus hatáskörén. Amint a tudat kiaknázza a Tarot képeket, olyan jelentéseket és jelentőségeket fedez fel, melyeket nem lehet teljes egészében áthozni vagy meghatározni az ok-okozat szintjén.

A Tarot összekapcsolja az ember világát a szellem világával, összekötve a valóság minden szintjét, megnyitva olyan kapukat, melyek azidáig zárva voltak. E kártyák maradandó értékének nagy része abban rejlk, hogy képviláguk nem zárható be semmiféle kemény vagy merev dogmába, sohasem foghatók fel teljes egészükben és így új és eredeti bepillantást kínálnak mindenkinek, aki tanulmányozza őket.

A kártyák az élet erőinek a hordozói, a tudatalatti archetipikus tartalmai. Titokzatos felépítésükönvasló összpontosított meditáció a lélek kreatív erőinek felébredését eredményezheti, belső világosságot, mely nem csak túlterjed a tudatos elme határain, hanem a tudatalatti rejtett képességeinek aktivizálását is szolgálja.

A fekvő nyolcas forma, a végtelen szimbóluma gyakran megjelenik korai Tarot kártyákon. Ez látható a Mágus által viselt kalapon, illetve az Erő kártyéjénak női alakján, valamint jónéhány udvari figura fejdíszén a Kis Arkánumban.

Amint azt kifejtettük, a Tarot kártya vonatkozásaiban és megfeleléseiben egyaránt komplex és szubtilis, így az itt megadott magyarázatok épp csak néhányak a lehetségesek közül, melyek a kártyákban rejlenek.

[« top ]

[Lásd: Alfred Douglas: A Tarot]

A Nagy Arkánumok jelentése

A képekre kattintva bővebb ismertetőt kaphatunk az egyes lapokról!

0. A BOLOND
(The Fool)

A Bolond

[ » A Bolond « ]

 


0. (XXII.) A BOLOND - Nyitottság

A Bolond a bennünk élő gyermeket személyesíti meg. Spontán újrakezdést és előítélet - mentes nyitottságot jelképez. A játékos, életvidám gondtalanság kifejezése azt mutatja, hogy csodálkozva, határozott elvárások és gyakran előzetes ismeretek nélkül lépünk életünk egy új területére. Gyermekes kedélyre és ennélfogva könnyelműségre, balga naivitásra, játékosságra is utalhat, de ugyanakkor jelenthet ostobaságot is, vagy a bölcs és alázatos belátás egyszerűségét, amihez csak hosszú és gyakran fáradságos út végén érkezhetünk. A Bolond megtestesítheti a kópét, pimasz frátert, de a király alteregójaként akár az egyetlen őszinte udvari tanácsadót is. Minden esetben teljesen a jelenben él, a nyitottság és a spontán becsületesség kifejezője, mindig kész az új tapasztalatok szerzésére.

Analógiák:

Ji-King: 25. Wu Wang (Az Ártatlanság - A Váratlan)

Mitológia: A Bolond (Parcifal)

Kulcsszavak: nyitottság, bizalom, hűség önmagunkhoz, ugrásszerű fejlődés, teljesítőképesség, kockázatvállalás, szabadság, bátorság, függetlenség, kreativitás, nagy potenciál, szív hangjára kell hallgatni

I. A MÁGUS
(The Magus)

A Mágus

[ » A Mágus « ]

 

I. A MÁGUS - Mesteri Tudás

A Mágus eszességet, ügyességet, öntudatot és aktív életformát jelképez. Olyan periódust jelez, melyben nehéz problémákat is le tudunk küzdeni, fokozott tudatossággal és éber életbölcsességgel sikerrel szállunk szembe a kihívásokkal. Ez a kártya ugyan tudatunk erejét ábrázolja, de ezáltal nem azt fejezi ki, hogy az érzelmek és más tudatalatti erők elhanyagolhatóak lennének. Ellenkezőleg: a Mágus által jelképezett rendkívüli befolyásoló erő és hatékonyság a tudatosság és tudatalatti közötti mély harmónián alapul. Csak az ebből keletkező benső biztonság képes hegyeket mozgatni. Az élethelyzetre vonatkozóan az első emberi tett a semmiből születik, tapasztalatok és tanulás nélkül: ez az első ösztönös alkotás. Célok és érdekek nélküli spontán teremtés, melyben az ember kipróbálja az erejét és megtapasztalja képességeit.

Analógiák:

Ji-King: 1. Csien (A Teremtő)

Mitológia: A Teremtő (Daidalosz)

Kulcsszavak: Merkúr, kommunikáció, vidám, könnyed kapcsolat minden lehetséges kommunikációs formával, rugalmasság, éleselméjűség, zsenialitás

II. A FŐPAPNŐ
(The Priestess)

A Főpapnő

[ » A Főpapnő « ]

 

II. A FŐPAPNŐ - Intuíció

A Főpapnő tudattalan erőinket, gyengédségünket, beleérző-képességünket és a gyakran megmagyarázhatatlan, de mélyen gyökerező bizonyosságot jelöli. Ő a kulcs a logikusan gondolkodó elmével nem megközelíthető titokzatos igazsághoz. Tudja, hogy a kimondható igazság soha nem az örök igazság. Világos oldala a türelem, megértés, elnézés, jóság és megbocsátási készség kifejezője, segítőként, gyógyítóként vagy látnokként a tudattalan erőit veti be mások érdekében. Árnyékos oldala viszont a "sötét nővér", a boszorkány megtestesítője, aki szellemi ereje hatalmát mások elcsábítására, megbénítására vagy ártalmára használja. A Tarot értelmezései azonban csak barátságos, segítőkész oldalát hangsúlyozzák.

Analógiák:

Ji-King: 2. Kun (A Befogadó)

Mitológia: Az Ég Királynője (Matriarchin, Creatrix, Initiatrix)

(Eurynome, Maya, Nut) (Ízisz-Nephtys; Éva-Lilith; Inanna-Ereschkigal; Demeter-Persephone)

Kulcsszavak: Hold, intuitív erőkhöz vezető út, gyógyítás, függetlenség, belső egyensúly, fokozott önbizalom

III. A CSÁSZÁRNŐ
(The Empress)

A Császárnő

[ » A Császárnő « ]

 

III. AZ URALKODÓNŐ (KIRÁLYNŐ) - Termékenység

Az Uralkodónő a természet mindig új életet adó kimeríthetetlen erejét testesíti meg. Az elevenséget, termékenységet, fejlődést és az új születését szimbolizálja. Ő minden élet kiapadhatatlan forrása, jelzi kreativitásunkat és fogékonyságunkat, képességünket új impulzusok felvételére és újjáalakítására. A fizikai valóság szintjén növekedést és termékenységet, lelki szinten művészi alkotóerőt, szellemi szinten ötletgazdagságot és találékonyságot, tudati szinten pedig a megismerés gyarapodását jelenti. Az új állandó születése mind életünk folyamatos változását, mind azt jelképezi, hogy ezen szülések fájdalmát el kell viselnünk.

