"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Hermetikus Könyvtár «]
keret nélkül

[ előre »]

   

Frater Hermit

Tarot kártyavetés

- Divination with Tarot decks -

[ » TAROT JÓSLÁS « ]

A Tarot-ról

A Tarot-jóslás nem jövendőmondás. A jövendőmondás gyakorlata azon a téves elképzelésen alapszik, hogy az emberi élet irányítója a szerencse, véletlen vagy a végzet - olyan megfoghatatlan erők, amelyek a személyiségen kívül működnek. A valódi jóslás azon az okkult igazságon nyugszik, hogy az emberi élet minden eseményének oka valójában belső, az Okok Okából ered - az Életerő Egyetemes Intelligens Energiájából, amely a világegyetem összes jelenségének mögöttes Forrása, Mozgatója és Ismerője.

Mivel ez az Egyetemes Intelligens Energia mindenütt jelen van, magától értetődően valósan jelen kell lennie a tér bármely adott pontjában. Következésképpen, valósan Jelenlévőnek kell lennie minden egyén szívében. Ez a Jelenlévő az Igazi Önvaló, a valódi Én, a személyiség szent templomában rejlő isteni természet. Ez az Igazi Önvaló minden megnyilvánulás kezdeményezője, s tökéletes tudása magában foglalja a múltban, jelenben és jövőben bekövetkező történések összes részletét. Ismer minden eseményt, és azok jelentőségét. Így ismeri minden emberi lény teljes múltját, jelenét és jövőjét.

Rendszerint az Igaz Önvalónak ez a tökéletes tudása rejtve van előttünk; de bizonyos körülmények között egy része lehozható a tudatosság személyes szintjére. A Tarot helyes használata megteremti a szükséges körülményeket, mivel a Tarot egy olyan eszköz, amelyet szakavatott lélekgyógyászok találtak ki, akik megértették azon törvényszerűségeket, amelyek útján az Igazi Önvaló tudatosság feletti ismeretanyaga összefüggésbe hozható azokkal a konkrét problémákkal, amelyekkel szembekerülünk éber létünk én-tudatos szintjén folytatott tevékenységeink során.

A Tarot kulcsok képi és geometrikus szimbólumokból állnak.

Ezek a szimbólumok jelentik a tudatalatti elme természetes "nyelvét", ami egy olyan nyelv, amely régebbi az összes emberi nyelvnél, s amelyből az emberi beszéd minden fajtája származik. Elsődlegesen képekben gondolkodunk, nem szavakban, és ez az egész emberi fajnál közös képi nyelv a módja annak, ahogyan a tudatalatti elme közvetítheti számunkra az Igazi Önvaló tudatfeletti szintjeiről származó magasabbrendű ismereteket.

Tarot kártya

Amikor jóslással kezdünk foglalkozni, tartsuk észben, hogy az nem arra való, hogy kielégítsük saját magunk vagy valaki más jövőre irányuló meddő kíváncsiságát. Vegyük komolyan a tevékenységet. Amit el készülünk sajátítani, az egy olyan módszer, amelynek segítségével kapcsolatba kerülhetünk a saját problémáinkkal és azokéival, akik tanácsot kérnek tőlünk; ez a múlt, jelen és jövő tudatfeletti ismeretének fénye, amely az Egy Életerő elmebeli működését jellemzi. Ha felszínesen foglalkozunk ezzel, akkor valójában a legszentebb titkokat szentségtelenítjük meg, és az efféle meggyalázásért a büntetés elkerülhetetlen. Az, aki a Tarot-t pusztán jövendőmondó eszközzé alacsonyítja le, megfosztja magát mindenfajta éleslátástól, amelynek birtokába juthatna. Hamis látomásokkal csalja meg önmagát és másokat, s megnyithatja az utat az ártó asztrális elemektől való veszélyes megszállottság felé.

A jóslás gyakorlása valódi alkalmat kínál arra, hogy szolgáljuk, és segítséget ad abban, hogy kibontakoztassuk egy magasabb rendszer intuitív képességeit. Ahogy egyre tapasztaltabbakká válunk, folyamodnak majd hozzánk olyan személyek, akiket mindenféle tanácstalanság kínoz, akik mindenféle látszólagos akadállyal kerülnek szembe, s akiket mindenféle diszharmónia látszata nyugtalanít. Amint elnyerjük bizalmukat, elmondják nekünk a legbelsőbb titkaikat. Soha ne éljünk vissza ezzel a bizalommal.
Hozzunk egy olyan szabályt, hogy nem vitatjuk meg a tőlünk tanácsot kérők dolgait - még névtelenül sem. Összességében túl sok a horoszkópokkal való összehasonlítás és az ügyfelek dolgairól való beszéd azon személyeknél, akik érdeklődnek az asztrológia, a tenyérjóslás, a numerológia és más jóslómesterségek iránt.

