"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 
[« vissza ]

[ elõre »]

   

Abdul Alhazred

Necronomicon - A Halott Nevek Könyve

Kitab Al Azif

- Necronomicon - The Book of Dead Names -

Necronomicon

Bevezetés

"A Necronomicon nem egyetlen személy műve - Abdul Alhazred-, hanem akkád, babiloni, perzsa és izraeli mágikus anyagok kompilációja, és valószínűleg Alkindi (Ya'kub ibn Sabbah al Kindi, aki Krisztus után 850 körül halt meg) állította össze. Valószínűleg a történelem előtti mágikus hagyományokat tartalmazza.

A Necronomicon egy emberi kultuszról számol be - egy olyan kultuszról, amelyben időről időre szellemek szerepelnek, akik a Nagy Faj napjai óta az eonokon keresztül utaztak.

Legyen e könyv egy amulett, egy védpecsét! Legyen e tinta az istenek és nem az emberek tintája! De gyorsan kell írnom, és amennyiben te ezt az írást sem olvasni, sem megérteni nem tudod, talán elég neked e jel a démonok erejéhez, melyek ez időtájt ezeken a helyeken vannak. Ez számodra biztos figyelmeztetés, légy óvatos és gondos az idézésnél, és semmilyen körülmények között ne nyisd ki a kifelé vezető kaput, mert nem tudhatod az öregek idejét, még ha évszakaikat a Földön az általam neked adott szabályokkal kiszámolni képes vagy is; mert az ő idejük kívül másképp telik és szellemünk számára idegenül, mert nem ők minden idők kiszámítói? Nem ők helyezik-e az időt a maga helyére? Nem volt elég, hogy az idősebb istenek (részesüljetek könyörületben a szolgáitokkal!) oda helyezték a vándorokét, hogy helyüket megjelöljék, mert az olyan terek, ahol léteznek, az öregek művei voltak. Nem lenne Nap, amely süt, nem született volna meg SHAMMASH, nem teltek volna-e el az évek ugyancsak gyorsan?

Törekedj mindig arra, hogy a kifelé vezető kapu zárva legyen azokkal az utasításokkal, melyeket neked adtam az itt szereplő pecsétekkel és nevekkel.

Törekedj mindig arra, hogy féken tartsd a régi tisztelet kultuszának erőit, hogy ne legyenek erősek kiontott vérükön és áldozatukon. Sebeiken kell őket felismernetek és szagukon, mert nem emberként születtek, hanem másképpel; a mag vagy a szellem valamilyen hamisítása által, mely más viszonyokat adott nekik, mint amilyeneket ismerünk. Ők a legsötétebb helyeket szeretik leginkább, mert istenük egy féreg..."

A Necronomicon története és sorsa szinte mesébe illő, valamint az az út, melyet az idő labirintusában végigfut, hogy eljuthasson korunkig. Keletkezéséről annyi sejthető, hogy Abdul Alhazred (az őrült arab) jegyezte le az eredeti változatot Kr. u. 730 körül Kitab Al Azif címen. Abdul Alhazred költő, csillagász, filozófus és tudós egyszemélyben, aki mielőtt összeállította volna e hatalmas grimoire-t, hosszú időt töltött Babilon romjainál, Memphis mélységes és csodálatos vidékén. Nem sokkal műve elkészülte után, 738-ban hunyt el Damaszkuszban. A középkor folyamán több forditása is keletkezett: arabról görögre, majd latinra, stb. Az egyház parancsára többször elégették és betiltották a művet.

A Necronomicon nem halott rituálék gyűjteménye, hanem ma is megidézhető erők nem veszélytelen grimoire-ja. Ősibb, mint az emberek által ismert legősibb szimbólum sor, a Tarot, vagy a Runa jelsora. Ősi világ. Ősi isteneivel és lényeivel kerül a rituálé alkalmazója kapcsolatba. Olyan mágusokat is bűvkörébe vont, mint Dr. John Dee és Aleister Crowley. "Újjáélesztettem a mágiát és egybeolvasztottam életem alakulásával." írja naplójában Crowley. Az a világ, amelyet a könyv tartalmaz egy un. Lunáris mágia és a kellemetlen incidensek elkerülése érdekében legjobb, ha Szoláris mágiával ellensúlyozzuk. A Miatyánk szövege kiválóan alkalmas erre és minden keresztény számára ajánlatos ilyen alkalmakkor.

Századunk nagy mitoszteremtője H. P. Lovecraft az alábbiakat írja a Necronomicon-ról: "Valószínűleg soha nem volt olyan idő, amikor valamilyen csoportok vagy kultusszövetségek ne őrizték volna a titkos tudást. A Necronomiconban utalások találhatók egy ilyen kultusz létezéséről az emberek között - egy közösségben, amely idáig egy szellemnek, amely évmilliókon át a Nagy faj idejéből jött, segítséget nyújt." Egy elfeledett ősi világ rituáléi, istenei és lényei újra életre kelnek a Necronomicon lapjain. Eddig még senki nem győződhetett meg arról, hogy Lovecraft kezében tartotta-e a Necronomicon egy példányát, vagy hogy honnan nyerhetett betekintést ebbe, mindenesetre az általa feldolgozott mitosz zártsága közel van ehhez.

Érdekes még megemlíteni azt a meglepő fordulatot, ahogy a Necronomicon egy kézzel írott változata eljutott a kiadóhoz. 1941-ben meghalt A.D. Frater D. D. H. E., aki a jelen változatot a rend titkos könyvtárából kimásolta [1] . Az unoka, aki a nagypapa nyomdokán ugyanannak a hermetikus közösségnek a tagja, baráti viszonyban van a kiadóval, illetve ugyanabba a hermetikus rendbe tartozik, 1999. szeptemberében bocsátotta a kiadó rendelkezésére a nagyapja hagyatékában megtalált Necronomicon [2] változatot. A kézirat, amely vörös tintával íródott, egy bőrbe kötött mágikus naplóval volt egy kötetben, ezt eddig senki nem vette észre (valószínűleg a család nem fordított figyelmet az írásos hagyaték áttanulmányozására). A kiadó hálás rendtársának azért a lehetőségért, hogy a Necronomicon kiadásával gazdagíthatja azt a grimoire [3] sorozatot, melyet elkezdett a Claviculae Salamonis, Abramelin Szent Mágiája, Salamon kisebb kulcsai és a Salamon Testamentuma című könyvek kiadása eljusson azok kezébe, akik a mágia rejtelmes, ősi világával kapcsolatba szeretnének kerülni.

G.S. Frater P.A.X

Jegyzetek:

[1] Abban az időben és most is minden rendtag készített egy másolatot a rend titkos irataiból önmaga számára.
[2] 1995-ben már megjelent egy magyar változata a Necronomicon-nak az Európai Taktikai Centrum Egyesülés gondozásában.
[3] A » Hermit Könyvkiadó grimoire sorozata.

Fontos megjegyzés

A Necronomicon-t először a benne található mágikus szigilliumok (amulettek és pecsétek) nélkül adtam közre, mivel ezek nélkül a szöveg csak "szöveg" marad, és így ebben a formájában invokációra nem volt használható. A szigilliumok helyét [szigillium]-al jelöltem. Később azonban úgy gondoltam, mégiscsak közre adom a teljes grimoire-t szigilliumokkal együtt, ugyanis ezek nélül csak a káosz fokozódik. A szöveg közzétételét azért tartom szükségesnek, mert már sok felé fellelhető az interneten rendezetlen, töredékes formában, vagy pontatlanul, ami a grimoire tartalmának szemponjából kártékony és veszélyes. Az a neofita, aki valójában el akar mélyedni a Necronomicon mágiájában szerezze be magának a könyvet, melyet a » Hermit Könyvkiadó jelentetett meg.

Necronomicon

Necronomicon - A Halott Nevek Könyve

Kitab Al Azif

Első rész – Az őrült arab tanúbizonysága

Ez mindazon tanúbizonysága, melyet láttam és megtanultam azokban az években, amikor birtokomban volt MASSHU Három Pecsétje. Ezer és egy Holdat láttam, és ez bizonyára elég egy emberéletre, bár azt mondják, hogy a próféták sokkal tovább élnek. Gyenge és beteg vagyok, fáradt és kimerült, mellemben sötét létraként sóhaj pihen. Öreg vagyok.

A farkasok magukkal viszik nevemet éjféli üvöltésükkor, minden nyugodt, egy osonó hang hív engem a távolból. És egy sokkal közelibb hang istentelen nyugtalansággal beleordít fülembe. Lelkem terhe végső nyughelyéről dönt. Ezelőtt azonban, mindazt mit tudok le kell tennem, mely kívül történik, és amely minden egyes ember ajtója előtt fekszik várakozva, mert ez egy régi titok, melyet a kor adott tovább, melyet mindenki, kevés kivételtől eltekintve elfeledett: az idősek tiszteletét (húzzuk ki a nevüket!).

És ha nem fejezem be e feladatot, vedd ami itt van és alapítsd meg a többit. Mert az idő rövid és az emberi nem nem tud a rosszról, még csak nem is érti azt, mely minden oldalról vár rá, minden nyitott kapuból, minden leomlott védőfalból, minden szellemtelen akolithból az őrület oltárainál.

Mert ez a Halottak könyve, a Fekete Föld könyve, melyet életveszélyben írtam le, éppen úgy, ahogy kaptam ezt az IGIGI szintjein, a félelmetes, mennyei szellemek szintjén, a sivatag vándorainak túlvilági szellemeitől.

Mindazok, akik ezt a könyvet olvassák, vegyék komolyan e figyelmeztetést. Az időn túli időből származó istenek és démonok Ősi fajtája nézi és figyeli az emberek lakóhelyét, és bosszúra várnak azokért az elfelejtett csatákért, melyek valahol a Kozmoszban játszódtak le, és az ember teremtése előtti napokban osztották meg a világokat, amikor az Idősebb Istenek keresztülnyargaltak a tereken, MARDUK faja, ahogy őt a kaldaikusok ismerték, és az ENKI-k, mestereink, a mágia urai.

Tudd meg, hogy én az istenek minden zónáját bejártam és Azonei minden helyét, és eljutottam a Halál és az Örök Szomjúság kegyetlen helyéig, melyeket GANZIR kapun keresztül lehetett elérni, melyet UR-ban építettek, a Babilont megelőző napokban.

Tudd meg azt is, hogy mindennemű szellemmel és démonnal beszéltem, kiknek neve már nem ismeretes az emberek köreiben vagy soha nem is volt az. Ezek közül néhánynak a pecsétjét elhelyeztem itt, de másokat magammal kell vinnem, ha elhagylak benneteket. ANU légy könyörületes a lelkemhez!

Láttam az Ismeretlen Országokat, melyeket egy térkép sem jelöl. Pusztaságokban és sivatagokban éltem, démonokkal és lemészárolt emberek lelkeivel beszéltem, és asszonyokkal, akik a szülésben haltak meg, LAMMASHTA nőstényördög áldozataiként.

Bejártam a tengereket, hogy megkeressem Mesterünk palotáját és megtaláltam az elpusztult civilizációk kőbe foglalt emlékeit, egyeseket megfejtettem közülük, míg mások még titkok maradnak az élők előtt. És e civilizációk azon tudás miatt pusztultak el, amely ebben a könyvben írva van.

Csillagok között utaztam és reszkettem az istenektől. Végül megtaláltam a formulát, mellyel átléphettem ARZIR kapuját és eljutottam a kegyetlen IGIGI tiltott birodalmába. Megszólítottam a démonokat és a halottakat. Megszólítottam elődeim szellemeit, hogy valóban és láthatóan jelenjenek meg a templomok tetején, melyeket a csillagok elérésére építettek, és hogy megérinthessék HADES legmélyebb barlangjait. Sikertelenül birkóztam a Fekete Mágussal, AZAG THOTH-tal és a Földre szöktem, miközben INANNA-t és testvérét MARDUK-ot, a duplafejű pallos urait megszólítottam.

Felhívtam a hadseregeket a kelet országai ellen, miközben az ördög hordáit, aki alattvalójává tett, előhívtam; és mikor ezt megtettem, megtaláltam NGAA-t, a barbárok istenét, aki lángot lehel és ezer mennydörgést ordít.

Megtaláltam a félelmet.

Megtaláltam a kaput, amely kifelé vezet, ahol örök őrséget állnak az öregek, akik szüntelen bebocsátást keresnek világunkba. Megszagoltam az idősek, a külvilág királynőjének illatát, kinek neve a félelmetes MAGAN iratban van megírva, valamely ősi civilizáció testamentumaként, kiknek papjai egy órára kinyitották hatalmat
keresve a visszataszító, rossz kaput és az elnyelte őket.

Erre a tudásra egészen különös körülmények között tettem szert, amikor még egy pásztor képzetlen fiaként egy országban éltem, melyet a görögök Mezopotámiának neveznek.

Amikor még fiatal voltam és a kelet hegyeiben vándoroltam, melyet az ott élő emberek MASSHU-nak neveznek, eljutottam egy nagy sziklához, melybe három különös jel volt bevésve. A szikla olyan magas volt, mint egy ember, és olyan nagy, mint egy bika; szilárdan állt a talajon és nem tudtam megmozdítani. Nem gondoltam a jelekre, hogy azok valamilyen régi, elmúlt győzelemről tanúskodnak az ellenség felett egy király műveként, és tüzet raktam a szikla lábánál, az ott kóborló farkasok elleni védelmül és aludni mentem, mert éjszaka volt és én távol voltam falumtól Bet Durrabiatól. Körülbelül három órával pirkadat előtt, a sabatu tizenkilencedik napján, egy kutya vagy talán egy farkas üvöltése riasztott fel, amely szokatlanul hangos és közeli volt. A tűz már kialudt, és a vörösösen izzó faszéndarabkák lágy, táncoló árnyékot vetettek az emlékműre. Sietve kezdtem a tűzrakáshoz, amikor a szikla hirtelen a levegőbe emelkedett, mintha egy galamb lenne. A félelemtől, mely a gerincemben ült és hideg ujjaimat a homlokomra helyezte, sem mozogni, sem beszélni nem tudtam. Azug-belga Dikje ebben a pillanatban nem volt idegen, bár az előző olvadni kezdett kezeimben!

Ekkor egy hangot hallottam halkan, egy bizonyos távolságban, és úrrá lett rajtam az esetleges rablóktól való szokásos félelem és reszketve bújtam el valami cserje mögé. Egy másik hang csatlakozott az elsőhöz, és hamarosan a tolvajok fekete ruháját viselő emberek érkeztek a helyre, ahol voltam és körülvették a lebegő sziklát, melytől egy cseppet sem féltek.

Tisztán láttam, ahogy a három bevésett jel lángvörösen izzott a kőoszlopon, mintha a szikla meghasonlott volna a tanítványokhoz, akik a kemencéből imádkoztak urukhoz a tűzben. Az alakok közösen egy imát mormoltak vagy valami megidézést, melyből csak néhány szót tudtam kivenni, és mindezt egy idegen dialektusban; de - ANU légy könyörületes a lelkemmel! - ez a rituálé többé már nem ismeretlen előttem. Az alakok, kiknek arcát sem látni, sem felismerni nem tudtam, vadul elkezdtek késeikkel a levegőbe döfködni, melyek hidegen és élesen csillogtak a hegyek fényében. A lebegő szikla alóli térből, a talajból, ahol volt, egy kígyó teste emelkedett fel. Ez a kígyó biztosan nagyobb volt mindegyiknél, mint amilyet valaha is láttam. A legvékonyabb része is felért két férfiember karjának vastagságával, és amint a földről felemelkedett, máris egy másik követte, bár az első vége még nem volt látható, és úgy tűnt, hogy a pokol torkolatáig tart. Ezeket újabbak követték, és e hatalmas karok sokaságának nyomása alatt remegni kezdett a Föld. A papok éneke, akikről már tudtam, hogy egy rejtett erő szolgái, sokkal hangosabb és majdnem hisztérikus lett.

IA! IA! ZI AZAG!
IA! IA! ZI AZKAK!
IA! IA! KUTULU ZI KUR!
IA!

A talaj, ahol rejtőztem, valami anyagtól nedves lett - valahogy belekerültem a jelenetbe, melynek tanúja voltam. Megérintettem a nedvességet és rájöttem, hogy az vér. A rémülettől felkiáltottam és ezzel elárultam jelenlétemet a papoknak. Felém fordultak és undorral láttam, hogy a tőrökkel, melyeket egy misztikus cél érdekében - melyre nem tudtam rájönni - a kő emelésére használtak, belevágtak mellükbe. Ó, óvakodjatok azoktól, kik jeleket metszenek a mellükbe. Most már tudom, hogy a vér a szellemek eledele; ezért van az, hogy a mező a csata után mesterséges fényben izzik a feléje közeledő szellemek megnyilvánulásaként.

ANU óvjon meg mindannyiunkat!

Kiáltásomnak megvolt a hatása, rituáléjuk összezavarodott és eluralkodott a káosz. Visszarohantam a hegyi ösvényen, amelyiken jöttem, és a papok utánam jöttek, bár néhányan visszamaradtak közülük, talán a rítust befejezni. Amint vadul rohantam az ösvényeken a hűvös éjszakában, szívem vadul dobogott mellkasomban és fejemet elöntötte a forróság, szétrepedő sziklák és mennydörgés moraja jött mögöttem és a talaj megremegett, ahol futottam. Félelmemben és sietségemben a földre zuhantam.

Amikor felemelkedtem, elfordítottam arcomat, hogy lássam, melyik támadó van hozzám a legközelebb, bár fegyvertelen voltam. Meglepetésemre az előbbi borzalom egyetlen papját, a sötét kultuszok egyetlen mágusát, a tiltott művészet egyetlen nekromanját sem láttam, csak fekete csuhákat, melyek a fűre és a gyomra hullottak, alattuk azonban sem élet, sem test nem látszott jelen lenni.

Óvatosan odamentem az elsőhöz, felvettem egy hosszú ágat és felemeltem a ruhát a tüskés növényzet kuszaságából. A papokból csak egy zöld váladéktócsa maradt, mint a zöld olaj és egy test szaga, mely sokáig rothadt a napon. A kellemetlen szagtól majdnem rosszul lettem, de elhatároztam, hogy megtalálom a többieket is, hogy lássam ugyanaz lett-e sorsuk.

Amint visszamentem a hegyoldalon, ahol pillanatokkal ezelőtt reszketve lerohantam, odaértem egy másik sötét paphoz, aki az elsőhöz hasonló állapotban volt. Tovább mentem és elhaladtam néhány csuha mellett, de nem mertem megfordítani őket. Végül odaértem a szürke kőoszlophoz, amely olyan természetellenes módon emelkedett a levegőbe a papok parancsára. Ez most ismét a talajon volt, de a bevésett jelek még mindig természetfeletti fényben izzottak. A kígyók vagy amiket annak tartottam, eltűntek. De a tűz kialudt hamujában, mely most hideg és fekete volt, találtam egy fénylő fémlemezt, melyet fölvettem, hogy megnézzem, és láttam, hogy ebbe is jel van vésve, de nagyon bonyolult, érthetetlen módon. A jel nem egyezett meg a kőoszlop jelével, de az volt az érzésem, mintha el tudnám olvasni a karaktereket és azután újra nem, mint egy valaha ismert, de régóta elfelejtett nyelvet. Fejem fájni kezdett, mintha az ördög dörömbölne a koponyámon, amint a holdfény egy sugara a fém-amulettre esett - mert most már tudom, mi volt az -, és egy hang hatolt be a fejembe és mesélte el a jelenet titkait, melynek tanúja voltam, egyszóval: KUTULU.

Ebben a pillanatban, mintha erősen a fülembe suttogták volna, megértettem.

Ezek azok a jelek, melyeket a szürke kőbe véstek, amely kapu a külvilághoz.

ARRA AGGA BANDAR

[szigillium]

A három bevésett jel közül az első a mi fajunké a csillagok távolából, és az író nyelvén ARRA-t jelent, melyet nekem az idősek egyik követe tanított meg. Babilon legősibb városának nyelvén ez UR-t jelent. Ez az Ősi Istenek szerződésének pecsétje, és ha ezt meglátják azok - akik ezt nekünk adták -, nem felejtenek el minket. Ők erre esküt tettek!

Ég szellemei, emlékezzetek!

