"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Buddhista Könyvtár «]
» keret nélkül «

[ előre »]

John Drew

A kamakurai buddha

- John Drew: The Buddha at Kamakura -

1995.

(fordította Tarr Dániel)

Word formátumban [« word ]
Daniel Balogh's translations [« site ]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
   

Káli Templomában

[4]
[7]
[8]
[10]
[16]
[17]
[25]
[26]
[31]
[36]


Dániel
Lefordította
Néhány
Mondásodat,
Mondták
A kamakurai
Buddhának.

Valóban
egy jó ideje,
Mondta Buddha.

Ez egy
Másik Dániel,
Mondták neki.

Túl sok
Dániel
Jön
Megmérettetésre,
Mondta Buddha.
Daniel
Has translated
Some of your
Sayings,
They told
The Buddha
At Kamakura.

He did so
Some time ago,
Said the Buddha.

This is
Another Daniel,
They told him.

Too many
Daniels
Coming
To judgement,
Said the Buddha.

1. [1]

Fényképeket készítettek
A kamakurai Buddháról.

Atísa összeráncolta homlokát.

Minden fénykép ellop
Egy darabot Buddha lelkéből,
Morfondírozott.

Buddha mosolygott.

Engem már
Hétmillió
Háromszáznegyvenkétezer,
Hatszázhetvennégyszer
Fényképeztek le
Az elmúlt
Évszázadban, mondta.

Ha a lelkemet
Fényképezték volna,
Nem sok maradt
Volna belőle.

Nem mintha
Lenne Lelkem,
Tette hozzá
Mosolyogva.

Atísa még jobban
Összeráncolta szemöldökét.

Mosolyogj,
Parancsolta Buddha.

Atísa
Kényszerűen mosolygott.

Buddha
Lefényképezte.

1. [1]

Tourists
Were taking photographs
Of the Buddha at Kamakura.

Atisha gave a frown.
Every photograph steals
Part of the Buddha’s soul,
He grumbled.

Buddha smiled.
I’ve been photographed
Seven million,
Three hundred and forty-two thousand,
Six hundred and seventy-four times
During the last
Decade, he said.
If they were
Photographing
My soul
I wouldn’t have
Much of it
Left.

Not that I do
Have a soul,
He added
With a smile.

Atisha frowned
More deeply.

Smile,
Commanded the Buddha.

Atisha
Forced a smile.

Buddha
Took his photograph.

2. [2]

Harmónia minden,
Jelentették a szerzetesek.
A vallási viszálykodást
Kiküszöböltük.

Hogyan?
Kérdezte Buddha.

A nem-buddhistákat
Áttérítettük,
Mondták.

Hogyan?
Kérdezte Buddha.

Akik ellenálltak,
Azokat táborokba
Zárták. Mások vagy
Elmenekültek vagy,
Száműzték őket.

Buddha azt mondta:

Maradt még
Néhány
Nem-buddhista.

Lehetetlen,
Mondták a szerzetesek.
Kik azok?

Azok,
Akik mindezt tették,

Mondta a Buddha.

2. [2]

All is harmony,
The monks reported.
Religious strife
Has been eliminated.

How?
Asked the Buddha.

Non-Buddhists
Have been converted,
They said.

How?
Asked the Buddha.

Those who refused
Were locked away
In camps. Others
Fled or were exiled.

The Buddha said:
Some
Non-Buddhists
Remain.

Impossible,
Said the monks.
Who are they?

Those,
Who did all this,
Said the Buddha.

3. [3]

A szél és a nap
Azon vitatkozott,
Hogy melyikük
Tudná megmozdítani Buddhát.

A szél
Próbálkozott először.
Fújt és fújt.
Buddha nem mozdult.
Erősebben és erősebben.
Hidegebben és hidegebben.

Egy csepp könny
Esett
Ki Buddha szeméből.
A szél győzelemtől ittasan
szállt tovább.
Aztán a nap próbálkozott.
Sütött és sütött.
Buddha nem mozdult.

Erősebben és erősebben.
Melegebben és melegebben.
Egy csepp izzadság
Esett
Le Buddha homlokáról.

A nap dicsőségtől ragyogva
nyugodott le.

Buddha felsóhajtott:
Mit meg nem kell tenni,
Hogy mind boldogok legyenek.

3. [3]

The wind and the sun
Had an argument
Whether either
Could move the Buddha.

The wind
Had first turn.
It blew and blew.
The Buddha sat impassive.

Harder and harder.
Colder and colder.
A small tear
Fell
From the Buddha’s eye.

The wind rushed off
In triumph.

Then came the sun.
It shone and shone.
The Buddha sat impassive.

Stronger and stronger.
Hotter and hotter.
A bead of sweat
Fell
From the Buddha’s brow.

The sun set
In a blaze of glory.

The Buddha sighed:
What you have to do
To keep them all happy.

 

4. [4]

Azt szeretném tudni,
Mondta a bölcs, hogy
Buddha létezik a világban
Vagy a világ létezik Buddhában?

A kamakurai Buddhának
Szeme se rebbent.

A bölcs felemelte a hangját:
Egy kérdést teszek fel Buddhának
De még csak a szeme se rebben.

Buddhának megrebbent a szeme.
A bölcs lecsúszott egy szempillán

És még mindig hullik.

4. [4]

What I want to know,
Said the sage, is whether
Buddha exists in the world
Or the world exists in Buddha?

The Buddha at Kamakura
Did not bat an eyelid.

The sahe raised his voice:
I ask the Buddha a question
And he doesn't bat an eyelid.

Buddha batted an eyelid.
The sage slipped down an eyelash

And is still falling.

5. [5]

Este volt
Kamakurában.
Minden sötét volt.

Aztán feljött
A hold.
Teljesen megvilágította
Buddha arcát.
Kerek
Hold arcod van, mondta
Gyönyörű vagy.

Ezer csillag
Jelent meg.
Csillagok vannak
A szemedben,
Mondták,
És egy nagy csillag
A homlokodon.

A hold és a csillagok
Egész este
Átszellemülten
A Buddhát bámulták.
Hajnalban
Elmentek.

Buddha megvonta a vállát:
Mind a saját képére
Formál engem.

Ahogy kimondta,
A szerzetesek kihozták a
Reggelit.

5. [5]

It was night
At Kamakura.
All was dark.

Then the moon
Came out.
It shone full
On the Buddha's face.
You have a round
Moon face, it said,
You are beautiful.

A thousand stars
Appeared.
You have starts
In your eyes,
They said,
And one big star
On your forehead.

All night long
The moon and the stars
Gazed at the Buddha
Soulfully.
At dawn
They went away.

Buddha shrugged:
They all make me
In their own image.

As he said it
Monks brought him
Breakfast.

6. [6]

Miután az Utolsó Holokauszt
Kitörölte az emberiséget,

Egy vérszívó szúnyog
Szállt Buddha közelébe
És azt kérdezte:
Honnan szerezhetnék egy kis vért
Mostanában?

Miért engem kérdezel?
Mondta Buddha.

Neked tudnod kellene.
Az emberek a saját képükre formáltak meg.

Buddhákat csináltak
Jádéből, elefántcsontból, rézből,
Szantálfából, bronzból és kőből.
De húsból egyet sem.

Húsból miért nem?

Talán féltek, hogy majd
Megcsípi egy szúnyog?

6. [6]

After the Final Holocaust
Had wiped out all mankind

An anopheles mosquito
Approached the Buddha
And asked:
Where do I get som blood
These days?

Why ask me?
Said the Buddha.

You ought to know.
Man made you in their image.

