"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 
[« vissza ]

[ elõre »]

   

Tarr Dániel

Bevezetés az Okkult Asztrológiába

- Introduction to Occult Astrology -

2011.

Bevezetés

A komoly alapokon nyugvó asztrológia a legrégibb ezoterikus rendszerek közé tartozik. Eredete valószínűleg az ősi Babilonra vezethető vissza. A régi babilóniaiak már Kr. e. 3000-ben megfigyelték az égboltot, hogy megbízható naptárt készíthessenek a vadászat és a vetés optimális idejének megválasztására.

Egyiptom közvetítésével az asztrológia a görögökhöz is eljutott, akik megalkották a ma legismertebb asztrológiai módszert.

Az asztrológiai világkép megfelel az ezoterikus felfogásnak, a világot rendezett egységként (kozmosz) értelmezi, amelyben minden jelenségnek határozott "értelme" van, hiszen a kozmosz törvényszerűségeinek engedelmeskedik.

A bölcsek szerették volna megismerni ezeket a törvényszerűségeket, figyelték a természetet, összehasonlították a megjelenési formákat és olyan összefüggéseket fedeztek fel, amelyekből az derült ki, hogy a kozmosz különféle megnyilvánulásai azonos törvényszerűségeknek vannak alávetve s ennélfogva hasonlóak a reakcióik is.
Így lehetségesnek kell lennie, hogy egy tetszés szerinti zárt rendszer megfigyeléséből következtessünk egy másik zárt rendszerre.

Ez a felismerés Hermes Trismegistos híres mondásában kristályosodik ki : "Amilyen fent, olyan lent is" (Tabula Smaragdina Hermetis). Ez a mondat amely máig az ezoterika kulcsmondata, azt fejezi ki, hogy vannak olyan univerzális törvényszerűségek, amelyek az összes létforma valamennyi szintjét áthatják.

Okkult Asztrológia

Az asztrológia azzal az igénnyel lép föl, hogy az univerzális törvényszerűségekből kiindulva, szimbólumai útján meg tudja ragadni és le tudja képezni a valóság egészét. Minden bolygó és minden állatövi jegy a valóságnak más-más meghatározott területét szimbolizálja. A horoszkóp egzakt pontossággal mutatja a "valóság-epítőkövek" eloszlását Megmutatja melyeket hoztuk magunkkal, amikor világra jöttünk, és melyeket kell még elérnünk cselekedeteinkkel, végül pedig utal megszerzésük módjára is.

Forrás: [» Hermit ]

A Hermetikus asztrológia az asztrológiának olyan irányzata, ami az önismereti elemeket helyezi előtérbe. Ezért a képzés során komoly hangsúlyt helyezünk arra, hogy a hallgatók saját születési képletük viszgálatán keresztül szerezzenek tudást, tapasztalatot arról, hogy az asztrológia működik, működtethető - segítségével a hallgatók megismerhetik önmagukat, hajlamaikat. A megismerés - gnózis - alapot ad arra, hogy tudatosan beavatkozzanak saját tudatuk folyamataiba, szükség esetén befolyásolják, megváltoztassák azokat. Így egy tudatos ön-átalakítás, önjobbítás veheti kezdetét.

"Az asztrológia egyrészt szellemi út, másreszt egy nálánál magasabb szellemi útnak az eszköze, módszer, amely ezen az úton segítséget ad az operációk végrehajtásához. S a szellemi út, amelyhez tartózónak tekinthetjük, a hermetika, "a Királyi út", a nyugati tradíció foglalata, amelynek eszköztárába sorolhatjuk még az ún. "okkult tudományokat", tehát az asztrológián kívül az alkímiát, a kabbalát és a mágiát. Ezért ha az asztrológiát mint önismereti módszert, mint a szellemi önmeghaladás eszközét tekintjük akkor hermetikus asztrológiáról beszélünk, és ezzel kizárjuk az asztrológia félreértelmezhetőségének lehetőségét.

A hermetikus asztrológia a transzmutációkhoz, az emberi tudat szubtilis erőinek és állapotainak életre keltését célzó operációkhoz a legkedvezőbb feltételeket teremti meg. A szakrális asztrológia ott kezdődik, ahol az asztrológus önnön képletét egy olyan zárt szimbólumvilágként tekinti, amelyben a mindenség minden elve, eleme, lénye és jelensége megtalálható.