Továbbá, kerüljük az ügyfeleink életére vonatkozó személyes ítéleteket. Még akkor is, ha nézeteik és életvitelük erőteljesen eltérnek saját elképzeléseinktől és normáinktól, gondoljunk arra, hogy minden elítélő vélemény annak bizonyítéka, hogy aki meghozta azt, többé-kevésbé tudatlanságban van. Ahhoz, hogy jól jósoljunk, megértő kapcsolatban kell állnunk a tőlünk tanácsot kérőkkel, és ha elítélünk valakit, ott nem lehet szó megértésről.

Tanácskérés a Tarot segítségével

Egyáltalán lehetséges-e a jövőbe látni? Megismerhetjük-e az eseményeket, mielőtt valóban bekövetkeznek? Létezik-e valami előre meghatározott végzet, amit nem kerülhetünk el? Előre jelezhető-e pontosan, mi vár ránk az életben? A válasz egyszerű: alapvetően igen, de van itt néhány bökkenő.

Tarot kártya

Mindenekelőtt sorsunk nem pontosan megtervezett és az élet által változatlanul hagyott út. Ha ez így lenne, akkor a szabad akaratnak és döntésünknek nem lenne semmiféle valóságos funkciója. Ez azt jelentené, hogy nem adatott meg számunkra a jó és a rossz, a fény és a sötétség közötti választás. Életünk, mint egy mozifilm peregne le, és mi csupán passzív szemlélődők lennénk. És ki szeretne akarat nélküli bábu lenni közülünk?

Mindazonáltal azonban rendelkezünk saját sorssal. Génjeinkben hordozzuk. Nem véletlen, hogy mindannyian mások vagyunk. Más a kinézetünk, mások a képességeink és hiányosságaink, más a jellemünk. Közűlünk mindenki egy sajátos egyéniség. Sorsunkat, mint egy ideálisan megtervezett életutat képzelhetjük el, amin végiglépdelünk, vagy körülötte tévelygünk, avagy teljesen letérünk róla.

Magyarázhatjuk ezt akár a genetika, a környezet befolyásával vagy azzal, ahogy el őző él etünkben éltünk, létezik valami, ami vezérel, vagy egy meghatározott úton ösztökél minket. Úgy t űnik, mintha sikereink vagy sikertelenségeink attól függnének, hogy teljesítjük-e vagy sem a számunkra meghatározott feltételeket, és sikerül-e végighal adni azon az úton, mely számunkra van kijelölve.

Néhány szigorúan racionális személy erre talán csak a száját húzogatja. Számukra a kártyavetés csupán egy szédelg ő prognosztikája, mely automatikusan tartalmaz néhány százaléknyi val ószín űséget. Minden racionális érvelés ellenére azonban tudjuk, hogy nem léteznek olyan törvények vagy alapelvek, melyek nem alárendeltjei akaratunknak, és amelyek megbízhatóan műkődnek tekintet nélkül arra, hogy azokat értjük-e vagy sem. És hogy szintén létezik a sokféleség felszíne alatt rejtőző egység, az összes rendszert és tant egyesítő teljesség.

A tarot kártyalapjai megmutathatják vagy felfedhetik sorsszerű életutunkat. Segítségünkre lehetnek ennek az útnak a jobb megismerésében és önmagunk megértésében. A Nagy Arkánum ( a Nagy Titok ) jelképei útmutatóként szolgálhatnak életutunk során. Figyelmeztethetnek a veszélyekre, vagy megerősíthetik döntésünk helyességét. Sok variáció létezik, de ne keressünk valamiféle egyszerű, garantált és százszázalékosan megbízható módszert. Igyekezzünk önmagunkat, sorsunkat, életünk értelmét megérteni. Emlékezzünk arra, hogy mi vagyunk azok, akik felelősséget vállalunk saját döntéseinkért és sorsunkért. A kártyák csupán segítőtársaink lehetnek az úton.

A Nagy Arkánum huszonkét jelképe kulcs lelkünk és ezzel sorsunk rejtélyeinek megértéséhez. E szimbólumok segítségével elbeszélgetünk lelkünkkel, és megismerjük azt. A legmélyebb bels őnk megismerésével leleplezhetjük sorsunkat is.

Azonban tudatosítanunk kell, hogy sorsunk nem változatlan. Adott számunkra a szabad akarat, mely lehetővé teszi a sors beteljesülését, az azzal szembeni ellenszegülést vagy annak megváltoztatását. És ahogyan életszituációnk változik, úgy változnak azon kérdésekre adott válaszok, melyeket a kártyákban keresünk.

[ » TAROT JÓSLÁS « ]

Forrás: [» Hermit ]

» Hermetika - Bevezetés a Tarot-ba
» Hermetika - Tarot jóslás

 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 


         

                         

 
 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | transhumanism | ufology

Last updated: 11-02-2011