A második az Ősibb Jel, és ez az a kulcs, mellyel az Ősibb Istenek erői lehívhatók, ha azt a megfelelő szavakkal és formákkal használják. Ennek a neve AGGA.

A harmadik pecsét az Őrszemé. Az ő neve BANDAR. Az őrszemek egy faj, melyet a régiek küldtek; őrt áll amíg alszunk, feltéve, ha az előírt rituálét és az áldozatot elvégeztük; különben, ha hívod őket, ellened fordulnak.

Hogy hatásosak legyenek, e pecséteket kőbe kell vésni és a földbe helyezni vagy az oltárra vagy a megidézés sziklájához vinni, vagy a saját isten vagy istennő fémébe vésni és a nyak köré függeszteni, védve a profánok pillantásától.

E három közül az ARRA és az AGGA külön használható, azaz egyenként és egyedül. A BANDAR-t azonban soha nem szabad egyedül használni, hanem mindig az egyikkel vagy mindkét másikkal együtt, mert az őrszemeket emlékeztetni kell a szerződésre, melyre az ősi istenek és fajunk esküt tett, különben ellened fordulnak, megölnek és elpusztítják városodat, míg elérkezik az ősi istenek segítsége néped könnyei és asszonyaid fájdalmas kiáltásai által.

KAKAMMU!

Ez az az amulett, melyet a kezemben tartok és melyet a mai napig a nyakamban hordok, mikor e szavakat írom.

NANNA AMULETT

[szigillium]

A fém amulett, melyet a tűz hamujából vettem ki, és amely befogadta a Hold sugarát, hatalmas pecsét mindaz ellen, mely kifelé törekszik a kapun, mert ahogy meglátják azt, visszavonulnak tőled, de csak, ha felületével a Hold fényét befogja, mert a Hold sötét napjaiban vagy felhők esetén kevés védelmet adhat az ördög ellen az ősi földből, ha azok áttörik a falat vagy szolgálóik a föld felületére engedik őket. Ez esetben nincs menekvés, amíg a Hold fénye újra a Földre nem süt, mert a Hold a legidősebb a Zoneik között, és ő szerződésünk csillag jelképe. NANNA, istenek atyja, emlékezz!

Ezért kell az amulettet tiszta ezüstre, a Hold teli fényében vésni úgy, hogy a Hold a munkádra süssön és a Hold esszenciája lekerüljön és megtartasson. Le kell tenni a megfelelő esküket és elvégezni az előírt rituálékat, ahogy az ebben a könyvben írva van. És az amulettet soha nem szabad napfénynek kitenni, mert SHAMMASH, akit UDDU-nak neveznek, irigységében elrabolja a pecsét erejét. Ez esetben pontylében kell megfürdetni, és az esküt és a rituálét újból elvégezni. De igazság szerint, jobb lenne egy újat vésni.

E titkokat életem kockáztatásával adom át neked; melyeket soha nem szabad leleplezni a profánok, a kiátkozottak vagy az Ősi Kígyó tisztelői előtt, hanem annak szívedbe zárva kell pihennie, őrizvén a hallgatást ezekről a dolgokról.

Béke legyen veled!

E sorsszerű éjszaka után a MASSHU-hegyekben, tovább vándoroltam a vidéken, hogy megkeressem a titkos tudás kulcsát, melyet nekem adtak. Ez egy fájdalmas és magányos utazás volt, mialatt nem nősültem meg, nem neveztem sem házat, sem falut otthonomnak és különböző országokban laktam, gyakran barlangokban vagy a sivatagban; sok nyelven megtanultam, melyet egy utazónak meg kell tanulnia belőlük, hogy kereskedőkkel tárgyalhassak, hogy híreiket és szokásaikat megismerhessem. De alkudozásomnál azokról az erőkről volt szó, melyek ezekben az országokban lakoztak. És nemsokára eljutottam odáig, hogy sok dolgot megértettem, amelyről korábban nem tudtam, talán csak álmomban. Fiatalságom öröme elhagyott és én is elhagytam őt. Amikor hét évig voltam távol családomtól megtudtam, hogy mindannyian öngyilkosok lettek, olyan okokból, melyet senki nem tudott nekem megmagyarázni; törzseiket később egy különös járvány vitte el.

Koldusként vándoroltam városról városra és faluról falura, a lakosok jóindulata látott el étellel, de gyakran megköveztek és elzárással fenyegettek. Néha megtudtam győzni egy tanult embert arról, hogy szorgalmas tanuló vagyok, és megengedték nekem, hogy tanulmányozhassam a régi feljegyzéseket, melyekben a nekromantia, a varázslás, a mágia és az alkímia szerepelt. Így képessé váltam arra, hogy felvérteződjem a félelmetes MASKIM ellen, aki a határokon várt rám. Varázsigéket tanultam, mely az emberekre betegséget, járványokat, vakságot, őrületet és még halált is hoznak. Megtanultam a különböző démonok és gonosz istenek osztályait, és a világról szóló ősi legendákat, amelyek készek az óvatlant elfogni és éjszaka a sivatagban áldozatként elnyelni; éppen úgy LAMMASHTA nőstényördög ellen is, melynek neve "a kard, amely kettévágja a koponyát", kinek pillantása félelmet és borzalmat okoz és - mint mondják szokatlan halált.

Fokozatosan megtanultam minden szörnyeteg, démon, ördög és szörny nevét és tulajdonságait, melyek itt le vannak írva, a Fekete Föld e könyvében. Megismertem az asztrális istenek erejét, hogyan kell őket szükség idején segítségül hívni. Megismertem a félelmetes teremtményeket, melyek az asztrális szellemeken túl lakoznak, az elveszett templomának bejáratát, a napok öregének, az öregek öregének temploma bejáratát, melynek nevét nem írhatom le.

Magányos ceremóniáim alatt a hegyekben, amikor tűzzel és karddal, vízzel és tőrrel tiszteltem, és egy furcsa fű segítségével, amely a MASSHU egyes részein vadon nő, és amivel tudatlanul tüzet gyújtottam a szikla előtt, azzal a fűvel, amely a szellemnek nagy hatalmat ad, hallatlan távolságokat áthidalni az egekhez és a poklokhoz, megkaptam az amulettek és talizmánok formuláit, melyek itt következnek, melyek a papnak biztos utat adnak a szférák között, melyekhez el szeretne jutni a bölcsesség keresésének útján.

Most azonban, az utazás ezer és egy Holdja után, MASKIM a bokámba csimpaszkodik, RABISHU a hajamat húzza, LAMMASHTA kiereszti szörnyű karmait, AZAGTHOTH vakon terpeszkedik trónján, KUTULU felemeli fejét és keresztülbámul az elsüllyedt Warloorni fátylán, fel Abyssoson keresztül, és rámveti pillantását; ezért sietnem kell megírni ezt a könyvet, félve, hogy a vég gyorsabban jön, mint ahogy előkészítettem. Mert valójában úgy tűnik, mintha hibáztam volna valami módon, legyen ez a rítusok sorrendje vagy akár a formulák vagy az áldozatok, mert úgy tűnik, mintha ERESHKIGAL teljes serege várakozón, álmodón, távozásomra vágyva lesne. Dicsérem az isteneket azért, hogy megmenekültem és nem romlok meg; sorsom nem a csillagokban van már megírva, mert megszegtem a kaldeus szerződést, melyben hatalmat kerestem a Zonei felett. Lábamat a Holdra tettem, és a Holdnak nincs többé hatalma felettem. Életvonalaim a betűk felett, melyek a mennyben vannak megírva az isteneknek, törlesztődtek sivatagi vándorlásom útján. És még most is hallom a farkasokat üvölteni a hegyekben, ahogy ők azon sordöntő napon is tették, és nevemet hívják, és mások nevét. Féltem a testemet, de még jobban féltem szellememet.

Minden szabad pillanatodban emlékezz arra, hogy hívd az isteneket, hogy ne felejtsenek el téged, mert ők nagyon messze vannak és feledékenyek. Gyújtsd meg tüzedet a hegyeken és a templomok és piramisok csúcsán, hogy lássanak téged, és emlékezzenek rád.

Emlékezz arra, hogy minden egyes formulát, ahogy én lefektettem, lemásolj és egyetlen vonalat vagy pontot, még egy hajszállal sem változtass meg, nehogy értéktelenek legyenek vagy még rosszabb: egy törtvonal beengedi a külvilágot, mert egy tört csillag GANZIR kapuja, a halál kapuja, az árnyék és a burkok kapuja. Idézd újra az esküket, ahogy azok itt írva vannak, az itt előírt módon. Készítsd elő a rituálékat nélküled az őrületre; és a megfelelő helyen és időben teljesítsd az áldozatokat.

Legyenek hozzád irgalmasak az istenek!

Menekülj meg a MASKIM karmaiból és győzd le az öregek hatalmát!

És garantálják az istenek neked a halált inkább, mint hogy az öregek újra uralkodjanak a Földön.

KAKAMMU! SELAH!

Necronomicon

A ZONEIRŐL ÉS TULAJDONSÁGAIRÓL

A csillagok istenei heten vannak. Hét pecsétjük van, melyek mindegyikét használhatjuk a sorban. Hét kapun keresztül lehet megközelíteni őket, melyek közül sorrendben mindegyik nyitható. Hét színük van, hét anyagi esszenciájuk, és mindegyik egy bizonyos fok a fény létráján. A kaldeikusok tökéletlenek voltak tudásukban, bár volt ismeretük a létráról és tudomásuk a formulákról. Mégsem volt birtokukban a kapukon való átkelés formulája egy kivételével, melyről tilos beszélni.

A kapukon való átkelés a papnak hatalmat és tudást ad hogy használja őket. Ő képessé válik életének dolgait a korábbinál tökéletesebben ellenőrizni, és sokan elégedettek voltak azzal, hogy csupán az első három kapun keltek át és azután ott letelepedtek, nem mentek tovább és örvendtek a jótetteknek, melyeket a bevezető szférákban találtak. De ez rossz, mert nincsenek felvértezve az eljövendő külső támadással szembeni bánásmódra és népük biztonság után kiált és ő nem fog tovább menni. Ezért fordítsd arcodat a Végső Cél felé, törekedj feléje, előre a csillagok legtávolabbi kiterjedéséig, bár ez a halálodat jelentheti; mert egy ilyen halál olyan, mint egy áldozat az isteneknek és jót tesz, mert népeiteket nem felejtik el.

A ZONEI és tulajdonságai tehát a következők:

ZONEI

[szigillium]

A Hold istene NANNA isten. Ő a ZONEI atyja és a legidősebb vándorló. Hosszú szakálla van és egy botot hord Lapis Lazuliból a tenyerében, birtokában van a vér árapályának titka. Színe az ezüst. Esszenciáját megtaláljuk az ezüstben , a kámforban és minden olyan dologban, melyek a Hold jelét viselik. Néha SIN-nek nevezik.

Az ő kapuja az első, melyen át fogsz kelni a következő rituálékban. A fény létráján az ő foka ugyancsak ezüstös. Ez az ő pecsétje, melyet bele kell vésned a fémbe a Hold tizenharmadik napján, amikor dolgozol, de ne legyen körülötted senki, aki megfigyelhetne a készülődésnél. Ha ez elkészül, he kell csomagolni a legjobb és legfinomabb selyembe és félre kell tenni addig, amíg csak nem érzed szükségét, és azután, ha a Nap lement, elő kell venni. A napfény egyetlen sugara sem érintheti a pecsétet, nehogy elveszítse erejét, és egy új pecsétet kelljen önteni.

NANNA száma a harminc, és ez az ő pecsétje:

NANNA

[szigillium]

A Merkúr istene NEBO. Ő egy nagyon öreg szellem, kinek hosszú szakálla van. Ő a szellemek őrzője és a tudomány tudásának megtartója. Százszarvú koronát visel és hosszú papi csuhát. Színe a kék. Esszenciája a fémben van, mely higanyként ismert, és olykor a homokban és a Merkúr jelét viselő dolgokban is megtaláljuk. Az ő kapuja a második, melyen át fogsz kelni az elkövetkező rituáléknál. A fények létráján az ő foka kék.

Ez az ő pecsétje, melyet tökéletes pergamenre vagy egy pálmafa széles levelére kell írnod, ne legyen körülötted senki, aki e tevékenység közben megfigyelhetne.

Ha ez elkészült, a legjobb és legfinomabb selyembe kell csomagolnod, és félretenned arra az időre, amikor vágyakozni fogsz a pecsétje után és akkor csak elő kell venni, ha fénye megcsillan az égen. Ez az előkészület legjobb ideje.

NEBO száma a tizenkettes, és ez az ő pecsétje:

NEBO

[szigillium]

A Vénusz istennője a jeles királynő INANNA, akit a babilóniaiak ISHTAR-nak neveztek. Ő a szenvedély, a szerelem és a háború istennője, mely függ jelétől és megjelenésének idejétől a mennyekben. Egy nagyon szép hölgy képéhen jelenik meg oroszlánok kíséretéhen, és finom, asztrális módon részesül a Holdistenben NANNA-ban. Ha ők összhangban vannak egymással - akkor, ha mindkét planéta kedvezően áll az égen -, mintha két héj futna össze a mennyben, hogy az istenek édes borát hullajtsa a Földre. Akkor ott nagy az öröm és a vigaszság.

Néha páncélzatban jelenik meg és kiváló harcosként lép fel nővére, a félelmetes KUR-i királynő, ERESHKIGAL fondorlatai ellen.

INANNA nevével és számával ellátva, egy papnak sem kell félnie az alvilág mélységeibe leereszkedni; mivel az ő fegyverzetével van felvértezve, azonos az istennővel. Ily módon történt az, hogy leereszkedtem az utálatos gödrökbe, melyek a földkéreg alatt tátonganak és parancsoltam a démonoknak.

Ő a szerelem istennőjéhez hasonló és minden férfinak előnyös feleséget biztosít, aki ezt így kívánja, és aki meghozza a helyes áldozatokat.

De tudd meg, hogy INANNA az övét a sajátjaként veszi, és hogy egy férfi - akit ő egyszer kiválasztott - nem vehet másik feleséget.

Színe a legtisztább fehér. Megnyilvánulása a rézben és a mező legszebb virágaiban egyaránt megtalálható, valamint a legszomorúbb halálban a csatamezőn, mely e mező legszebb virága.

Kapuja a harmadik, melyen a következő rítusok során átkelsz, és ahol kényszered lesz elidőzni; fordítsd arcodat az út felé, amely onnan kivezet, mert ez a reád váró cél, különben az istennő kiválaszt. A fénylétrán az ő foka - az ősidőkben Babilonban és Urban emeltetett - a fehér...

Ez az ő pecsétje, melyet rézbe kell vésned, ha a Vénusz magasan az égben áll, és senki sem figyelhet meg téged e cselekedetnél. Ha ez elkészül, a legjobb és legfinomabb selyembe kell burkolnod és biztonságos helyre tenned; és csak akkor veheted onnan elő - de bármikor -, ha a szükség erre késztet.

INANNA száma a tizenöt, és e szám által ismeretes a szabadító tehetség esküiben. Pecsétje a következő:

INANNA

[szigillium]

A Napisten SHAMMASH, NANNA fia. Arany trónon ül, koronát visel két szarvval, egy jogart tart jobb kezében és élete végéig egy lángoló pajzsot, mely sugarakat küld szét minden irányban. Ő a fény és az élet istene. Színe az arany. Esszenciáját megtaláljuk az aranyban, minden aranytárgyban és növényben. Olykor UDDU-nak nevezik. Kapuja a negyedik, melyen átlépsz a következő rituálékban. A fénylétrán elfoglalt foka arany.

Ez az ő pecsétje, melyet aranyba kell vésned, ha a Nap magasan áll az égen, és egyedül kell állnod egy hegycsúcson vagy egy sugarakhoz közeli helyen, mindenesetre egyedül. Ha ez elkészült, a legjobb és legfinomabb selyembe kell burkolnod és félretenned arra az időre, amikor szükséged van rá.

A SHAMMASH száma a húszas és ez az ő pecsétje:

SHAMMASH

[szigillium]

Mars istene a hatalmas NERGAL. Feje egy férfié, teste egy oroszláné, kardot és cséphadarót tart kezében. Ő a háború és a hadiszerencse istene. Néha azt hitték róla, hogy ő az öregek egyik képviselője, mert egy ideig TSHUTHA-ban élt. Színe a sötétvörös. Esszenciája megtalálható a vasban és minden fegyverben, melyet emberek és állatok vérének kiontására készítettek. Kapuja az ötödik, melyen át fogsz kelni, ha végigmész a ZONEIN a következő rituálékon. Foka a fény létráján a vörös.

Ez egy pecsét, melyet egy vaslemezbe kell vésni vagy vérrel papírra írni, amikor a Mars magasan az égen áll. A legjobb az, ha ez éjszaka, távol az emberi és állati lakóhelyektől történik, ahol téged sem nem látnak, sem nem hallanak. Ezt először nehéz kendőbe, azután finom selyembe kell burkolni és elrejteni azokra az időkre, amikor szükség lesz rá. De légy figyelemmel arra, hogy ne használd túl gyorsan ezt a pecsétet, mert az egy éles kard!

A NERGAL száma a nyolcas, és ez az ő pecsétje:

NERGAL

[szigillium]

Jupiter istene a mágusok ura MARDUK KURIOS a kétfejű bárddal. MARDUK-ot atyánk ENKI nemzette, hogy harcoljon az öregek erői ellen, és megnyert egy hatalmas csatát, legyőzte a Gonosz hadseregét és leigázta az öregek királynőjét. A kígyó halott, de álmodik. Az idősebb istenek tanácsa MARDUK-nak ötven nevet és erőt biztosított, melyek hatalmát e napig visszatartja. Színe a bíbor. Esszenciája az ón és a sárgaréz anyagában van. Kapuja a hatodik, melyet elérsz, ha követed az alább felsorolt rituálékat. A fény létráján az ő foka a bíbor.

Ez az ő pecsétje, melyet egy ón vagy sárgaréz lemezbe kell vésned, ha a Jupiter megerősödve áll az égen, mialatt külön esküt teszel mesterünkre, ENKI-re. Ezt ugyanúgy be kell csomagolnod, mint a többit, és felhasználásának idejéig félretenned. Tudd, hogy MARDUK hatalmas harcosként, hosszú szakállal, kezében lángoló pajzzsal jelenik meg. Íjat és tegezt hord nyilakkal, és az égen lovagol, hogy őrködjön. Légy tekintettel arra, hogy csak a legszörnyűbb körülmények között hívd segítségül, mert nagyon erőszakos és haragja ádáz. Ha a Jupiter csillagának erőit igényled, egy mértékletesebb erőt hívjál helyette, melyek a következő oldalakon vannak felsorolva, és azok biztosan eljönnek.

MARDUK száma a tízes, és ez az ő pecsétje:

MARDUK

[szigillium]

A Szaturnusz istene a NINIB, akit ADAR-nak is neveznek, a vadászok és az erő istene. Szarvas koronával és hosszú karddal jelenik meg; oroszlánbundát visel. Ő az utolsó Zonei a félelmetes IGIGI előtt. Színe a mélyfekete. Esszenciáját ólomban és a tűz elégett hamujában, valamint a halál dolgaiban és az előidőben lehet megtalálni. Jelképe a szarvasagancs. Kapuja az utolsó, melyhez a következő rituálékban eljutsz. A fénylétrán az ő foka fekete.

Ez az ő pecsétje, melyet egy ólomlemezbe vagy tálba kell belevésned, melyet jól el kell rejtened a profánok szemei elől. A többihez hasonlóan jól be kell csomagolnod és félretenned, míg szükség nem lesz a használatára. Sosem szabad elővenni, ha a Nap az égen áll, csak akkor, miután leszállt az éj és befeketedett a Föld, mert NINIB ismeri a legjobban a démonok útjait, akik körbeosonnak az árnyékban, és áldozatokat szemlélnek. Ő ismeri az öregek területeit, tisztelőik gyakorlatait és a kapuk helyét a legjobban. Birodalma az éjszaka.