They made Buddhas
In jade, ivory, copper,
Sandalwood, bronze and stone.
But never one in the flesh.

Why not in the flesh?

Perhaps they were afraid
He'd be stung by a mosquito?

7. [7]

A Sony
Elnöke
Meglátogatta Kamakurát.

Buddha
Az ürességbe bámul,
Mondta.
Egy T.V.-re
Van szüksége.

Elhozták
A legújabb modellt:
Egy puszta gondolat

Kapcsolja be és ki.

Egy hónap múlva
Az Elnök
Visszatért Kamakurába.

Buddha
Non-stop
Nézte,
Jelentette a cég egyik kémje.
Szerződtessük egy hirdetésre.

Tiszteletre méltó uram...,
Kezdte az elnök.

Egy pillanat,
Mondta Buddha,
Hogyan kell
Ezt az átkozott dolgot
Kikapcsolni?

Az elnök megmondta.

A következő pillanatban
Egész Japán eltűnt.

7. [7]

The President
Of Sony
Visited Kamakura.

The Buddha
Stares into vacancy,
He said.
What he needs
Is a T.V.

They brought
The latest model:
A mere thought

Turns it on and off.

After a month
The President
Returned to Kamakura.

The Buddha
Has been looking in
Non-stop,
A company spy reported.
Sign him for a commercial.

Venerable sir...,
The President began.

Hold on,
Said the Buddha
How do I
Turn this damn thing
Off?

The President told him.

Next moment
All Japan vanished.

8. [8]

Égessétek el a könyveket,
Mondta Buddha.

Nem égethetünk könyveket,
Mondta Atísa.
Hitler égetett könyveket.
És aztán mit csinált?
Koncentrációs táborokat épített
És megölte a nem árjákat.

Égessétek el a könyveket,
Mondta Buddha.

Nem égethetünk könyveket,
Mondta Atísa.
Shí Huang Tí égetett könyveket.
És aztán mit csinált?
Felépítette a Nagy Falat
És kizárta a nem kínaiakat.

Égessétek el a könyveket,
Mondta Buddha.
Még egy hibás analógia
És mindnyájan
Halálra fagyunk.

8. [8]

Burn the books,
Said the Buddha.

We can’t burn books,
Said Atisha.
Hitler burned books.
And then what did he do?
He built concentration camps
And killed non-Aryans.

Burn the books,
Said the Buddha.

We can’t burn books,
Said Atisha.
Shih Huang Ti burned books.
And then what did he do?
He built the Great Wall
And shut out the non-Chinese.

Burn the books,
Said the Buddha.
One more false analogy
And the rest of us
Will freeze to death.

9. [9]

Egy pók
Érkezett Kamakurába.

Én vagyok az élő Buddha,
Nyílvánította ki a pók.
Te, mondta Buddhának,
Csak egy öreg szobor vagy.

Buddha egyetértett.

Én tudom, mondta,
És te is tudod.
Vajon az emberi lények tudják-e?

Ahhoz semmi közöm,
Mondta a pók

Akit laposra taposott
Egy hatalmas tömeg,
Mely az esti imádságra gyűlt össze.

Buddha elmondta a tömegnek:
Az élő Buddha járt itt éppen.
Egyikőtök sem vette észre.

9. [9]

A spider
Arrived at Kamakura.

I am the living Buddha,
Proclaimed the spider.
You, he said to the Buddha,
Are just an old statue.

The Buddha agreed.

I know that, he said,
And you know that.
Do human beings know it?

That doesn't concern me,
Said the spider

Who was squashed flat
As a vast crowd,
Gathered for evening prayer.

The Buddha told the crowd:
The living Buddha was here just now.
Not one of you saw it.

10. [10]

A kamakurai Buddhának
Fájt a foga.
Atísa elment fogorvosért.

Nem tudok mit csinálni,
Ha nem nyitja ki a száját,
Mondta a fogorvos.
Ki kezelte a fogát
Korábban?

Egy szobrász? Komolyan beszél?
Aztán még csodálkozik, hogy nem tudok mit tenni?

A fogorvos elment.

Buddha foga
Kidolgozta a szenvedés tanát.

10. [10]

The Buddha at Kamakura
Had a toothache.
Atisha went for a dentist.

I can't do anything,
If he won't open his mouth,
Said the dentist.
Who saw to his teeth
In the first place?

A sculptor? Are you serious?
Then you wonder why I can do nothing?

The dentist went away.

Buddha's tooth
Developed a doctrine of suffering.

11. [11]

Egy fülemüle
Telepedett le Buddha vállára.

Csönd volt.

Énekelj kérlek,
Mondta Buddha.

Én
Buddha akarok lenni,
Mondta a fülemüle.
Csendben fogok
Meditálni.

Buddha
Elkezdett énekelni.

A növények elfonnyadtak.
A folyók kiszáradtak.
A csillagok kihunytak.

A fülelmüle
Megrettent.
Nem úgy,
Mondta,
Hanem így;
És énekelni kezdett.

Az égen kigyúltak a csillagok.
Túláradtak a folyók.
Az egész föld
Újra zöld lett.

Annyi mindent kell csinálni
Hogy Buddha legyél,
Mondta Buddha.

11. [11]

A nightingale
Perched on the Buddha’s shoulder.

There was silence.

Please sing,
Said the Buddha.

I want to be a Buddha,
Said the nightingale.
I shall meditate
in silence.

Buddha
Began to sing.

Vegetation withered.
Rivers dried up.
The stars went out.

The nightingale
Was horrified.
Not like that,
She said,
Like this.
And she sang.

Stars filled the sky.
Rivers overflowed.
The whole earth
Grew green again.

It takes all sorts
To make a Buddha,
Said Buddha.

12. [12]

Egy fazekas
Ült Buddha
Lábánál.
Egy Buddhát kezdett el
Megformálni.

Mit csinálsz?
Kérdezte a Buddha.

Hiszen te jól tudod
Mit csinálok,
Válaszolta a fazekas.
Egy Buddhát csinálok.

Az, hogy egy Buddhát csinálsz
Nem csinál belőled

Buddhát, mondta Buddha.

Nem, mondta a fazekas
Elvégezve az utolsó simításokat
(Az együttérzést kifejező

Kéztartásban
Ülő Buddhán),
De Buddhát árulni

Megélhetést jelent.

Igen,
Miután kifizetted
A licensz díját,
Mondta Buddha
És kinyújtotta a kezét.

12. [12]

A potter
Sat at the feet
Of the Buddha.
He started
Making a Buddha.

What are you doing?
Asked Buddha.

You KNOW
What I’m doing,
The potter replied.
I’m making a Buddha.

Making a Buddha
Doesn’t make YOU
A Buddha, said Buddha.

No, said the potter
Putting the finishing touch
To his work
(A Buddha
Extending his hand
In compassion),
But SELLING a Buddha
Makes me a living.

Yes,
Once you’ve paid
Your licence fee,
Said the Buddha
Extending his hand.

13. [13]

A kamakurai Buddha
Mély meditációban időzött.

Egy hang állandóan
Kizökkentette.

Menj arrébb,
Mondta,
Útban vagy.

Kinek vagyok az útjában?
Érdeklődött Buddha
És ki sem nyitotta a szemét.

Egy judo mester
Útjában vagy,
Mondta a judo mester.
Ne kezdj ki velem !

Buddha nem kezdett.
Ellegyintette
A Negyedik Dimenzióba.

Az én fekete övem
Metafizikából van,
Mondta.

13. [13]

The Buddha at Kamakura
Was deep in meditation.