Analógiák:

Ji-King: 48. Csing (A Kút)

Mitológia: A Nagy Anyakirálynő (Innana, Istar, Anat, Astarte, Aphrodite, Demeter)

(Földanya: Gaia, Rhea)

Kulcsszavak: Vénusz, szépség, szerelem, anyaság, nőiség, bölcsesség, szellem és anyag kapcsolata, belső és külső gazdagság

IV. A CSÁSZÁR
(The Emperor)

A Császár

[ » A Császár « ]

 

IV. AZ URALKODÓ (KIRÁLY) - Struktúra

Az Uralkodó a szerkezeti elemet, a stabilitást, a biztonság és folytonosság utáni vágyat jelképezi. Azon törekvésünket szimbolizálja, mellyel igyekszünk függetleníteni magunkat a természeti feltételektől, azok minden kiszámíthatatlanságától. Még ha esetenként túl is lövünk a célon, ez ne tartson vissza attól, hogy e gyakran gyanakvással szemlélt kártya pozitív oldalait is kellőképpen értékeljük. Az Uralkodó a rendre, józanságra, fegyelemre, felelősségre és a pragmatikus eljárásmódok iránti érzékünkre is utal, ugyanakkor mindezek eltúlzására is, mely merevség, élettelenség, uralomvágy és acélos hatalomgyakorlási vágy formájában jelenik meg.

Analógiák:

Ji-King: 7. Si (A Hadsereg)

Mitológia: A Pátriarka (Ábrahám, Izsák, Jákob)

Kulcsszavak: Kos, úttörő, felfedező, vezető, kezdeményező, kreatív bölcsesség, kiemelkedő vezetői tulajdonságok, cselekvésre való ösztönzés, vakmerőség, új kezdet, apaság, tekintély, tetterő, kalandvágy

V. A FŐPAP
(The Hierophant)

A Főpap

[ » A Főpap « ]

 

V. A FŐPAP - Bizalom

A Főpap a hit világát, a vallásos bizonyosságból eredő mély bizalmat testesíti meg. Ez az értelmezés sok szempontból kedvező, mert az általa kifejezett bizalom ereje vonatkozik saját önbizalmunkra, életünk mélyebb értelmébe vetett hitünkre, és az ebből fakadó, a jövőbe vetett hitünkre is. A kártya ezen kívül az etika és az erény útmutatója, valamint morális értékrendünkből eredő személyes szándékainkat is jelképezi. A főpap a tarot morális tanításai közé tartozik. Bár nem a főpapnő után következik, mégis hasonló gondolatkört képvisel. A főpapnő a földi élettől eltávolodó lelki tartalmak közvetítője, a főpap is egy spirituális, elvont keresést jelképez, az élet nagy kérdéseire keresi a választ.

Analógiák:

Ji-King: 45. Cuj (Az Összegyűlés)

Mitológia: A Bölcs (Cherion)

Kulcsszavak: Bika, spirituális vezető, tanár, tanácsadó, beavatott, belső vezető, legmagasabb átalakulás, szellemi atya

VI. A SZERETŐK
(The Lovers)

A Szeretők

[ » A Szeretők « ]

 

VI. A SZERETŐK - A Szív választása

Két témát köt össze ez a kártya. Jelentős szerelmi tapasztalatokra utal, de arra is ráébreszt, hogy ez döntést igényel: le kell mondani életünk eddigi kereteiről (szülői házról, agglegényéletről, flörtölésről), és egyértelműen el kell kötelezni magunkat szerelmünk mellett. Csak ez a lépés vezet el ahhoz a lehengerlő tapasztalathoz, amit a Szeretők kártyája mutat. Ezért nevezték ezt a kártyát régebben A Döntés kártyájának. Szükségszerű döntéseket is jelképezhet, melyeknek semmi közük sincs, vagy csak alig van közük a szerelemhez. Ebben az esetben azt jelenti, hogy teljes szívvel kell döntenünk, neheztelés és kiskapuk nyitva hagyása nélkül. A feltett kérdés hátterétől függ, hogy a két témakör közül melyikre utal a kártya. Minden esetben a nagy, fenntartás nélküli igent jelképezi.

Analógiák:

Ji-King: 8. Pi (Az Összetartás)

Mitológia: A Szerelemisten (Aphrodite, Innana, Vénusz) (Erosz, Ámor, Cupidus, Paris)

Kulcsszavak: Ikrek, szeretet, vonzódás, közeledés, összefüggés, kapcsolat, ellentétek feloldódása a szerelemben, emberi kapcsolatok révén tudatossá válás

VII. A DIADALSZEKÉR
(The Chariot)

A Diadalszekér

[ » A Diadalszekér « ]

 

VII. A DIADALSZEKÉR - Kos - Törekvés

A Diadalszekér nagy ugrást jelent előre. Azt mutatja, hogy megválunk megszokott környezetünktől és saját utunkat járjuk. Ehhez a szabadság utáni vágy, az elveszett paradicsom keresése vagy egyszerűen érvényesülési törekvésünk szolgáltatja a hajtóerőt. A Diadalszekér az egyetlen Tarot kártya, mely bizakodónak és örömtelinek ábrázolja ezt az útra kelést. Minden más esetben nehéz szívvel és félelemmel búcsúzunk. Itt azonban hetyke, csüggedést nem ismerő előretörésről, vállalkozó kedvről és kockázatvállalásról van szó. A kártya nagy ügyességet mutat a kocsi irányításában, azonban tükrözi tapasztalatlanságunkat is az ismeretlen világban. Ezért figyelmeztetésként is kell értelmeznünk, hogy ne értékeljük túl saját erőinket, ne legyünk eufórikusak. Lássuk be még időben, hogy nagyon sok a tanulnivalónk.

Analógiák:

Ji-King: 4. Meng (Ifjúkori botorságok)

Mitológia: A Naphős (Phaeton, Ikarus, Bellerophon)

Kulcsszavak: Rák, új kezdet, jó irányú változás, önvizsgálat, meditáció, spirituális út

VIII. AZ IGAZSÁG
(The Justice)

Az Igazság

[ » Az Igazság « ]

 

VIII. AZ IGAZSÁG(OSSÁG) - EGYENSÚLYOZÁS, KIEGYENLITŐDÉS (Crowley) - Jupiter - Mars ; Vénusz - Mérleg - Ítélet

Az Igazságosság kártyája több témakört ölel fel. A világos, objektív felismerést, a tudatos és eltökélt ítéletet, megvesztegethetetlenséget, kiegyensúlyozottságot és becsületességet szimbolizálja, azt jelzi, hogy érvényesíthetjük jogainkat. A hétköznapi élet szintjén azt mondja, hogy környezetünket lényünk visszhangjaként éljük meg, minden jóban-rosszban cselekedeteink következményeivel konfrontálódunk. Ha őszinték és becsületesek vagyunk, tevékenységünket elismerik és megfelelően honorálják; ha viszont kétes eszközökkel fondorlattal akarunk előnyre szert tenni, kudarcot vallunk. Ezzel nagy felelősségtudatot is kifejez a kártya. Azt mutatja, hogy semmit sem kapunk ajándékba, de nem is tagadnak meg semmit tőlünk, hogy mindenért, amit kapunk vagy átélünk csak és kizárólag magunk viseljük a felelősséget.

