"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[ » Spirituális Ezotéria Könyvtár « ]
» keret nélkül «

[ előre » ]

Tarr Bence László

Pár Kapcsolat
a számokba rejtve

- Relationships in Numerology -

2009.

„Jobban járnak, akik ketten vannak, mint a magányos, mert fáradozásuk meghozza jutalmát. Ha elestek, az egyik a másikat fölsegítheti. De jaj a magányosnak: ha elesik, nincs senki, aki fölsegítené!” (Préd 4.9-10)

A párom. Ezzel a divatos kifejezéssel illetik manapság sokan élet-társukat. Jó lenne hinni, hogy tudatos választás ez az elnevezés, és hogy minden páros azon túl, hogy társa egymásnak, valóban párja is. Merthogy a különbség nemcsak a szavak szintjén óriási. Sokan keresik a választ, hogy vajon párban teljesebb-e az élet, mint magányosan? Hogy erre választ kaphassunk vissza kell mennünk a kiindulási alaphoz, oda ahol minden dolog egyetlen pontba sűrűsödik, hogy ezután helyesen fogalmazva tegyük fel magunknak a kérdést…

Páros szám-e a nulla?

Így talán furcsának hat ez a kérdés. Nem az emberi kapcsolatokról szól ez az írás? Nem arra keressük a választ, hogy hogyan kell, vagy egyáltalán kell-e az embernek párban élni? Hogyan kerül ide egy matematika-elméleti felvetés? Ha onnan nézzük, hogy mit jelent az egy pár vagy a páros kifejezés talán megértjük miért innen indulunk. Bármily furcsa is, a világ holografikus módon, legkisebb egységeiben is magában hordozza a világ egészét.

Rejtett kapcsolatok kusza szövedéke hatja át világunk látszólag különálló dolgait, és valahol mindenek kezdeténél, a puszta absztrakciók, a számok világába és a matematika furcsa nyelvébe öltöztetve rejtezik az emberi gondolkodás, és így saját világunk titka is. Maga a logika, és ahogyan ezáltal a világot magunk számára leképezzük, rámutat világunk metafizikai alapjaira, és ezáltal közvetett módon arra, hogy hogyan kellene élnünk.

Így hát sem a szokatlan nyelven megfogalmazott kérdés, sem a rá kapható válasz nem mellékes! Mert alapjaiban mutat rá, hogy világunk metafizikai rendje, egységekben – úgynevezett unitokban vagy párokban, diádokban szerveződik. Ez pedig ha hisszük, ha nem, metafizikai törvényszerűségével meghatározza a teljesség, és ezáltal a boldogság fogalmait is. Mi több irányt mutat arra nézve is, hogy párosan vagy páratlanul tejes az élet! Ezért pedig már érdemes röviden a matematikai gondolkodást segítségül hívni, hogy tisztán lássuk hányadán állunk ezzel a kérdéssel!

A számokba rejtett bölcsesség

A matematika elméleti tudománya a világot ‘számokon’ keresztül képezi le. A számok, mondhatni filozófiai alapon képzett absztrakciók, amelyek a konkrét, kézzel megfogható dolgok puszta mennyiségét, de még pontosabban minőségét írják le. A számok világán belül természetes számoknak hívják a pozitív egész számokat, azaz azokat, amelyek valóban egy, kettő, három… létező valamit jelölnek. Egész szám, persze lehet negatív szám is; ilyenkor valami létező hiányát jelölik. Az egész számok halmaza végtelen, mégis van egy kulcsszám, amely minden további fontos megkülönböztetés alapja. És ez meglepő módon nem a nulla, sem nem az egy! Ez a kulcsszám a kettő. Olyan mintha a számok világában a kettő lenne a végtelen határa és a többi szám abszolút mértéke is egyben. Mondhatni ő minden számok törzsszáma.

Ez azt jelenti, hogy például ezen szám alapján különböztetik meg az egész számokat páros és páratlan számokra. Párosak azok, amelyek oszthatóak kettővel (más szóval a kettő többszörösei), páratlanok, amelyek nem. Az elnevezés eredete, hogy páros számú dolog párokba rendezhető; páratlan számú esetén viszont mindig marad egy, amelyiknek nincs párja. A páratlan számok világán belül pedig van egy érdekes csoport, amelyeket prímeknek neveznek. Prímnek azokat a természetes számokat nevezik, amelyeknek pontosan két osztójuk van a természetes számok között (maga a szám és az egy). És csak egyetlen páros prímszám létezik, ez pedig maga a kettő; minden más prím páratlan. Viszont a páratlan prímeket is két osztályba sorolják aszerint, hogy kettővel osztva őket és lefelé kerekítve páros vagy páratlan számot kapunk. Ami érdekes, hogy mindkét osztályba végtelen sok prím esik, és a Goldbach-sejtés szerint minden 2-nél nagyobb páros szám előáll két prímszám összegeként. Ezt a sejtést számítógéppel egészen 4·1018-ig igazolták, de az nem ismert, hogy általában is igaz-e. Az viszont szintén igaz, hogy minden ismert tökéletes szám páros (ezek azok az egészek, amelyek megegyeznek osztóik összegével); és nem ismert, hogy léteznek-e páratlan tökéletes számok.