A voice kept
Bringing him out of it.

Move aside,
It said,
You're in the way.

Whose way am I in?
Inquired the Buddha
Not opening his eyes.

You're in the way
Of a judo master,
Said the judo master.
Don't trifle with me.

Buddha didn't.
He flipped him
Into the Fourth Dimension.

My black belt
Is in metaphysics,
He said.

14. [14]

Néhány gomba
Nőtt a Buddha
Árnyékában.

Az emberek leszedték
És megettékőket.

Nőtt még néhány
Gomba.
Azokat is
Leszedték és megették.

Ahogy kidugták
A fejüket,
A következő halom
Gomba
Buddha védelmét
kérte.

Változtass minket
Mérges gombákká.
Akkor az emberek
Nem fognak hozzánk nyúlni.

Ti nem ismeritek az embereket
Úgy ahogy én,
Mondta Buddha.

Átváltoztatta őket
Bogáncsokká.

14. [14]

Some mushrooms
Grew in the shade
Of the Buddha.

Humans picked
And ate them.

Some more
Mushrooms grew.
They too
Were picked and eaten.

As they pushed
Their heads out
The next batch
Of mushrooms
Asked for
The Buddha's protection.

Turn us into
Toadstools.
That way men
Won't touch us.

You don't know men
Like I do,
Said the Buddha.

He turned them
Into thistles.

15. [15]

Egy pillangó
Szállt fel Buddha arcához.

Szegény Buddha,
Nem tudsz repülni,
Mondta a pillangó
Együttérzően.

A pillangó
Továbbrepült
A világmindenség határáig
- És ott volt előtte
Buddha mosolygó arca.

A pillangó
Visszarepült
Beletemette a fejét
Egy kis kék búzavirágba
- És ott volt bent
Buddha mosolygó arca.

Semmi jó nincs abban, hogy ott vagy mindenhol,
Mondta a pillangó
És átrepült Buddha arca előtt,
Hogyha nem tudsz odarepülni.

15. [15]

A butterfly
Flew up to the face
Of the Buddha.

Poor Buddha,
You can’t fly,
Said the butterfly
With compassion.

The butterfly flew on
To the boundaries
Of the universe
- And there ahead
Was the smiling face
Of the Buddha.

The butterfly
Flew back,
Poked it head
Into a small blue cornflower
- And there inside
Was the smiling face
Of the Buddha.

No fun being
Everywhere,
Said the butterfly,
Flying across the face
Of the Buddha,
If you can’t fly there.

16. [16]

Egy tokiói
Látogatáskor
Buddha találkozott
Egy gésával.

Amikor énekelt,
A fülemülék felfigyeltek.

Amikor táncolt,
A csillagok megálltak,
Hogy nézzék.

Ajkán
Visszanyerte fiatalságát
Az ész.

Buddha el volt bűvölve.

Gyere a szobámba,
Mondta a gésa.

Kőből vagyok,
Válaszolta a Buddha.

Én is,
Mondta a gésa.

16. [16]

On a visit
To Tokyo
Buddha encountered
A geisha.

When she sang
Nightingales listened.

When she danced
The stars stopped
To watch.

On her lip
Logic
Regained its youth.

Buddha was entranced.

GCome to my room,
Said the geisha.

I am made of stone,
Replied the Buddha.

So am I,
Said the geisha.

17. [17]

Amikor Buddha
Egy barlangban lakott,

Egy fiatal denevér,
Aki vágyott arra, hogy
Buddha legyen,
Így szólt hozzá:

Mondjuk, azt mondom, hogy
Egy denevér
Fejjel lefelé
Lóg.

Lenttel fejfelé
Vagy
Fejjel felfelé
Lóg?

Választhatsz,
Mondta Buddha,
Hogy Buddha leszel

Vagy filozófus.

17. [17]

When Buddha
Lived in cave

A young bat
Who aspired to be
A Buddha
Said to him:

Suppose I say
A bat
Is hanging
Upside down.

Is it hanging
Downside up
Or
Upside up?

You have a choice,
Said the Buddha,
Either to be a Buddha

Or a philosopher.

18. [18]

Buddha
Egy sündisznót
Vett észre a Parkban.

A sündisznó
Nem vette észre
A Buddhát.

Szia,
Mondta Buddha.

A sündisznó
Labdává
Gömbölyödött.

Buddhától
Nem kell félned,
Mondta Buddha.

A sündisznó
Összegömbölyödve
Maradt.

Túl sok a ragadozó
Hallatszik Buddhának,
Mondta.

18. [18]

Buddha noticed
A hedgehog
In the Park.

The hedgehog
Did not notice
The Buddha.

Hello,
Said the Buddha.

The hedgehog
Rolled up
Into a ball.

You can trust
The Buddha,
Said Buddha.

The hedgehog
Stayed
Rolled up.

Too many predators
Sound like Buddhas,
She said.

19. [19]

Buddhának
Van egy harmadik szeme,
Mondta az idegenvezető.

Lát
Mindent,
A teljes múltat,
A teljes jelent,
A teljes jövőt.
Látja
Minden gondolatunkat.

Nézzék meg
A homlokát
Pont az orr felett.
Nézzék meg alaposan,
És meg fogják látni
A harmadik szemét.

A csoport
Alaposan megnézte.

Néhányan azonnal
Meglátták.
Megmutatták a
Többieknek.
Míg mindenki
Meg nem látta,
A csoport nem
Ment tovább.

Amikor elmentek,
Buddha
Rémülten
Tükörért küldött.

19. [19]

Buddha
Has a third eye,
Said the guide.

He can see
Everything,
All past,
All present,
All future.
He can see
All our thoughts.

Take a look
At the forehead
Right above the nose.
Look carefully,
You’ll see
His third eye.

The group
Looked carefully.

Some saw it
Immediately.
They showed it
To others.
Not till all
Had seen it
Did the group
Move on.

When they were gone
Buddha
Aghast
Sent for a mirror.

20. [20]

Buddha
Beállt néhány fiúhoz
Focizni
A parkban.

Ha belefejelt a labdába,
Az mindig
Begurult a kapuba.

A hír eljutott a Juventushoz.
Líramilliók, mondták.
Líramilliárdok, mondták.

Buddha nem válaszolt.

Miért tartasz ki?
Kérdezték.

Sothebynél
Többet kapnék,
Mondta Buddha.

20. [20]

Buddha
Joined some boys
Playing football
In the Park.

Every time,
He headed the ball
It went in the goal.

Word reached Juventus.
Millions of lire, they said.
Billions of lire, they said.

Buddha didn't answer.

Why are you holding out?
They asked.

I'd fetch more
At Sotheby's,
Said Buddha.

21. [21]

Földkupacok
Jelentek meg
Buddha körül.

Mik ezek?
Érdeklődött.

A föld alól
Egy vakond válaszolt:
Nukleáris légópincék.

Tényleg úgy gondolod,
Hogy háború lesz?
Kérdezte a Buddha.

Az emberi lények vakok,
Válaszolta a vakond.

Az emberi lények nem
Teljesen vakok,
Mondta Buddha.

A vakondok sem,
Mondta a vakond.

Hm,
Mondta Buddha.

Aznap este
Elkezdett
Ásni.

21. [21]

Heaps of earth
Appeared
Around the Buddha.

What are these?
He inquired.

From underground
A mole replied:
Nuclear shelters.

Do you really thiunk
There'll be a war?
Asked Buddha.

Human beings are blind,
Replied the mole.

Human beings are not
Totally blind,
Said Buddha.

Neither are moles,
Said the mole.