Analógiák:

Ji-King: 21. Si Ho (A Keresztülharapás)

Mitológia: A Hórék (Diké, Eunominia)

Kulcsszavak: Mérleg jegy, mérleg, összpontosítás, egyensúly, ellentétek egyensúlyozása, igazság

IX. A REMETE
(The Hermit)

A Remete

[ » A Remete « ]

 

IX. A REMETE - Hűség Önmagunkhoz

A Remete a visszahúzódás és a magunkba fordulás kártyája. Introvertált életszakaszt ábrázol, mely során elhatároljuk magunkat idegen befolyásoktól, hogy a buzgó tevékenységtől és az emberektől távol találjunk rá újra a nyugalmunkra, és mindenekelőtt önmagunkra. Így a Remete jelentős tapasztalatokra utal, melyekben felismerhetjük, kik vagyunk, mit akarunk és miként érhetjük azt el. Két értékes szélsőséget egyesít magában a lap: az élmény mélységét és a felismerés magasrendűségét. Sokan alaptalanul félnek ettől a kártyától. Kizárólag akkor jelenik meg a magányosságtól és elhagyatottságtól való félelem, ha félreértik ezek jellemzőit. Aki önként követi a Remete hívását, az világossággal, erővel és azzal a boldog megtapasztalásával gazdagodik, hogy egyedül lehet önmagával.

Analógiák:

Ji-King: 52. Ken (A Nyugvás, A Hegy)

Mitológia: A Remetebölcs ( Nestor)

Kulcsszavak: Szűz, saját belső világosságunk megtalálása, befelé haladás, termékenység, tökéletesség, befejezés, szüret, nyugalomban lenni saját belső központunkban, bölcs vezető

X. A SZERENCSE
(The Fortune)

A Szerencse

[ » A Szerencse « ]

 

X. A SZERENCSEKERÉK - Életfeladat

Aszerint, hogy miként nézünk szembe sorsunkkal, a kártya vagy tehetetlenségünkre és gyámoltalanságunkra, vagy arra az élettapasztalatra utal, mely fejlődésünket és érésünket segíti. A történések szintjén gyakran olyan helyzeteket mutat a sors Kereke, melyek folyamatát egyelőre nem vagyunk képesek befolyásolni. A Kerék leszálló oldala azt jelenti, hogy terveink egyszerűen nem sikerülnek, Az időjárás, a közúti forgalom, a repülőtéri sztrájk, a tárgyak bosszúja vagy más "magasabb rendű erő" megsemmisíti terveinket. Az Idő Kereke ekkor azt mutatja, hogy (még) nincs itt az ideje szándékunk megvalósításának.

A többi helyen lévő kártya ebben az esetben értékes útmutatásokkal szolgál arra, hogyan jutunk el a Kerék másik, felszálló oldalára. Ez szerencsés, kellemes, sőt meglepő változásokat jelent.

Analógiák:

Ji-King: 50. Ting (Az Üst)

Mitológia: A Sors istene (Tyche, Fortuna)

Kulcsszavak: Jupiter ; új kezdet, terjeszkedés, kreativitás, nagy áttörés ; önmegvalósítás ; váratlan szerencse, gyarapodás

XI. AZ ERŐ
(The Strength)

Az Erő

[ » Az Erő « ]

 

XI. AZ ERŐ - VÁGY (Crowley) - Életkedv

Az Erő kártyája bizonyos értelemben rokonságot mutat a Mágussal. Mint ott, itt is titkos, mély, belső harmónia a különleges erő alapja. Amíg a Mágus befolyásoló hatalma a tudatos és tudatalatti erők harmóniáján alapul, addig ezen kártya életereje, bátorsága és szenvedélyessége a civilizált embernek saját állati természetével való kibékülését fejezi ki. Ez a kártya egyértelművé teszi, hogy ösztönlény valónkat nem rejthetjük sápadt erények mögé, hanem nyíltan szembe kell néznünk a bennünk élő, néha félelmetes archaikus erőkkel, azokat szeretettel elfogadva, gyöngéd erőszak útján kell lassanként megszelídíteni. Ily módon nemcsak ezek az őserők állnak rendelkezésünkre, hanem mindazon erőtartalékaink, melyeket eddig ösztöneink elnyomására fordítottunk.

Analógiák:

Ji-King: 26. Ta Csu (A Nagy Megszelídítő Ereje)

Mitológia: Az Oroszlánnő (Hebe, Heba, Istara, Urduk, Kyrene)

Kulcsszavak: Oroszlán jegy ; szenvedély, többdimenziós kreativitás, tehetségek, erő, állati energiák beolvasztása ; régi félelmek és beidegződések legyőzése

XII. AZ AKASZTOTT EMBER
(The Hanged Man)

Az Akasztott

[ » Az Akasztott « ]

 

XII. AZ AKASZTOTT - Nyugvópont

Az Akasztott Ember felületes jelentése, hogy megakadtunk, kutyaszorítóban vagyunk. Mélyrehatóbban vizsgálva azonban, szükségszerűséget mutat e kényszeredett nyugalmi állapot külső mozdulatlansága. Lehetőség arra is, hogy mélyreható elemzéssel megváltoztassuk világnézetünket és egész életünket. Ezt a passzvitásra ítélő életszakaszt a betegség képe jellemezheti, ezt valóban gyakran jelzi a kártya.

A 12. kártya egyéb elnevezései: a fejére állított világ, a keresztre feszített, az áldozat, a próba. A kártyán látható férfialak fejjel lefelé, lábánál fogva csüng két fa között. Ez a kényelmetlen testhelyzet azonban könnyedséget áraszt: a férfi egyik lábát játékosan keresztbe veti, kezében furulyát tart. Ez az állapot inkább örömet, mintsem fájdalmat okoz.

Az Akasztott Ember által kifejezett élményről C.G. Jung ezeket írja: "a fennakadás... akár pozitív értelmű "felakasztás" is lehet, mely ugyan egyrészt látszólag leküzdhetetlen nehézséget jelent, másrészt a maximális erőfeszítést követelő egyedi, s ezért teljes embert kívánó helyzetet ábrázolja."

Analógiák:

Ji-King: 12. Pi (A Pangás)

Mitológia: A Megbilincselt Hős (Prometheus, Odin, Attis, Semchasai, Jónás)

Kulcsszavak: megdermedés, egy megrekedt helyzet vagy kapcsolat vége, elengedés, feladás, odaadás, megtanulni új nézőpontból látni, régi magatartásminták áttörésének szükségessége

XIII. A HALÁL
(The Death)

A Halál

[ » A Halál « ]

 

XIII. A HALÁL - A Természetes Vég

A Halál a búcsút jelenti, a nagy elengedést, a véget. Ezzel egyben az új, az eljövendő útját készíti elő; a kártya maga azonban elsősorban a véget tárja elénk. Ezen belül jelentheti a rég áhított, felszabadító befejezést, de természetesen legfájdalmasabb tapasztalatainkra is utalhat. A Kardok Tízessel ellentétben, mely az önkéntes és ezzel idő előtti véget jelképezi, ez a kártya mindig a természetes véget jelöli, és azt, hogy eljött az ideje valamit útjára engedni. A Halál indokolatlanul tartozik a rettegett kártyák közé. Akik rózsaszín szemüveget hordanak, a kártyát csak mint az új hírnökét értelmezik, meg akarnak fosztani bennünket a búcsúzás mély átélésétől és az ehhez kapcsolódó, életigenlő tapasztalatoktól.

"Szétválasztottuk az életet és a halált, a kettő közötti idő a félelem", mondja Krishnamurti, és hozzáteszi: "Nem élhetünk anélkül, hogy meghalnánk."