NINIB száma a négyes, mint a négy égtáj a Földön, és pecsétje a következő:

NINIB

[szigillium]

 

Necronomicon

KÖNYV A BELÉPÉSRŐL ÉS AZ ELMENETELRŐL

Könyv a Belépésről

Ez a könyv a belépésről szól, a Föld feletti Hét Zónába, melyek a kaldeikusok előtt ismertek voltak és a régi fajok előtt is, akik megelőzték őket UR elveszett templomában. Tudd, hogy ezeket a zónákat égi szellemek vezetik, és hogy a fel nem osztott sivatagokat határoló országokon való átkelést követelhetik a paptól. Tudd. ha átkelsz a szférák tengerén, ő hátra kell hogy hagyja őrzőjét, hogy őrködhessen teste és tulajdona felett, hogy észrevétlenül ne ölhessék meg és a csillagok közötti sötét tereken keresztül vándoroljon az örökkévalóságon át, vagy nehogy elnyelje az ádáz IGIGI, akik azon túl lakoznak.

Tudd, hogy a fény létrájának fokait a maguk helyén barmikor lángra kell lobbantanod, és hogy az előírt módon he kell lépned a kapukon, ahogy ezt a szerződés is tartalmazza; különben biztosan elveszel.

Tudd, hogy egy Hold időtartamáig tisztának kell maradnod az első fokba való belépéskor, egy holdnyit az első és a második, és a második és a harmadik között, és így tovább. Távul kell tartanod magad, hogy magvadat bármilyen módon ugyanebben az időszakban kiengedd, de tisztelned kell ISHTAR templomában, feltéve, hogy nem veszíted el Esszenciádat. Ez egy nagy titok, melyet nem fedhetek fel előtted.

A tisztulás hónapja alatt minden nap meg kell idézned istenedet a hajnalpír fényében, az istennődet alkonyatkor. Hívnod kell őrödet és tájékoztatást kell adnod neki kötelezettségeiről időben és helyen, hogy szolgálhasson neked, és minden irányból megvédhessen egy lángoló karddal.

Az útra való ruhád legyen szép, tiszta és egyszerű, de minden lépéshez és fokhoz mért. Magaddal kell vinned annak a foknak a pecsétjét, amelyen éppen jársz, mely a hozzá tartozó csillagé.

Elő kell készítened egy észak felé fordított oltárt, amelyen istenségeid szobrai vagy néhány megfelelő kép, egy tál az adományoknak és egy szenes serpenyő áll. A földre a lépésnek megfelelő kaput kell rajzolni. Ha az ég fölötted van, annál jobb. Ha fedél van a fejed felett, úgy az legyen mentes mindenféle lógó dísztől. Még egy lámpa se legyen feletted a megidézés munkáin kívül, melyről máshelyütt lesz szó (ha az istenek adnak még nekem időt!). Az egyetlen fény a talajon lévő négy lámpásból jöhet csak, a föld négy kapujából: az északinál egy lámpás, a keletinél egy lámpás, a délinél egy lámpás és a nyugatinál egy lámpás. A bennük lévő olaj legyen tiszta és szagtalan vagy kellemes illatú. A szenes serpenyőből áradó illat is legyen kellemes vagy a csillaghoz alkalmas - országod szokása szerint.

Itt következik a Hét Kapu:

Ez az első kapu, NANNA-é, akit SIN-nek neveznek:

SIN (Kapu)

[szigillium]

Ez a második kapu, NEBO-é:

NEBO (Kapu)

[szigillium]

Ez a harmadik kapu, INANNA-é, akit ISTAR-nak neveznek:

ISTAR (Kapu)

[szigillium]

Ez a negyedik kapu, SHAMMASH-é akit UDDU-nak neveznek:

UDDU (Kapu)

[szigillium]

Ez az ötödik kapu NERGAL-é:

NERGAL (Kapu)

[szigillium]

Ez a hatodik kapu MARDUK ÚR-é:

MARDUK (Kapu)

[szigillium]

Ez a hetedik kapu, NINIB-é: akit ADAR-nak neveznek:

ADAR (Kapu)

[szigillium]

 

Könyv az Elmenetelről

A haladás rituáléjának az itt leírt formulát kell követnie:

Először figyelned kell a tisztulás Holdját. Erre az időre hét napig nem vehetsz magadhoz húst az utolsó Hold előtt, és három napig az utolsó Hold előtt nem ehetsz semmit csak édes vizet ihatsz. Az utolsó három napon isteneden és istennődön kívül a három Nagy Öreghez - ANU, ENLIL és ENKI - a számukra meghatározott fogadalmakkal kell szólnod. ANU száma a hatvanas, a Tökéletes Szám, mert az az ég atyja. ENLIL száma az ötvenes, és ő a szél atyja. ENKI száma a negyvenes, egy kitűnő szám, és ő az atyánk, mindazoké, akik ezen elfelejtett ösvényeken járnak és ismeretlen földön vándorolnak, sivatagok között, Azonei félelmetes szörnyei között.

Másodszor, az elhagyás éjszakáján, melynek a Hold tizenharmadik éjszakájának kell lenni, miután megkezdted az előző tizenhárom éjszakát, félénken és rémülettel kell közeledned a kapuhoz. Templomodból kiűzetett az erdőig. Meg kell gyújtanod a tüzet, és a tűz istenének hívásával esküdnöd és a tömjént rátenned. Áldozatot kell bemutatnod az isteneknek az oltáron.

Harmadszor, meg kell gyújtanod a négy lámpást, a lángoló szenes serpenyő tüzével és el kell ismételned e négy őrtorony esküjét a megfelelő helyen, és hívnod kell a csillagot.

Negyedszer, el kell ismételned az Őrszemek esküjét és be kell szúrnod a földbe a kardot az őrhelyen; nem szabad azt megérintened, amíg el nem jön a meghatározott idő a hely elhagyására...

Ötödször, a jobb kezedbe kell venned a csillag pecsétjét és halkan suttogni a nevét.

Hatodszor, hangosan és tiszta hangon el kell ismételned az elhagyás esküjét, ha megkerülöd a kaput, északon kezdve kelet felé mész, azután délre és nyugatra; az alkalmak száma, amikor mész, megegyezik a csillag különleges számával.

Hetedszer, vissza kell térned kapud centrumához az oltárod elé, és e pillanatban a földre kell magad vetned vagy balra, vagy jobbra nézve, hogy mozog-e ott valami, mert ezek a varázslatos elfoglaltságok sokféle kísértő démont csalogatnak a kapukhoz; de mégis nézz a levegőbe az oltár fölé, ahol egyszerre megpillantod kinyílni a kaput és a szférák szellemkövetét, aki téged tiszta hangon üdvözöl és nevet ad neked, melyre emlékezned kell, mert ez a te kapun történő átkelésednek neve, melyet mindenkor ha átkelsz, használnod kell.

Ha beléptél az első kapun és megkaptad a nevet, visszaesel majd templomod földjére. Az, amely a kapud körül mozgott a földön, el fog tűnni. Mondd el köszönetedet az isteneknek az oltárodon, sújts az őrszem kardja felé, hogy mehet és mondd el INANNA esküjét, amely elmondja, hogyan hódította meg az alvilág birodalmát és igázta le KUTULU-t. Ezzel minden IDIMMU eltűnik, és szabad leszel, elhagyhatod a kaput és kiolthatod a tüzet.

Nem hívhatod NANNA-t, amíg nem keltél át NANNA kapuján. Nem hívhatod NEBO-t, amíg nem keltél át a kapuján. Ugyanez érvényes a többi kapura is. Ha feljutottál a fény létrájának határáig, megszerzed a szférák fölötti tudást és hatalmat. Ez ugyan nem ad hatalmat neked ABSU felett; ezt a leereszkedés rituáléja útján követelik meg. Ezt a rituálét a hónap tizenötödik napja utáni tizenötödik napon fogod elvégezni, ha megesküdtél MARDUK kapujának kinyitására. Mert MARDUK megölte az ördögöket és INANNA-t, a tizenöt istennőjét, meghódította az alvilágot, ahol még laknak közülük. Ez egy nagyon veszélyes rítus és minden ember elvégezheti, akinek megvannak a formulái, függetlenül attól, átlépte-e az előző kapukat; csak ha jól ki van oktatva, és átkelt MARDUK kapuján, inkább, minthogy tovább merészkedett volna a szakadékba.

Ezen okból eddig csak kevesek nyitották ki ADAR kapujait és beszéltek a Szarvas Istenhez, aki ott uralkodik és nekromancia és a halált meggyorsító varázsigék munkálkodásaira vonatkozó mindenféle bölcsességet ad. Csak ha megmutattad hatalmadat MASKIM és RABISU felett, akkor merészkedj csak tovább IGIGI országába; és ezen okból kötötték azt a szerződést, azt a paktumot, hogy senki ne lehessen biztos az elsüllyedt halottak völgyén történő átkelésben, ha csak nem emelkedett fel MARDUK-hoz; az ADAR-on kívüli kapukat is be kell törni, ha csak nem látták az őrült isten jelét, és nem érezték a pokoli királynő száguldását.

Az öregek ellen csak védekezni lehet. Csak egy őrült remélheti, hogy hatalma lehet felettük, akik a Külső Terekben laknak, mert hatalmuk ismeretlen, és megszámlálhatatlanok hordáik, és minden nappal több félelmet szülnek, mint amennyit egy ember szelleme felfoghat, ők, kiknek pillantását alig lehet elviselni. Volt olyan időszak, amikor a kifelé vezető kapu túl sokáig állt nyitva, és tanúja lettem a félelemnek, ahogy az ránk tört, melyről szavakat nem lehet szólni, és még írni róla is csak zavart okoz. Az öregek, akik a Belső Világba szöktek, egy nagyhatalmú mágus erejével lettek visszakényszerítve a kapun keresztül, de a sziget településeiben és törzseiben esett nagy veszteség árán. Sok bárányt öltek meg természetellenes módon és sokat elnyeltek, és sok beduint megbolondítottak, mert a szellem azt fogja fel, amit mutatnak neki; de az öregeknek pillantása az ember szokásos érzékszervei számára szentségtörés, mert ők egy olyan világból jönnek, amely nem éppen nyomorék, és létezésük nem természetes a maguk formáiban és fájdalmas a szemben és a szellemben, miáltal fenyegetve van a lélek, és elszakad a testtől. És ezen okból kerülhet a test a félelmetes UTUKKU XUL tulajdonába, aki ott lakik addig, amíg a pap vissza nem kergeti őt oda, ahonnan jött és a szokványos emberi lélek visszatérhet egykori szomszédságába.

Azután vannak még ALLU-k, félelmetes, százarcú démonok, akik a rablás isteneinek küldöttei, és rágják az emberek csontjait. És sok más is van még, és nem ez az alkalmas hely, hogy megemlítsük őket, hacsak azért nem, hogy óvjuk a külvilág örege utáni vágytól a papot, mikor még nem ura azoknak az erőknek, amelyek belül vannak. Csak ha elérte ADAR-t, tarthatja magát a pap a szférák síkjai mesterének és képesnek arra, hogy megbirkózzon az öreg istenekkel. Csak ha a halálnak is szemébe nézett, tudja a pap előhívni és ellenőrizni a halál sötéten elfüggönyözött csarnokának lakóit. Azután remélheti, hogy a kapu félelem nélkül és az embert megölő szellemtől való rettegés nélkül kinyílik.

Azután remélheti, hogy hatalma lesz a szellemet és testet kínzó démonok felett, akik a hajat húzzák, a kezek felé kapkodnak és rossz neveket kiáltanak az éjjel levegőjébe.

Mert amely a széllel jön, azt csak az ölheti meg, aki ismeri a szelet; és amely a tengeren jön, csak az ölheti meg, aki a vizeket ismeri. Így van ez megírva az Ősi Szerződésben.

Necronomicon

KAPUK ESKÜJE

A NANNA kapu esküje

Hold szelleme, emlékezz!
NANNA, asztrál-istenek atyja, emlékezz!
A közted és az emberi faj között megköttetett paktum nevében hívlak! Engedelmeskedj és emlékezz!
A Föld kapuitól hívlak! KI ország négy kapujától imádkozom hozzád!
Ó Uram, istenek hőse, ki mind a mennyben, mind a Földön magasztos vagy!
NANNA Úr, ANU fajából hallgass engem!
NANNA Úr, kit SIN nek neveznek, hallgass engem!
NANNA Úr, UR isteneinek atyja, hallgass engem!
NANNA Úr, fénylő éjkorona istene, hallgass engem!
Királyok fölemelője, ország őse, az aranyjogar átadója, hallgass engem és emlékezz!
Hatalmas atya, kinek gondolatai kívül esnek az istenek és emberek felfogásán, hallgass és emlékezz!
Szférák nagy kapujának kapuja, nyílj ki nekem!
IGIGI mestere, nyisd ki kapudat!
ANNUNAKI mestere, nyisd ki a kaput a csillagokhoz!
IA NAMRASIT! IA SIN! IA NANNA!
BASTAMAAGANASTA IA KIA KANPA!
MAGABATHI-YA NANNA KANPA!
MASHRITA NANNA ZIA KANPA!
IA MAG! IA GAMAG! IA ZAGASTHENA KIA!
ASHTAG KARELLIOSH!

A NEBO kapu esküje

Gyors bolygó szelleme, emlékezz!
NEBO, istenek őrkanonokja, emlékezz!
NEBO, a Szentírások atyja, emlékezz!
A közted és az emberi faj között megköttetett szövetség nevében hívlak! Engedelmeskedj és emlékezz!
NANNA, a Nagy Isten kapujától hívlak!
A névvel, melyet a Hold-szférában adtak nekem hívlak!
NEBO Úr, ki nem tud a bölcsességedről?
NEBO Úr, ki nem tud a varázslatodról?
NEBO Úr, melyik szellem legyen az Földön vagy az égben, nem esküszik meg misztikus írásaid által.
NEBO Úr, melyik szellem legyen az Földön vagy az égben, nem lesz kényszerítve varázsigéid varázslata
által?
NEBO KURIOS! A finom művészetek ura, nyisd ki a kaput szellemed szférájához!
NEBO KURIOS! Az alkímiai tudománymester, nyisd ki a kaput munkád szférájához!
MERKURIOS, Gyors bolygó kapuja, nyílj ki!
IA ATHZOTHTU! IA ANGAKU! IA ZI NEBO! MARZAS ZI FORNIAS KANPA!
LAZHAKAS SHIN TALSAS KANPA!
NEBOS ATHANATOS KANPA!
IA GAASH! IA SAASH! IA KAKOLOMANI-YASH!
IA MAAKALLI.

Az ISHTAR kapu esküje

Vénusz szelleme, emlékezz!
ISHTAR, isteneknek parancsoló, emlékezz!
ISHTAR, napkelet országának királynője, emlékezz!
Úrnők úrnője, istennők istennője, ISHTAR, minden nép királynője, emlékezz!
Ó ég és Föld csillogón emelkedő fáklyája, emlékezz!
Ó ellenséges hordák pusztítója, emlékezz!
Nőstény oroszlán, csaták királynője engedelmeskedj és emlékezz!
A Nagy Isten NEBO kapujától hívlak!
A NEBO-szférában nekem adott névvel hívlak téged!
Úrnő, szajhák és katonák királynője, hívlak!
Úrnő, csata és szerelem parancsolója, kérlek emlékezz!
A közted és az emberi faj között felesküdött szerződés nevében hívlak engedelmeskedj és emlékezz!
Hegyek elnyomója!
Szegények és fegyverek támogatója!
Férfiak istensége, asszonyok istennője! Ahová tekintesz, élnek a halottak!
ISHTAR, éjszaka királynője, nyisd ki kapudat!
ISHTAR, csata úrnője, tárd szélesre kapudat!
ISHTAR, a nép kardja, nyisd ki kapudat!
ISHTAR, szerelmi adományok úrnője, nyisd szélesre kapudat!
LIBAT, a kitűnő bolygó kapuja, nyílj ki!
IA GUSHE-YA! IA INANNA! IA ERNINNI-YA!
ASHTA PA MABACHA CHA KUR ENNI-YA!
RABBMI LO-YAK ZI ISHTARI KANPA!
INANNA ZI AMMA KANPA! BI ZAMMA KANPA!
IA IA IA BE-YI RAZULUKI!

A SHAMMASH kapu esküje

Napszellem, emlékezz!
SHAMMASH, Tüzes pajzs ura, emlékezz!
A közötted és az emberi faj között felesküdött szerződés nevében hívlak! Engedelmeskedj és emlékezz!
A Szeretett ISHTAR kapujából, LIBAT szférájáhól hívlak!
Sötétség bevilágítója, gonosz pusztítója, bölcsesség lámpása hívlak! SHAMMASH, fénythozó hívlak!
Hatalmad által égetik el KUTULU-t!
AZAG-TOTH eléd esik a trónjáról!
ISHNIGGARRAB-ot feketére perzselik sugaraid!
Égő pajzs szelleme, emlékezz!
Soha véget nem érő fény szelleme, emlékezz!
Éjszaka fátyla szétszakítójának szelleme, sötétség szétszórója, emlékezz!
Nap kezdetének szelleme, tárd szélesre kapudat!
Szellem, ki pompával emelkedsz fel a hegyek között, nyisd ki kapudat!
Az ISHTAR-szférában nekem adott névvel kérlek, nyisd ki kapudat!
Nap kapuja, nyílj ki nekem!
Arany jogar kapuja, nyílj ki nekem!
Életet ajándékozó erő kapuja, nyílj ki, nyílj ki!
IA UDDU-YA! IA RUSSULUX!
SAGGTAMARANIA! IA! IA! ATZARACHI-YA!
ATLARRELECHI-YU! BARTALAKATAMANI-YA
ZI DINGIR UDDU-YA KANPA! ZI DINGIR USHTU-YA KANPA!
ZI SHTA! ZI DARAKU! ZI BELURDUK!
KANPA! IA SHTA KANPA! IA!

NERGAL kapu esküje

Vörös bolygó szelleme, emlékezz! NERGAL, háború istene, emlékezz!
NERGAL, ellenségek legyőzője, seregek parancsolója, emlékezz!
NERGAL, oroszlánok és férfiak gyilkosa, emlékezz!
A közted és az emberi faj között megesküdött paktum nevében hívlak! Engedelmeskedj és emlékezz!
SHAMMASH, a szféra és a Nap urának nagy kapujától hívlak!
NERGAL, véráldozat istene, emlékezz!
NERGAL, csata áldozatainak ura, ellenséges városok pusztítója, az emberi testek elnyelője, emlékezz!
NERGAL, hatalmas kard suhintója, emlékezz!
NERGAL, fegyverek és hadseregek ura, emlékezz!
Szikra szelleme a csatamező felett, tárd szélesre kapudat! Halálba lépés szelleme, nyisd ki kapudat!
Csapkodó lándzsa, döfködő kard, repülő szikla szelleme nyisd ki szférádnak kapuját azelőtt, aki
nem fél!
Vörös bolygó kapuja, nyílj ki!
Háború istenének kapuja, serkenj fel!
Csatában elért győzelem kapuja, nyílj ki nekem!
Védúr kapuja, nyílj ki!
ARRA és AGGA urának kapuja, nyílj ki!
A névvel, melyet SHAMMASH szférájában adtak nekem, kérlek nyílj ki!
IA NERGAL-YA! IA ZI ANNGA KANPA!
LA NNGA! IA NNGR YA! IA! NNGYA! IA ZI DINGIR NEENYA KANPA!
IA KANTALAMAKKYA TARRA! KANPA!

A MARDUK kapu esküje

Nagy Bolygó szelleme, emlékezz!
MARDUK, a Sötét Angyalok feletti győzelem Istene, emlékezz!
MARDUK, minden vidékek ura, emlékezz!
MARDUK, ENKI fia, mágia mestere, emlékezz!
MARDUK; Öregek legyőzője, emlékezz!
MARDUK, aki a csillagoknak erejét adja, emlékezz!
MARDUK, aki a vándorlóknak helyet biztosít, emlékezz!
A közöttük lévő világok és terek ura, emlékezz!
Asztrálistenek között az első, engedelmeskedj és emlékezz!
A közted és az emberi faj között megkötött szövetség nevében hívlak, engedelmeskedj és emlékezz!
A hatalmas NERGAL, a vörös bolygó szférájának kapujától hívlak, engedelmeskedj és emlékezz!
MARDUK, ötven név ura, nyisd ki Kapudat!
MARDUK, ötven név ura, nyisd ki szolgáidnak kapudat!
A NERGAL szférájában nekem adott névvel hívlak; nyílj ki!
A hétágú pallos Istenének kapuja, nyílj ki!
Világok közötti világ urának kapuja, nyílj ki!
Tengeri szörnyek legyőzőjének kapuja, nyílj ki!
SAGALLA-nak, az arany városnak kapuja, nyílj ki!
IA DAG! IA GAT! IA MARGOLK BABBONNESH!
IA MARRUTUKKU! IA TUKU! SUHRIM SUHGURIM!
ZAHRIM ZAHGURIM! ACHCHANNGABANNACHACHA GANNA-BABILLUKUKU!