Hm,
Said the Buddha.

That night
He started
Digging.

22. [22]

Töltse ki ezt
A Kérdőívet,
Mondták Buddhának.

Név: Sákja Múni.

Cím: A Park,
Kamakura, Japán.

Születési idő: Ismeretlen.
Esetleg Kr.e. 563.

Születési hely: Kapilavasztu,
India.

Anyakönyvi kivonat: Nincs.

Személyi Igazolvány : Nincs.

Állampolgárságát bizonyító okmány: Nincs.

A hivatalos bejegyzések
Alá
Azt írták:

Dokumentumai nincsenek. Ázsiai. Felvett nevet Használ.
Javaslat: Kitoloncolás.

22. [22]

You have to fill in
The census,
They told the Buddha.

Name: Sakya Muni.

Address: The Park,
Kamakura, Japan.

Date of Birth: Unknown.
Perhaps 563 B.C.

Place of Birth: Kapilavastu,
India.

Birth Certificate: None.

Identity Card: None.

Naturalisation Document: None.

Under
Official Entries Only
They wrote:

No documentation. Asian. Using assumed name.
Recommendation: Deportation.

23. [23]

Egy nyúl
Jött a kamakurai
Buddhához.

El akarom érni
A megvilágosodást,
Mondta a nyúl.

Járd körül a földet,
Mondta Buddha.

Kicsivel később
Egy teknős
Jött a Buddhához.

El akarom érni
A megvilágosodást,
Mondta a teknős.

Hagyd, hogy a világ
Körbejárjon,
Mondta Buddha.

23. [23]

A hare
Came to the Buddha
At Kamakura.

I want
To be enlightened,
The hare said.

Go round the world,
Said the Buddha.

Some time later
A tortoise
Came to the Buddha.

I want
To be enlightened,
The tortoise said.

Let the world
Go round you,
Said the Buddha.

24. [24]

Az idő

Illatos és meleg volt.
Boldog ürességben
Álmodott a Buddha.

Hirtelen
Füllesztő, majd
Feszült lett a levegő.
Buddhának
Nehezére esett lélegezni.

Kitört a vihar.
Villámok
Csaptak a fejébe
És köldökébe,
Azzal fenyegetve, hogy
Az egész Buddhát
Kettérepesztik.

Mi történt
Az időjárással!?
Zihálta
A Buddha.

Annyira el vagy telve
A saját
Gyönyörű
Buddha-gondolataiddal,
Mondta az időjárás,

Egy vihar kell,
Hogy
Észrevegyél.

24. [24]

The weather

Was warm and balmy.
Buddha dreamed
In happy vacancy.

It became sultry
Suddenly,
Then electric.
Buddha found it
Difficult to breathe.

The storm broke.
Bolts of lightning
Struck his head
And his navel,
Threathened to split
The whole Buddha
In two.

What,
Gasped the Buddha,
Has happened
To the weather?

You're so busy
With your own
Beautiful
Buddha-thoughts,
Said the weather,

It takes a storm
For you
To notice me.

25. [25]

Ha Buddhák
Irányítanák a világot,
Káosz
Lenne,
Mondta egy farkas
A Buddhának.

Káosz
Lenne,
Ismételték a közelben
Legelésző bárányok.

Nem veszed
Figyelembe az
Állati természetet,
Mondta a farkas,

Miközben szórakozottan
Elkapott néhány bárányt
És kiköpdöste
A csontokat.

Nem veszed
Figyelembe az
Állati természetet,
Mondták a megmaradt
Bárányok,

Akik nem maradtak meg
Túl sokáig.

Buddha
Azt mondta a farkasnak:

Belátom,
Nem tudnék
Pontosan úgy
Rendet tartani,
Ahogy te.

25. [25]

If Buddhas
Ran the world
There'd be
Chaos,
A wolf said
To the Buddha.

There'd be
Chaos,
Repeated some sheep
Grazing nearby.

You don't take
Animal nature
Into account,
Said the wolf

Absently helping himself
To a couple of sheep
And spitting out
The bones.

You don't take
Animal nature
Into account,
Said the remaining
Sheep

Who didn't remain
Very long.

The Buddha
Said to the wolf:

I admit
I couldn't
Keep order
In quite the way
That you do.

26. [26]

Egy hangya
Jött a kamakurai
Parkba.

Felvett
Egy szem földet
És elkezdett
Hangyabolyt
Építeni.
Aztán
Felvett
Egy másikat.

Soha nem fogod
Felépíteni
Azt a hangyabolyt,
Mondta a Buddha.

Gyorsabb
Ezt megcsinálni,
Mondta a hangya,
Mint megpróbálni
Buddhává
Válni.

26. [26]

An ant
Came into the Park
At Kamakura.

Picked up
A grain of earth
And began
To build
An anthill.
Then
She picked up
Another.

You'll never
Finish building
That anthill,
Said the Buddha.

It's quicker
To do that,
Said the ant,
Than to try
Becoming
A Buddha.

27. [27]

Egy tibeti láma
Látogatta meg a Buddhát.

A tibeti buddhák
Sok csodát
Tesznek, mondta.
A lámákat
Egyik helyről
A másikra
Varázsolják.
Egyik pillanatban Lehben,
A másikban Lhászában.

Te tudsz,
Csodákat tenni?
Kérdezte a Buddhát.

Ezt nézd,
Mondta a Buddha.

A Park szétterült
Előttük. Benne
Egy feketerigó énekelt,
Vadvirágok nőttek,
Lágyan esett az eső.

Na?
Kérdezte a láma.

Ez az,
Mondta a Buddha.

A láma,
Megundorodva,
Azonnal visszatért
Lhászába.

Csoda,
Mondta a Buddha.

27. [27]

A lama from Tibet
Visited the Buddha.

Buddhas in Tibet
Perform many
Miracles, he said.
Lamas
Are transported
From one place
To another.
One moment in Leh,
The next in Lhasa.

Can you,
He asked the Buddha,
Perform miracles?

Watch this,
Said the Buddha.

The Park stretched
Before them. In it
A blackbird sang,
Wild flowers grew,
Rain fell gently.

Well?
Asked he lama.

That's it,
Said the Buddha.

The lama,
Quite disgusted,
Returned at once
To Lhasa.

A miracle,
Said the Buddha.

28. [28]

Egy ember
Jött a Buddhához.

A következő születésemkor
Buddha
Akarok lenni,
Mondta.

Következő születésekor
Macskának
Született.

A macska
Eljött a Buddhához.
Nem vagyok Buddha,
Mondta a macska.

Nem, de most már nem
Fecsegsz,
Mondta a Buddha.

Következőszületésemkor
Buddha
Akarok lenni,
Mondta a macska.

Következő születésekor
A macska rózsának
Született.

A rózsa
Intett Buddhának.
Nem vagyok Buddha,
Édeskedett a rózsa.

Nem, de
Se nem fecsegsz,
Se nem rohangálsz,
Mondta Buddha.

Következő születésemkor
Buddha
Akarok lenni,
Akaratoskodott a rózsa.

Következőszületésekor
A rózsa kőnek
Született.

A kő
Se nem jött a Buddhához,
Se nem intett.

Kezded kapisgálni,
Mondta Buddha.

28. [28]

A man
Came to the Buddha.

In my next birth
I want to be
A Buddha,
He said.

Next birth
He was born
A cat.

The cat
Came to the Buddha.
I’m not a Buddha,
The cat said.

No, but you don’t
Chatter now,
Said the Buddha.

Next birth
I want to be
A Buddha,
The cat said.