Analógiák:

Ji-King: 59. Huan (A Feloldás)

Mitológia: Az Éjszaka fiai (Nyx fiai; Thanatos és Hypnos)

Kulcsszavak: Skorpió, halál és újjászületés, átalakulás, skorpió-kígyó-sas, régi csábítások alóli felszabadulás, külső változások, elmúlás, megújulás

XIV. AZ EGYENSÚLY
(The Temperance)

Az Egyensúly

[ » Az Egyensúly « ]

 

XIV. A KIEGYENLÍTŐDÉS (EGYENSÚLY) - MŰVÉSZET (Crowley) - A Megfelelő Arányok

A Tarot csomagban az utána következő Ördög (XV) kártyának, a mértéktelenség megtestesítőjének egészséges ellentéte. Harmónia, kiegyensúlyozottság, higgadtság és lelki béke jellemzi a Mértékletességet. Ezzel az egészség és lelki egyensúly boldogító élményét jelenti, vagyis, hogy jól bánunk önmagunkkal, szeretjük önmagunkat és ebből adódóan harmonikus összhangban élünk környezetünkkel is. Kérdésünk hátterének megfelelően jelenthet gyógyulást, felépülést is. Ez a kártya az egyensúlyi állapot kifejezése, aminek létrejötte az ember kiegyensúlyozó, mértéktartó képességét feltételezi. Az ember ebben az élethelyzetben igyekszik vágyai és lehetőségei között reális középutat találni.

Analógiák:

Ji-King: 15. Csien (A Szerénység)

Mitológia: Az Isteni Rend (Nemezis)

Kulcsszavak: Nyilas, ellentétek kibékülése, egyensúly, belső változás, átalakulás, alkímia, kreatív erő, minőségi változás

XV. AZ ÖRDÖG
(The Devil)

Az Ördög

[ » Az Ördög « ]

 

XV. AZ ÖRDÖG - Mértéktelenség

Az összes Tarot kártya közül természetének megfelelően az Ördög a legnehezebben megfogható, mert mindenki számára más arcát mutatja. Az általa jelzett élményekben a közös vonás a függőség, az akaratnélküliség, a jószándékok kudarca, valamint a meggyőződésünkkel szöges ellentétben álló cselekedetek.

Az Ördög sok Tarot kártya sötét oldalának felel meg: a Mágussal (I) szemben ő a Fekete Mágus. Része a Főpapnő (II) sötét oldalának, ő a Főpap (V) álszent, az anyagi világnak hódoló ellenpárja, a Szeretők (VI) hatalmi harccá vagy lélektelen kéjsóvársággá torzult oldala, az Igazságosság (XI) megvesztegethető vagy önbíráskodó árnyéka. Ő testesíti meg az Erő (VIII) zabolázatlan mohóságát, ő a Mértékletesség (XIV) ellentéte, a mértéktelenség, ő uralja a Hold (XVIII) túlsó területeit. Mint kísértő, természetesen legtöbbször vonzó formában jelenik meg. A kártya azt mutatja, hogy a tűzzel játszunk, és pokolian (!) oda kell figyelnünk, nehogy megégessük magunkat. Mélyebb értelmezési szinten azt jelenti, hogy a feltett kérdés vonatkozásában saját árnyékos oldalunkkal kell szembenéznünk.

Analógiák:

Ji-King: 36. Ming Ji (A Fény Elsötétedése)

Mitológia: A Kísértő (Shemachasai, Azazel, Helel, Samael, Lucifer, Satan)

Kulcsszavak: Bak, alkotó energia, nemzőerő, humor, érzékiség, szexualitás, kreatív energia, individualitás

XVI. A TORONY
(The Tower)

A Torony

[ » A Torony « ]

 

XVI. A TORONY - Összeomlás

A Torony azt mutatja, hogy a vélt biztonságból magunk köré emelt falak hirtelen inogni kezdenek. Általában olyan struktúrákról és dimenziókról van szó, melyek túl szűkké váltak számunkra. Ez érintheti meggyőződéseinket és alapelveinket éppúgy, mint szakmai és pénzügyi biztonságra vonatkozó elképzeléseinket, nem utolsó sorban baráti és egyéb személyes kapcsolatainkat. A torony mindenesetre olyan koncepciót jelképez, mely régebben jótékony biztonságot, talán még védettséget is adott számunkra, de melyből mostanra kinőttünk. Általában meglepő tapasztalatok, néha sziporkázó ötletek, melyek romba döntik a régi koncepciót. Mivel itt elsősorban biztonságunk vélt bázisáról van szó, ezeket a hirtelen változásokat gyakran katasztrófaként éljük meg. Csak az első sokk elmúltával érezzük megkönnyebbülten, hogy régi tehertől szabadultunk meg. Ezt az áttörést akár saját felismerésünk, akár külső esemény is kiválthatja.

A Ji Csing erről a következőket mondja: "A villámlással és dörgéssel érkező vihar legyőzi a természet romboló feszültségeit."

Analógiák:

Ji-King: 51. Csen (A Gerjesztő - A Mennydörgés, A Megrázkódtatás)

Mitológia: Az Önpusztítás (Menetekkel, Kronosz, Jerikó, Bábel, Szodoma és Gomora)

Kulcsszavak: Mars, mélyreható átalakulás, gyógyulás, a régi elpusztul, hogy helyet adjon az újnak, lelki megújulás, önismeret

XVII. A CSILLAG
(The Star)

A Csillag

[ » A Csillag « ]

 

XVII. A CSILLAG - Hit

A Csillag a remény, a bölcsesség és a mélyebb összefüggések felfedezésének kártyája. Azt mutatja, hogy olyan dogokat tervezünk vagy indítunk útjukra, melyek a messzi jövőbe nyúlnak és melyek pozitív alakulását jogosan remélhetjük. Ebben a korai szakaszban gyakran még nem is vagyunk tudatában ténykedésünk messzemenő hatásának. Csak az eseményekre visszapillantva válik világossá előttünk, milyen döntő volt az az irányváltás, melyet a Csillag akkoriban jelzett. Mint a vetés kizöldülése, ezen cselekedet eredményeinek felismerése is időt igényel. A hagyományos értelmezés a három védőkártya egyikének tekinti a Csillagot, mely örömteli sikert ígér.

Analógiák:

Ji-King: 61. Csung Fu (A Belső Igazság)

Mitológia: A Tudás istene (Binah, Sophia, Isis)

Kulcsszavak: Vízöntő, ösztönzés (késztetés), kikristályosodás, önmagára ismerés, kisugárzás, tisztánlátás, az én-be vetett bizalom, kapcsolat az egyetemes intelligenciával

XVIII. A HOLD
(The Moon)

A Hold

[ » A Hold « ]

 

XVIII. A HOLD - Látomás

A Hold kártyája a sötétségbe és az éjszakába, a lélek titokzatos világaiba kalauzol, megmutatva sejtéseinket, vágyainkat, álmainkat. A Hold világos oldala a romantikus álmodozást, élénk fantáziát és erősen fejlett érzékenységet jelöli. A kártya mégis inkább a sötét oldalt mutatja, a lélek mélységeit. Félelmeinket, bizonytalanságunkat, rémálmainkat, sötét sejtéseinket jelképezi, a láthatatlan, megfoghatatlan dolgok keltette iszonyatot, borzongást mutatja. Ezt a félelmet érezzük, ha magányosan haladunk át az éjszakai erdőn, melyen nappal nyugodtan vágunk át, mely a sötétben azonban megtanít a félelemre. Lehet ez a régi idők démonaitól való félelem is, melyek felvilágosult korunkban új nevet kaptak: baktérium, vírus, milirem, becquerel, ólommal szennyezett levegő, savas eső.

