"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 
   

Mágia és Okkultizmus
(Magick and the Occult)

» kerettel «

TARTALOM

 

Az okkultizmus (a ’titkos, rejtett’ jelentésű latin occultus szóból) a természetfeletti erőkkel és a szellemvilággal kapcsolatos ismeretek összefoglaló elnevezése, amely magában foglalja az ezoterikus nézetek, kultuszok és varázsló-jósló praktikák teljességét. Az okkultista ismeretek azon az elgondoláson alapulnak, hogy a világ osztatlan és oszthatatlan egység, amelyben minden dolog kapcsolatban áll egymással, de eme célszerű és szükségszerű kapcsolatok természete nem írható le az érzékszervekkel tapasztalt fizikai világ tér- és időbeli kategóriáival. Ezek szerint a kézzelfogható világon túli dimenziók megismerése egy magasabb rendű tudáshoz vezet el, s a beavatottak számára egy tökéletesebb, teljesebb létállapotot nyit meg, akik ezáltal képesek a titkos természetfeletti erőket mozgásba hozni és céljaiknak megfelelően irányítani. Több, a mágiával rokon praktika sorolható ide, egyebek mellett a rossztól való védelem, a szerencsét hozó segítség vagy a természetfeletti hatalmakkal való kommunikáció, illetve ezek irányítása.

A nyugati gondolkodás hagyományosan pejoratív értelemben kezeli az okkultizmus fogalmát, noha gyökerei az ókori görög műveltségbe nyúlnak vissza. Első megnyilatkozási formáit az elsősorban Püthagoraszhoz kötődő preszokratikus iskolához és a platóni hagyományokhoz köthetjük, de rokoníthatóak az okkultizmussal a különféle misztériumvallások, a hellenisztikus mágia és alkímia, valamint a zsidó kabbala is. A középkorban a katolikus egyház a boszorkányságot és a mágiát a pogányság továbbélésének, illetve az ördög befolyásának tartotta és üldözte, de a humanizmus és a reneszánsz idején újabb virágkorát élte a miszticizmus és az okkultizmus. A közép- és újkori neoplatonisták az ókori görög filozófiát a zsidó misztikával és a keresztény tanokkal ötvözve alkották meg okkultista tanaikat (Agrippa, Paracelsus, Eliphas Lévi, John Dee). Az újkorban – részben Roger Bacon, Giordano Bruno és Emmanuel Swedenborg filozófiai alapvetéseiből kiindulva – olyan okkultista irányzatok jelentek meg, mint a rózsakeresztes mozgalom, a szabadkőművesség, Saint Germain gróf teozófiai rendszere vagy Alessandro Cagliostro miszticizmusa. A 19. században keletkezett egyes kisegyházak és új vallási mozgalmak eszmerendszerére szintén hatott az okkultizmus, összefüggésben a keleti tanok nyugati térhódításával és a New Age mozgalommal; ezek közé tartozik a spiritizmus, az antropozófia, a szcientológia, illetve a különféle modern ezoterikus irányzatok (pl. parapszichológia, bioenergetika).

[ Forrás: Magyar nagylexikon XIV. kötet, 68–69. oldal]

Hermetika

Ha meg akarjuk magyarázni, hogy mit jelent a Hermetika, Mágia és Okkultizmus egy ezoterikus felfogásban, vagyis az emberiség 'különböző szent hagyományaiban', akkor először is segítségül kell hívnunk egy olyan univerzális rendszert, mely a Hagyománnyal foglalkozik - a Hermetika rendszerét. A Hermetika egy olyan vallási-filozófiai rendszer, mely az emberiség össz-szellemi hagyományát vizsgálja és analitikus, komparatista módszerekkel összegyűjti a hasonló elemeket és gondolatokat, melyek saját rendszerének alapjait képezik, s melyet Hagyománynak nevez. A Hagyomány olyan abszolút princípium, mely egy mindenek felett álló, minden további történelmi-, vallási-, művészeti-, vagy akár tudományos jelenség abszolút alapjául szolgáló és annak hátterében megbúvó univerzális rendező elv. Így nincsenek megfogható határai, mivel áthatja az egész világ összes jelenségét. [...]

Ahhoz, hogy pontosan értsük a Hermetika fogalmát, el kell helyeznünk az európai szellem-történetben. Azt mondhatjuk, hogy a Hermetika felöleli az európai Hermetizmust, Misztikát, Ezoteriát és Tradíciót, továbbá a nem európai ezoterikus hagyományakat is (mint pl.: az iszlám Szufi, hindu Tantra, kínai Ji-King, taoista Alkémia, stb.), és a különböző kultúrák vallási-, mitikus hagyományait is (pl.: kezdve az egyiptomi mágiától, a sumér-akkád valláson, a görög mítoszokig, stb.). Mégis meghatározó eleme az európai hagyomány, ezen belül is a Hermetizmus. Természetesen a Hermetika nemcsak a Hermetizmus nagy alakjainak gondolatait tekinti magáénak, hanem (korábbi és) későbbi szerzők munkásságát is. Így a teljesség kedvéért végig kell szaladnunk Európa ezoterikus történelmén, felmutatva azokat a szerzőket, kiknek munkásságára épít a Hermetika.

