"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         CyberGuru

         
 


home | art | buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Facebook Recommendations

[» CyberGuru Facebook «]

[» HVG Facebook «]

[» Sanoma Facebook «]

During the course of years my web has been continuously expanding into a complex matrix. A lot of users have made remarks about the many levels of the web and indeed there are many treasures burried deep inside this matrix. To make the content more easy to access, I created this page to list the higlights of the web. Accordingly this page lists some of the pages that Facebook users found interesting.

Also I was working in the Information Technology sector for some larger media companies, such as HVG and Sanoma. During the course of years these companies have developed their own webs into a complex system of websites. This Facebook page helps to show the facebook penetration and keep track of the success rate of the CyberGuru, HVG, and Sanoma sites. I find it interesting to compare these websites from time to time with my own achievements.

Search | Keresés:


Web This site

[» Site Map «]

[» Back to MATRIX «]

 

E-KÖNYVTÁRAK :

 

BUDDHIST LIBRARY

Buddhist Library

» Buddhista Könyvtár

A buddhizmus filozófiai, illetve gyakorlat-alapú világnézet, amely bizonyos országokban vallási irányzatok kialakulását eredményezte. Az i. e. 6. században jött létre Indiában, s elsősorban azoknak a körében terjedt, akik a hinduizmus által szentesített kasztrendszer ellen tiltakoztak. A buddhizmus nagy mértékben Gautama Sziddhártha, közismertebb nevén a történelmi Buddha (páli / szanszkrit nyelven „a megvilágosodott”), tanításain alapszik, aki az indiai szubkontinens észak-keleti részén élt és tanított.

» BUDDHISTA Facebook Csoport

 

HINDU LIBRARY

Hindu Library

» Hindu Könyvtár

India autentikus ősi vallását hinduizmusnak (szanszkrit: हिन्दू धर्म: Hindū: dharma, सनातन धर्म Sanātana Dharma) vagy brahmanizmusnak nevezzük. A hinduizmus nehezen definiálható, a történelem során dinamikusan fejlődő vallási rendszer, amely napjainkban is alakul, formálódik. A kereszténység és az iszlám után a harmadik legnépesebb vallási formáció, a világon több, mint 900 millió ember világnézetét képezi. Lényege nem isteni kinyilatkoztatáson alapul, hanem a rendkívül differenciáltan rétegződött indiai társadalmi rendszer sajátos képződménye.

 

 

TAOIST LIBRARY

Taoist Library

» Taoista Könyvtár

A taoizmus Kína egyik legnagyobb autentikus ősi vallása, mely jelentős mértékben befolyásolta a kínai kultúrát, filozófiát, politikát, gazdaságot, irodalmat, zenét, a kínai orvoslást, kémiát, a harcművészeteket, geográfiát és táplálkozástudományt.

A kínai filozófiában az állandóan mozgó és szakadatlanul változó valóságot tao-nak nevezik, és olyan kozmikus folyamatnak tekintik, amelyben minden dolog benne foglaltatik. A tao a világ ősoka, ősprincípiuma, belőle keletkezett minden létező élő és élettelen.

 

 

HERMETIC LIBRARY

Hermetic Library

» Hermetikus Könyvtár

A hermetikus mágia és okkultizmus a természetfeletti erőkkel és a szellemvilággal kapcsolatos ismeretek összefoglaló elnevezése, amely magában foglalja az ezoterikus nézetek, kultuszok és varázsló-jósló praktikák teljességét. Az okkultista ismeretek azon az elgondoláson alapulnak, hogy a világ osztatlan és oszthatatlan egység, amelyben minden dolog kapcsolatban áll egymással, de eme célszerű és szükségszerű kapcsolatok természete nem írható le az érzékszervekkel tapasztalt fizikai világ tér- és időbeli kategóriáival.

 

 

SIGIL MAGICK

» Magick Sigils

A Mágikus Szigillium olyan, mint egy ezoterikus vagy hermetikus mandala, de valójában olyan "meditációs eszköz", amely a saját tudatalatti működésünkre hatva felszabadítja a bennünk szunnyadó mágikus erőt egy adott cél érdekében. Saját mágikus képességünkkel hatunk a kívánt irányba és teremtjük meg a vágyott eredményt... Miután a Szigillium elkészült, ki kell nyomtatni és egy olyan helyre tenni, ahol jól látható, így minden egyes esetben, amikor ránézünk "mágikusan emlékeztet" bennünket a szándékunkról. Mi több lehet mécseseket gyújtani a négy sarkán, illetve közepén, hogy ezzel is növeljük az erejét. Tehetjük a házi oltárunkra is.