A bolygók világában vannak "foglyul ejtve" azok az emberi képességek és elvek, amelyeknek éppen az lenne a feladata, hogy összhangot teremtsenek a lenn és fenn között, összeköttetést a kinn és benn között, a föld és ég között. Ezért, amikor az ember a születési képletre néz, a bolygókban beavatási szinteket, vagy más szempontból, legyőzendő démonokat kell, hogy lásson. A legyőzendő démonok önnön nem uralt szenvedélyeink, vágyaink, emócióink, racionális gondolataink, ösztöneink, amelyek új és új élményekre sarkalnak, jó és rossz állapotokba hajszolnak. Újra és újra meghajtják a sors kerekét, fenntartva a születés és halál örökös körforgását, és ezáltal az alávetettséget és szenvedést. Tudnunk kell, hogy ezek a hatalmak, a bolygók által szimbolizált képességek bennünk vannak. Önnön tudati struktúránk az, ami meghatározza sorsunkat, mozgásunkat. Ez pedig megváltoztatható, átalakítható, uralható.

Amikor az ember megfejti azt a jelrendszert, amely életében, mint sors nyilatkozik meg, vagyis a sorsban felismeri önnön magasabb "isteni" erőit, valamint mágikus praxisa révén az okkult analógialáncba "bekapcsolja" az egyébként transcendens sorsformáló erőket, akkor mondhatja el, hogy a sors felett áll, uralkodik a hatalmakon. Amikor a mágikus rituáléban, a hermetikus praxisban, a kozmikus analógiák birtokában egy operáció vagy rítus pontosan abban a pillanatban van végrehajtva, amikor a külső makrokozmikus "valóság" egy tökéletes és teljes szimbólumként megmutatkozik, akkor létrejön egy okkult kör. Ekkor a képlet lombikjában tudatosan létrehozhatók a megfelelések, amelyek révén a belső energia felfokozódik és visszaszerezhetők az elveszített képességek, a sorstól való elszakadáshoz szükséges emberfeletti erők. Ezt az analógiarendszert, jelrendszert, vagy más szempontból, a legyőzendő hatalmakat tárja elénk az asztrológiai képlet. Ezért van az asztrológiának a szellemi úton olyan nagy jelentősége: általa az életünket, a létünket, önmagunk teremtő erőit szemlélhetjük, azért, hogy most, ebben a testetöltésben, ebben a sorsban megtaláljuk és megvalósítsuk a teljes megszabadulást. Ehhez nyújt felmérhetetlen segítséget a hermetikus asztrológia."

Forrás: [Mireisz László: A hermetikus asztrológiáról - Radix I./2  » Göncöl Szabadegyetem ]

Az asztrológia és a számok összefüggése

A káldeus hagyományok szerint, amelyeket később a héberekre hagyományoztak

Számokhoz tartozó bolygók:

Nap: 1
Hold: 2
Jupiter: 3
Uránusz: 4
Merkúr: 5
Vénusz: 6
Neptunusz: 7
Szaturnusz: 8
Mars: 9

A hét napjai és a számok:

Vasárnap: 1, 4
Hétfő: 2, 7
Kedd: 9
Szerda: 5
Csütörtök: 3
Péntek: 6
Szombat: 8

Salamon csillag: Az Élet a Nap kreatív erejéből származik, onnan az átlókon át a Marsig, Merkúrig, majd a Merkúrtól a Jupiterig, Jupitertől a Vénuszig, a Vénusztól a Szaturnuszig (halál) - visszatér a Naphoz (Isten). Minden újrakezdődik egy másik ciklusban, a folyamat az örökkévalóságig tart.

A hónap napjai:

Kos Márc. 21.-Ápr. 19. 9 pozitív
Bika Ápr.20.- Máj.20. 6 pozitív
Ikrek Máj.21.- Jún.20. 5 pozitív
Rák Jún.21. - Júl.21. 2, 7 pozitív
Oroszlán Júl.21. - Aug.20. 1, 4 pozitív
Szűz Aug.21. - Szept.20. 5 negatív
Mérleg Szept.21. - Okt.20. 6 negatív
Skorpió Okt.21. - Nov.20. 9 negatív
Nyilas Nov.21. - Dec.20. 3 pozitív
Bak Dec.21. - Jan.20. 8 pozitív
Vízöntő Jan.21. - Febr. 19. 8 negatív
Halak Febr.19. - Márc.20. 3 negatív


A betűkhöz tartozó számok:

A = 1 H = 5 P = 8 W = 6
B = 2 I, J = 1 Q = 1 X = 5
C = 3 K = 4 R = 4 Y = 1
D = 4 L = 3 S = 3 Z = 7
E = 5 M = 4 T = 4
F = 8 N = 5 U = 6
G = 3 O = 7 V = 6


Számok okkult szimbolizmusa

Számok 1 - 9: Miként jelenik meg az ember társai szemében. A 10 - nél nagyobb számok: Összetett számok, az élet okkult, szellemi részére utalnak.