» Hermetika - Hermetika, Mágia és Okkultizmus

 

TARTALOM

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

TARTALOM

» BAHLASTI OMPEHDA O.T.O.

» HERMETIKUS MÁGIA ÉS OKKULTIZMUS LEXIKON

» MAGICK SIGILS & MANDALAS (Mágikus Szigilliumok és Mandalák)

» TAROT JÓSLÁS

Available in Hungarian:

Hermész Triszmegisztosz : Tabula Smaragdina . (The Emerald Tablet (Smaragdine Table) of Hermes Trismegistus) . [2009]

Hermetika (Hermetic Tradition):

Tarr Dániel : Hermetika, Mágia és Okkultizmus . (Hermetic Magic and Occultism) . [Autumn 1998] - [(MS Word) « read it ]
Frater Hermit : A hermetikus filozófia . (Hermetic Philosophy) . [Fraternitas Mercurii Hermetis könyvtár]
M. N. : A Smaragdtábla eredete és a hermetikus irodalom . (Hermetic Literature) .
Frater Hermit : Mercurius . (Mercurius) . [Fraternitas Mercurii Hermetis könyvtár]
Edouard Schuré : A Nagy Beavatottak . [részlet] (The Great Initiates) .
Pierre de Lasenic : (Rózsakeresztes) Hermetika . [részlet] (Rosicrucian Hermeticism) .
Nayah : Híres mágusok és mágikus rendek . (Famous Magicians and Magic Orders) . [2007]

Mágia és Okkultizmus (Magick and Occultism):

Tarr Bence : Mágia definíciók . (Magick - definitions). [1999] {Szintézis} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Mágikus Alapfogalmak . (Foundations of Magic). [Autumn 1999] - [Szintézis Open University (1999-2002)] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : A Mágia Tudománya . (The Science of Magic) . [Spring 1999] - [Elixír 124. & 125. (1999 June & July) - [Szintézis Open University (1999)] - [(MS Word) « read it ]
Israel Regardie : A mágia művészete . [részlet] (The Art of Magic) .
W. E. Butler : A mágia magas iskolája . (School of Magic) .
Manly Palmer Hall : A fekete mágia elmélete és gyakorlata . [részlet] (The Theory and Practice of Black Magic) .
Frater A.M. : A mágikus világ lényei . (Magical Beasts) .
Tarr Dániel : Drog a Mágiában . (Drugs in Magic) . [Spring 1996] - [Törökfürdő 1996/2-3] - [(MS Word) « read it ]

Tarr Dániel : Mágia és Parapszichológia . (Magic and Parapsychology) [March 2011] {Nők Lapja Ezotéria}

Frater Nitor Stellae

Katona István : A mágiáról és a démonológiáról . (Christianity On Magic and Demonolgy) . A toscanai püspöki konferencia lelkipásztori útmutatása [1995]

Alkímia (Alchemy):

Tarr Bence : Alkímia . (Alchemy) . [Autumn 1996] {ELTE PHIL} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Alkimista szimbólumok . (Alchemical Symbols) . [2010]
Frater Hermit : Bevezetés az Alkímiába . (Introduction to Alchemy) .
Arthur Edward Waite : Az Alkímia képi szimbólumai . (The Symbolism of Alchemy) .
Egy másik recept . SAL HARMONIACUM VEGETABILE LULLII. (Another Recipe) .

Asztrológia (Astrology):

Tarr Dániel : Bevezetés az Okkult Asztrológiába . (Introduction to Occult Astrology) . [2011]
Győrffy László : A házak ezoterikus jelentése . (The Esoteric Meaning of Astrological Houses) . {Győrffy László: Asztrológia - részlet}

Goécia (Goetia):

Goetia Démonok . (Goetia Demons) .
Abdul Alhazred : Necronomicon . (Necronomicon) .

Grimoire (Grimoire):

Dr. Kássa Lászó : A legjelentősebb grimoire . (The most important Grimoire) .
G. S. Frater P. A. X. : Lemegeton - Salamon kis kulcsairól . (Lemegeton - The Lesser Keys of Solomon) .
Claviculae Salamonis - Salamon kulcsai [részlet] . (Clavicula Salomonis - The Key of Solomon) .
Kivonat Dr. Faust könyvéből [részlet] . (The Book of Dr. Faustus) .
A Démoni Biblia [részlet] . (The Demonic Bible) . [Fraternitas Mercurii Hermetis könyvtár]

Kabbala (Kabbalah):

ZOHÁR - A Ragyogás Könyve . (Zohar - Book of Light) . {válogatta és fordította: Bíró Dániel és Réti Péter, 1990.}

Aryeh Kaplan : Széfer Jecirá, azaz Az Alkotás Könyve - elméletben és gyakorlatban . (Sefer Yetzirah - Book of Creation) . {fordította: Miski Zoltán, 2004.}

