"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[ » Parapszichológia Könyvtár « ]
» keret nélkül «

[ előre » ]

Paulinyi Tamás

Próféták és Csodák

A próféták tanításai és csodái parapszichológiai szemszögből

- Prophets and Miracles -

1995.

Közelegnek a karácsonyi ünnepek, közeleg Karácsony szentestéje, a keresztény világ legjelentősebb születésnapi megemlékezése. Több mint 2000 éve, december 24-én Betlehemben felsírt egy csecsemő, akit Názáreti Jézus néven ismert meg a világ. Jézus Krisztusként a megváltóként, akit a keresztény egyház Isten fiának ismer el...

Közelegnek a karácsonyi ünnepek, közeleg Karácsony szentestéje, a keresztény világ legjelentősebb születésnapi megemlékezése. Több mint 2000 éve, december 24-én Betlehemben felsírt egy csecsemő, akit Názáreti Jézus néven ismert meg a világ. Jézus Krisztusként a megváltóként, akit a keresztény egyház Isten fiának ismer el. Jézus születését csodák és jelek kísérték, tanításai idejében betegeket gyógyított, vízen járt, halottat támasztott fel, majd megfeszíttetése után holtából maga is feltámadott. Bár európai kultúránkat, vallási ismereteinket a kereszténység tana határozza meg, jó tudnunk, hogy a világ más részein más Tanítók hirdették talán ugyanazon lényegét a világról, a létről való tudásnak. Bizonyos vallási előítéleteket leszámítva azt is mondhatjuk, a Tanítás, a Tanulás szakadatlan folyik. Arra a kérdésre pedig, hogy a nagy Tanítók Isten, vagy az Ember fiaiként mutatják számunkra a felemelkedés útjait, az alábbi írás is keresi a válaszokat.

A vallások, próféták egymásmellé állítása -főképp a vallásos meggyőződésű emberekhez is szólva- nem könnyű feladat. Vannak olyan hitek, melyekben elfogadott más hitek transzcendens valósága, és vannak olyanok, amelyek az egyedül üdvözítő útnak tartják magukat. Miután ez a lap -úgy gondolom- a világ sokarcúságát és a lét rejtett összefüggéseit hivatott bemutatni, tekintsük most mi is elsőképp az Embert és azt az Istent, aki más-más nyelven szólal meg Fiain keresztül. ám legyük tekintettel arra is, hogy a keresztény vallás, a biblia csodáinak számunkra általánosabb ismerete, a példákat érthetőbbé teszi. Galileában, -Gautama Buddha születése után ötszázhatvan évvel- József és Mária fiaként világra jött egy ember, akinek tudása meghatározó vallássá fejlődött, az azt követő évszázadok középkori és mai Európájában is. Bár a keresztény vallás és biblia magábanfoglalja az ótestamentumi zsidóság tanításait -nagyrészét ez teszi ki-, Krisztus személye a vallások között egyedülállóan jelentőssé vált a hit egészét tekintve. A kereszténység ugyanis Krisztus és Isten egységét hirdeti az Isten -Atya, Isten-Fiú és Isten-Szentlélek szentháromságban, megerősítve Jézus híres mondásával: " én és az Atya egy vagyunk (Ján. 10, 30)". Jézus Krisztus személyét így a keresztény vallás istenivé emelte, s miután a szentháromságban más személynek már nem jut hely, az üdvözülést -tanítása szerint- csak Krisztus elfogadásán keresztül érhetjük el.