Az 52 szám, mint az év 52 hete

0: kör vagy nulla, végtelenség, Örökkévalóság

1: Nap, maszkulin, kezdet, egy, minden élet alapja, kreatív, egyedi, pozitív, invenciózus, határozott, vezető.

2: Hold, feminin, gyengéd, művészi, romantikus, szellemi, nyugtalan, túlérzékeny, melankolikus

3: Jupiter, ambiciózus, vezető, kiemelkedő, rendszerető, fegyelmezett, készséges, független

4: Uránusz, határozott, különböző nézőpontú, eltérő, lázadó, reformer, szokatlan, feszült, érzékeny, magányos

5: Merkur, ingatag, csapongó, könnyen barátkozó, gyorsan gondolkozó, ötletember, spekuláns, rugalmas, idegember

6: Vénusz, határozott, szerettei rabszolgája, ragaszkodó, romantikus, idealista, művészetkedvelő, féltékeny

7: Neptunusz, Holddal együttjáró, független, eredeti, egyéniség, változáskedvelő, utazó, széles látókörű, saját vallás

8: Szaturnusz, magányos, félreértett, fanatikus, szélsőséges, felelősségteljes, önfeláldozó, megmásíthatatlan Végzet

9: Mars, küzdő, vállalkozó, erős akaratú, bátor, jó szervező, uralkodó, veszekedés és viszály, balesetek, veszélyek

10: Szerencsekerék, becsület, hűség, felemelkedés vagy bukás érdemei szerint

11: Fátyolos oroszlán, veszély, árulás, rejtett veszélyek, árulás, nehezen legyőzhető ember

12: Szenvedés és szorongás, áldozati szerep mások terveiben, összeesküvések

13: Tervek, helyek megváltozása, pusztulás és fölindulás, ismeretlen, váratlan erők

14: Mozgás, veszélyek, szerencse pénzben, üzletben, kockázat és veszély, vakmerőség

15: Rejtély és varázslat, bűbáj a célok eléréséhez, erős személyes vonzerő, okkult erő

16: Villám-ütötte torony, végzetszerűség, tervek meghiúsulása, figyelmeztetés

17: Spirituális erő, béke és szeretet, Mágusok Csillaga, halhatatlanság, szerencse, az embert túlélő hírnév

18: Elemektől eredő veszélyek, materializmus a természet szellemi oldala ellen, árulás, megtévesztés, veszekedés

19: Mennyek hercege, boldogság, siker, megbecsülés, kedvező szerencse, tisztesség

20: Ébredés, ítélet, új célok, vágyak, törekvések magasabb célokra, kétséges világi siker

21: Mindenség képe, Mágusok koronája, előmenetel, fölemelkedés

22: "Egy jó ember, akit mások bolondsága vakít meg, hátán tarisznya tele hibákkal", illúzió

23: Az oroszlán királyi csillaga, siker, védelem, szerencse

24: Hatalmasok segítsége, nyereség szerelemben

25: Tapasztalatból származó erő, emberek és dolgok megfigyeléséből haszon

26: Súlyos figyelmeztetés másokkal kapcsolatban katasztrófákra, rossz számítások, társulások

27: Jogar: hatalom és megbecsülés a teremtő elme gyümölcsei, kreatív eszmék

28: Ellentmondások, verseny, lehetőségek és veszteségek, sikertelenség törvény előtt

29: Bizonytalanság, csalás, árulás, váratlan veszélyek, megbízhatatlan barátok, gyász, csalódás

30: Önvizsgálat, átgondolt következtetések, szellemi felsőbbrendűség

31: Magányos és elszigetelt szellemiség

32: mint 5, 14, 23. mágikus erői

33: mint 24, 6.

34: mint 25.

35: mint 26.

36: mint 27.

37: Jó és szerencsés barátságok, és szerelmek, kedvező társulások

38: mint 29.

39: mint 30.

40: mint 31.

41: mint 32.

42: mint 24.

43: Forradalom, földindulás, kudarc és meggátolás, szerencsétlenségek

44: mint 26.

45: mint 27.

46: mint 37.

47: mint 29.

48: mint 30.

49: mint 31.

50: mint 32.

51: Harcos természet, hirtelen előmenetel, katonaság, vezetés. Ellenségek, veszélyek, merényletek.

52: mint 43.

[Hamarosan folytatjuk...]

 

» Hermetika - A házak ezoterikus jelentése

 

 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 

         

                         

 
 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ elõre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 10-05-2013