A NINIB kapu esküje

Vándor szelleme a sivatagokban, emlékezz!
Időbolygó szelleme, emlékezz!
Vadász bolygójának szelleme, emlékezz!
NINIB, Sötét Utak ura, emlékezz!
NINIB, Titkos Átjárók ura, emlékezz!
NINIB, minden dolgok titkainak ismerője, emlékezz!
NINIB, öregek útjainak ismerője, emlékezz!
NINIB, csend szarvasa, emlékezz!
NINIB, IGIGI útjainak őrzője, emlékezz!
NINIB, holtak útjainak ismerője, emlékezz!
A közted és az emberi faj között megesküdött szerződés nevében hívlak téged! Engedelmeskedj és emlékezz!
Istenek, a Nagy bolygók szférájának ura, MARDUK Hatalmas kapujából hívlak téged! Engedelmeskedj és emlékezz!
NINIB! Sötét vándor az Elveszett Vidékeken, engedelmeskedj és emlékezz!
NINIB! Asztrálistenek kapujának őrzője, nyisd ki kapudat!
NINIB! A hajtóvadászat és a Hosszú Utazás mestere, nyisd ki kapudat!
Kettősszarvú öreg isten kapuja, nyílj ki!
Menny Utolsó Városának kapuja, nyílj ki!
Minden idők titkainak kapuja, nyílj ki!
Mágikus Erő mesterének kapuja, nyílj ki!
Minden varázslat urának kapuja, nyílj ki!
Minden Gonosz Varázsige legyőzőjének kapuja, engedelmeskedj és nyílj ki!
MARDUK, a mágia mesterének szférájában adott nevemmel, hívlak téged, hogy megnyílj!
IA DUK! IA ANDARRA! IA ZI BATTU BA ALLU!
BALLAGU BEL DIRRIGU BAAGGA KA KANPA!
BEL ZI ECHA ECHA! AZZAGBAT! BAZZAGBARRONIOSH!
ZELIG!

Necronomicon

A TŰZISTEN ESKÜJE

Tűz szelleme, emlékezz!
GIBIL, tűz szelleme, emlékezz!
GIRRA, lángok szelleme, emlékezz!
Ó, Tűzisten, ANU hatalmas fia, testvéreid között a legfélelmetesebb, emelkedj fel!
Ó, Tűzisten, rombolás istene, emlékezz!
Emelkedj fel, ó, Tűzisten, GIBIL, a te méltóságodban és nyeld el ellenségeimet!
Emelkedj fel, ó, Tűzisten, GIRRA, erődben és égesd el az engem üldöző varázslókat!
GIBIL GASHRU UMUNA YANDURU
TUSHTE YESH SIR ILLANI U MA YALKI!
GISHBAR IA ZI IA
IA ZI DINGIR GIRRA KANPA!

Emelkedj fel, ANU Lángoló Pajzsának fia!
Emelkedj fel, MARDUK Arany Fegyverének sarja!
Nem én vagyok, hanem ENKI, a mágia mestere, aki téged hív!
Nem ég vagyok, hanem MARDUK, a kígyó gyilkosa, aki téged most hív!
Égesd el a gonoszt és azokat, akik úgy tesznek!
Égesd el a varázslót és a boszorkányokat!
Perzseld őket! Égesd el őket! Semmisítsd meg őket!
Nyeld el erőiket!
Hurcold el őket!
Emelkedj fel, GISHBAR BA GIBIL BA GIRRA ZI AGA KANPA!
Tűzisten szelleme, meg vagy esketve!
KAKKAMMANUNU!

Necronomicon

AZ ŐRZŐK ESKÜJE

Ez az őrzők esküjéről szóló könyv, a formulákról, ahogy ezt ENKI-től, az írótól, mesterünktől és minden mágia urától kaptam. Körültekintőnek kell lenni, nehogy fellázadjon ez a szellem a pap ellen, és e célból egy tiszta és új tálban előkészítő áldozatot kell hozni. A vannak beírva a megfelelő pecsétek, ezek a szikla három be vésett jele, melyekről kezdetben szóltam, a következők:

ARRA AGGA BANDAR

[szigillium]

Finom palavesszővel vagy tűvel kell bevésni őket, vagy sötét tintával rájuk írni. Az áldozatnak friss kenyérből, píniagyantából és olierigosfűből kell állnia. Ezeket el kell égetni az új tálban, és az őrző kardja a bevésett pecséttel kéznél van, mert az őrző esküjének idejekor be kell rakni és el kell távolítani, ha megkapta az engedélyt erre.

Az őrző az emberektől különböző fajból származik és az istenektől is különbözőből, és azt mesélik, hogy KINGU-val és hordáival volt együtt a világok közötti háború idején, de kielégületlen maradt és MARDUK Úr seregéhez csatlakozott. Ezért bölcs dolog megesketni őt a Három Nagy Őrző nevében, akik a konfrontáció előtt léteztek, és az őrzőtől és annak fajától származnak; és ezek hárman ANU, ENLIL és a Mágikus Vizek mestere ENKI. Ezen okból hívják őket a három őrzőnek, MASS SSARATI, és az őrző MASS SSARATU vagy KIA MASS SSARATU.

És az őrző néha nagy, dühös kutyaként jelenik meg, mely a kapu vagy a kör körül járkál, és elűzi az idimmukat, akik mindig a falak körül ólálkodnak áldozatra várva. Az őrző néha nagy és nemes szellemként jelenik meg, aki egy lángoló kardot tart magasra, amelytől még az idősebb istenek is megijednek.

És néha simára borotvált férfiként jelenik meg az őrző, hosszú csuhában, örökké mereven bámuló szemekkel. És az őrzők ura - azt mondják - az IGIGI sivatagjaiban lakik, és csak az idimmut vigyázza és soha nem emeli fel a kardot ellene vagy küzdi le őt, hacsak nem hoznak az öreg istenek olyan határozatot a tanácsukban, mint a Hét Dicsőséges APHKHALLU.

És olykor ellenfélként jelenik meg az őrző, készen a papot elnyelni, aki esküiben tévedett vagy elhagyta az áldozatot, vagy a megállapodással ellentétesen cselekedett; és e cselekvésekért a hallgató faj Öreg Isteneinek nem tiltható meg, hogy követeljék az emléküket. És azt mondják, hogy e fajból néhányan az öregekre várva fekszenek, hogy ezek még egyszer uralják a kozmoszt úgy, hogy maguk tartják jobb kezüket esküre, és hogy azok féktelenek, ezt meséljük el.

Az előkészítő eskü

Ha elérkezett az idő az őrző megidézésére az első alkalommal, hívásod helyének tisztának kell lennie és búzalisztből kell vonni egy kétszeres kört. Ne legyen ott oltár, csak az új tál a három rárajzolt pecséttel. A tűz esküjét kell letenni és az áldozatokat rászórni az égő tálra. A tálat most már AGA MASS SSARATU-nak kell nevezik és semmilyen más célra nem használható, csak az őrző megidézésére.

A tálat a körök közé észak-keleti irányban kell elhelyezni. Reverendádnak és fejfedődnek is feketének kelllennie.

A kardnak kéznél kell lennie, de még nem a talajban.

Az éjszaka legsötétebb órájának kell lennie.

Nem lehet fény AGA MASS SSARATU fényén kívül. A három esküjét le kell tenni, ezek pedig:

ISS MASS SSARATI SHA MUSHI LIPSHURU RUHISHA LIMNUTI!
IZIZANTIMMA ILANI RABUTI SHIMA YA DABABI!
DINI DINA ALAKTI LIMDA!
ALSI KU NUSHI ILANI MUSHITI!
IA MASS SSARATI ISS MASS SSARATI BA IDS MASS SSARATU!

És ezt a különleges esküt bármikor el lehet végezni, ha a pap veszélyben érzi magát, legyen az életének vagy szellemének veszélye; és a Három Őrző és az Egy Őrző segítségére sietnek majd.

Ha ez elhangzik, a kardot az IDS MASS SSARATU szavaknál az AGA MASS SSARATU után erőszakkal a földbe kell vágni. És az őrző megjelenik az utasításokért, melyeket a papnak kell adnia neki.

Az őrző szokásos esküje

Ezt az esküt egy ceremónia folyamán kell elvégezni, ha szükséges megidézni az őrzőt, hogy ő a külső területek és a kör vagy a kapu határainál álljon. A kardot, mint az előbb a földbe kell vágni, méghozzá az észak-keleti részbe, bár az AGA MASS SSARATU nem szükséges.

Hacsak nem áldoztál őrződnek egy Hold időtartama alatt, mely esetben szükségessé válik, újból áldozni neki, legyen az ebben a ceremóniában vagy egy másikban azt megelőzőleg.

Emeld fel INANNA hívó réztőrét és tiszta hangon kiálts fel, legyen az hangos vagy halk:

IA MASS SSARATU! Megesketlek GIRRA tüzével,
Az Elsüllyedt Warloorni fátylaival,
És SHAMMASH fényeivel.
Magam elé hívlak ide, látható árnyékban,
Észlelhető alakban, e Szent Körbe (N. N.), e szent kapuját őrizni és védeni.
Hívjon ő Kimondhatatlan Nevekkel, megismerhetetlen számmal,
Melyet férfi még nem látott,
Melyet még mérce nem mért,
Akit még nem hívott varázsló,
Téged ide!
Emelkedj fel, ANU-val hívlak elő!
Emelkedj fel, ENLIL-el hívlak elő!
Emelkedj fel, ENKI-vel hívlak elő!

Hagyj fel EGURRA alvójának lenni!
Hagyj fel, KUR hegyei között észrevétlenül feküdni!
Emelkedj fel a régi Holocarust bűneiből!
Emelkedj föl NARR MARRATU régi mélységeiből!
Gyere elő ANU által!
Gyere elő ENLIL által!
Gyere elő ENKI által!
A paktum nevében jöjj és emelkedj fel előttem!
IA MASS SSARATU! IA MASS SSARATU!
IA MASS SSARATU ZI KIA KANPA!
BARRGOLOMOLONETH KIA!
SHTAH!

E helyen biztosan jönni fog az őrző és addig áll a kapun vagy a körön kívül, a pap balkezének ütése által a kard markolatára, amíg ő a BARRA MASS SSARATU! BARRA! formulát kimondja, ezzel megadják az engedélyt a távozásra.

Nem hagyhatod el szent helyeidet, amíg az őrző nem kap engedélyt, különben elnyel téged. Ilyenek a törvények.

És ő nem törődik azzal, hogy kire vigyáz, csak a papnak való engedelmességgel.

Necronomicon

A MAQLU ÍRÁS

Maqlu könyve a gonosz szellemek elégetéséről

Itt vannak azok az átkok, égetések és kötődések, melyeket ENKI, a mester nyújtott át nekünk. Ezeket papnak kell elvégeznie az AGA MASS SSARATU-ról es az itt leírt megfelelő képmásokkal. Az esküket ismételni kell, miután megidéztetett az őrző; és ő fogja a tetteket végrehajtani, melyek az eskük által kerülnek rá. Ha viszszatér, a fentiek szerint kell elengedni őt. Tudd, hogy ha képmásokat használtak, teljesen el kell égetni őket, és hamuját biztos földben kell elásni, ahol senki sem találhatja meg; máskülönben annak érintése halált jelent.

Tudd, hogy a Gonosz Szellemek főképpen Heten vannak, mert Heten vannak a MASKIM-ok, akik az ember szívét elragadják és isteneit kicsúfolják. Mágiájuk nagyon erős és urai az árnyéknak és a tenger mélységeinek, és egykoron - így mesélik - MAGAN-nak is, ahonnan származtak: Az ördögűző varázslatokat tiszta hangon remegés és habozás nélkül kell kimondani. A karokat SHAMMASH egy papjának állásában, a fej felett kell tartani és a szemeknek észre kell venniük SHAMMASH isten szellemét még akkor is, ha ez SHAMMASH szendergésének ideje lenne a Skorpió hegyei mögött.

Egy szót sem szabad megváltoztatni. Azokat csak a valódi beavatottaknak szabad megmutatni. Azokat valaki másnak megmutatni egyet jelent NINNGHIZHIDDA átkával rád, utódaidra és generációidra.

Maqlu könyve az égetésről:

Anus koronájának ördögűzése

Veszély idején a pap tegye fel ANU fehér folttalan koronáját a nyolcsugarú necséttel és az előírt módon álljon a hívás táblaival a mellén és INANNA réztőrével a jobb kezében.

Mert azt mondják, ha egy férfi tüzet csinál, nem egy gödörben teszi-e ezt meg, hogy ne sérüljön meg'? Ez igaz UDUGGU-ra is, akit hívunk, mert ő olyan mint a tűz és minden óvatosságot meg kell őrizni, hogy ne nyelje el a Mágust és generációját.

Ez ANU ördögűzése:

Nálam van az ég csillagkoronája, ANU hatalmas pajzsa fejemre helyezve, hogy egy barátságos szellem és egy barátságos őrző, teremtő istenként mindig a fejemen álljon, felemeljen engem, hogy tisztelhessem az Idős Isteneket.

UDUGGHUL
ALLACHUL
GIDDIMCHUL
MALLACHUL
MASQIMCHUL
DINGIRCHUL

Nem gonosz szellem,
Nem gonosz démon,
Nem gonosz isten,
Nem boszorkány démon,
Nem koszevő démon,
Nem rabló démon,
Nem az éjszaka árnyéka,
Nem az éjszaka burka,
Nem a démon imádója,
Nem a démon ivadéka,
Nem gonosz varázsige,
Nem boszorkányság,
Nem varázslás,

A világon sem gonosz, sem köztetek a világból vagy a világban nem rendelkezhet hatalommal felettem!

BARRA ANTE MALDA!
BARRA ANGE GE YENE!
ZI DINGIR ANNA KANPA!
ZI DINGIR KIA KANPA!
GAGGAMANNU!

Eskü a lesben álló hetek ellen

Heten vannak,
Heten vannak;
Az óceán mélységeiben Heten vannak,
A Csillámló Égben Heten vannak.
Az óceán mélységeiből jönnek,
Rejtett szegletekből jönnek,
Sem nem férfiak, sem nem nők,
Ők, kik láncként terjednek szét.
Nincsen párjuk,
Nem nem zenek gyermekeket,
Idegen számukra a nagylelkűség,
Nem veszik figyelembe az imákat,
Gúnyolódnak a kívánságokon,
Ők MASSHU hegyeinek teremtményei,
ENKI mesterünk ellenségei,
Ők az Öregek bosszúja,
Akik nehézséget támasztanak,
Elvetemültséggel erőhöz jutnak:
Az ellenségek! Az ellenségek! A Hét Ellenség!
Heten vannak!
Heten vannak!
Hétszer Heten vannak!
Ég Szelleme, emlékezz! Föld Szelleme, emlékezz!

BARRA EDINNAZU ördögűzése,
a kört megtámadó szellemek ellen

ZI ANNA KANPA!
ZI KIA KANPA!
GALLU BARRA!
NAMTAR BARRA!
ASHAK BARRA!
GIGIM BARRA!
ALAL BARRA!
TELAL BARRA!
MASQIM BARRA!
UTUQ BARRA!
IDPA BARRA!
LALARTU BARRA!
LALLASSU BARRA!
AKHKHARU BARRA!
URUKKU BARRA!
KIELGALAL BARRA!
LILITU BARRA!
UTUQ XUL EDIN NA ZU!
ALLA XUL EDIN NA ZU!
GIGIM XUL EDIN NA ZU!
MULLA XUL EDIN NA ZU!
DINGIR XUL EDIN NA ZU!
MASQIM XUL EDIN NA ZU!
BARRA!
EDINNAZU!
ZI ANNA KANPA! ZI KIA KANPA!

ZI DINGIR ördögűzése
(Mindenféle rontás ellen használatos)

ZI DINGIR NNGI E NE KANPA
ZI DINGIR NINGI E NE KANPA
ZI DINGIR ENNUL E NE KANPA
ZI DINGIR NINNUL E NE KANPA
ZI DINGIR ENN KURKUR E NE KANPA
ZI DINGIR NINN KURKUR E NE KANPA
ZI DINGIR N DA SHURRIM MA KANPA
ZI DINGIR NINN DA SHURRIM MA KANPA
ZI DINGIR ENDUL AAZAG GA KANPA
ZI DINGIR IVINN DUL AAZAG GA KANPA
ZI DINGIR EN UHDDIL LA KANPA
ZI DINGIR NINN UHDDIL LA KANPA
ZI DINGIR ENME SHIR RAA KANPA
ZI DINGIR NINNME SHIR RAA KANPA
ZI DINGIR ENAA A DINGIR ENLIL LAAGE KANPA
ZI DINGIR NINNA MAA A DINGIR NINNLIL LAAGE KANPA
ZI DINGIR SSISGI GISH MA SAGBA DAA NI IDDA ENNU BALLEMA KANPA
ZI DINGIR BHABBHAR L'GAL DEKUD DINGIR RI ENNEGE KANPA
ZI DINGIR NINNI DUGGAANI DINGIR A NNUNNA IA AN SAGGNNUUNGA GATHA
GAN ENE KANPA!

Az ördögűzés AZAG-THOTH és küldöttei ellen

(Készíteni kell egy trónszobrot és az alábbi ördögűzés éneklése közben az AGA MASS SSARATU lángjaiba vetni.)

Forrj! Forrj! Lángolj! Lángolj!
UTUK CHUL TA ARDATA!
Ki vagy te, kinek a fia?
Ki vagy te, kinek a lánya?
Melyik varázsló, melyik varázsige hozott téged elő?
Szívből kívánom, ENKI, Mágia Mestere szabadíts meg!
Kívánom ASHARILUDU, ENKI fia, szabadíts meg engem!
Tegyék a te gyalázatos varázslatodat erőtlenné!
Megláncollak téged!
Megkötözlek téged!
Kiszolgáltatlak GIRRA-nak,
A Lángok Urának,
Aki megéget, elhamvaszt, leláncol,
Akitől még a hatalmas KUTULU is fél!
Kívánom GIRRA, Örökké lángoló, karjaimnak erőt adj!
Kívánom GIBIL, Tüzek Ura, varázslatomnak hatalmat adj!
Igazságtalanság, gyilkosság, ágyék megmerevedése,
Belek szétszaggatása, a hús és az őrület elnyelése,
Minden úton-módon üldöztél!
KÁOSZ őrült istene!
Szabadítson meg téged GIRRA!

AZAG-THOTH TA ARDATA! IA MARDUK!
IA MARDUK! IA ASALLUHI!

Hullának választottál.
Átadtál a koponyának.
Fantomokat küldtél ki, hogy kísértsenek.
Vámpírokat küldtél ki, hogy felkeressenek.
Átadtál a sivatag őrült szellemeinek.
Átadtál engem a romok fantomjainak.
Átadtál engem a sivatagoknak, a tiltott vidékeknek.
Ellenem többé ne nyisd varázslatra szádat!
Megvan a képmásod
GIBIL lángjainak átadtam!
Égj, őrült ördög!
Égj, őrült Isten!
Oldja meg az égő GIRRA csomóidat!
Oldják meg csomóidat GIBIL lángjai!
Ragadják meg az égés törvényei torkodat!
Bosszuljon meg az égés törvénye!
Nem én vagyok, hanem MARDUK, ENKI fia,
a Mágia Mester, aki Parancsol neked!
KAKKAMMU! KANPA!

Eskü az öregek ellen

(Minden évben, amikor az égen a Medve a saját farkán függ, el kell szavalni.)