Next birth
The cat was born
A rose.

The rose
Waved to the Buddha.
I’m not a Buddha,
The rose insinuated.

No, but you
Neither chatter
Nor rush about,
Said the Buddha.

Next birth
I want to be
A Buddha,
The rose insisted.

Next birth
The rose was born
A stone.

The stone
Neither came to the Buddha
Nor waved.

You’re getting there,
Said the Buddha.

29. [29]

Ha engem kérdeztek
(Bár eddig senki sem kérdezett,
De a műértő
Kultúrált hangja
Ugyanúgy
Folytatta)
Ezek a Távolkeleti Buddhák
Igazából
Elég egyszerűek.

Nincs bennük korlátozottság.
Nincs bennük emberség.
Nincs bennük megosztottság.
A görög szobrok beszélnek hozzád.
Ez nem.

Buddha
Böffentett.

29. [29]

If you ask me
(No-one had
But the cultured voice
Of a connoisseur
Continued
Just the same)
These Oriental Buddhas
Are really
Rather vulgar.

There is no control.
There is no humanity.
There is no proportion.
Greek sculpture speaks to you.
This doesn't.

Buddha
Belched.

30. [30]

Megszabadultam
Minden tévképzettől
Kivéve egyet,
Mondta a szerzetes.

Mi az?
Kérdezte a Buddha.

Hogy Buddha
válhat belőlem,
Mondta a szerzetes.

Á, mondta Buddha,
Te egy
Nem megvilágosodott
Buddha vagy.

Ettől tartok,
Mondta a szerzetes.

Ilyen
Buddhának
Kell lenni,
Mondta Buddha.

30. [30]

I’m free
Of all illusions
Except one,
Said the monk.

What’s that?
Asked the Buddha.

That I can be
A Buddha,
Said the monk.

Ah, said the Buddha,
You’re an
Unenlightened
Buddha.

I’m afraid so,
Said the monk.

That’s
The sort of Buddha
To be,
Said the Buddha.

31. [31]

A Buddha
Hirtelen
Felébredt.
Furcsa zörgés
Hallatszott
A Parkban.

Valami,
Valaki,
Ismeretlen
Vagy nem ismerős
Volt jelen.

Végül
Előtűnt
Egy szakállas
Öregember.

Szia,
Mondta,
Isten vagyok.

Szia,
Mondta Buddha,
Mit csinálsz
Itt?

Mogyorót
Keresek,
Mondta Isten.
Aztán
Át fogom
Túrni
Ezeket a szemeteseket
Hátha van bennük
Valami ennivaló.
Aztán százszorszépet szedek.

Mindjárt eléred,
Mondta a Buddha,
Hogy
Hinni fogok Istenben.

31. [31]

The Buddha
Woke up
Suddenly.
There was
A strange rustling
In the Park.

Something,
Someone,
Unknown
Or unfamiliar
Was about.

Eventually
There emerged
An old man
With a beard.

Hallo,
He said,
I’m God.

Hallo,
Said the Buddha,
What are you
Doing here?

I’m looking
For hazelnuts,
Said God.
After that
I shall
Rummage through
These litter bins
To see if
There’s any food.
Then pick daisies.

You almost,
Said the Buddha,
Make me
Believe in God.

32. [32]

Egy egyszarvú
Szólt ki Buddhához
Egy könyvből:

Bennragadtam egy regényben.
Túl sok furcsa
És csodálatos
Dolog történik.
Engedj ki
A valós életbe.

Túl sok furcsa
És csodálatos
Dolog történik
A valós életben,
Válaszolt Buddha.

Mit több,
Tette hozzá,
Nincsenek
Heppi endek.

Az egyszarvú
Benn maradt a regényben.

32. [32]

A unicorn
Spoke to the Buddha
Out of a book:

I'm stuck in fiction.
Too many weird
And wonderful
Things happen.
Let me out
Into real life.

Too many weird
And wonderful
Things happen
In real life,
Replied the Buddha.

What's more,
He added,
There are no
Happy endings.

The unicorn
Remained in fiction.

33. [33]

Egy szivarozó ember
Mászott ki egy toyotából
És felnézett a Buddhára.

Ha szegény vagy,
Az azért van, mert
Lusta vagy,
Mondta.

Buddha nem mondott semmit.

Ha nincs
Tető
A fejed felett,
Az azért van, mert
Lusta vagy,
Mondta az ember.

Ha nincs
Kocsid,
Amit vezethetsz,
Az azért van, mert
Lusta vagy.

Fizetsz adót?
Nem, persze hogy nem,
Mondta az ember.

Mit tudsz
Mondani?
Semmit,
Mondta az ember.

Eldobta
A szivarját,
Rágyújtott egy másikra,
Bemászott a kocsijába
És elment.

33. [33]

A man with a cigar
Climbed out of a Toyota
And looked at the Buddha.

If you're poor
It's because
You're lazy,
He said.

Buddha said nothing.

If you don't
Have a roof
Over your head
It's because
You're lazy,
Said the man.

If you don't
Have a car
To drive
It's because
You're lazy.

Do you pay taxes?
No, you don't.
Said the man.

What do you
Have to say?
Nothing,
Said the man.

He threw away
His cigar,
Lit up another,
Climbed into his car
And drove off.

34. [34]

Buddha felébredt.
Medvék
Vették körül
Bumerángokat szorongatva.

Mit csináltok?
Kérdezte Buddha.

Megvédünk téged
A sasoktól,
Mondták a medvék.

Kamakurában
Nincsenek
Sasok,
Mondta Buddha.
Itt még egyet
Sem látott
Senki.

Ne hitetlenkedj
Mindenben, amit nem látsz,
Mondták a medvék.

Mellesleg,
Mondta Buddha,
Azok a bumerángok
Veszélyesek.
Bumeráng hatásuk
Van.

Azt hagyd ránk,
Mondták a medvék.

Buddha hagyta.

Egy napon
A medvék
Muslincákat látva
A szemük előtt

Azt gondolták
Messzi sasok
És elhajították
Bumerángjaikat.

A Bumerángok
Bumerángoltak
És leütötték
Az összes medvét.

Buddha így szólt:
A sasok
Súlyos sérüléseket
Okoztak.

34. [34]

Buddha woke.
He was ringed
By bears
Holding boomerangs.

What are you doing?
Asked the Buddha.

We're defending you
From eagles,
Said the bears.

There aren't
Any eagles
in Kamakura,
Said the Buddha.
No-one here
Has ever
Seen one.

Don't disbelieve
All you don't see,
Said the bears.

Besides,
Said the Buddha,
Those boomerangs
Are dangerous.
The have
A boomerang effect.

Leave that to us,
Said the bears.

Buddha did.

One day
The bears
Seeing midges
Before their eyes

Thought they were
Eagles far away
And let loose
Their boomerangs.

The boomerangs
Boomeranged
And knocked out
All the bears.

Buddha said:
The eagles
Have inflicted
Heavy casualties.

35. [35]

Egy adószedő

Megkérdezte Buddhát:

Mi leszek
Következő megszületésemkor?

Egy galacsinhajtó,
Válaszolt Buddha.

Ez nem igazság,
Mondta az adószedő,
Miért kéne engem
Megbüntetni?

Megbüntetni?
Mondta Buddha.
Ez kitüntetés.

35. [35]

A debt-collector

Asked the Buddha:

What will I be
In my next birth?

A dung-beetle,
Replied the Buddha.

That's not fair,
Said the debt-collector,
Why should I
Be punished?

Punished?
Said the Buddha.
That's promotion.