Az Isten-Fiú szerepnek megfelelően Jézus születése is csak Istentől való lehet, s nem Józseftől, miáltal Mária szűzen kellett fogantasson. A keresztény tanítás szerint ez azért is fontos, mert aki az emberiséget az eredendő bűntől megváltja, annak attól mentesnek kell lennie.A kereszténység szerint ugyanis a paradicsomi bűnbeesés -a Tudás almájának megkóstolása- ádámtól-évától az emberiség közös bűneként öröklődik. Krisztus ettől a bűntől kereszthalálának áldozatával váltja meg az embereket, ehhez a megváltáshoz, az üdvözüléshez azonban, az út csak rajta keresztül, az ő elfogadásával vezet. A keresztény vallás tanítása ugyanakkor nem kizárólagosan Jézus tanításával azonos, hiszen -mint ahogy tudjuk- az ótestamentumon és az evangéliumokon kívül a biblia számos apostoli értelmezést, levelet tartalmaz, továbbá a kereszténység évszázadaiban a biblia tartalmát számos cenzúra, változás érte. Más elfogadóbb vallások Jézust az emberiség egyik nagy Tanítójaként látják, aki emberi sorsában valósította meg Isteni küldetését. Az a felfogás, ami Jézust az Ember Fiaként látja, nem feltétlenül kicsinyli le csodáinak és tanításainak jelentőségét. Sorsának áldozata, így is az emberiség tudatlanságát megváltó törekvés egyik legszebb jelképe lehet.

Éliás próféta

Hogy ez a látásmód mennyire befogadhatatlan a katekista kereszténység Krisztusképébe, arra nézve idézzük fel Scorsese " Krisztus utolsó megkísértése " című filmjének jelenkori fogadtatását. A filmet megnézni sem hajlandó felháborodott hívők olaszországban, bombákat dobtak (!) a filmet bemutató mozikra. A Krisztust az Ember Fiaként bemutató film ugyanakkor valóságként jelenítette meg a csodákat, a gyógyításokat, Lázár feltámasztását és mindezt az Isteni tudás erejével és az Ember bizonytalanságával, gyengeségével küzdő Jézus valós képességeként. Sokaknak talán szentségtörő fogalmazásban azt mondhatjuk, hogy Jézus -nem vitatott, hogy hite és tudása által is- döbbenetesen erős parapszichológiai képességekkel rendelkezett. Sorsának látása, gyógyító ereje, az ételt megszaporító, vizet borrá változtató képessége, vízenjárása, sőt testben való feltámasztása és feltámadása egyenként körülírható ismert parapszichológiai fogalmakkal.

Ismerve a PSI jelenségek ilyen szintű felbukkanását más korok és vallások prófétáinál, szentjeinél illetve papjainál, azt látjuk, hogy egy bizonyos lelki-szellemi fejlettségnél ezek a képességek természetszerűen felerősödhetnek. A gyógyító energiák hatását -ha kisebb mértékben is- sokaknál megfigyelhetjük, a tárgyak megjelenését, megsokszorozását összevethetjük a teleportáció ritka, de ismert jelenségével, a vízen járást pedig a levitáció egy formájaként tekinthetjük.Nehezebb kérdés a halálból való feltámasztás és visszatérés képességének kérdése. Jelenkori tudásunk a halál folyamatát, testi és tudati összefüggéseit illetően egyre nagyobb kérdésekkel találja szembe magát. A csodák ténye -bár nyomaik egybehangzó hasonlósággal bukkannak fel az emberi történetírásban- a mai tudományos felfogás által nincs elismerve, ugyanakkor a tudományos parapszichológia ismeretei alapján lehetőségük részben bizonyított, részben felvázolható.

Leírásokból tudjuk, hogy a buddhista kolostorokban a PSI jelenségek a magasszintű szellemi állapotok kísérőiként jelenhetnek meg, a különféle sámán és varázsló szertartásokon pedig szintén megfigyelnek ilyeneket. A jelek szerint a tudat bizonyos állapotokban mintegy felül tudja írni a valóság ismert törvényeit, és a lét magasabb törvényszerűségeibe is képes belelátni. Ezek az észlelt tövényszerűségek azonban nem, illetve csak áttételesen fejezhetők ki ismert fogalmi rendszerünkben. A Próféták és nagy Tanítók nagysága éppen abban rejlik, hogy példázataikkal befogadhatóan képesek a lét lényeges összefüggéseit és céljait megfogalmazni. A vallások szimbólumrendszereinek és szent írásainak mély megértése már metafizikus költőiséget sugall. A nagy próféták által sugárzott erő, talán a bennünk is eltemetve élő tudás világos szavakkal való felébresztésének, és egyfajta összetett kommunikatív PSI hatásnak köszönhető.