Ők a romboló vihar és a gonosz szél,
Egy gonosz széllökés, a rontó vihar előhírnökei,
Egy gonosz széllökés, a rontó vihar előhírnöke;
Hatalmas gyerekek azok, öreg,
A pestis követei,
NINNKIGAL trónjának hordozói.
Ők az áradás, amely a vidéken végigszáguld.
Mérhetetlen Ég hét Istene.
Mérhetetlen Föld hét Istene.
Hét Öreg van,
A hatalom hét Istene,
Hét dühös Isten,
Hét dühös Démon,
Az elnyomás Hét Démona,
Heten az Égben
Heten a Földön.

UTUG XUL
ALA XUL
GIDIM XUL
MULLA XUL
DINGIR XUL
MASQIM XUL
ZI ANNA KANPA!
ZI KIA KANPA
ZI DINGIR ENLIL LA LUGAL KURKUR RA GE KANPA!
ZI DINGIR NINLIL LA NIN KURKUR RA GE KANPA!
ZI DINGIR NINIB IBILA ESHARRA GE KANPA!
ZI DINGIR NINNI NI KURKUR RA GE KANPA!
ZI DINGIR A NUNNA DINGIR GALGALLA E NE KANPA!
ZI DINGIR ANNA KANPA!
ZI DINGIR KIA KANPA!
BABABARARARA ANTE MALDADA!
BABABARARARA ANTE GEGE ENENE!

Eskü a védelemhez az öregek segítői ellen

SHAMMASH SHA KASHHAPIYA KASSHAP TIYA EPISHYA MUSHTEPISH TIYA!
KIMA TINUR KHUTURSCHUNU L'RIM!
LICHULU LIZUBU U LITTAATTUKU!
E PISHTASHUNU KIMA MEH MAADU INA TIKHI LIKHTU!
SHUNU LIMUTUMA ANAKU LU'UBLUYI!
SHUNU LINISHUMA ANAKU LU'UDNIN!
SHUNU LI'IKTISHUMA ANAKU LUUPPATAR!
TIRRAMA SHALUTI SHA KASHSHAPTI
SHA RUCHI YE IPUSHU
SHUPI YI ARKHISH UPPU YUSH!
ZI DINGIR GAL KESHSHEBA KANPA!

(Ezt hétszer kell elismételni AGA MASS SSARATU előtt egy búzaliszt körben, ha észre veszed, hogy TIAMAT imádói ellened vagy szomszédságod ellen fordítják erőiket. Vagy az is megmondható neki, ha a Nagy Medve farkánál fogva lóg az égen, mert ez az az idő, amikor a rontó imádók összegyűlnek rítusaikhoz, miáltal rögzítik naptárjukat. ANU könyörülete legyen veled!)

Ördögűzés a megszállottság szelleme ellen

(Ezt akkor kell mondani, ha a megszállott teste távol van vagy meg kell őrizni a titoktartást. Ezt körödön belül, az őriző előtt kell elvégezni. )

Rossz isten,
Rossz démon,
Sivatag démona,
Hegyek démona,
Ingovány démona,
Rossz géniusz,
A szörnyű lárva,
A rossz szelek,
Démon, aki a testet elfogja,
Démon, aki a testet szétszaggatja,
EGEK SZELLEME, EMLÉKEZZ!
FÖLD SZELLEME, EMLÉKEZZ!

Démon, aki a férfit elfogta,
Démon, aki a nőt el fogta,
GIGIM, ki gonoszat cselekszik,
Rossz démonok ivadéka;
EGEK SZELLEME, EMLÉKEZZ!
FÖLD SZELLEME, EMLÉKEZZ!

Ő, aki képmásokat formál,
Ő, aki varázsigéket mond,
A dühös angyal,
A dühös szem,
A dühös száj,
A dühös nyelv,
A dühös ajak,

A legtökéletesebb varázslat;
EGEK SZELLEME, EMLÉKEZZ!
FÖLD SZELLEME, EMLÉKEZZ!

NINNKIGAL, NINNAZU választottja,
Vegye őt rá arra, hogy arcát arra fordítsa, ahol van!
Tűnjenek el a rossz démonok!
Kapjanak el valaki mást!
Táplálkozzanak valaki más csontjából!
EGEK SZELLEME, EMLÉKEZZ!
FÖLD SZELLEME, EMLÉKEZZ!

ANNAKIA ördögűzése

(Az Ég és Föld, valamint köztük a minden esküje a megszállott lét szelleme ellen. Hétszer kell a megszállott személy teste fölött elismételni, amíg a szellem folyadék és tűz formájában - mint a zöld olajtól - kilökődik az orrból és szájból. Azután a személy újra helyre jön és INANNA templomában áldozik; és ezt nem szabad kihagyni, hogy a szellem ne térjen oda vissza, ahonnan INANNA elűzte. )

ZI DINGIR ANNA KANPA!
ZI DINGIR KIA KANPA!
ZI DINGIR URUKI KANPA!
ZI DINGIR NEBO KANPA!
ZI DINGIR ISHTAIZ KANPA
ZI DINGIR SHAMMASH UDDU KANPA!
ZI DINGIR NERGAL KANPA!
ZI DINGIR MARDUK KANPA!
ZI DINGIR NINIB ADAR KANPA!
ZI DINGIR IGIGI KANPA!
ZI DINGIR ANNUNNAKIA KANPA!
ZI DINGIR ENLIL LA LUGAL KURKURRAGE KANPA!
ZI DINGIR NENLIL LA NINKURKURRAGE KANPA!
ZI DINGIR NINIB IBBILA ESHARRAGE KANPA!
ZI DINGIR NINNININ KURKURRAGE GIGSHI INN BHABBHARAGE KANPA!
ZI DINGIR ANNUNNA DINGIR GALGALLAENEGE KANPA!
KAKAMMU!

A gonosz varázsló megkötözése

(Ha felkeresnek téged az öregek tisztelőinek varázsszavai, csinálj róluk képeket, egy férfit és egy nőt és égesd el azokat AGA MASS SSARATU lángjaiban, miközben a következő esküt mondod ki.)

Én hívlak benneteket, Éjszaka Istenei,
Veletek együtt hívom az éjszakát, a befedett asszonyt,
Hívom este, éjfélkor és reggelente,
Mert elvarázsoltak,
A varázsló és a boszorkányok megkötöztek engem.
Istenem és Istennőm rajtam sírnak.
Betegség miatt kínoz a fájdalom.
Egyenesen állok; nem tudok feküdni
Sem éjszaka, sem nappal.
Ők bevarrták számat!
Bezárták számat upuntu-növénnyel!
Elfogyasztották italaim vizét.
Örömöm szenvedés, szórakozásom bánat.
Emelkedjetek fel nagy Istenek!
Halljátok fájdalmas panaszom!
Teremtsetek igazságot!
Vegyetek tudomást útjaimról!
Van egy képem a varázslóról és a boszorkányról,
A férfi és nő megbabonázómról.
Oldják fel az éjszaka álomőrzői gonosz varázslataikat!
Szájuk legyen viasz, nyelvük méz.
Bukásom szavai, melyet elmondtak,
Olvadjanak meg, mint a viasz!
A varázsige, melyet kimondtak, mézként folyjon szét!
Csomójuk megoldva!
Művük szétrombolva!
Beszédük megtölti a sivatagokat, ahogy az ítélet mondja, melyet az éjszaka Istenei mondtak ki.
Bevégeztetett.

 

A dühös varázsló megkötözése eskü ősnyelve

ALSI KU NUSHI ILANI MUSHITI
ITTI KUNU ALSI MUSHITUM KALLATUM KUTTUMTUM
ALSI BARARITUM QABLITUM U NAMARITUM
ASHSHU KASHSHAPTU U KASHSHIPANNI
ELI NITUM UBBIRAANNI
ILI-IA U ISHTAIZI-IA USHIS-SU-U-ELI-IA
ELI AMERI-IA AMRU-USANAKU
IMDIKULA SALALU MUSHA U URRA
QU-U IMTANA-ALLU-U PI-IA
UPU UNTI PI-IA IPRUSU
ME MASHTITI-IA UMATTU-U
ELI LI NUBU-U XIDUTI SI IPDI
IZIZANIMMA ILANI RABUTI SHIMA A DABABI
DINI DINA ALAKTI LIMDA
EPU-USH SALAM KASHSHAPI-IA U KASHSHAPTI-IA
SHA EPISHIA U MUSHTEPISHTI-IA
IS MASS-SSARATI SHA MUSHI LIPSHURU RUXISHA LIMNUTI
PISHA LU-U ZALLU LISHANUSHA I.U-U TABTU
SHA IQBU-U AMAT LUMUTTI-IA KIMA ZALLU LITTATUK
SHA IPUSHU KISHPI KIMA TABTI LISHXARMIT
QI-ISHRUSHA PU-UTTU-RU IPSHETUSHA XULLUQU
KAL AMATUSHA MAI IA-A SSERI
INA QIBIT IQBU-U ILANI MUSHITUM

A varázsló egy további megkötözése

(Végy egy kötelet tíz csomóval. Az eskü minden egyes kimondott soránál, oldj meg egy csomót. Ha ennek vége, dobd a kötelet a tűzbe és mondj köszönetet az Isteneknek.)

Képeimet átadtátok a halottaknak, forduljatok meg!
Képeimet a halottakról láttátok, forduljatok meg!
Képeimet a halottak oldalára dobtátok, forduljatok meg!
Képeimet a halottak talajára vetettétek, forduljatok meg!
Képeimet a halottak koporsójában ástátok el, forduljatok meg!
Képeimet átadtátok a pusztulásnak, forduljatok meg!
Képeimet falakkal zártátok be, forduljatok meg!
Képeimet az ajtóküszöbre terítettétek le, forduljatok meg!
Képeimet a falak kapujába zártátok, forduljatok meg!
Képeimet a tűzistennek adtátok át, forduljatok meg!

 

A varázsló egy további megkötözése eskü ősnyelven

SSALMANI IA ANA PAGRI TARQIDA DUPPIRA
SSALMANI-IA ANA PAGRI TAXIRA DUPPIRA
SSALMANI IA ITI PAGRI TUSCHNI-ILLA DUPPIRA
SSALMANI INI ISCHDI PAGRI TUSCHNI-ILLA DUPPIRA
SSALMANI IA QIMAX PAGRI TAQBIRA DUPPIRA
SSALMANI-IA ANA QULQULLATI TAPQIDA DUPPIRA
SSALMANI-IA INA IGARI TAPXA-A DUPPIRA
SSALMANI IA INA ASKUPPATI TUSCHNI ILLA DUPPIRA
SSALMANI IA INA BI'SCHA DURI TAPXA A DUPPIRA
SSALMANI-IA ANA GISCHBAR TAPQIDA DUPPIRA

Egy kiváló varázsige az éjszaka támadó démonok hordái ellen

(Ez énekelhető, miközben az ember körbe fut és édesvízzel locsolja környezetét, melyhez vagy fenyőtobozt, vagy egy aranyecsetet használ. Egy hal képe kéznél lehet és az eskü minden szavát tisztán kell kiejteni suttogva vagy hangosan kiáltva.)

ISA YA! ISA YA! RI EGA! RI EGA!
BI ESHA BI ESHA! XIYILQA! XIYILQA!
DUPPIRA ATLAKA ISA YA URI EGA
LIMUTTIKUNU KIMA QUTRI LITILLI SHAMI YE
INA ZUMRI Y ISA YA
INA ZUMRI YA RI EGA
INA Z UMRI YA BI ESHA
INA ZUMRI YA XIYILQA
INA Z UMRI YA DUPPIRA
INA ZUMRI YA ATLAKA
INA ZUMRI YA LA TATARA
INA ZUMRI YA LA TETIXXI YE
INA ZUMRI YA LA TAQARRUBA
INA ZUMRI YA LA TASANIQA
NI YISH SHAMMASH KABTU LU TAMATUNU
NI YISH ENKI BEL GIMRI LU TAMATUNU
NI YISH MARDUK MASHMASH ILANI LU TAMATUNU
NI YISH GISHBAR QAMIKUNU LU TAMATUNU
INA ZUMRI YA LU YU TAPPARRASAMA!

 

A varázsige az éjszaka támadó démonok hordái ellen fordítása

Keljetek fel! Keljetek fel! Menjetek el! Menjetek el!
Szégyelljétek magatokat! Szégyelljétek magatokat! Meneküljetek! Meneküljetek!
Forduljatok meg, menjetek, keljetek fel és rnenjetek el!
Romlottságotok felszáll az égbe a füstig!
Keljetek fel és hagyjátok el testemet!
Ki a testemből a szégyennel!
Meneküljetek testemből!
Forduljatok meg testemből!
Menjetek el testemből!
Testemben ne forduljatok vissza!
Ne gyertek közel testemhez!
Ne nyomasszátok testemet!
Esküdjenek rátok SHAMMASH-nál, a hatalmasnál!
Esküdjetek rátok ENKI-nél, mindenek uránál!
Esküdjenek rátok MARDUK-nál, az Istenek legnagyobb mágusánál!
Esküdjenek rátok a Tűzistennél, pusztítótoknál!
Testemtől maradjatok távol.

A MASSHU hegyek esküje

(Egy varázsige, amely pusztulást hoz az ellenségre és összezavarja gondolatait. Az egy kötelék; hogy a gonosz boszorkány ne láthassa varázslatával kívánt céljait elértnek; hanem hogy viaszként és mézként olvadjanak szét. Ezeket a hegyeket SCHADU-nak nevezik; és azok KUR kígyóinak rejtekhelyei. Egy varázsige, amely végérvényes pusztítást okoz.)

SHADU YU LIKTUM KUNUSHI
SHAD U YU LIKLA KUNUSHI
SHADU YU LINI YIX KUNUSHI
SHAD U YU LI YIXSI KUNUSHI
SHADU YU LITE KUNUSHI
SHADU YU LINI KUNUSHI
SHA.DU YU LINIR KUNUSHI
SHADU YU LIKATTIN KUNUSHI
SHADU YU DANNU ELIKUNU LIMQUT
INA ZUMRI YA LU YU TAPPARRASAMA!

A MASSHU hegyek esküje fordítása

Győzzön le benneteket a hegy!
Tartson vissza benneteket a hegy!
Kényszerítsen térdre benneteket a hegy!
Rémisszen meg benneteket a hegy!
Rázzon meg benneteket a hegy!
Gátoljon meg benneteket a hegy!
Igázzon le benneteket a hegy!
Fedjen be benneteket a hegy!
A hatalmas hegy essen rátok!
Tartsátok távol magatokat testemtől!

Necronomicon

A MEGSZÓLÍTÁS KÖNYVE

Ez a hívás ceremóniáinak könyve, melyet tovább adtak attól az időtől fogva, amikor az idős Istenek, az öregek legyőzői a Földön jártak.

Ez NINNGHIZHIDDA könyve, a szarvaskígyóé, a mágikus bot úrnőjéé.
Ez NINAHAKUDDU könyve, a királynőé, az eskük imádkozójáé.
Ez ASALLUCI könyve, a királyé, a mágia uráé.
Ez AZAGH könyve, a varázslóé.
Ez EGURRU könyve, ABSU sötét vizeié, ERESHKIGAL vidékéé, a halál királynőjéé.
Ez a tudás szolgálójának FIRIK-nek és PIRIK-nek a könyve, a kígyóval körültekert bot démonjáé és a mennydörgés démonjáé, a titkos hit védelmezőjéé, a legtitkosabb tudás őrzőjéé, melyet azok elől, akik nem közülünk valók, a beavatatlanok elől el kell rejteni.
Ez ASARU könyve, a személy a trónon.
Ez USHUMGALLUM könyve, az idősebb istenek ellen vívott csata hatalmas sárkányáé, akit HUBUR nemzett.
Ez ENDUKUGGA és NINDUKUGGA könyve, a férfi és női abyssosi szörnyeké, olyan karmokkal, mint a tőrök és a sötétség szárnyaival.
Továbbá ez NAMMTAR könyve, ERESCHKIGAL mágusainak vezetőjéé.
Ez a felgyújtott szférák hét démonjának könyve, a lángok hét démonjáé.
Ez a pap könyve, aki uralja a tűz műveit.

Tudd először, hogy a hódító ereje a mágia ereje, és hogy a legyőzött istenek meg próbálnak majd a hatalmasok légiójától eltéríteni téged, és hogy érezni fogod, ahogy tested finom folyadékai TIAMAT leheletéhez és KINGU véréhez mozdulnak, amely ereidben rohan. Légy mindig éber, ne nyisd ki a kaput, ha pedig azt kell tenned, csukd be napfelkelte előtt és pecsételd le arra az időre, mert ha nyitva hagyod, KÁOSZ szolgája vagy.

Tudd meg, hogy a mágia ereje ENKI mesterünk, a tengerek urai, a Mágia Ura, MARDUK apja, a mágikus név alakja, a mágikus számé, a mágikus szóé, a mágikus forma ereje. Ezért a papnak, aki a tűz művei felett uralkodik és a tűz istenének GISHBAR-nak áldoz, akit GIBIL-nek neveznek, először ENKI tavának vizével kell ugrania, uralmának testamentuma és a közte és közted lévő megállapodás jeleként.

Tudd meg harmadszor, hogy az idősebb istenek ereje és az idősek alávetése által minden tiszteletet, méltóságot, gazdagságot és szerencsét elérhetsz, de ezt, ahogy a halálhozót is ki lehet kerülni, mert a legsugárzóbb drágakövek mélyen elásva fekszenek a földben és az ember sírja ERESHKIGAL pompája, KUTULU öröme, AZAG-THOTH étke.

Kötelezettséged ezért abban áll, hogy belülről őrizd a kaput, MARDUK követe, ENKI szolgája légy, mert az istenek feledékenyek, távol vannak és minden szerződést átnyújtottak a láng papjainak, hogy a világ és a külvilág közti kaput bezárják és az idő éjszakáján keresztül őrt álljanak. És a mágia köre a fal, a sorompó, a templom és a kapu a világok között.

Tudd meg negyedszer, hogy ez a láng és a kard papjainak kötelezettsége lett és minden mágiáé, hogy elhozzák alvilági erejüket és azt megláncolva tartsák, mert az alvilág biztosan az elfelejtett kapu, melyen keresztül az élők világába való belépés után az idősek átnéznek. ABSU küldöttei körbe járnak a Földön, nyargalnak a levegőben és a Földön, nyugodtan vitorláznak a vizeken és ordítanak a tűzben; és ezeket a szellemeket a mágia papjának személye alá kell rendelni és ezt mindenek előtt. Vagy a pap a halál szemének vagy a hét ANNUNNAKI, az alvilág urai, a pokol királynőjének küldöttei zsákmányává válik.

Tudd meg ötödször, hogy TIAMAT tisztelői mindenütt a világon ott vannak és legyőzik mágiádat. Igen, ők ősidők óta tisztelték a kígyót és mindig köztünk voltak. Felismerhetők látszólag emberi kinézetükről, mely magában hordja az állat jelét, ahogy ők könnyedén állatok alakját öltik fel és felkeresik az emberek éjszakáit. Továbbá felismerhetők még a szagukról, mely az égő tömjénből származik, abból a tömjénből, mely az idősek tiszteletére nem engedélyezett. És könyveik a KÁOSZ és a lángok könyvei és az árnyék és a burok könyvei. És ők tisztelik az emelkedő Földet, a pompás eget, a zabolátlan lángokat és az áradó vizet; és ők azok, akik Maskim légióit felállítják, a háttérben fekvőkét. És nem tudják mi ez, mit tesznek, de a kígyó parancsára teszik, melynek nevétől még ERESHKIGAL is megrémül és a szörnyű KUTULU láncait tépi.

MUMMU TIAMAT, idősek királynője!

Tudd meg hatodszor, hogy nem kell e mágia munkáit keresned az itt megadott szabályokon és parancsokon kívül; mert ha másképp cselekedsz, az számodra a legnagyobb kockázatot jelenti és az egész emberiségnek is. Ezért jól őrizd meg e szavakat és ne változtasd meg az eskük szavait, függetlenül attól, hogy érted-e azokat vagy sem, mert ezek a szavak a megkötött paktumoké. Ezért lágyan mond őket ki, ha a formula lágy vagy kiáltsd azokat, ha a formula heves és hangos, de ne változtass a mértéken, hogy nehogy valami mást hívj és nehogy az utolsó órád legyen.