36. [36]

Egy papagáj
Szállt Buddhához.

Van
Egy hülye szokásom,
Mondta a papagáj,
Hogy mindig
Ugyanazt a dolgot
Mondogatom
Újra meg újra.

Én is
Ugyanazt a dolgot
Mondogatom
Újra meg újra,
Mondta a Buddha.

De
Senki
Soha sem hívja
A Buddhát
Papagájnak,
Mondta a papagáj,
Vagy,
Tette hozzá,
Hív egy papagájt
Buddhának.

Nem,
Mondta a Buddha,
De mindkettőnket
Házaikba
Tesznek
És mindkettőnkkel
Azt mondatják
Amit szeretnék, hogy
Mondjunk.

36. [36]

A parrot
Flew to the Buddha.

I have
This silly habit,
The parrot said,
Of saying
The same old things
Over and over
Again.

I say
The same old things
Over and over
Again,
SAid the Buddha.

But
Nobody
Ever calls
The Buddha
A parrot,
Said the parrot.
Or,
He added,
Calls a parrot
A Buddha.

No,
Said the Buddha,
But they
Put us both
In their houses
And have us
Both say
Whatever they want us
To say.

37. [37]

Túl sok állat
Jön, hogy lássa
A Buddhát,
Panaszkodtak az emberek
Kamakurában.

Szörnyű felfordulást
Csinálnak.
Tégy valamit ellene,
Mondták a Buddhának.

Buddha tett.

Átváltoztatta
Kamakura embereit
majmokká.

A dolgok majdnem ugyanúgy
Mentek tovább
Csak épp

Nem volt több
Nissan autó, több
Yashica kamera, több
Sony televízió.

Természet-
Feletti kiválasztódás,
Mondta Buddha.

37. [37]

Too many animals
Come to see
The Buddha,
Complained the people
Of Kamakura.

They make
A terrible mess.
Do something about it,
They told the Buddha.

Buddha did.

He turned
The people of Kamakura
Into monkeys.

Things went on
Much the same
Except

There were no more
Nissan cars, no more
Yashica cameras, no more
Sony televisions.

Super-
Natural Selection,
Said the Buddha.

38. [38]

Egy medve
Megölt egy oroszlánt.

A medvék barbárok,
Ordították az oroszlánok,
Megtámadni egy ártatlan oroszlánt!

Később kiderült, hogy
Az oroszlánt
Akkor ölték meg, amikor
Bemászott abba a barlangba,
Ahol a medve
Bocsai voltak.

Én tudom,
Mondta Buddha,
Mi történt aztán.
Az oroszlánok üvöltöttek:
Az oroszlán barbár volt,
Ártatlan medvéket támadott meg.

Imádunk, Buddha,
Mondta a mesemondó,
De nem,

Nem ez
Történt.

38. [38]

A bear
Killed a lion.

Bears are barbarians,
Roared all the lions,
Attacking an innocent lion!

Later it transpired
The lion
Had been killed
Creeping into the den
Where the bear
Had its cubs.

I know
What happened them,
Said the Buddha,
All the lions roared:
The lion was a barbarian
Attacking innocent bears.

We love you, Buddha,
Said the story-teller,
But no,
That is NOT
What happened.

39. [39]

Buddha
Belenézett egy tükörbe.

Képzet
Vagyok,
Mondta a tükör.

Én is,
Mondta a Buddha
A tükörnek.

Én is,
Mondta a Buddha
A tükörben.

Én is,
Mondta a Buddha
A Buddhának
A tükörben.

Buddha széttörte
A tükröt.

Túl sok
Képzete van, mondta.

39. [39]

Buddha
Looked in a mirror.

I am
An illusion,
Said the mirror.

So am I,
Said the Buddha
To the mirror.

So am I,
Said the Buddha
In the mirror.

So am I,
Said the Buddha
To the Buddha
In the mirror.

Buddha smashed
The mirror.

It has too many
Illusions, he said.

40. [40]

A postás
Levelet
Hozott
A kamakurai Buddhának.

Egy üvegben
Volt.

Kitől
Jöhetett vajon?
Kérdezte Buddha.

Egy száműzöttől
Jött
Egy messzi
Lakatlan szigetről.

Kedves Buddha,
Írta,
Ha ez
Valaha eljut hozzád,
Kérlek, küldj

Még üveget.

40. [40]

The postman
Brought
The Buddha at Kamakura
A letter.

It was
In a bottle.

Who can this
Be from?
Asked the Buddha.

It was from
A castaway
On a far-off
Desert island.

Dear Buddha,
It said,
If this
Ever reaches you,
Please send

More bottles.

41. [41]

Erre-
Arra

Fecskék
Repkedték körbe
A Buddhát.

Jó lehet
Fecskének lenni,
Körberepülni
A Buddhát,
Gondolta Buddha.
Talán
Teszek egy
Próbát.

De nem,
Gondolta bánatosan,
Ha fecskévé
Válok,
Nem lesz
Buddha, akit
Körbe repülhetnék.

Erre-
Arra

A fecskék
Folytatták
A zuhanórepülést.

Egyikük sem
Gondolt arra,
Hogy Buddhává
Váljon.

41. [41]

This way
That way

Swifts
Dive-bombed
The Buddha.

It must be nice
To be a swift
Dive-bombing
The Buddha,
Thought the Buddha.
Maybe
I'll give it
A try.

But no,
He thought sadly,
If I become
A swift
There'll be
No Buddha
To dive-bomb.

This way
That way

The swifts
Continued
To dive-bomb.

Not one of them
Thought
About becoming
A Buddha.

42. [42]

Egy
Fekete szemüveg
Jött a Buddhához
(Azt hiszem, nem azért,
Hogy megvilágosodjon,
Gondolta Buddha).

A szemüvegek
Felcsillantották jelentésüket:
Biztonság.

Én eléggé biztos vagyok,
Mondta a Buddha.

Mindenhol
Kémek,
Felforgatók,
Mondták a fekete szemüvegek.

Nézzetek utána magatok,
Mondta a Buddha.

A fekete szemüvegek utánanéztek.
És látták:

Pókok,
Fecskék,
Pillangók,
Rózsák,
Kövek
És egy szakállas figura,
Akit Istennek hívtak,
Buddhával beszélget.

Két újabb
Fekete szemüvegért
Küldtek.

42. [42]

A pair
Of dark glasses
Came to the Buddha
(Not, I think
Thought the Buddha,
To be enlightened).

The glasses
Flashed their message:
Security.

I am quite secure,
Said the Buddha.

There are spies,
Subversives
Everywhere,
Said the dark glasses.

See for yourself,
Said the Buddha.

The dark glasses did.
They saw:

Spiders,
Swallows,
Butterflies,
Roses,
Stones
And a bearded figure
Called God
Talking to the Buddha.

Two more
Pairs of dark glasses
Were sent for.

43. [43]

Buddha így szólt:
Van egy üzenetem
A római pápának.

Atísa válaszolt:
Én magam
Elfutok vele
A császárhoz.

Ő majd elküldi
Galambpostával
Pekingbe.

Kereskedők
A Selyemúton
Majd elviszik
Bagdadba.

Bagdadból...

Buddha
Felemelte a kezét.

Csak
Tárcsázd a közvetlent,
Mondta.

43. [43]

Buddha said:
I have a message
For the Pope in Rome.

Atisha replied:
I myself
Will run with it
To the Emperor.

He will send it
Pigeon post
to Peking.

Merchants
Along the Silk Road
Will take it
To Baghdad.

From Baghdad...

Buddha
Held up his hand.