 

 

 

Spiritual Library

» Spirituális Ezotéria Könyvtár

A spiritualitás alapvetően szemléleti forma, világnézet, mely felfogás szerint Világunk több, mint amit a szemünk lát, fülünk hall. A spirituális alapokon gondolkodó ember azt vallja, hogy a világnak van egy láthatatlan, az érzékszervi megismerések felett álló, rejtett aspektusa, amely azonban ugyanolyan erős hatással van életünkre, mint a látható része. Ez a szemnek láthatatlan erő nyilvánul meg minden embernek, amikor életét kész tágabb keretek között értelmezni, és saját létezéséről a rendeltetés, a sors, a végzet, vagy az isteni akarat fogalmain keresztül gondolkodni.

 

 

Religion Library

» Vallásfilozófia Könyvtár

A vallásfilozófia viszonylag új keletű szó. A vallásfilozófia feladatának tekinti a filozófiai istenérvek és istenbizonyítékok megalkotását, elemzését, a filozófia és a teológia a hit és az értelem közötti viszony természetének tisztázását.

Isten létének kérdése, mindig is a filozófia problémái közé tartozott, már az ókor óta, mondhatni, nem volt olyan gondolkodó akit ne foglalkoztatott volna ez a kérdés. A filozófusok vallásos meggyőződésüknek megfelelően a hit mellett vagy ellen hoznak fel bizonyítékot. A vallásfilozófia feladta Isten léte, vagy nem léte mellett felhozott állítások bizonyítása.

 

 

Philosophy Library

» Filozófia Könyvtár

A filozófia a világegyetem, a természet, az élet okával és céljával, a történelemben érvényesülő rendezőelvvel, a tudás és megismerés lehetőségével, a szépség, művészet és nyelv mibenlétével, a jogi-politikai normák természetével, a cselekedetek helyes vagy helytelen mivoltával, Isten és a transzcendencia létével foglalkozó tudományág.

A filozófia szó jelentése az ógörög φιλοσοφία (philoszophia) szóból ered, amelynek jelentése: „a bölcsesség szeretete” A sophia kifejezés, amelyet magyarra „bölcsesség”-nek fordítunk, eredeti jelentése szerint mesterségbeli tudást, ügyességet jelentett.

 

CULTURAL ANTHROPOLOGY LIBRARY

Cultural Anthropology Library

» Kulturális Antropológia Könyvtár

A kulturális antropológia középpontjában a kultúra áll és az a feltételezés, hogy az emberi faj olyan képességgel rendelkezik, hogy a világot szimbolikusan fogja fel, ezeket a szimbólumokat a társadalomban képes megtanulni és megtanítani, továbbá ezeknek a szimbólumoknak a segítségével képes a világot és magát a fajt átalakítani, megváltoztatni. A kulturális antropológia művelői a következő területeket kutatják: társadalmi hálózatok, társadalmi viselkedés, rokonsági kapcsolatok, jog, politika, ideológia, vallás, hiedelmek, termelési és fogyasztási szokások, kulturális csere, szocializáció, nemi szerepek és a kultúra egyéb kifejeződési formái, jelentős hangsúlyt helyezve a terepmunkára, azaz a tanulmányozott emberközösséggel való együttélésen alapuló tartós megfigyelésre.

 

 

ALTERNATIVE MEDICINE LIBRARY

Alternative Medicine

» Alternatív Gyógyászat Könyvtár

Az alternatív gyógyászat összefoglaló kategórianév. A jelenkorban a konvencionális európai kórházi kezelés és gyógyszerezés helyett alkalmazott technikákat nevezik így. Beszélhetünk ugyanakkor kiegészítő (complementary) gyógymódokról, amelyeket a hagyományos terápiával együtt alkalmaznak, hogy javítsák annak hatását. A két típusú nem konvencionális gyógymódtípust lefedi a kiegészítő és alternatív gyógymódok (complementary and alternative medicine (CAM)) kifejezés, amelybe így beletartoznak a nem-tudományos, spirituális és vallási összefüggésű gyógyítási módszerek éppúgy, mint az Európán kívül alkalmazott hagyományos módszerek.