A kettősség, mint kozmikus rendező-elv

Mindez persze nagyon elvont, de amit az elmélet sugall, az az hogy a természetes számok világában a kettő több mint pusztán kétszer egy. A kettő egy olyan új minőség, egy olyan ‘rendező-elv’, amely a sokaság világában rendet teremt. Ugyanis a kettő-ség az ami képes párba rendezni a világ dolgait. Egy pár, ami két dolog együttese, kétféle lehet: egy párost akkor nevezzük rendezett párnak, ha a két dolog sorrendje is lényeges, szemben a rendezetlen párral, amely esetén csak az elemek egy párba tartozása számít; de az nem, hogy melyik az első és melyik a második elem. Elemek párosa akkor rendezett pár, ha egyik vagy másik elemének, vagy akár mindkettőnek megváltoztatásával a pár is biztosan megváltozik. Az ilyen párok között ‘direkt’ vagy úgynevezett ‘pozitív’ kapcsolat van. Ez a statisztikában mondjuk azt jelenti, hogy ha az egyik elem növekszik, a másik is növekszik. Persze pont az emberek közötti pár-kapcsolatokból tudjuk, hogy rendezett párok között létezhet úgynevezett ‘inverz’ kapcsolat is, ami azt jelenti, hogy amennyivel az egyik elem növekszik, a másik elem pont annyival csökken. Világos, hogy egy rendezetlen pár elemeit a fentivel szemben lehet úgy megváltoztatni, hogy ne változzon a pár, éspedig oly módon, hogy mindkettőt a másikra cseréljük. A rendezett pár tehát tényleg abban különbözik a rendezetlentől, hogy az elemeket kicserélve mást kapunk.

Monád vagy Diád?

A számok absztrakt világát elhagyva, vajon mit jelent ez? Hogyan tükröződik ez a metafizikai rendező elv az emberi kapcsolatokban? Talán legegyszerűbben úgy fogalmazhatunk, hogy rendezett párban élni határtalanul többet jelent, mint egyszerűen két egyednek egymással élni. Az egymással élés, ugyanis gyakran egyszerűen technikai alapon történik, ahol két ember valamiféle ‘dependencia’ miatt, azaz anyagi vagy érzelmi függőség alapján él együtt. Az ilyen pár-kapcsolat messze elmarad a diád, a valós kettőség fogalmától. Itt két egyed (monád), saját identitását fel nem adva valamiféle közös függőség oltárán él egymással párhuzamosan. A közös függőség tárgya lehet pusztán anyagi, de lehet érzelmi, vagy akár szellemi természetű is. A lényeg az, hogy a felek közti kapcsolat alapja valami külső harmadik elem, amitől mind a ketten függőségben vannak. Ez leggyakrabban egy közös gyerek, vagy közös ingatlan, közös múlt, közös értékrend, stb. A pszichológia ezt az állapotot ko-dependenciának nevezi, és szembe állítja inter-dependecia kifejezéssel.

Mint a matematika-elméletből láttuk, egy valódi ‘rendezett’ párkapcsolatban a felek között direkt pozitív kapcsolat van. Azaz a felek kölcsönös kapcsolatban, ha úgy tetszik függésben vannak egymástól, de ennek az iránya mindig vektoriálisan egy irányba mutató és egymást erősítő. Azaz ha az egyik fél akármilyen értelemben gyarapszik, akkor a párja is gyarapodni kezd. A valódi párok, egymást saját változásaikkal folyamatosan erősítik. A kapcsolat közöttük inter-dependens, azaz kölcsönösen-függő, de ez a függőség, a maga kettős természetével ‘szinergikus’ hatásként jelentkezik. Azaz egymást erősítő módón lép fel. Az ilyen párkapcsolat az, amely valódi diád, azaz a puszta társ-kapcsolaton túl valódi párkapcsolatnak nevezhető.

Persze sokan, az ilyen jellegű szinergikus függőséget elképzelhetetlennek, lehetetlennek, és veszélyesnek tartják. Mert a teljesen félreértett és hamis egyedül állás, egyedül-lét, a rossz értelemben vett individuáció képzetének foglyai. A valóság természete nem ilyen. Az egy-ség valójában a párba rendeződő kettőség által születik. És ez így volt mindig és mindörökkön, egészen a kezdetektől fogva. Hogy páros szám-e a nulla? Talán már mondani sem kell…

A nulla páros, mert a kettő többszöröse: 0×2=0

» Ezotéria - Boldog Párkapcsolat
» Ezotéria - Párkapcsolat - Az alapok átalakítása (2012. március 14.)
» Ezotéria - Árnyék és Lélektárs
» Ezotéria - A Különbözőség Kincse
» Ezotéria - Válás - A házasság védelmében
» Ezotéria - Duálpár
» Ezotéria - Szerelem
» Ezotéria - Szerelem Teszt

Light

Kérlek támogasd a Spirituális Ezotéria Könyvtárat!
(Please support the Esoteric Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Scarabeus


         

                         

 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 13-01-2013