Tudd meg hetedszer azokat a dolgokat, melyeket e legszentebb mágia teljes hatalmától várhatsz. Tanulmányozd jól a jeleket, és ne félj a félelmetes szellemtől, amely betör a munkádba és hazádat nappal és éjszaka föl keresi. Csak a szerződés szavaival panaszold és azt fogják tenni, amit kérsz, ha erős vagy. És ha ezeket a munkákat gyakran elvégzed, sötéten fogod látni a dolgokat; és a szférák vándorai nem fognak többet látni belőled; és a csillagok elvesztik fényüket a helyükön; és a Hold, mellyel dolgozol fekete lesz és kialszik

és ARATAGAR nem lesz többé,
és nem tart tovább a Föld.

És körülötted a láng - minden irányból villámként sugároz - jelenik meg, és minden dolog zajjal jelenik meg és a Föld barlangjaiból előugranak a kutyaarcú ANNUNNAKI-k, s neked rájuk kell rontanod.

És fajod jele ez:

ARRA

[szigillium]

Melyet mindig hordanod kell a közted és az idősebb istenek közötti szerződés jeleként.

És az idősebbek jele pedig ez:

AGGA

[szigillium]

Mindig hordanod kell ENKI mágiájának hatalma jeleként. És mindezt már elmondtam neked, de elmondom még egyszer, mert a pap, aki mindenféle fegyverrel van felszerelve, egyenlő az istennővel.

A megszólítás helye legyen magasan a hegyekben vagy a tenger mellett, vagy az emberi gondolatoktól elválasztott területen, vagy a sivatagban, vagy egy régi templomban. Tisztának és szabadnak kell lennie a nemkívánatostól. A kiválasztott helyet meg kell tisztítani az istenedhez és istennődhöz szóló alázatos kérésekkel, pineák és cédrusok elégetésével kell áldoznod. Egy kerek vekni kenyeret és sót kell odavinni. És miután ezt föláldozták a személyes istenségeknek, a papnak ünnepélyesen ki kell mondania a következő esküt, amelytől a megidézés helye megtisztul és minden rossz elűzetik onnan; a pap egy szót és egy betűt sem változtathat meg ezen ördögűzésben, hanem ahhoz híven, a leírtaknak megfelelően kell azt előadnia:

ENU SHUB
AM GIG ABSU
KISH EGIGGA
GAR SHAG DA SISIE AMARADA YA
DINGIR UD KALAMA SINIKU
GA YA SHU SHAGMUKU TU!

És a kenyeret el kell égetni az idézés bronzserpenyőjében és a sót szét kell szórni a teremben - hatvanszor.

Egy kört kell rajzolni a földre, melynek közepében te fogsz állni, miközben folytatod esküdet és külön vigyázol arra, hogy ne merészkedj ki a kör határán túlra, át a megidézés szent mandaláján, így nem nyelnek el EGURRU ERESHKIGAL láthatatlan szörnyei.

A kört mésszel, árpával vagy fehér búzaliszttel kell meghúzni. Vagy INANNA hívó tőrével beásni a talajba. Vagy a legdrágább selyembe vagy értékes anyagba kell hímezni.

A színek csak feketék és fehérek lehetnek, mások nem. És az idézés homlokpántja és zászlaja finom anyagból kell legyen NINIB és INANNA színeiben, azaz feketében és fehérben. Mert NINIB ismeri a külső régiókat és az öregek útjait, és INANNA legyőzte az alvilágot és annak királynőjét.

És a hívás koronájának viselnie kell az idősebb istenek nyolcsugarú csillagát, mely lehet rézlemezből, értékes kövekkel díszítve.

Nálad kell lennie Lapis Lazuli botjának, továbbá az ötágú csillagnak a nyakad körül, a homlokpántnak, az övnek, UR amulettjével a karod körül és tiszta, folt nélküli ruhát kell viselned.

Ezeket csak az idézés munkája közben kell viselni, máskor félre kell tenni és el kell őket dugni, hogy rajtad kívül azokat senki se láthassa. Az istenek tiszteletét illetően kövesd országod szokását, hiszen az idős papok meztelenek voltak rítusaik közben.

Azután meg kell rajzolnod a kört és fel hívnod istenedet és istennődet, de azok képmásait el kell távolítani az oltárról, kivéve ha MARDUK erőit hívod, amikor is egy őt ábrázoló képnek kell lennie az oltáron és semmi másnak.

A jó szagot a tűz idézése után el kell égetni a serpenyőben, ahogy azt e könyvben máshol is leírok; és az őrt rítusa szerint kell hívni és megesküdni a négy kapura, mely a négy őrtorony, amelyek körülötted és a mandala körül állnak, és tanúi a rítusoknak és őrzik a külvilágot, hogy az öregek ne terheljenek téged.

A négy kapu megidézése így történik. Hangosan és tiszta hangon kell ismételned:

A szférák közötti világból való négy kapu megidézése

Az északi kapu megszólítása

Téged szólítalak meg ezüst vadász, UR szent városából!
Téged hívlak, hogy megvédjem a szent mandala eme északi helységét DRA hercegségeiből való romlott lángharcosok ellen!
Légy nagyon óvatos a TIAMAT-i UTUKKI-val szemben!
ISHNIGARRAB elnyomói,
AZAG-THOTH trónjával szemben!
Feszítsd ki íjadat ABSU ördögei előtt,
Lődd ki nyiladat a sötét angyalok hordáiba,akik minden oldalról és mindenütt szorítják ARRA szeretteit!
Légy éber, északi utak ura!
Emlékezz ránk, hazánk királya, győztes minden háborúban, minden ellenszegülő legyőzője!
Nézd fényeink és hallgasd heroldjaink, és ne felejts el minket!
Észak szelleme, emlékezz!

 

A keleti kapu megszólítása

Téged szólítalak, felkelő csillag imádója,
Mágia Királynője, MASSHU hegyei!
Hívlak ma, hogy megvédjem e legszentebb mandalát a hetek, akik hurokkal fognak, a hetek, kik a háttérben lapulnak, a gonosz maskimok a gonosz urak ellen!
Téged hívlak keleti utak királynője, hogy megvédj engem a halálszemtől, ENDUKUGGA és
NINDUKUGGA gonosz sugarai ellen!
Légy éber, keleti utak királynője és emlékezz! Kelet szelleme, emlékezz!

 

A déli kapu megszólítása

Téged hívlak angyal URULU, a halál félelmetes városa, a visszatérés nélküli halál városának őrzője!
Állj mellém!
MARDUK és ENKI leghatalmasabb hősi csapatainak nevében az idősebb faj urainak, ARRA-nak
nevében állj szorosan mögém!
PAZUZU és HUMWAWA, a délnyugati szelek ördögei ellen állj ki!
A szörnyűség urai ellen állj ki!
Légy a szem mögöttem,
a kard mögöttem,
a lándzsa mögöttem,
a fegyverzet mögöttem!
Légy éber, déli utak szelleme és emlékezz!
Dél szelleme emlékezz!

 

A nyugati kapu megszólítása

Téged hívlak, MER MARTU országának szelleme!
Téged hívlak, napnyugta angyala!
Védj meg engem az ismeretlen istentől!
Védj meg, engem az ismeretlen démontól!
Védj meg engem az ismeretlen ellenségtől!
Védj meg engem az ismeretlen varázslattó!
Védj meg engem KUTULU vizeitől!
Védj meg engem ERESHKIGAL haragjától!
Védj meg engem KINGU kardjaitól!
Védj meg engem a rontó pillantástól, a rontó szótól, a rontó névtől, a rontó számtól, a rontó formától!
Légy éber, nyugati utak szelleme és emlékezz!
Nyugati kapu szelleme, emlékezz!

 

A négy kapu megszólítása

MER SIDI!
MER KURRA!
MER URULU!
MER MARTU!
ZI DINGIR ANNA KANPA!
ZI DINGIR KIA KANPA!
UTUK XUL, TA ARDATA!
KUTULU, TA ATTALAKLA!
AZAG-THOTH, TA KALLA!
IA ANU! IA ENLIL! IA NNGI!
ZABAO!


Itt következnek különböző különleges felhívások, hogy az erőket és a szellemeket megidézzék. Valószínűleg vannak a nekromán művészeteknek munkái, ahol kívánatos egy halott fantomjával beszélni, aki talán ABSU-ban lakik és ezáltal ERESHKIGAL szolgája. Ez esetben a következő előkészítő megszólítást kell használni, melyet az élet királynője, INANNA, a bánat királyságába történő leereszkedése idején használt. Az nem kevesebb, mint GANZIR kapujának megnyitása, mely a szörnyű szakadékba vezető hét lépcsőhöz vezet. Ezért ne nyugtalankodj a tekintettől és a zajoktól, melyek minden nyílásból előjönnek, mert ezek lesznek az ott megkötött árnyék panaszai és jajgatásai, valamint az őrült isten rikácsolása a sötétség trónján.

Előkészítő megszólítása a munkának, a halottak szellemeinek, kik TSHUTHA-ban laknak, az elveszetteknek hívásához

BAAD ANGARRU!
NINNGHIZHIDDA!

Téged hívlak, mélység kígyója!
Téged hívlak, NINNGHIZHIDDA, mélység szarvaskígyója!
NINNGHIZHIDDA
Nyílj ki!
Nyisd ki a kaput, melyen beléphetek!
NINNGHIZHIDDA, mélység szelleme, kapu őrzője, emlékezz!
Apánk, ENKI nevében, a menekülés előtt, aki a mágia ura és mestere, nyisd ki a kaput, melyen beléphetek!
Nyisd ki, hogy ne támadjam meg a kaput!
Nyisd ki, hogy ne törjem össze a zárat!
Nyisd ki, hogy ne támadjam meg a falakat!
Nyisd ki, hogy hatalmammal ne ugorjak át rajta!
Nyisd ki, hogy nehogy feltámasszam a halottakat és elnyelessem velük az élőket!
Nyisd ki a kaput, hogy ne adjam a halottak kezébe a hatalmat az élők felett!
Nyisd ki a kaput, hogy ne engedjem a halottak számát az élők fölé emelkedni!
NINNGNIZHIDDA, mélység szelleme, kapu őrzője, nyílj ki!
Keljenek fel a halottak és szagolják meg a tömjént!

És ha megjelenik a megszólított szelleme, ne ijedj meg formájától vagy adottságaitól, hanem ezeket a szavakat mondd neki:

UUG UDUUG UUGGA GISCHTUGBI!

És bátor kinézetet fog magára ölteni és a neki feltett kérdéseidet a tőle telhető módon az igazságnak megfelelően fogja megválaszolni.

Emlékezned kell arra, amikor minden kérdést megelégedésedre válaszoltak meg, hogy a szellemet vissza kell küldeni oda, ahonnan jött és tovább feltartóztatni nem lehet; és nem tehetsz kísérletet arra sem, hogy megszabadítsd a szellemet, mert az a megállapodás megsértését jelentené, és rád, valamint generációidra hatalmas átkot hozna, és ezért nem engedélyezett a halottak csontjainak mozgatása vagy kiásása.

És a szellem e szavakkal visszaküldhető:

BARRA UUG UDUUG UUGGA!

És ő egy szempillantás alatt eltűnik és visszatér a saját helyére. Ha ezt nem tenné meg azonnal, ismételd el még egyszer e szavakat, és meg fogja tenni.

A következő minden olyan erő nagy esküje, melyet csak rendkívüli szükségesség idején kell használni vagy arra, hogy egy rebellis szellemet, aki sérteget elhallgattatni, vagy aki számodra ismeretlen okokból zavart kelt a mandala körül, talán az öregek szolgájaként. Ilyen esetekben sürgős visszaküldeni a szellemet, mielőtt a felső világban való tartózkodás által erőt nyer; mert addig, amíg közülük egy is a Földön tartózkodik, erőt nyer és majdnem lehetetlenné válik - mintha istenek lennének - ellenőrzésük.

Ez az eskü, melyet erősen ismételned kell:

Minden erő nagy esküje

ÉG SZELLEME, EMLÉKEZZ!
FÖLD SZELLEME, EMLÉKEZZ!

Szellemek, Föld urai, emlékezzetek!
Szellemek, Föld úrnői, emlékezzetek!
Szellemek, levegő urai, emlékezzetek!
Szellemek, Ég úrnői, emlékezzetek!
Szellemek, tűz urai, emlékezzetek!
Szellemek, tűz úrnői emlékezzetek!
Szellemek, víz urai, emlékezzetek!
Szellemek, víz úrnői, emlékezzetek!
Szellemek, csillagok urai, emlékezzetek!
Szellemek, csillagok úrnői, emlékezzetek!
Szellemek, ellenségeskedések urai, emlékezzetek!
Szellemek, ellenségeskedések úrnői, emlékezzetek!
Szellemek, árnyék fátylának urai, emlékezzetek!
Szellemek, árnyék fátylának úrnői, emlékezzetek!
Szellemek, életfény urai, emlékezzetek!
Szellemek, életfény úrnői, emlékezzetek!
Szellemek, pokoli régiók urai, emlékezzetek!
Szellemek, pokoli régiók úrnői, emlékezzetek!
Szellemek, MARDUK urainak urai, emlékezzetek!
Szellemek, MARDUK úrnőinek úrnői, emlékezzetek!
Szellemek, SIN urai, akik hajóval kelnek át a folyón, emlékezzetek!
Szellemek, SIN úrnői, akik hajóval kelnek át a folyón, emlékezzetek!
Szellemek, SHAMMASH-nak, az öregek királyának urai, emlékezzetek!
Szellemek, SHAMMASH GULA-nak az öregek királyának úrnői, emlékezzetek!
Szellemek, ANNUNAKI urának, TSHKU-nak urai, emlékezzetek!
Szellemek, ZIKU istennőnek ENKI anyjának úrnői, emlékezzetek!
Szellemek, NINNASU-nak, a számtalan vizek atyánknak urai , emlékezzetek!
Szellemek, NINNUAH-nak, ENKI lányának úrnői, emlékezzetek!
Szellemek, NINNGHIZHIDDA-nak, aki felemeli a Föld arcát, urai, emlékezzetek!
Szellemek, NINNISI ANA, az ég királynőjének úrnői, emlékezzetek!
Szellemek, a tűz urainak és úrnőinek GIBIL-nek, a Föld arcának legmagasabb uralkodója, emlékezzetek!
A világ hét ajtajának szellemei, emlékezzetek!
A világ hét kastélyának szellemei, emlékezzetek!
KHUSBI KURU szellem, NAMMTAR asszonya, emlékezz!
KHITIM KURUKU szellem, óceán lánya, emlékezz!

ÉG SZELLEME, EMLÉKEZZ!
FÖLD SZELLEME, EMLÉKEZZ!

AMANU!
AMANU!
AMANU!

Itt végződik a nagy eskü.

IA ADU EN I esküje

(Egy nagy és misztikus eskü)

IA IA IA!
ADU EN I BA NINIB
NINIB BA FIRIK
FIRIK BA PIRIK
PIRIK BA AGGA BA ES
AGGA BA ES BE AKKA BAR!
AKKA BAR BA AKKA BA ES
AKKA BA ES BA AKKA BAR
AKKA BAR BA AGGA BA ES
AGGA BA ES BA PIRIK
PIRIK BA FIRIK
FIRIK BA NINIB
NINIB BA ADU EN I
IAIAIAIA!
KUR BUR IA!
EDIN BA EGA
ARIM BA EGURA
E! E! E!
IA IA IA!
EKHI IAK SAKKAK
EKHI AZAG-THOTH
EKHI ASARU
EKHI TSHUTHALU
IA! IA! IA!

Szellemek, akik hasznosak lehetnek

A megidézés ceremóniái alatt mindenféle szellem előhívható és visszatartható, amíg a kérdéseidre választ kapsz vagy amit csak akarsz, megszerzi neked. A halottak szellemei megidézhetők, a meg sem születettek szellemei megidézhetők, a láng szellemei megidézhetők. Összesen ezer és egy szellem lehet, akik alapvető fontosságúak és ezeket kísérleteid során megismered. Sok más is van, bár néhányuknak nincs hatalma és csak zavart kelt.

A legalkalmasabb szellemek, akiket az első rítusok során meg lehet idézni, MARDUK urai neveinek ötven szelleme, akik kiváló szolgálatot teljesítenek és a külvilág szorgos őrzői nem tarthatók fel tovább, mint ameddig szükséges és néhányan valójában csapongó és nyugtalan lények és olyan gyorsan meg kell őket bízni a feladattal és azután szabadon engedni őket.

Ezek után, és amikor a pap már megtette az útját, előnyös a hét szféra szellemét megidézni. Amikor sikerült a papnak belépnie NANNA kapujába, előhívhatja a birodalom szellemeit, de nem előbb. Ezeket a dolgokat megtanulod majd utad során és nem szükséges mindezt ide leírni, LIBAT szféráinak néhány munkáján kívül, ISHTAR-tól, a királynőtől származó ide illő fennkölt formulán kívül.

E munkák lágy szenvedéstől valók; férfi és nő közötti vonzalmat próbálnak előhívni. Leginkább egy fehér körben lehet véghezvinni őket; és a papnak jól kitisztított és fehér ruhában kell lennie.


Előkészítő megtisztító idézés

Ég csillogó bölcs ISHTAR-n,
Istenek imádója, kinek "igen"-je valódi "igen";
Büszke az istenek között, kinek parancsa a legmagasabb,
Ég és Föld imádója, ki minden helyet ural,
ISHTAR, neved hallatán minden fej meghajlik.
Én (N. N.), (N. N.) fia, meghajoltam előtted.
Tisztuljon meg testem, mint Lapis Lazuli!
Világítson arcom, mint alabaster!
Mint a csillogó ezüst és a vöröslő arany, ne legyek matt és komor.


Egy nő szerelmét megnyerni

(Énekeld e! az alábbiakat háromszor egy alma vagy egy gránátalma felett; add oda a gyümölcsöt a nőnek, hogy az megigya annak levét és biztosan eljön hozzád.)

MUNUS SIGSIGGA AG BARA YE
INNIN AGGISH XASHXUR GISHNU URMA
SHAZIGA BARA YE
ZIGASHUBBA NA AGSISHAMAZIGA
NAMZA YE INNIN DURRE ESH AKKI
UGU AGBA ANDAGUB!


A potencia visszanyerése

(Köss egy hárfahúrra három csomót; tekerd körbe vele a jobb és a bal kezedet és hétszer énekeld el a következő esküt és a potencia visszatér.)

LILLIK IM LINU USH KIRI
LISHTAKSSIR ERPETUMMA TIKU LITTUK
NI YISH LIBBI IA LU AMESH ID GINMESH
ISHARI LU SAYAN SAYAMMI YE
LA URRADA ULTU MUXXISHA!

 

A hívás ANUS koronája

Invokáció - Anus korona

[szigillium]

A hívás homlokpántja

Invokáció - Homlokpánt

[szigillium]

INANNA hívásának réztőre

Invokáció - Tőr

[szigillium]

Az északi kapu pecsétje

ÉSZAK (Kapu)

[szigillium]

A keleti kapu pecsétje

KELET (Kapu)

[szigillium]

A déli kapu pecsétje

DÉL (Kapu)

[szigillium]

A nyugati kapu pecsétje

NYUGAT (Kapu)

[szigillium]

A hívás Mandalája - egy minta

Invokáció - Mandala

[szigillium]

A hívás Mandalája - egy további minta

Invokáció - Mandala

[szigillium]

 

Necronomicon

MARDUK ÖTVEN NEVÉNEK KÖNYVE

MARDUK, az öregek legyőzője ötven nevének könyve

Ez MARDUK könyve, akit ENKI, a mágusok ura nemzett, aki legyőzte TIAMAT-ot, aki KUR-ként ismeretes, amikor HUWAWA a mágiában barangolt, aki legyőzte az öregeket úgy, hogy az öregebbek élni és a Földet uralni tudják.

Az idő előtti időben, mikor az Eget és a Földet a helyükre tették, amikor az öregek mindannak urai voltak, mely létezett és nem létezett, akkor a sötétségen kívül nem volt semmi. Nem volt Hold. Nem volt Nap. Nem voltak bolygók és csillagok. Nem nőtt mag, fa és növényzet. Az öregek voltak a tér mesterei - az elfeledettnek és ismeretlennek -, és minden KÁOSZ-ban volt.