 

 

Parapsychology Library

» Parapszichológia Könyvtár

A parapszichológia egyes, az emberi tapasztalással kapcsolatos szokatlan jelenségek természettudományos és bölcseleti vizsgálata. A parapszichológia egy speciális tudományág, illetve kutatási irányzat, ami az élőlény és környezete közötti olyan kölcsönhatásokkal foglalkozik, amelyeknek a fizikai hordozója, illetve a közvetítés oksági lánca a tudomány jelenlegi állása szerint ismeretlen. Az ilyen észleleti és hatás jellegű eseményeket pszi jelenségeknek is nevezzük.

 

 

UFOLOGY LIBRARY

Tudományos Ufológia Könyvtár

» Ufology Library

UFOlogy is a discipline that is associated with the study of reports of Unidentified Flying Objects, with a goal of determining if a given sighting can be explained by way of an atmospheric or man-made set of circumstances. While the ultimate goal of UFOlogy is to provide irrefutable evidence of the existence of visits to the earth by the residents of other planets, much of the time is spent in investigating purported UFO activity and discovering that there is a logical and earth-bound explanation for the sightings.

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK :

 

JEDI Rend

Order of the Jedi

» JEDI Rend

VÁLLALD A NÉPSZÁMLÁLÁSON HOGY JEDI VAGY.

A "Vallás" kérdésre bármilyen válasz adható.

Ne mondj olyan vallást, amit csak azért tartasz magadénak, mert annak kereszteltek, stb...

Válaszd az igazi, gyakorolt vallásod!

Vállald fel a Jedi Rendet!

Az erő velünk van.

 

 

TŰZÖNJÁRÁS

Firewalking

» TŰZÖNJÁRÁS

TŰZÖNJÁRÁS egyetemes emberi hagyomány, olyan önismereti és önfejlesztő eszköz, amely évezredek óta segít bennünket ráébredni valódi természetünkre, rejtett képességeinkre. A világ népei minden korban és minden földrészen gyakorolták, a skandináv Vikingektől, a Szamoai Polinézeken, az afrikai Szánokon, és a krétai Görögökön át, az ősi Magyarokig. Csak a középkori Európából veszik ki ez a hagyomány, csakhogy a 20. század végén letisztult, a modern ember számára is könnyen befogadható formában újjászülethessen.

www.tuzonjaras.com

 

 

NAPKAPU

Sun Gate

» NAPKAPU

SZEMÉLYES FEJLŐDÉS ALTERNATÍV MÓDSZERTANI ESZKÖZÖKKEL

Azzal a céllal hívtuk életre a NAPKAPU elnevezésű csoportot, hogy széles körben ismertté, és elismertté tegye a különböző tradicionális spirituális gyakorlatokat, mint alternatív fejlesztő módszereket.

Legfontosabb gyakorlatunk a Tűzönjárás, amely a legújabb magatartástudományi kutatásokra tükrében, bizonyított módon, az élet minden területén segíti a személyes fejlődést keresőket.

www.napkapu.com

 

 

O.T.O. Hungary

» BAHLASTI OMPEHDA O.T.O.

Az O.T.O. az Ordo Templi Orientis-t jelöli, amit magyarra a Keleti Templom Rendjének vagy a Keleti Templomosok Rendjének fordíthat-nánk.

A Rendnek nemzetközi, és a világ minden civilizált országában vannak működő csoportjai. Struktúrája, az ősi beavatási iskolákra hasonlít és fokozatokra van bontva. Ezen fokozatok avatásai során szimbólumokon és allegóriákon keresztül oktatja a létezés mély misztériumait és ezzel minden segítséget megad arra, hogy az egyén megtalálhassa igaz természetét.

Ezen külső Thelemita rend magasztos célja az egyén szabadságának legteljesebb megőrzése és kiteljesítése Fényben Bölcsességben, Megértésben, Tudásban és Erőben. Ezt Szépségen, Bátorságon és Értelmen keresztül éri el, az Univerzális Testvériség eszméjére alapozva.

www.oto-hu.org

» THELEMA Magyarország Facebook Csoport

[» Back to MATRIX «]

           

           

           
           


           
         

           

[» Back to MATRIX «]

 Web Matrix

Want to know more?

» Check out the Web Matrix .

 

PERSONAL WEB

Please support the CyberGuru Projects!
(Kérlek támogasd a CyberGuru projekteket!)

YOUR support keeps this site running. Thank you!
(A TE támogatásodra is szükség van!)

Tetra Trinity

 


         

CyberGuru                         

 

home | biography | education and studies | professional life | references | archives | art | library | photography

Last updated: 11-21-2016