Just
Dial direct,
He said.

44. [44]

Ez nem
Az igazi Buddha,
Mondta a kislány.

Psszt!
Mondta az apja.

Igazi Buddhák
Már
Nem léteznek,
Mondta a kislány.

Ez létezik,
Mondta az apja.

Ne hülyéskedj,
Mondta a kislány,
Az igazi Buddhák
Nem kőből vannak.

Buddha közbe vágott:
Nézz rám,
Figyelj rám,
Mondta,
Tudok veled beszélni,
Megfoghatod a kezem.

Az igazi Buddha,
Mondta a kislány,
Sose mondaná nekem, hogy bízzak
Az érzékszerveim bizonyítékában.

44. [44]

That’s not
A real Buddha,
Said the little girl.

Ssh!
Said her father.

Real Buddhas
Don’t exist
Any more,
Said the little girl.

This one does,
Said her father.

Don’t be silly,
Said the little girl,
Real Buddhas
Aren’t made of stone.

Buddha broke in:
Look at me,
Listen to me,
He said,
I can talk with you,
You can hold my hand.

A real Buddha,
The little girl said,
Would never tell me to trust
The evidence of my senses.

45. [45]

Elképzelek,
Mondta az ember,
Egy világot
Ezen a Parkon túl.

Tele van
Tengerekkel és szigetekkel,
Fákkal és mezőkkel,
Emberekkel és állatokkal.

Gömbölyű

És egész és része
Egy nagyobb
Világok galaxisának...

Buddha felsóhajtott.

Ez egy
Gyönyörű álom,
Mondta az embernek.
Csak
A Park és
Te meg én vagyunk.

Ez nem

Álom,
Tiltakozott az ember.

Buddha ismét felsóhajtott
És kinyitotta a szemét.

Egyedül volt
A Parkban.

45. [45]

I imagine,
Said the man,
A world
Beyond this Park.

It is full of
Seas and islands,
Trees and meadows,
Men and beasts.

It is round

And whole and part
Of a larger
Galaxy of worlds...

Buddha sighed.

That is
a beautiful dream,
He told the man.
There is only
The Park and
You and I.

It is not

A dream,
The man protested.

Buddha sighed again
And opened his eyes.

He was
Alone in the Park.

46. [46]

Ez a Park egy szégyen,
Mondta egy nő

Ahogy elsietett mellette munkába menet.

Kitakarítanád
Nekem?
Kérdezte a Buddha.

Még mit nem,
Válaszolta.
Takarítsd ki te.

Buddha megkérdezte a szelet.

Megváltoztak az idők,
Mondta a szél.
A múltban élsz.
Már nem söprök parkokat.
Tudod mit, inkább
Szerzek neked gallyakat
Seprűnek.

Még aznap
Buddha leszállt
A talapzatáról
És elkezdte kisöpörni a Parkot.

A munka jót tett neki.

Az emberek először megdöbbentek.
Hiányzott nekik, hogy nem látják a Buddhát.
Néhányan az üres talapzatot
Kezdték imádni.

De nem sokáig.

Nem sokkal később csak
Kevesen tudták volna megmondani, hogy volt

Egy Buddha Kamakurában.

46. [46]

This Park is a disgrace,
Said a woman

Hurrying by on her way to work.

Would you clean it up
For me?
Asked the Buddha.

Certainly not,
She replied.
Clean it up yourself.

Buddha asked the wind.

Times have changed,
Said the wind.
You're living in the past.
I don't sweep parks any more.
Tell you what, though,
I'll get you some twigs
For a broom.

That very day
Buddha got down
From his pedestal
And started to sweep the Park.

The exercise did him good.

People were shocked at first.
They missed seeing the Buddha.
Some began to worship
The empty pedestal.

But not for long.

Before many years had past
Few could tell you there'd been

A Buddha at Kamakura.

New poem by John Drew (added in 2013)

47. [47]

A szerzetes
A Potala Palotában
Össze volt zavarodva.

A komputerünk
Összeomlott!
Jajgatott.
Elvesztettük
Buddha összes gondolatát,
Évszázadok bölcsességét.

A szerzetes
Könnyek között
Hagyta el a palotát.

Mindegy,
Mondta egy másik szerzetes,
Aki éppen egy új freskót
Kezdett festeni:

A Bo Fa alatt
Üldögélt a Buddha,
Kezében egy
Kihúzott
Komputer madzaggal.

47. [47]

The monk
In the Potala Palace
Was distraught.

Our computer
Has crashed,
He wailed,
We have lost
All the Buddha’s thoughts,
Centuries of Wisdom.

The monk
Left the Palace
In tears.

Never mind,
Said another monk
Who began painting
A new mural:

Under the Bo Tree
Sat the Buddha,
His hand indicating
A detached
Computer plug.

New poem by John Drew (added in 2013)

48. [48]

Azt a történetet*
A találkozásunkról
Egy pókkal,

Mesélték a Buddhának,
Lefordították
Malajálam nyelvre.

Nagyszerű, 
Válaszolta Buddha,
Így most már a pók is
El tudja olvasni. 

 

 

 

[*See poem: 9. [9] ]

Spider

48. [48]

That story*
Of your meeting
With a spider,

They told the Buddha,
Has been translated
Into Malayalam.

Good, 
Said the Buddha,
Now the spider
Can read it. 

 

 

 

[*See poem: 9. [9] ]


KÁLI TEMPLOMÁBAN
(from "The Temple of Kali")

4. [4]

Hozz nekem
Néhány mangót,
Mondta Káli.

A pujari
Elrohant
Mangót szerezni.

Amikor
Visszaért,
A templom
Helyén egy
Gyümölcsöskert állt.

Nem tudtam várni,
Mondta Káli.

4. [4]

Get me
Some mangoes,
Said Kali.

The pujari
Ran
To get mangoes.

When
He returned
To the temple
There instead
Was an orchard.

I couldn't wait,
Said Kali.

7. [7]

Az istennő
Sok formában
Megjelenik,
Mondta a pujari.

Néha
Ő
Parvati,
A hegyi folyó.

Néha
Ő
Lakshmi,
A gazdagság adója.

Néha
Ő
Saraswati,
A tudás forrása.

Az istennő,
Mondta a pujari,
Sok formában
Megjelenik.

Egy nagy francot!
Mondta Káli.

Az istennő
Egy formában
Jelenik meg:

Bennem.

7. [7]

The goddess comes
In many forms,
The pujari said.

Sometimes
She is
Parvati,
A mountain stream.

Sometimes
She is
Lakshmi,
Giver of wealth.

Sometimes
She is
Saraswati,
Fount of learning.

The goddess,
Said the pujari,
Comes
In many forms.

Like Hell
She Does!
Said Kali.
The goddess
Comes
In one form:

Me.

8. [8]

Egy napon
A pujari
Nem
Söpörte fel a helységet,
Nem
Készítette el az áldozatot,
Nem
Díszítette fel virágfüzérrel
Az istennőt.

Miért nem?
Követelte az istennő.

Egy himnuszt
Szerzek
Az istennőnek,
Válaszolta a pujari.

Nem úgy kell
Himnuszt szerezni, hogy
Csak ácsorogsz,
Mondta az istennő.
Könyörögni kell az istennőhöz
Ihletért.

A pujari
Ihletért könyörgött
Az istennőhöz.

Azonnal
Megtörtént.

Ó istennő,
Szólt a himnusz,
Hadd söpörjem ki
Lakhelyed
Kétszer is,
Hadd készítsek neked
Ízletesebb áldozatot,
Hadd tegyek
Még több virágot
Koszorúdba.