Analógiák:

Ji-King: 29. Kan (A Mélység, A Víz)

Mitológia: Az Alászállás (Teseus , Orpheus, Odüsszeusz, Herakles, Psyche, Aeneas)

Kulcsszavak: Halak, végső próbatétel, rossz fordulatok, illúzió, tévutak, a karma beteljesedése, szembenézés a tudatalattival, küszöb a tudatosság új szintjei előtt

XIX. A NAP
(The Sun)

A Nap

[ » A Nap « ]

 

XIX. A NAP - Megvilágítás

A Nap kártyája a nagy életöröm, a vitalitás, a melegség és a bizakodás megtestesítője. A tudat megvilágosító erejét is jelenti, amellyel tiszta képet kapunk és legyőzhetjük gondjainkat, az irritáló tényezőket és kísérteties félelmeinket. Fiatalos frissességgel és az újjászületés érzésével ajándékoz meg. Az élet napos oldalát jelképezi. Mélyebb értelmezési szinten arra szólít, hogy győzzük le magunkban a sötétséget, bontakoztassuk ki napfényes természetünket, megváltva és a fényre segítve sötét bátyánkat vagy nővérünket.

Analógiák:

Ji-King: 24. Fu (A Visszatérés - A Fordulópont)

Mitológia: A Napisten (Ra, Helios, Sol) (Gilgames, Parcifal)

Kulcsszavak: Nap, magas szintű kreatív energia, tudatosság, beteljesült szerelmi kapcsolat, bölcsesség, szellemiség, átalakulás, spiritualitás

XX. AZ EÓN
(The Aeon)

Az Eón

[ » Az Eón « ]

 

XX. A VÉGÍTÉLET - Megszabadulás

A Végítélet kártyája könnyen félreérthető, ha elnevezéséből indulunk ki. Az ítélethez, különösen az itt szereplő végítélethez elsősorban a büntetés, a kárhozat, és ebből adódóan a félelem és rémület kapcsolódik. A kártya jelentése viszont mindig csak szimbólumai, illetve a mögötte rejlő lelki és mitológiai képek alapján értelmezhető. Az itt ábrázolt feltámadás a megváltás megragadó élményét szemlélteti, az eddig eltemetett vagy fogva tartott dolgok felszabadulását mutatja, hogy az igaz, az isteni kiemelkedik a börtönök sötétjéből és napfényre kerül. Ez bizonyítja a kártya boldogító jelentését. Az önmagunkká válás útján a döntő lépést jelképezi, az alkímiai változások sikeres folyamatát, mely az alacsonyabb rendűből magasabb rendűt alkot. Hétköznapi szinten a felszabadulás minden formáját jelenti: szabadulást a gondoktól, a szükségtől, hálátlan helyzetekből és kapcsolatokból, gátlásoktól és félénkségünktől. Továbbá utalhat arra is, hogy a kártya által jelzett szándékunkban igazi "kincs" rejlik.

Analógiák:

Ji-King: 40. Hszie (A Szabadulás)

Mitológia: A Megszabadulás (Innana, Oziris, Orpheus, Odysseus, Herakles, Psyche, Aeneas)

Kulcsszavak: felszabadítás, feloldozás, megváltás, megvilágosodás, jó ítélőképesség, kritikára való nyitottság, kritikus önelemzés

XXI. A VILÁGEGYETEM
(The Universe)

Az Univerzum

[ » A Világegyetem « ]

 

XXI. A VILÁG (AZ UNIVERZUM) - Boldogság

A Világ kártyája az újra megtalált egységet, a mélységes harmónia élményét és egy fejlődési folyamat örömteli befejezését mutatja. Szavakkal megragadni e kártya szépségét azzal a veszéllyel járna, hogy érzelgős történethez írnánk happy end-et. A hős utazása során a boldog véget, az újra megtalált Paradicsomot jelképezi, ami a hétköznapi életre vetítve egyszerűen annyit jelent, hogy célhoz értünk. Ritkább esetben ez életünk valódi célja, általában azonban fontos közbenső állomás. Külső élményeink szintjén azt mutatja, hogy megtaláltuk helyünket a világban, azt a helyet, ahová igazán tartozunk. Lelki tapasztalataink területén arra utal a világ kártyája, hogy jelentős, sőt talán döntő lépést tettünk az önmagunkká válás, valódi hitelességünk, saját teljességünk felé. Az események vonatkozásában boldog időszakot jelez, melyben nyíltan és teljes elevenséggel élvezzük létünket. Jelentheti azt is, hogy nemzetközi kapcsolatainkat ápoljuk vagy utazunk.

Analógiák:

Ji-King: 55. Fang (A Bőség)

Mitológia: A Paradicsom

Kulcsszavak: Szaturnusz, befejezés, kozmikus egyesülés, felszabadulás a kötöttségek alól, a karma lezárása

 

[« top ]

LAPOZZ TOVÁBB:A TAROT HASZNÁLATA

[ » TAROT JÓSLÁS « ]

Találkozás a tarot-val

Akárhogyan is közelítünk a Tarot-hoz, fontos, hogy játékosság és humor legyen benne, ne halálos komolyság hassa át a hozzáállásodat. A Tarot újra és újra emlékeztet rá, hogy az élet csak játék. A Tarot segít a dolgokat bizonyos távolságból szemlélni. Új távlatokat nyit, szélesebb perspektívákat tár fel. Aki kész arra, hogy elfogadja és az élet alapvető kérdéseiben tanácsadóként használja a Tarot-t, az nyitott, szeretetteljes tisztelettel közeledjen hozzá úgy, ahogy az ember bölcs barátot fogad. Így élő, bensőséges kapcsolatot alakíthat ki vele, és csodálkozni fog, milyen közvetlen válaszokat kap a Tarot-tól és milyen, addig rejtett aspektusokat tár fel a kártya. A kártyákkal való foglalatosság legfőbb célja, hogy egyre nagyobb mértékben bízzunk belső valóságunkból fakadó érzékelésünkben, valamint az, hogy egyre inkább hallgassunk a szívünk hangjára és megtaláljuk saját belső vezetőnket.

Ahogy a tükröt külsőnk szemügyre vételére használjuk, a Tarot képei belső valónkhoz visznek közelebb. Kalandos felfedezőútban lesz részünk! A Tarot képei lelkünket tükrözik vissza. Minél alaposabban tanulmányozzuk, annál többet ismerhetünk meg magunkból és életünkből. A tükör a látható valóságot csak rögzíti, de nem értékeli. Visszatükrözi a szépet és csúnyát, a kellemest és kellemetlent. Mást nem is tehet. Félrerakhatom vagy összetörhetem, de saját valómon ez nem változtat. 