MARDUK-ot kiválasztották az idősebbek, hogy KUR ellen harcoljon és elragadja a hatalmat a nagy alvó kígyótól, aki a Skorpió hegyei mögött lakik. MARDUK-nak fegyvert és jelet adtak; és ötven erőt adtak neki, hogy legyőzze a félelmetes TIAMAT-ot; és minden erőnek megvan a fegyvere és jele; és ezek a leghatalmasabbak, melyeket az öregebb istenek birtokoltak az öregek ellen, aki kívülről fenyeget, aki a szakadékból fenyeget, a sötétség ura, a KÁOSZ mestere, a meg nem született, a meg nem teremtett, aki rosszat kíván az emberi fajnak és az idősebb isteneknek is, akik a csillagokban laknak.

Az istenek felejtenek. Ők távol vannak. Emlékezni kell rájuk. Ha nem éberek, ha a kapuk őrzői nem a kapukat őrzik, ha a kapukat nem tartják állandóan zárva, bezárva és elreteszelve, akkor az egyik, aki mindig kész, a másik oldal őrzője IAK SAKKAK behatol és az öregek seregeinek hordáit magukkal visz IAK KINGU, IAK AZAG, IAK AZABUA, IAK HUWAWA, ISHNIG-GARAB, IAK CHASTUR és IAK KUTULU, a kutyaistenek és a sárkányistenek, a tenger szörnyei és a mélység istenei.

Figyeld tehát a napokat! Azon a napon, amikor a nagymedve legmélyebben csüng az égen - miszerint a negyedéveket mérik és miszerint a négy égtájat mérik -, mert azután a kapuk nyitva lehetnek, és figyelni kell arra, hogy biztosítsuk azt, hogy a kapuk örökre zárva maradjanak. Azokat az idősebbek jelével kell lepecsételni, melyet helyes rítusoknak és megidézéseknek kell kísérni.

Itt következik az ötven név jeleivel és erőivel. Előhívhatók, miután a pap minden hajtáshoz felmászott a fény létráján és bejutott a szent városba. A jeleket pergamenre kell vésni vagy agyagba nyomni, és az idézés alatt az oltárra helyezni. És az illatoknak cédrusfától és erősen és édesen illatozó gyantából kell áradnia. És észak felé kell kiáltanod.

Az első név MARDUK

Az urak ura, a mágusok mestere. Nevét nem szabadna kiáltani, hacsak senki más nem akarja ezt megtenni, és az ilyetén cselekvés magába zárja a legszörnyűbb felelősséget. Hívásának szava DUGGA. Ez az ő pecsétje:

MARDUK

[szigillium]

A második név MARUKKA

Minden dolgot ismer a világ kezdete óta. Minden titkot tud, legyenek azok emberiek vagy isteniek és nagyon nehéz őt hívni. A papnak nem szabad őt hívnia, hacsak nem tiszta szívben és szellemben, mert ez a szellem legbensőbb gondolatait is fel fogja ismerni. Szava DUALIM, és ez az ő pecsétje:

MARUKKA

[szigillium]

A harmadik név MARUTUKKU

A védő művészetek mestere, a csata alatt megbéklyózta az őrült istent. Megpecsételte az öregeket barlangjaikban a kapuk mögött. Rendelkezik az ARRA csillaggal. Hívásához használatos szó BAALSUKU, ez az ő pecsétje:

MARUTUKKU

[szigillium]

A negyedik név BARASHAKUSHU

Csodatevő, az ötven közül a legbarátságosabb és a legjobb. A hívásához használatos szó BAALDURU. Ez az ő pecsétje:

BARASHAKUSHU

[szigillium]

Az ötödik név LUGGALDIMMERANKIA

Rendbe tette a káoszt, helyrehozta a folyókat. A széldémonok légióinak parancsnoka, akik MARDUK KURIOS mellett az öreg TIAMAT ellen harcoltak. Hívásához használatos szó BANUTUKKU. Ez az ő pecsétje:

LUGGALDIMMERANKIA

[szigillium]

A hatodik név NARILUGGALDIMMERANKIA

IGIGI és ANNUNNAKI őrzője, a széldémonok helyettes parancsnoka. Minden, téged felkereső maszkimot menekülésre késztet és szemben áll Rabisuval. Tudása nélkül senki sem juthat a felső vagy az alsó világba. Szava BANRABISHU, és ez az ő pecsétje:

NARILUGGALDIMMERANKIA

[szigillium]

A hetedik név ASARULUDU

A lángoló kard hordozója; az idősebb istenek kérésére felügyeli az őrzők faját. Ők garantálják a tökéletes biztonságot, különösen az asztrál istenek felhívására elvégzett feladatokban. Szava BANMASKIM, és pecsétje ez:

ASARULUDU

[szigillium]

A nyolcadik név NAMTILLAKU

Nagyon titkos és hatalmas úr; megvan a tudása a halottak feltámasztására és a szakadék szellemeivel való beszélgetésre anélkül, hogy királynőjük tudna róla. Egy lélek sem mehet a halálba anélkül, hogy ő ne venné észre. Szava BANUTUKUKUTUKKU, és ez a pecsétje:

NAMTILLAKU

[szigillium]

A kilencedik név NAMRU

Kiválasztja a bölcsességet és tudást minden dologból. Kitűnő tanácsot ad, a fémek tudományát tanítja. Szava BAU, és pecsétje ez:

NAMRU

[szigillium]

A tizedik név ASARU

Ez az erő tudással rendelkezik minden növényről és fáról, és csodálatos gyümölcsöket képes nevelni a sivatagos medékeken, mert számára egy vidék sem sivatag. Ő valóban az adottságok védelmezője. Szava BAALPRIKU, és itt következik a pecsétje:

ASARU

[szigillium]

A tizenegyedik név ASARUALIM

Titkos tudással rendelkezik, fénnyel világítja be a sötét helyeket, és az ott élőket megtanítja az élet és a tudás jó gyümölcseit adni. Minden dologban kitűnő tanácsot ad. Szava BARRMARATU, és pecsétje, melyet meg kell jegyezned, ez:

ASARUALIM

[szigillium]

A tizenkettedik név ASARUALIMNUNNA

Ez az erő, mely mindennemű fegyverzetet megelőz és kiválóan ismeri a katonai dolgokat, mert MARDUK seregének elővédje volt minden csatában. Képes egy sereget három nap alatt teljesen felfegyverezni. Szava BANATATU, és pecsétje ez:

ASARUALIMNUNNA

[szigillium]

A tizenharmadik név TUTU

Megnyugtatja a gyászolókat, örömöt ad a szomorúaknak és a szívükben megbetegedetteknek. Nagyon jótevő név és a háztartás védelmezője. Szava DIRRIGUGIM; és ez az ő pecsétje:

TUTU

[szigillium]

A tizennegyedik név ZIUKKINNA

Kitűnő tudást nyújt a csillagok mozgásáról és azok jelentéséről, melyről a kaldeikusok bőséges tudással rendelkeztek. Szava GIBBILANNU, és pecsétje ez:

ZIUKKINNA

[szigillium]

A tizenötödik név ZIKU

Ez a hatalom mindenféle gazdagságot biztosít és meg tudja mondani, hol rejtőzik kincs. A Föld titkainak tudója. Szava GIGGIMAGANPA, és pecsétje ez:

ZIKU

[szigillium]

A tizenhatodik név AGAKU

Ez az erő életet képes adni - még ha csak egy kis időre is - annak, aki már halott. Ő az amulett és a talizmán ura: Szava MASHGARZANNA, és pecsétje ez:

AGAKU

[szigillium]

A tizenhetedik név TUKU

A rontó varázslat ura, legyőzi az öregeket a varázslattal, biztosítja a varázsigét MARDUK-nak, nagyon dühös ellenség. Szava MASHSHAMMASHTI és pecsétje a következő:

TUKU

[szigillium]

A tizennyolcadik név SHAZU

Távoli emberek gondolatait olyan jól ismeri, mint a szomszédokét. Semmit nem ásnak el a földben vagy dobnak vízbe anélkül, hogy ez az erő észre ne venné. Szava MASHSHANANNA, és pecsétje ez:

SHAZU

[szigillium]

A tizenkilencedik név ZISI

Az ellenségek megbékítője, viták elsimítója, két ember és két nemzet vagy - ahogy mondják - két világ között. A béke szaga édes ezen erőnek, kinek szava MASHINANNA, és pecsétje ez:

ZISI

[szigillium]

A huszadik név SUHRIM

Felderíti az öregek tisztelőit, bárhol legyenek is azok. A pap, aki feladattal küldi őt el, nagy kockázattal teszi, mert SUHRIM könnyen öl és nem gondolkozik. Szava MASHSHANERGAL, és pecsétje ez:

SUHRIM

[szigillium]

A huszonegyedik név SUHGURIM

Ahogy SUHRIM fent, az ellenség, aki nem békíthető meg. Fáradhatatlanul felkutatja a pap ellenségeit, de figyelmeztetni kell, hogy ne ölje meg, ha a pap ezt nem kívánja. A szó MASHSHADAR, és a pecsét:

SUHGURIM

[szigillium]

A huszonkettedik név ZAHRIM

Tízezer ellenséget ölt meg a csatában. Egy harcos a harcosok ellen. Képes egy egész hadsereget elpusztítani, ha a pap ezt kívánja. Szava MASHSHAGARANNU, és pecsétje:

ZAHRIM

[szigillium]

A huszonharmadik név ZAHGURIM

Akárcsak ZAHRIM, ő is félelmetes ellenfél. Azt mondják, hogy ZAHGURIM lassan és nem természetes módon öl. Ezt én nem tudom, mert sosem hívtam ezt a szellemet. Ez a te kockázatod. A szó MASHTISHADDU, és a pecsét:

ZAHGURIM

[szigillium]

A huszonnegyedik név ENBILULU

Ez az erő vizet képes felfedezni a sivatagban és a hegycsúcson. Ismeri a víz titkait és a folyók folyását a föld alatt. Nagyon hasznos szellem. Szava MASHSHANEBBU, és pecsétje ez:

ENBILULU

[szigillium]

A huszonötödik név EPADUN

Ő a vizek ura és képes lábaid elé hozni a vizet távoli helyekről is. Rendelkezik a Föld finom geometriájával és mindazon országok ismeretével, melyekbe bőségben található víz. Szava EYLTNGINAKANPA, és pecsétje ez:

EPADUN

[szigillium]

A huszonhatodik név ENBILULUGUGAL

Az erő, mely minden növekedés előtt áll, valamint minden előtt, amely növekszik. Tudását a föld megműveléséhez adja, és egy hold alatt tizenhárom holdnyi időre képes élelemmel ellátni egy éhező várost. Egy rendkívül nagyvonalú erő. Szava AGGHA, és pecsétje:

ENBILULUGUGAL

[szigillium]

A huszonhetedik név HEGAL

Mint a fenti erő, a művelés művészetének és a mezőgazdaságnak mestere. Bőséges termést biztosít. Rendelkezik a, Föld fémeinek és az eke tudásával. Szava BURDISHU, és pecsétje:

HEGAL

[szigillium]

A huszonnyolcadik név SIRSIR

TIAMAT elpusztítója, az öregek gyűlölik, a kígyók mestere, KUTULU ellensége. Egy nagyon hatalmas úr. Szava APIRIKUBABADAZUZUKANPA, és pecsétje:

SIRSIR

[szigillium]

A huszonkilencedik név MALAH

Rálépett a giliszta hátsófelére és kettévágta azt. A bátorság és merészség ura; odaadja e tulajdonságokat a papnak, aki ezt kívánja vagy másoknak, ahogy a pap dönt. A szó BACHACHADUGGA, és a pecsét:

MALAH

[szigillium]

A harmincadik név GIL

A magszállító. ISHTAR kedvese; ereje titokzatos és nagyon régi. Hatalma, hogy az árpa nőjön és a nők szüljenek. Termékennyé teszi a terméketleneket. Szava AGGABAL; pecsétje ez:

GIL

[szigillium]

A harmincegyedik név GILMA

Városok alapítója; annak az építészetnek tudója, amelyikkel UR templomát építették; teremtője mindannak, mely tartós és nem mozdul. Szava AKKABAL, és pecsétje ez:

GILMA

[szigillium]

A harminckettedik név AGILMA

Az esőhozó. Lágya esőt hoz vagy erős vihart és mennydörgést, mely hadseregeket, városokat és termést tud elpusztítani. Szava MASHSHAYEGURRA, és pecsétje:

AGILMA

[szigillium]

A harmincharmadik név ZULUM

Tudja, hogy hol és mikor kell ültetni. Kitűnő tanácsot ad a kereskedelem és az üzlet minden dolgában. Megvédi az embert a rossz kereskedőktől. Szava ABBABAAL, és pecsétje ez:

ZULUM

[szigillium]

A harmincnegyedik név MUMMU

Annak az erőnek a neve, melyet MARDUK-nak adtak, hogy megformálja az Univerzumot TIAMAT húsából. Megadja azt a tudást, amely a teremtés előtti élet körülményeiről és a négy oszlop szerkezetének lényéről szól, amelyen az ég nyugszik. Szava BAAL, és pecsétje ez:

MUMMU

[szigillium]

A harmincötödik név ZULUMMAR

Hallatlan erőt ad egy embernek, tíz férfi erejét. Felemelte TIAMAT-nak részét, aki az ég kellett hogy legyen az előtt, aki a Föld kellett hogy legyen. Szava ANNDARABAAL, és pecsétje ez:

ZULUMMAR

[szigillium]

A harminchatodik név LUGALABDUBUR

TIAMAT isteneinek elpusztítója hordáinak legyőzője. Megláncolta KUTULU-t Abyssosban. Ügyesen győzte le AZAG-THOTH-ot. Nagy védelmező és nagy támadó. Szava AGNIBAAL, és pecsétje ez:

LUGALABDUBUR

[szigillium]

A harminchetedik név PAGALGUENNA

Végtelen intelligencia birtokosa; még á meg nem teremtett dolgok és szellemek lényét is meghatározza és ismeri az istenek erejét. Szava ARRABABAAL, és pecsétje ez:

PAGALGUENNA

[szigillium]

A harmincnyolcadik név LUGALDURMAH

Fennkölt helyek ura, az ég és mindannak őrzője, mely bennük utazik. Semmi sem kelhet át a csillag elemeken, melyről ő ne tudna. Szava ARATAAGARBAAL, és pecsétje ez:

LUGALDURMAH

[szigillium]

A harminckilencedik név ARANUNNA

A bölcsesség, ENKI apánk tanácsának adományozója, a mágikus szerződés, a természet és a kapuk törvényeinek ismerője. Szava ARAMANNGI, és pecsétje ilyen:

ARANUNNA

[szigillium]

A negyvenedik név DUMUDUKU

Lapis Lazuli botjának tulajdonosa; a titkos név és a titkos szám ismerője. Ő ezeket nem leplezi le előtted, de más, hasonlóképpen csodálatos dolgokról tud beszélni. Szava ARATAGIGI, és pecsétje ez:

DUMUDUKU

[szigillium]

A negyvenegyedik név LUGALANNA

Az idősebbek legidősebbikének ereje. Ismeri a világ titkos tudását, amikor az öregek és az öregebbek egyek voltak. Ismeri az öregek esszenciáját, és hogy hol lehet őket megtalálni, azt is tudja. Szava BALDIKHU, és pecsétje ez:

LUGALANNA

[szigillium]

A negyvenkettedik név LUGALUGGA

Ismeri minden szellem esszenciáját, a halottakét és a meg nem születettekét, a csillagokét és a Földét, ugyanúgy a levegő és a szél szellemeit. Bármit is mesél neked, tudásod gazdagszik. Szava ZIDUR, és ilyen a pecsétje:

LUGALUGGA

[szigillium]

A negyvenharmadik név IRKINGU

Ez az az erő, amely KINGU-t, az öregek erőinek parancsnokát, a hatalmas démont elfogta úgy, hogy MARDUK elkaphatta őt, hogy véréből az emberek faját megteremthette és a paktumot megpecsételhette. Szava BARERIMU, és pecsétje ez:

IRKINGU

[szigillium]

A negyvennegyedik név KINMA

Bíró és az istenek ura, kinek nevét hallván, azok meghajlanak a félelemtől. Hogy az istenek ne hiányozzanak, teremtették ezt az erőt, hogy cselekedeteiket felügyeljék, hogy törvénytisztelők maradjanak a szerződés keretein belül, mert az istenek feledékenyek és távol vannak. Szava ENGAIGAI, és pecsétje ez:

KINMA

[szigillium]

A negyvenötödik név ESIZKUR

Ez a szellem minden embernek, sőt a növényeknek, a démonoknak és az isteneknek is ismeri életük hosszát. Minden dolgot megmér és ismeri azok terét. Szava NENIGEGAL, és pecsétje ez:

ESIZKUR

[szigillium]

A negyvenhatodik név GIBIL

Ennek az erőnek adták a tűz és az üllő birodalmát: Élesen tartja a kardot és a lándzsát, megajándékoz téged a fémek megmunkálásának megértésével. Felemeli a Földről jövő villámot és megjeleníti a kardokat az égen. Szava BAALAGNITARRA és pecsétje ez:

GIBIL

[szigillium]

A negyvenhetedik név ADDU

Viharokat támaszt fel, melyek megtöltik az egész eget megremegtetik a csillagokat és megrázzák IGIGI kapuit. Az eget az éjszaka legsötétebb órájában is képes megtölteni világossággal. Szava KAKODAMMU, és pecsétje ez:

ADDU

[szigillium]

A negyvennyolcadik név ASHARRU

Az áruló utak ismerője. Megértést ad a jövőbéli és a múltbéli dolgoknak. Pályájukra helyezte az isteneket és meghatározta ciklusaikat. Szava BAHTANDABAL, és ez az ő pecsétje:

ASHARRU

[szigillium]

A negyvenkilencedik név NEBIRU

A MARDUK-kapu szelleme. Vezényli a dolgokat útjukon és a kaldeikusok előtt ismert módon mozgatja a csillag kereszteződéseket. Szava DIRGIRGIRI, és pecsétje ez:

NEBIRU

[szigillium]

Az ötvenedik név NINNUAM

Ez az erő MARDUK-é, mindazok uráé, ami van, az ítéletek bírájáé, a döntések eldöntőjéé, azé, aki a törvényekről és a királyok kormányairól dönt. Nem hívható, csak egy város lerombolásának vagy egy király halálának esetén. Szava GASHDIG, és pecsétje ez:

NINNUAM

[szigillium]

 

Itt zárul az ötven név könyve, melynek leírásához az istenek biztosítottak erőt és időt nekem. Ezt a könyvet nem szabad megmutatni a tisztátalanoknak, a profánoknak vagy a be nem avatottaknak; mert ha ezt megteszed, az egyet jelent azzal, hogy magadra és generációidra hozod a legszörnyűbb átkot.

Könyv szelleme, emlékezz!

Necronomicon

A MAGAN ÍRÁS

Az itt következő versek a kultusz néhány papjának titkos írásaiból származnak, mindaz, ami megmaradt a régi hitből, amikor Babilont építették. Eredetileg azon a nyelven íródott, de én lefordítottam országom nyelvére, hogy te is megérthesd. Vándorlásaim korai napjaiban bukkantam ezen írásra UR hét városának vidékén, melyek már nincsenek, az istenek háborújáról mesél, mely az emberek emlékezetén túl történt. És a szörnyűségeket és az undorítóságokat leírták, melyekkel a pap csak rítusai során találkozik, ennek okai, a félelem lényei, az esszenciák. A sorok száma szent, a szavak szentek és hatalmas varázsigék a gonosz ellen. És bizonyára egyes országok mágusai pergamenre vagy agyagba vagy kőre írják azokat, vagy a levegőbe festik, hogy így hassanak, és az istenek emlékezzenek a paktum szavaira.

Ezeket a szavakat saját nyelvemen írtam le és évekig lelkiismeretesen megőriztem és saját írásom velem utazik azokra a helyekre, ahová akkor megyek, ha elválik szellemem a testtől. De jól őrizd meg ezeket a szavakat és emlékezz rájuk! Mert az emlékezet a legfontosabb és a leghatalmasabb mágia, mivel az elmúlt dolgokat és az eljövendő dolgokat az emlékezetbe idézi és ez ugyanaz. Ne mutasd meg ezen írást a be nem avatottaknak, mert őrületbe kergeti az embereket és az állatokat.