Ebben a hatásegyüttesben -mint minden személyes emberi kommunikációban- a szavakon túl résztvehet egymás gondolatainak érzékszerveken túli észlelése és hatása, csakúgy mint az úgynevezett bioenergia áramlásának változásai. Az aurával foglalkozó elméletek szerint a magasszintű szellemi működéseket az aura kiterjedő, informatív sugárzása is kíséri. érthető, hogy az aura és a szentek glóriájának ábrázolásában kínálkozó összefüggést már sokan felfedezték. Bár a hogyanját a csodák folyamatainak még messze nem tudjuk a tudomány nyelvén megfogalmazni, a miértje annál egyszerűbben megválaszolható.

Mohammed próféta

A csodatétel a hívők számára az Isteni erőről való bizonyosságot jelenti, ez pedig a tanítások hiteléül is szolgál, a prófétai, vallási tanítások pedig, tapasztalhatóan pilléreket jelentettek, jelentenek az emberiség erkölcsi életbenmaradásához. Az Istent, a magasabb szellemi összefüggéseket látó és kimondani tudó emberek sorsa valóban kereszteket rejthet, a kifejezhető tudás, tanításra kötelez. Nem tudom lehet-e a Próféta szót kis és nagybetűvel is írni.

Úgy gondolom bibliák születtek és születni fognak, Tanítóink a költők, a művészek, és életével, -minden tisztán gondolkodó, érző ember. Mégis, -a buddhizmus tanítása szerint- koronként szellemileg különösen fejlett, nagy Tanítók születnek a Földre, akiknek feladata a világosság terjesztése, a lét céljának és az annak megfelelő életek útjainak megismertetése. Hogy emberi, vagy isteni-e ez a bölcsesség, -megfogalmazás kérdése is lehet. Mai világképünk, amelyet a tudományos világlátás is meghatároz, ehhez sok lehetőséget kínál. Ha a tudatunkkal, szellemünkkel foglalkozó tudományos ismeretek határain járunk, azt láthatjuk, hogy bizonyos tudatjelenségek -például kollektív PSI hatások- már csak többesszámú névmással illethetők.

Feltételezhetően léteznek a tudatoknak olyan egyesült szférái, amelyektől saját tudati egységünk illuzórikus korlátai zárnak el bennünket. Az, hogy ezek a korlátok kiben milyen erősek, talán az erkölcsi fejlettségre is utalnak, hiszen a magasabb létösszefüggésekbe kitekintő próféták tanításai mélyen erkölcsi tartalmúak. Bárhogyan is szemléljük azonban Isten fogalmát, személyes létezőként, avagy egy, a kollektív erkölcsöt lényegében hordozó egyesült tudatként és bárhogyan is látjuk a különböző vallások különböző prófétáit, -láthatjuk, hogy a világ és a lét sokféle leírásában egyaránt szerepelnek azok az útmutatások a teljes emberi élethez, amiket a szeretet, a türelem, a segítés és odafigyelés szavaival fogalmazhatunk meg.

A szeretetteljes segítőkész élet, nyilvánvalóan lemondásokkal jár, egy új életforma nem tarthat meg mindent a régiből. Buddha, ama bizonyos fügefa alatt megvilágosodva átléphetett volna a Nirvánába, Jézus még az olajfák hegyén is visszatolhatta volna a keserű kelyhet. Tanításuk, mint minden nagy Tanítónál, lemondással, áldozattal járt. Példájukat a hétköznapok prózájában megvalósítani - azt hiszem- a legnagyobb és legszebb emberi feladat.

[forrás: Harmonet]


» Parapszichológia - Gondolatok a parapszichológia metafizikai kérdéseiről

» Vallásfilozófiai E-Könyvtár

Kirlian

Kérlek támogasd a Parapszichológia Könyvtárat!
(Please support the Parapsychology Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Psi Phi

Top


         

                         

 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 04-04-2010