A Tarot kártya képei lelkiállapotokat tükröznek. Elemzésükkel különböző nézőpontokból ismerjük meg belsőnket. Nem "pozitívak" és nem "negatívak", sem mellettünk, sem ellenünk nem szólnak. Útmutatást adnak, melyről eldönthetjük, elvetjük vagy figyelembe vesszük, mellőzzük vagy elfogadjuk. Sok ember fél szembenézni benső valójával. Úgy tesz, mintha ismerné magát és rengeteg energiát fordít saját világának fenntartására. Minél konokabban védi valaki az énképét, annál világosabban megmutatkozik a lényeg hiánya a kétségbeesetten őrzött kulisszák mögött. Minden hárítás, a tudomásulvétel elutasítása, félelmet, beszűkülést, önkorlátozást, görcsösséget és elszigeteltséget takar. A valós kép a tudatalattiban marad és nem tárul fel. Amíg menekülünk önnön valónk elől, nem tudjuk elfogadni magunkat. Az igazi önszeretetnek, önmagunk szeretetteljes elfogadásának előfeltétele a mély önismeret. Csak azt oszthatjuk meg másokkal, amit önmagunkban megismertünk, elfogadtunk és kifejlesztettünk. Külső körülményeink változását mindig megelőzi a bensőnkben végbemenő átalakulás. Csak azt lehet tudatosan átformálni, amiről megállapítottuk, hogy változtatást igényel. 

Önmagunk megismerése olykor kockázatos vállalkozás. Az új látásmód radikálisan megkérdőjelezheti és alapjaiban megrendítheti a régi magatartást, szokásokat (lásd "Torony"). Ez a folyamat azonban elengedhetetlen része minden változásnak. Csak azt veszíthetjük el, ami nem szerves részünk, csak azt rombolhatjuk szét, ami nem eredendő valónkban gyökerezik. Az ilyen belső megtisztulás "jutalma" óriási. Saját magunkról alkotott illúzióink leleplezésével és felszámolásával közelebb kerülünk elpusztíthatatlan, határtalan erőnkhöz. Csak ott pihenhetjük ki magunkat, ahol eggyé válunk a nyugalommal, csak ott lelhetünk otthonra, ahol eggyé válunk az otthonnal.  

A Tarot-t szubjektivitás jellemzi és teljes nyitottságot feltételez. Az ábrák, tudatalatti indulataink tükörképei, megfejtik és elérhetővé teszik ezeket a tudat számára. Olykor meglepetést okoznak, ám ha megtanuljuk értelmezni a kártyák üzenetét, ahogy megfejtjük a zavaros álmot, akkor új, belső világok tárulnak elénk, bepillantást nyújtva a mindent átfogó kozmikus rend uralta titokzatos Univerzumba, melynek magunk is részei vagyunk. 

Ezek az oldalak bevezetnek a Tarot világába. Ösztönzést adnak a játékhoz, a kártyák megértéséhez és az útmutató szerepét töltik be hétköznapi élethelyzetekben vagy nehéz döntések előtt. 

A pillanat minősége

Ahhoz, hogy megértsük a Tarot különleges élethelyzetekben adott tanácsainak jelentőségét, egy újabb, kevésbé ismert fogalmat, az idő minőségét kell megvizsgálnunk.

Idő alatt rendszerint mennyiségi mértéket értünk. Mennyi ideje, mennyi időm maradt, mikor kezdődik? Az idő azonban nem csak mennyiségi, hanem konkrét minőségi fogalom is. Az idő minőségének fogalma aligha jelent ma számunkra valamit. Régen ez éppen fordítva volt. Az emberek intenzíven foglalkoztak az idő minőségével és elhanyagolták a mennyiségét. A pillanat minőségének, mely az asztrológiából is ismert, nincs köze az időtartamhoz. Ez azt jelenti, hogy minden pillanat vagy időszak a saját minőségének, jellegének megfelelő eseményeket idéz elő vagy segít elő.

A Tarot kártyavetési rendszerei különösen alkalmasak az aktuális pillanatra való kérdések feltevésére és annak különböző szempontokból történő megvilágítására. A jelen a múltat és a jövőt összekötő energiapont. Csak a mindenkori jelen pillanatban lehet megoldani múltbéli lezáratlan helyzeteket és lehet új irányt szabni a jövőnek.

Van egy régen ismert, ma már feledésbe merült mondás, mely szerint: "Minden kezdet magában hordja a véget." Amint egy magban benne rejtőzik az egész növény, úgy valaminek a kezdete is felöleli egyben annak lefolyását és végét is. Régen ezért fektettek különös hangsúlyt arra, hogy bizonyos dolgokhoz a "megfelelő órában" kezdjenek hozzá.

Az idő nemcsak mennyiségi, hanem minőségi fogalom is. „Minden kezdet magában hordja a véget”- mondja a közmondás. A következő rendszerek közül kettő (a 7 lapos ellipszis és a kelta kereszt) különösen alkalom arra, hogy rákérdezhetünk az adott pillanat minőségére.

A Tarot valóságunkat tükrözi az idő egy adott pillanatában. Aztán már rajtad múlik, mennyire őszintén és hitelesen alkalmazod egyéni helyzetedre az üzenetet.

A lapok keverése

Rituális felkészülés szükséges, hogy időt adj a tudattalanodnak, hogy ráhangolódjon a kérdésre.

Tartsd a lapokat a kezedben és csukd be a szemed egy kicsit. Vegyél néhány mély lélegzetet, a fejedet ürítsd ki: Gondolj a kérdésre. Nyisd ki a szemed és keverd meg a lapokat.

A lap kihúzása a csomagból

Előtte mindig teremtsünk egy kis meditatív hangulatot. A lapokat tartsd speciális dobozban, vagy csomagold be egy homogén, áthatolhatatlan ruhába. Csendben, nyugalomban gondosan keverd meg, majd terítsd ki a kártyákat a ruhára.

Mielőtt kihúznál egy lapot, rázd meg a kezed, hogy lecsillapítsd a feszültségeket és megkönnyítsd az energiaáramlást. Mindig a bal kezedet használd!

A Tarotnak feltett kérdésekre saját belső vezetőnktől várunk választ. Ez az a minden emberben benne rejlő bölcsesség, mely bár tudatunk számára elveszett, de ily módon újra felfedezhető. Minél világosabb a kérdés megfogalmazása, annál jobban érvényesül a Tarot tükör-funkciója. Lélegzeted mélyen és lágyan áramlik testedben, tudatod teljesen a kérdés felé irányul. Hagyatkozzunk teljes bizalommal a kártyát kereső kézre!

A képek megértésének legfontosabb tényezője első, spontán reakciód.

Miért ez a lap? - szinkronicitás elve

A kártyalapok leírásai segítenek az ábra tökéletesebb megértésében, útmutatásként szolgálnak a kártyák önálló használatához.

Soha nem maguk a Tarot kártyák válaszolnak kérdésünkre! A feleletet mindig benső vezetőnk vagy lelki bölcsességünk adja, és azt mindig tudatosan értelmeznünk kell. A kártyák ábrái segédeszközként, közvetítőként szolgálnak, megkönnyítve azonban lelki bölcsességünk intuitív megközelítését.

A kérdezés művészete

A kérdés módja meghatározza a válasz minőségét.

Az „itt és most”-ra vonatkozó kérdések : (Olyan lapot húzok, amely most és ezen a helyen jelképez engem.)

 • Milyen most a benső valóm?
 • Meddig jutottam?
 • Mi az én jelenlegi helyzetem?
 • Milyen befolyás hat most rám erősen?
 • Mi vesz körül engem?
 • Mire készüljek fel?
 • Hogy kellene viselkednem?
 • Mi a tanulság?

Egyszerre ne tegyél föl háromnál több kérdést!