Bevezetés a Kabbalába . (Introduction to Kabbalah) . [(Pdf) « read it ]
Bnéj Baruch : A Kabbala Atyjai - A Kabbala története a színfalak mögött. (Fathers of the Kabbalah) .
Cserhalmi Tamás : Kabbalista Bölcsek . (Wise Men of the Kabbalah) .
Frater Hermit : A zsidó és keresztény kabbalisták . (Jewish and Christian Kabbalists) .
G. S. Frater P. A. X. : A kabbala az idők kezdete - A kabbala fogalmáról . (Kabbalah the beginning of Time) .
Frater Achad : A kabbala hagyománya . (The Tradition of the Kabbalah) .
Tarr Dániel : Teremtés a zsidó ezotériában . (The concept of Creation in Jewish esoteric) . [Autumn 1996] {ELTE PHIL} [(MS Word) « read it ]
Clifford Bias : Tíz isteni Szefira a kabbalisztikus kardon (Villám) . (Ten Sephirots on the Kabbalistic Sword) .
Tarr Dániel : Angyali hierarchia . (Hierarchy of Angels) . [2007]
Leon Hardt : Kabbalista Numerológia . (Kabbalistic Numerology) .

Numerológia (Numerology):

Frater Hermit : Numerológia . (Numerology) .
Leon Hardt : Kabbalista Numerológia . (Kabbalistic Numerology) .

Praktikus Mágia (Practical Magick):

Tarr Dániel : Pentagram Rituálé . (Ritual Of The Pentagram) .

Szakrális Geometria (Sacred Geometry):

Tarr Dániel - Nagy Domonkos : Piramidológia . (True Measures of The Pyramid) . [1991]

Tarot (Tarot):

Tarr Dániel : Bevezetés a Tarot-ba . (Introduction to Tarot) . [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Tarot analógiák . (Tarot Analogies) . [2010] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Tarot jóslás . (Tarot Divination) . [2009] {interactive divination tool}
Oswald Wirth : A Tarot eredete . [részlet] (Origins of the Tarot) .
P. O. Ouspensky : A Tarot szimbolizmusa . [részlet] (Symbolism of the Tarot) .
Frater Hermit : Tarot kártyavetés . (Divination with Tarot decks) .

Teurgia (Theurgy):

Frater Hermit : Teurgia . (Theurgy) .
Daniel Tarr (et.al) : Angelology . (Angyaltan) .
Daniel Tarr (et.al) : Archangels . (Arkangyalok) .
Isten 72 Neve - Shem ha Mephorash. (The 72 Names of God) .

Thelema (Thelema):

Bahlasti Ompehda O.T.O. . (Ordo Templi Orientis - Hungary) .

Aleister Crowley : LIBER AL VEL LEGIS - A Törvény Könyve . (The Book of the Law) .
Aleister Crowley : LIBER II - Therion Mester üzenete . (The Message of the Master Therion) .

Thelematikus források (angolul) | Thelemic Sources in English:

Wicca (Boszorkányság) (Wicca):

Frater Hermit : A modern boszorkányságról . (Modern Witchcraft) .
Frater Hermit : Wicca istennők . (Wicca Goddesses) .
Tarr Dániel : Szerelmi Mágia . (Love Magic) . [2010]
Frater Hermit : A kristálygömbről . (Crystal Ball) .

» Spirituális Ezotéria Könyvtár

Tarr Bence László : Titkos Bölcselet (De Occulta Philosophia) . (Secret Wisdom (De Occulta Philosophia)) [October 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : A Titok Társaságában - Titkos Társaságok . (Secret Societies) [March 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Az Új Világrend . (New World Order) [March 2009] {Nők Lapja Ezotéria}

Available in English:

Daniel Tarr : Milton's Paradise Lost - The Fall of Man . [Autumn 1996] {ELTE DELL} - [(MS Word) «read it ]
Daniel Tarr : H.P. Lovecraft - The Cthulhu Myth . [Spring 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : William Blake - The Book of Urizen . (MA Thesis) [March 2000] {ELTE DELL} - (MS Word) « read it ]

» Okkultizmus Linkgyűjtemény (My Occult Link Directory)

Arhívum (Archives):

Daniel Tarr : Dictionary of Magic . [1995-] - {under constant construction} - [(MS Word) « read it ] (offline version only)
Daniel Tarr : Universal Symbolism in Human Culture . [Autumn 1998] - [Szintézis Open University (1998 Nov.)]

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

Want to know more?

BUDDHIST LIBRARY
HINDU LIBRARY
TAOIST LIBRARY
HERMETIC LIBRARY
SPIRITUAL LIBRARY
RELIGION LIBRARY
PHILOSPOHY LIBRARY
ANTHROPOLOGY LIBRARY
ALTERNATIVE MEDICINE LIBRARY
PARAPSYCHOLOGY LIBRARY
TRANSHUMANIST LIBRARY
UFOLOGY LIBRARY

» visit the Library


         

                         

 

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 11-02-2016