8. [8]

One day
The pujari
Did not
Sweep the compound,
Did not
Prepare the offering,
Did not
Garland the goddess.

Why not?
Demanded the goddess.

I'm composing
A hymn
To the goddess,
Replied the pujari.

You don't
Compose hymns
By standing idle,
Said the goddess.
You ask the goddess
For inspiration.

The pujari
Asked the goddess
For inspiration.

It was
Instantaneous.

O goddess,
Ran the hymn,
May I sweep
Your compound
Twice as well,
May I prepare you
Tastier offerings,
May I put
Many more flowers
In your garland.

10. [10]

El kéne küldenem
Egy levelet,
Szólt az istennő.

Én
Elviszem,
Mondta a pujari.

Indrának megy
A mennyországba,
Mondta az istennő.

A pujari
A földre
Vágta magát.

Ó Hatalmas Istennő,
Mondta,
Neked
Eljutni a mennybe
Csak egy pillanatig tart.
Nekem
84 000 évig.

Mindig kifogások,
Mondta az istennő.

10. [10]

I need
A letter delivered,
Said the goddess.

I
Will deliver it,
Said the pujari.

It is to Indra
In Heaven,
Said the goddess.

The pujari
Flattened himself
On the ground.

O Great Goddess,
He said,
Four you
To get to Heaven
Takes an instant.
It would take me
84,000 years.

Any excuse,
Said the goddess.

16. [16]

Az istennő

Haragudott.

Volt egy álmom
Múlt éjjel,
Mondta a pujarinak.
Egy kis
Vidéki istennőnek
Mutattad be a puját.

A pujari nevetett.

Miért
Haragszol?
Kérdezte,
Az álom
Nem valós.

Az istennő

Addig verte,
Amíg nem üvöltött.

Miért
Haragszol?
Kérdezte,
A fájdalom
Nem valós.

16. [16]

The goddess

Was upset.

I had a dream
Last night,
She told the pujari.
You were
Doing the puja
For some small
Village goddess.

The pujari laughed.

Why are you
Upset?
He said,
The dream
Wasn't real.

The goddess

Beat him,
Until he yelled.

Why are you
Upset?
She said,
The pain
Isn't real.

17. [17]

Sakkozzunk,
Mondta Káli
A pujarinak.

Játszottak.
Kikapott.

Újra
Játszottak.
Megint kikapott.

A harmadik játék
Kezdetekor
Káli bábuja
Mind királynő volt,
A pujarié
Mind paraszt.

17. [17]

Let's
Play chess,
Said Kali
To the pujari.

They played.
She lost.

They played
Again. She.
Lost again.

Beginning
The third game
Kali's pieces
Were all queens,
The pujari's
All pawns.

25. [25]

Bárhová nézek
Az istennőt
Látom,
Mondta a pujari.

Az istennő

Egy tükröt
Tartott elé.

Mit látsz?
Kérdezte.

Némi ráncokat,
Mondta a pujari,
Ősz hajat
És dagadt szemeket.

Nem is engem

Látsz
A tükörben,
Mondta az istennő,

És összetörte
A fején.

25. [25]

Wherever I look
I see
The goddess,
Said the pujari.

The goddess

Showed him
A mirror.

What do you see?
She asked.

Some wrinkles,
Said the pujari,
Grey hair
And puffy eyes.

It's not me

You see
In the mirror,
Said the goddess,

Breaking it
Over his head.

26. [26]

Egy pitypang nőtt
Ki egy repedésből
A templomban.

Amikor
Bolyhos lett
A pujari
Leszedte
És fújni kezdte:

Szeret,
Nem szeret,
Szeret,
Nem…

Káli
Feldobott egy pénzt.

Ha fej
Eltörlöm
A pitypangokat,
Mondta,
Ha írás,
A pujarikat.

26. [26]

A dandelion grew
Out of a crack
In the temple.

When it
Turned to fluff
The pujari
Picked it
And blew:

She bugs me,
She bugs me not,
She bugs me,
She…

Kali
Flipped a coin.

Heads,
I abolish
Dandelions,
She said,
Tails,
Pujaris.

31. [31]

Ez a templom,
Mondta a pujari,
Tiszta
És nem beszennyezett.
Az imádat
Teljesen
Szellemi.
Semmilyen vágyteljes
Gondolat
Nem megengedett.

Utat !
Mondta Káli,
Én
Kiköltözöm.

31. [31]

This temple,
Said the pujari,
Is pure
And undefiled.
Worship
Is wholly
Spiritual.
No lustful
Thought
Is allowed.

Make way,
Said Kali,
I'm
Moving out.

36. [36]

A pujari
Hozza
A döntéseket,
Mondta Káli.

Egy kis szünet után
Hozzátette:
Kivéve néhány
Kisebb esteben.

Melyek
Azok?
Kérdezte
Egy hívő.

Mikor
Pusztítsam el
A világot,
Mondta Káli,
Mikor
Teremtsem újjá.

36. [36]

The pujari
Makes
The decisions,
Said Kali.

After a pause
She added:
Except some
Minor ones.

What are
Those?
A devotee
Asked.

When
To destroy
The world,
Said Kali,
When to
Recreate it.

A TELEFONPÓZNA MELYET JÓGINAK HITTEK

A varjúk körében egy bizonyos telefonpóznát jógiként kezdtek tisztelni. Igaz, hogy a varjúk többsége továbbra is úgy kezelte mint egy rudat, melyre le lehet ülni, de a bölcsebbek rájöttek, hogy több van ebben a póznában mint ami elsőre látszik. Sok tényező juttatta őket erre a belátásra: Nemcsak az, hogy a telefonpózna karjait széttárva féllábon állt, mint ahogyan az gyakorló jógik teszik. És nemcsak az, hogy ahogyan állt egy állandó, ismétlődő mantrát zümmögött, mely úgy tűnt, az összes hangot magába foglalja. Hanem az, hogy bár sohasem mozdult el arról az egy helyről, úgy tűnt, hogy valamilyen intuitív tudása van mindenről, ami a világban történik. “Igazán fel van villanyozva”, mint azt az egyik divatos varjú mondta. A telefonpózna mindent elkövetett, hogy lebeszélje a varjúkat arról, hogy ilyen nagyra tartsák. “Csak egy isteni hírnök vagyok”, mondta. Ez a bejelentés pontosan az ellenkező hatást váltotta ki. Egy postagalamb aki érthető módon szerette volna a kijelentésből a hírnökség fontosságát kiemelni, éppen ekkor csatlakozott a varjúkhoz és azonnal kijelentette: "A Próféta egy Hírnök." Ezt a bejelentést olyan hatásosan tette, hogy a varjúk egyből azt kezdték gondolni, hogy a telefonpózna nemcsak egy egyszerű jógi, hanem próféta is. Az ezt követő izgalom kapcsán egy új vallást hoztak létre, melyre az összes varjút, még a hitetleneket is, tömegestül áttérítették. Elkötelezett hitük jeleként, mely még a legszélsőségesebb muzulmánokét is meghaladta, a varjúk mindkét neme fekete csadort kezdett hordani.

TANULSÁG: Hadd, hogy a varjúk vonják le saját tanulságaikat.

 

» Zen Buddhizmus - Ikkjú összegyűjtött verse
» Zen Buddhizmus - Folyik a Híd - Csan buddhista anekdotakincs

Kérlek adományozz a Buddhista Könyvtár javára!
(Please support the Buddhist Library by donating!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Begging Bowl


         

                         

 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 01-09-2013