Múltra vonatkozó kérdések:

A múltra vonatkozó kérdések mindig lezáratlan, megoldatlan szituációkról vagy kapcsolatokról tanúskodnak.

 • Mihez ragaszkodom? Mitől szabaduljak meg?
 • Mit kellett megtanulnom annak idején?
 • Mit engedjek el?
 • Mit kerültem el? Mi elől tértem ki annak idején?
 • Mit tehetek most a befejezetlen dolgok megoldására?
 • Kit nem engedtem még el? Kinek nem bocsátottam még meg?

Jövőre vonatkozó kérdések:

Puszta kíváncsiságból feltett kérdéseire vagy bizalmatlanság miatt feltett kérdésekre a Tarot általában nem hajlandó válaszolni.

 • Pl.: Nemsokára egy fontos személlyel találkozol.

- Milyen jelentősége van számomra ennek a kapcsolatnak?

- Mit hoz számomra ez a személy?

 • Pl.: Valamilyen feladat előtt állsz.

- Milyen jelentősége lesz ennek az eseménynek az életemben?

- Mi fog történni, ha teljesen lekötelezem magam?

- Melyek a legnagyobb reményeim és félelmeim?

- Hogyan nézzek szembe ezzel a feladattal?

Jelen nem lévő személyre vonatkozó kérdésnél kérhetsz információt hozzád közel álló emberről. De azért mindig ajánlatos előbb megkérdezni a kártyát, hogy megfelelő idő-e az arra, hogy az illető személlyel kapcsolatban lépjünk, és hogy a kártya készen áll-e az információt adni róla.

Döntéshozatal

Ha a Tarot-t hívjuk segítségül, meg kell vizsgálnunk, lelkileg készek vagyunk-e követni a Tarot esetleges egyértelmű utasításait. Ha helytelenül használjuk, tehát fontos üzeneteket ismételten figyelmen kívül hagyunk, a kártyák egy idő után elveszítik kifejező erejüket és a válaszok zavarosak lesznek.

Csak azokkal a lehetőségekkel kapcsolatban húzzunk kártyát, amelyekre valóban nyitottak vagyunk.

Például:

Egy idő óta feszült a viszonyom x-szel. Mindkettőnknek a szakítása (a) lenne-e előnyös, vagy tartsuk fenn a kapcsolatot, többször és nyíltabban vitassuk meg a konfliktushelyzetet, szembenézve a feszültségekkel (b)?

A Tarot válasza:

Az (a) lehetőségre Þ Kelyhek VIII. (Lustaság), a (b) változatra Þ Botok Hercege.

A Tarot itt világosan rámutat, hogy a szakítás ebben az időpontban csak menekülést jelentene a szükséges és termékeny összeütközések elől.

[ » TAROT JÓSLÁS « ]

MÓDSZEREK

1. figura: EGY KÉRDÉS VAGY ÉRZELMI ÁLLAPOT MEGVILÁGÍTÁSA

Keverd meg a paklit és tedd le magad elé két oszlopba. A bal oldali oszlop a passzív, befogadó aspektusodat jelképezi, a jobb oldali pedig a kifelé áradó aktív feledet.

Keverd meg újra a bal oldali csomagot. A felső lapot tedd a kettes helyre, az alsót pedig a hármasra. A lapokat hagyd lefelé fordítva. Keverd meg a jobb oldali csomagot, tedd a felső lapot az egyesre, az alsót a négyesre.

Az egyessel kezdve fordítsd meg és nézd meg a lapokat egytől négyig.

 • Az első lap azt az aktuális témát mutatja, amely abban a pillanatban igazán érint téged. Mi történik valójában?
 • A második lap azt mutatja, mire vagy nyitott, fogékony.
 • A harmadik lap mutatja, mit fejezel ki magadból a külvilág felé. Milyen hatást gyakorolok másokra?
 • A negyedik lap mutatja a választ, a kulcsot. Probléma megoldásához vezető utat, vagy a lehetséges kiutat mutatja. Negatív lapok ebben az esetben egy negatív állapot vagy magatartás végének lehetőségét jelzik.

2. figura: HÉTLAPOS ELLIPSZIS (HETES PARABOLA)

Jó figura arra, hogy bármiféle vállalkozásról tegyél fel kérdéseket. Alapkérdés: „Mit kell tenni?”

Keverd meg a lapokat és terítsd ki őket legyező formában lefelé fordítva. Húzz hét lapot még mindig lefelé. Ezeket keverd meg újra és terítsd le az ábra szerint. Fordítsd meg egyenként:

 • a múlt, vagy ami épp befejeződött, elmúlóban van
 • jelen
 • jövő, vagy ami épp kezdődik
 • Mit kell tenni?
 • segítő vagy zavaró külső energiák
 • legnagyobb remények vagy félelmek
 • eredmények, következmény, kulcs

3. figura: KELTA KERESZT

Ez a legteljesebb, legrészletesebb rendszer. Akkor hasznos, amikor az élet egy fordulópontjáról van szó.

Keverd meg a paklit és emeld el háromszor, majd még kétszer ismételd meg. Az utolsó emelés után válassz ki bal kézzel egy oszlopot és keverd újra. Ebből rakd ki a keresztet felülről kezdve:

 • alaphelyzet, kiindulási helyzet
 • alaphelyzetet akadályozó vagy segítő hatások
 • tudatos gondolatok/kérdések a helyzetet illetően
 • tudattalan gondolatok/kérdések a helyzetet illetően
 • múltbeli vagy épp befejeződő hatások
 • jövőbeli vagy épp kezdődő hatások
 • jósoltató magatartása a kérdéshez/a helyzethez való hozzáállása
 • a külső világból jövő energiák
 • remények és félelmek
 • eredmény, kimenetel, kulcs

4. figura: MÓDOSÍTOTT KELTA KERESZT

Ez a rendszer különösen testi irányultságú emberek számára alkalmas.

 • Fej, amit gondolok
 • szív jobb (aktív) fele, amire vágyom
 • szív bal (passzív) fele, amire ténylegesen kész vagyok
 • has, amire szükségem van
 • múlt
 • jövő
 • a világ felé megnyilvánuló energiám
 • a világ felém megnyilvánuló energiája
 • remények és félelmek
 • kulcs, eredmény

5. figura: PARTNERKAPCSOLAT

Ez a rendszer arra jó, hogy megvilágítsuk két ember viszonyát. Pl. a kapcsolatnak olyan speciális kvalitásait fedezik fel, amelyeknek egyikük sem volt tudatában.

Keverd meg a paklit és terítsd ki őket lefelé. A felek egymás után húznak lapokat az ábra szerint.

 • „A” húz egy lapot, mely „B”-t jelképezi
 • „B” húz egy lapot, mely „A”-t jelképezi
 • „A” húz egy lapot, amely saját magát jelképezi
 • „B” húz egy lapot, amely saját magát jelképezi
 • „A” húz egy lapot, amely „B”-vel való kapcsolatát jelképezi
 • „B” húz egy lapot, amely „A”-vel való kapcsolatát jelképezi

6. figura: BELSŐ EGYENSÚLY

Keverd meg és oszd kétfelé a csomagot. Megérzés alapján döntsd el, melyik az aktív és melyik a passzív csomag. Keverd meg a passzív csomagot, közben koncentrálj a passzív, befogadó belső aspektusodra. Tedd le a felső lapot a kettes, az alsót a hármas helyre.

Keverd meg az aktív csomagot, közben koncentrálj a dinamikus belső aspektusodra. Tedd a felső lapot az ötösre, az alsót a négyesre.

A maradék lapokat keverd egybe, és lefelé fordítva terítsd ki őket. Húzz egy lapot a fejre (1.lap) és a lábra (6.lap).

1. fej kommunikáció

 • pozitív: hogyan mutatkozom a világ előtt
 • negatív: hogyan akadályozom a kommunikációt

1. önértékelés: mennyire fogadom el magam

2. tanulási folyamatokon megyek keresztül

3. Külső szemlélő hogyan látja lényemet

4. Hogyan tartok fenn kapcsolatot a világgal

5. Cselekedeteim, magatartásom, tevékenységeim

6. kapcsolatok

 • pozitív: hogyan tartok fenn harmonikus kapcsolatokat
 • negatív: miért nem kielégítőek a kapcsolataim?

7. figura: „SZERETLEK, GYŰLÖLLEK”

„A” leül „B”-vel szemben, a partnerek egymás szemébe néznek. „A” személyes kijelentéseket tesz „B”-vel kapcsolatos érzéseiről.

Például: „A” „B”-hez: „Szeretlek”

„Szeretnék együtt élni veled.” … stb.

„A” minden mondatához húz egy Tarot kártyát és képes oldalával lefelé sorban maga elé teszi. Ezután „B” következik, ugyanúgy.

Miután mindkét partner elmondta, amit lényegesnek tartott, a kihúzott kártyák válaszait veszik szemügyre. Megerősíti a kihúzott kártya azt a bizonyos állítást, vagy valami egészen másra utal?

Hogyan találd meg személyes lapjaidat?

a.) A személyiség lapot, a lélek-lapot és az évi fejlődési lapot az asztrológia és a numerológia kombinálásával határozzuk meg.

A személyi lap a személyiség fejlesztendő tulajdonságait mutatja meg. Ezek olyan tulajdonságok, amelyeket nyíltan kimutatunk a világ felé, olyan eszközök, amelyekkel a környezetünkre hatást gyakorolunk. Ez a lap mutatja magunkat a világ felé, milyen feladatokat kell elvégeznünk a világban, milyen célokat tűzzünk magunk elé.

Kiszámolása: születési év + hó + nap

Pl. 1962. 02. 06. Þ 1962+2+6 = 1970

Azután ezeket is összeadva: 1+9+7+0 = 17.

Tehát a személyes lapod a XVII. (Csillag).

Ha itt több volna, mint 22, újra össze kell adni a számjegyeket (Pl. 24 Þ 2+4= 6)

b.) A lélek-lap mutatja meg, milyen belső tulajdonságodat kell fejlesztened. Ezek olyan rejtett belső erők, amelyekkel megtalálhatjuk az utat igazi önmagunkhoz, a belső mesterhez.

Kiszámolása:

Add össze a személyi-lapod számának számjegyeit. Ha a személyi-lap tízes alatti, akkor a lélek-lap ezzel azonos. Kivétel: ha huszonkettesre jön ki a személyi-lap, akkor a személyi lap: Bolond, a lélek-lap pedig a 2+2=4.

Pl.: előző példából személyi-lap: 17 Þ 1+7=8 (kiegyenlítődés)

c.) A fejlődési-lap azokat az energiákat, feladatokat mutatja (fejlődési fokok, kihívások), amelyek az adott évben legfontosabbak.

Kiszámítható: adott év + születési hó + születési nap Þ 1998+02+06=2006.

2 + 0 + 0 + 6 = 8 (kiegyenlítődés)

LAPOZZ TOVÁBB:

[ » TAROT JÓSLÁS « ]GYAKRAN ELŐFORDULÓ SZIMBÓLUMOK

1. levegő: gondolatok, a mentális energiák szelleme, kommunikáció, szabadság

2. íj és nyíl: célorientált, közvetlen kommunikáció

3. bika: erő, energia, termékenység, hatalom

4. pillangó: átalakulás, szabadság

5. teve: függetlenség, igénytelenség

6. színek: - kék: bölcsesség, mentális területek

 • barna. Föld, anyag
 • sárga: szellem, spiritualitás
 • arany: átalakulás
 • zöld: kreativitás, fejlődés
 • piros/narancs: vitalitás, életenergia, tűz
 • lila: harcos színe, habozás nélküli cselekvés, nem kiszámított szeretet

7. rák: lojalitás a kapcsolatokban, választott család

8. kereszt: ellentétes területek, elemek egyesülése, ellentétek áthidalása

9. korona: tudatosság, megvilágosodás, királyi tulajdonságok

10. kristály: megvilágosodás, tisztaság

11. kelyhek: szerelem, szeretettel teli kapcsolatok, a víz elem hordozója

12. korongok: pénzdarabok, a föld elem hordozója

13. galamb: ártatlanság, tisztaság, béke

14. sas: a madarak királya, újjászületés, szabadság, spirituális feleszmélés, a szexuális energia transzformálója

15. föld: anyag, test, pénz, tulajdon, táplálék

16. tojás: - szárnyas: megújulás

 • kígyóval: univerzum, termékenység, kreatív erő

17. szem: érzékelés, felismerés

18. tűz: energia, vitalitás, intuíció, megtisztulás, akció, dinamika

19. hal: vízzel kapcsolatos (termékenység, lélek, tudattalan)

20. fejfedő vagy fejdísz: kiterjesztett érzékelés, lelki fogékonyság

21. : fiatalság, energia, szexualitás, férfi jelleg, lelki vezető

22. oroszlán: az állatok királya, erő, merészség, kreativitás

23. lótusz: általában a Kelyhek lapjain található, szerelem (víz elem)

 • fehér: adakozó szerelem
 • rózsaszín: elfogadó szerelem

24. Hold: női princípium, befogadó jelleg, fogékonyság

25. meztelenség: nyitottság, sebezhetőség, védtelenség, szabadság

26. pentagram: régi mágikus jel

 • ha a csúcsra felfelé néz: egészség, reveláció, boldogság, szerencse
 • ha a csúcsra lefelé néz: elvesztett egyensúly, boldogtalanság, spirituális eltévelyedés

27. szivárvány: teljesség, harmónia, tökéletesség, kapcsolat

28. kos: erő, új kezdet, úttörő

29. rózsa: általában a Kardok lapokon szerepel, világosság, igazság, bölcsesség, tisztaság

30. skorpió: halál és újjászületés, az első fok az átalakulás lépcsőjén (skorpió-kígyó-sas)

31. kígyó: átalakulás, a régi külső levetése

32. Nap: férfi princípium, kreatív energia

33. kardok: a levegő elem hordozói

34. tigris: félelem

35. botok: a tűz elem hordozói

36. víz: érzések, érzelmek, tudattalan

37. szárnyak: a nem anyagi dolgok megtestesülése, lélek

 

LAPOZZ TOVÁBB:

[« top ]

» Hermetika - Tarot Analógiák

» Hermetika - Tarot Jóslás

» Ezotéria - Tarot Teszt

» Spirituális Ezotéria Könyvtár

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

» Tarot kártya gyűjtemény

» Magyar Tarot kártya gyűjtemény

» Tarot Books (Foli, MacGregor Mathers, Ouspensky, Papus, Thierens, Waite)


         

                         

 
     

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre»]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 10-02-2010