I. A Magan-írás

Engedelmeskedj és emlékezz!
ANU nevében, emlékezz!
ENLIL nevében, emlékezz!
ENKI nevében, emlékezz!
Amikor az Egek még nem viseltek neveket a magasban,
És a Földnek nem volt neve,
És semmi sem létezett ABSU, az öreg tengerein kívül
És MUMMU TIAMAT, az öregek tengerein kívül,
Melyet ők nemzettek,
Vizeik, mint egy víz.
Abban az időben, amikor az idősebb isteneket előhozták,
Névvel nem szólították,
Sorsuk ismeretlen és eldöntetlen,
Akkor volt az, hogy az isteneket az öregek alatt megformálták,
LLMU és LLAAMU került elő és lett elnevezve,
És korukkal nőtt koruk és tartásuk.
ANSHAR és KISHAR került elő
És nemzette ANU-t,
NUDIMMUD nemzette mesterünket ENKI-t,
Aki rivális nélküli az istenek között,
Emlékezz!

Az öregebbek összejöttek,
Megzavarták TIAMAT ot, az öreget, ahogy ide-oda ringatták,
Igen, ők megterhelték TIAMAT gyomrát
Lázadásuk által az égi lakásban.
ABSU nem tudta tompítani a kiáltást,
TIAMAT szóhoz sem jutott.
Tetteik visszataszítóak az öregek előtt.

ABSU felemelkedett, hogy titokban megölje az idősebb isteneket.
ABSU varázsigével és hatalommal küzdött,
De az idősebb istenek mágiája megölte őt.
Ez volt első győzelmük.
Testét üres terembe helyezték,
Az ég egy szegletében
Elrejtve,
Oda helyezték;
De vére az égi lakásig kiáltott.

TIAMAT
Haragosan,
Gonosz érzelmekkel töltve,
Így szólt:
Teremtsünk szörnyeket,
Melyek kivonulnak és harcolnak
A galádság e fiai ellen,
A gyilkos ivadékok ellen,
Akik elpusztították az Istent.
HUBUR felemelkedett, aki minden dolgot megformált,
És birtokában a mágia, mint mesterünknek.
Az idősek arzenáljához összehasonlíthatatlan fegyvereket adott,
Szörny-kígyókat nemzett
Éles fogakkal, hosszú karmokkal,
Testüket vér helyett méreggel töltötte meg,
Ordító démonokat teremtett félelemmel,
Koronázta őket dicsfénnyel, isteneknek teremtette őket,
Úgyhogy, aki észreveszi őket, elmegy
És a felvirágzó asszonyokkal
Senki nem érintkezik.
Előhívta a viperát, a sárkányt, a szárnyas bikát,
A nagy oroszlánt, az őrült kutyát, az ember-skorpiót,
Hatalmas, száguldó démonokat, tollas kígyókat,
Ló-embereket,
Akik fegyvert viselnek, senkit nem kímélnek,
A harcban meg nem rettennek,
A régi varázslat varázslásával elvarázsoltak,
…Összesen tizenegyet nemzett e fajtából
KINGU-val, az üldözők vezetőjével.

Emlékezz!
ENKI,
Mesterünk,
Félte a vereséget, fiát hívta
MARDUK,
Fiát hívta,
A mágia fiát,
Elmesélte neki a titkos nevet,
A titkos számot,
A titkos formát,
Miáltal harcolni tudna
Az idős hordával
És győzedelmes lehetne.
MARDUK KURIOS!
Legfényesebb csillag a csillagok között,
Legerősebb isten az istenek között,
A mágia és a kard fia,
A bölcsesség és az ige gyermeke,
A titkos név ismerője,
A titkos szám ismerője,
A titkos forma ismerője,
Felfegyverezte magát a hatalom pajzsával.
Tűzkocsiban ment el onnan.
Ordító hangon hívta a varázslatot,
Lobogó lánggal töltötte meg testét;
Sárkányok; viperák hullottak el,
Oroszlán és ló-ember gyilkoltatott meg.
HUBUR hatalmas lényei meggyilkolva,
A varázslat, a varázsigék összetörve.
Semmi más, csak TIAMAT maradt.
A nagy kígyó, az óriás féreg,
A kígyó a vasfogakkal,
A kígyó az éles karmokkal,
A kígyó a halálszemekkel,
MARDUK-ra támadott,
Üvöltve,
Szitkozódva,
Rátámadott.
MARDUK megverte őket a hatalom pajzsával.
Elvakította TIAMAT halálszemével.
A szörny felemelkedett és felemelte hátát,
Minden irányba szétcsapott,
A hatalom régi szavait köpte,
Régi esküket kiáltott.
MARDUK újra lecsapott,
Rossz szelet fújt a testébe,
MARDUK a karmok közé lőtte
ENKI mágiájának elvarázsolt nyilát
MARDUK újra lecsapott és elválasztotta
TIAMAT fejét a testétől.

És minden megnyugodott.
Emlékezz!

MARDUK
Győztes,
Felvette a sors névtelen tábláját.
Nyakába akasztotta.
Az idősebb istenek ujjongása kísérte.
Az idősebbek közül az első ő volt.

Két részbe vágta TIAMAT-ot
És megformálta az eget és a Földet
Egy kapuval, hogy az öregeket kint tartsa.
Egy kapuval, melynek kulcsa örökre elrejtve -
MARDUK fiain kívül,
Mesterünk, ENKI követőin kívül,
Aki első volt az istenek mágiájában.
KINGU véréből megformálta az embert,
Őrtornyokat épített az idősebb isteneknek.
Asztráltestüket csillagjegyekként rögzítette,
Hogy ABSU kapuját őrizzék,
TIAMAT kapuját figyelik,
KINGU kapuját felügyelik,
A kaput, melynek őrzője IAK SAKKAK, kötik ők.
Minden idősebb erő ellenáll
A régi művek hatalmának,
Az idősebbek mágikus szavának,
Az őserő esküjének,
KUR hegyének, aki kígyóisten,
MASSHU hegyének, aki a mágiáé,
A halott KUTULU-nak, ki halott de álmodik,
TIAMAT halott, de álmodik,
ABSU, KINGU halott, de álmodik,
És visszatér-e az ő idejük?

Mi vagyunk az elveszettek.
Az idő előtti időből,
A csillagokon túli világból,
Abból az időből, amikor ANU a Földön időzött
A sugárzó angyal kíséretében.
Túléltük az első háborút,
Azt, amely az istenek erői között volt,
És láttuk az öregek;
A sötét angyalok haragját
Átvonulni a Földön.

Mi az éjszaka vándorain túli fajból jövünk
Túléltük az időt, amikor ABSU kormányzott a Földön,
És az erők elpusztították generációinkat.
A hegycsúcsokon túléltük
És a hegyek lábainál.
És skorpiókkal beszéltünk
Hűségben és becsaptak minket.
És TIAMAT megígérte, hogy soha minket meg nem támad
Vízzel és széllel,

De az istenek feledékenyek.

NAR MARRATU tengerei alatt,
A Föld tengerei alatt, NAR MARRATU,
A világ alatt alszik
A harag istene holtan, de álmodik,
TSHUTHALU isten holtan, de álmodik!
KUR istene nyugodtan, de dübörgőn!
Az egyszemű kard hideg, de izzik!

Ő, aki felébreszti őt, kihívja
Az idősek régi bosszúját,
A hét dicsőséges istenét,
A hét dicsőséges városét,
Magára és a világra
Egy régi bosszút.

Tudd meg, hogy éveink a háború évei;
És napjainkat csaták mérik.
És minden óra egy élet
A külvilágtól elveszítve;
Azok ott kint
Csontkamrákat építettek
TIAMAT ördögét táplálni.
És a leggyengébb vére
TIAMAT áldozata,
A Ghoul-királynőé,
A fájdalmat hozóé.
És hogy azt előhívjuk,
Az élet vörös vizét kell
Egy kőre ontani,
A követ karddal sújtani,
Ami tizenegy embert ölt meg
HUBUR áldozataként,
Úgyhogy felhangzik a csapás
És TIAMAT-ot hívja álmából,
A Föld barlangjainak álmából.
És senki sem mer tovább menni,
Mert a halált hívni jelenti
A halott imát elmondani.

II. Az öregek nemzedékéről

UTUKK XUL
Az öregek nemzedékének
Történeteit adjuk itt vissza,
Az öregek nemzedékére
Emlékezünk itt.

Hideg és eső, melyek a dolgokat eltörlik,
Ok a gonosz szellemek,
ANU teremtésekor a világba szétszórt
Gonosz istenek,
PAZUZU
És ENG szeretett fiai,
NINNKIGAL ivadékai;
Fent darabokra szaggatják,
Lent pusztulást hoznak.
Ők az alvilág gyermekei,
Fent hangosan ordítanak,
Lent undorítóan karattyolnak;
Ők az istenek keserű mérge,
Nagy viharok az égből.
Ilyenek ők.
A bagoly UGGI követei,
A halál urai,
Ilyenek ők.
Ők a gyerekek,
Akik a Földre születtek,
Akiket ANU teremtésében
A világba kihelyeztek.

A legmagasabb falakon,
A legvastagabb falakon,
A legerősebb falakon
Folyamként hatolnak át,
Házról házra
Sokasodnak:
Ajtó nem zárhatja ki őket,
Zár nem tarthatja távol őket,
Az ajtón kígyóként másznak be,
A záron szélként fújnak be,
Elragadják az asszonyt férjének öleléséből,
Elragadják a gyermeket az ember ágyékából,
Elűzik a férfit a házából,
Ők az égő kín,
Amely az ember hátát nyomja.

Ők a GHOUL-ok,
A szajha szelleme, aki az utcán halt meg,
Az asszony szelleme, aki a szülésnél halt meg,
Az asszony szelleme, aki sírva halt meg gyermekével a mellén,
Egy rossz ember szelleme,
Aki állandóan az utcákat járta,
Valaki, aki állandóan az ágyakban közlekedett.
Heten vannak!
Heten vannak!
Mind a hetet MASSHU hegyeiben szülték,
Mágiának nevezték;
A Föld barlangjaiban laknak,
A Föld sivatagos részein élnek,
A helyek közti helyeken,
Melyek ismeretlenek égen és Földön.
Félelemként jelentek meg,
Az idősebb istenek nem ismerik őket.
Nincs nevük sem az égben,
Sem a Földön.
A naplemente hegyén lovagolnak,
A pirkadat hegyén kiáltanak,
A Föld barlangjaiban másznak,
A Föld sivatagos helyein fekszenek,
Sehol sem ismerik őket
Sem az égben,
Sem a Földön
Nincsenek felfedezve.
Mert helyük helyünkön kívül való,
És a Föld szegletei között
Fekszenek és leselkednek
Áldozatra várva,
Ők az alvilág gyermekei.

Esőként esnek az égből,
Páraként jönnek a földből.
Ajtók nem tartóztatják őket,
Zárak nem tartóztatják őket;
Az ajtókon kígyóként csúsznak át,
Az ablakokon szélként lépnek keresztül.
IDPA ők, a fejekbe hatolnak.
NAMTAR ők, a szívekbe hatolnak.
UTUK ők, a homlokba hatolnak.
ALAL ők, a mellkasba hatolnak.
GIGIM ők, megragadják a beleket.
TELAL ők, megragadják a kezet.
URUKU ők, nagy lárvák, vérből táplálkoznak.

Heten vannak!
Heten vannak!
Minden tornyot uralnak
UR-tól NIPPUR-ig;
De UR nem ismeri őket,
NIPPUR sem ismeri őket.
Legyőzték az emberek
Hatalmas városait.
De az ember nem ismeri őket.
De a városok nem ismerik őket.
Legyőzték a kelet erdőit.
Elöntötték a nyugat vidékeit.
De a kelet nem ismeri őket,
A nyugat sem ismeri őket.
Ők a kéz, amely nyakon ragad,
De a nyak nem ismeri őket.
És az ember sem ismeri őket.
Szavaik íratlanok,
Számaik ismeretlenek,
Formáik minden forma,
Lakóhelyük a sivatagos helyek;
Ahol a rítusokat végzik,
Rejtekhelyük
Az emberek búvóhelyei,
Ahol áldozatot hoznak.
Lakóhelyük, az országok itt,
A városok itt,
Az országok az országok között,
A városok a városok között,
A helységek, ahová ember nem lép,
KURNUDE-ben,
Egy országban, ahonnan nem tér vissza az utazó,
EKURBAD-ban,
A halottak templomának oltáránál,
GI UMUNA-ban,
Anyjuk mellén,
A KÁOSZ alapjainál,
ARALIYA-ban MUMMU TIAMAT-nál,
És IAK SAKKAK
Kapuinál!
Levegő szelleme, emlékezz!
Föld szelleme, emlékezz!

III. Az emberek elfeledett nemzedékeiről

És az embert nem KINGU-nak,
Az öregek hordáinak parancsolója véréből teremtették?
Nem birtokolja az ember szellemében
Az idősebb istenek elleni felkelés magvát?
És az ember vére a bosszú vére,
És az ember vére a bosszú szelleme,
És az ember ereje az öregek ereje.
És ez a paktum.
Mert lásd, az idősebb istenek birtokolják a jelet,
Melyen keresztül az idősek erői megfordulnak.
De az ember birtokolja a jelet
És a számot
És a formát,
Szüleinek vérét előhívni.
És ez a paktum,
Az idősebb istenek által teremtve
Az öregek véréből,
Az ember kulcsa, mellyel
IAK SAKKAK kapuja szélesre nyitható,
Mellyel az öregek
Bosszút keresnek
A Föld orcáján
MARDUK követői ellen.
Mert, mi új
A régiből jött,
És ami régi,
Annak fel kell váltania az újat.
És még egyszer uralkodni fognak
Az öregek a Föld orcáján!
És ez is egy paktum!

IV. ISHTAR álmáról

De ISHTAR,
Az ég királynője,
Az éjszaka fényes fényéé,
Az istenek imádója,
Szellemét minden irányba küldi,
Fentről szellemét lentre küldi;
Az egekből útra kelt
Abyssos felé;
Az élők kapuján kilépett,
Belépett a halál kapuján;
Az általunk ismert országokból
Azokba az országokba, melyeket nem ismerünk,
Oda, ahonnan nincs visszatérés,
ERESHKIGAL királynő országába.
ISHTAR, az ég királynője, szellemét elküldte
ISHTAR, SIN lánya felkerekedett
A fekete Föld felé, TSHUTHA országába
Felkerekedett
Hogy hazatérjen, ahonnan nincs visszatérés,
Útra kelt. ahonnan senki nem tér vissza.
Elindult
A barlangba, amely mindig sötét,
Ahol az agyaggal teli kelyheket az oltárra emelik,
Ahol a poros kelyhek a táplálék,
A szárnyakkal felruházott lakos.
ISHTAR ABSU-hoz kelt útra,
Ahol a félelmetes TSHUTHALU alszik,
Oda indul ISHTAR.

Az őrszem
Mozdulatlanul állt.
Az őrszem,
NINNGHIZHIDDA
Mozdulatlanul állt.
És ISHTAR szólt hozzá.
NINNGHIZHIDDA! Mélység kígyója!
NINNGHIZHIDDA! Mélység szarvaskígyója!
NINNGHIZHIDDA! Mélység tollaskígyója!
Nyisd ki!
Nyisd ki a kaput, hogy beléphessek!
NINNGHIZHIDDA, mélység szelleme, kapu őrzője,
Emlékezz!

Atyánk nevében a menekülés előtt,
ENKI a mágusok ura és mestere
Nyisd ki a kaput, hogy beléphessek!
Nyisd ki,
Hogy ne támadjam meg az ajtót,
Hogy ne törjem ketté a zárat,
Hogy ne támadjam meg a sorompót,
Hogy ne vegyem be a falakat erőszakkal,
Nyisd ki a kaput,
Tárd szélesre a kaput,
Hogy ne támasszam fel a holtakat!
Felébresztem a holtakat.
Arra fogom rábírni a holtakat, hogy emelkedjenek fel és
Nyeljék el az élőket!
Nyisd ki a kaput,
Hogy ne vegyem rá a holtakat arra,
Hogy fölülmúlják számban az élőket!
NINNGHIZHIDDA, mélység szelleme, kapu őrzője;
Nyisd ki!
NINNGHIZHIDDA,
A nagy kígyó
Összetekeredett
És válaszolta ISHTAR-nak:
Úrnő,
Királynő az istenek között,
Imádómhoz megyek,
ERESHKIGAL-hoz,
A halál királynőjéhez,
És bejelentelek.

És NINNGHIZHIDDA,
A szarvaskígyó
ERESHKIGAL úrnőhöz közeledett
És azt mondta:

Nézd ISHTAR-t, testvéredet,
Az istenek királynőjét,
Az ajtó előtt áll!
SIN lánya, ENKI imádója,
Ő vár.

ERESHKIGAL elsápadt a félelemtől.
A sötét vizek tomboltak.

Menj, kapu őrzője,
Menj, NINNGHIZHIDDA, kapu őrzője,
Nyisd ki ISHTAR a kaput,
És kezeld őket úgy,
Ahogy a régi szerződésben írva áll.

És NINNGHIZHIDDA kinyitotta az ajtó zárját.
És sötétség borult ISHTAR-ra.
A sötét vizek felemelkedtek és vitték
A fény istennőjét
Az éjszaka vidékei felé,
És a kígyó így szólt:

Lépj be,
Nagy lakhely égi királynője,
Hogy KUR örüljön,
Hogy TSHUTHA köszönetet mondjon,
Hogy KUTU nevessen,
Lépj be,
Hogy KUTULU örvendjen jelenednek.

És ISHTAR belépett.
És hét torony és hét elrendelés van.

Az első kapunál

NINNGHIZHIDDA elvette a koronát,
A nagy koronát a fejéről.
És ISHTAR megkérdezte:
Kígyó, miért vetted el az első ékszeremet?
És a kígyó így felelt:
Azért van ez, mert a régi szerződés
Lefektette KUTU úrnőjének szabályait.
Lépj be az első kapun.

A második kapunál

NINNGHIZHIDDA el vette a botot,
Lapis Lazuli botját elvette.
És ISHTAR megkérdezte:
NETI, miért vetted el második ékszeremet?
És NETI így válaszol:
Azért van ez, mert a régi szerződés
Lefektette KUTU úrnőjének szabályait.
Lépj be a második kapun.

A harmadik kapunál

NINNGHIZHIDDA elvette az ékszereket,
Az ékszereket a nyakából elvette.
És ISHTAR megkérdezte:
Kapu őrzője, miért vetted el a harmadik ékszeremet?
A kapu őrzője így válaszolt:
Azért van ez, mert a régi szerződés
Lefektette KUTU úrnőjének szabályait.
Lépj be a harmadik kapun.

A negyedik kapunál

NINNGHIZHIDDA elvette az ékszereket,
Az ékszereket a melléről elvette.
És ISHTAR megkérdezte:
Külvilág őrzője, miért vetted el negyedik ékszeremet?
És az őrző így válaszolt:
Azért van ez, mert a régi szerződés
Lefektette KUTU úrnőjének szabályait.
Lépj be a negyedik kapun.

Az ötödik kapunál

NINNGHIZHIDDA elvette az ékszereket,
Csípőjéről az ékszeres övet elvette.
És ISHTAR megkérdezte:
Tiltott bejárat őrzője, miért vetted el az ötödik ékszeremet?
És az őrző így válaszolt:
Azért van ez, mert a régi szerződés
Lefektette KUTU úrnőjének szabályait.
Lépj be az ötödik kapun.

A hatodik kapunál

NINNGHIZHIDDA elvette az ékszereket,
A csuklójáról az ékszereket elvette,
A bokájáról az ékszereket levette.
És ISHTAR megkérdezte:
NINNKIGAL, miért vetted el hatodik ékszeremet?
És NINNKIGAL így válaszolt:
Azért van ez, mert a régi .szerződés
Lefektette KUTU úrnőjének szabályait.
Lépj be a hatodik kapun.

A hetedik kapunál

NINNGHIZHIDDA elvette az ékszereket,
ISHTAR felékszerezett ruháját elvette.
ISHTAR védelem, biztonság nélkül,
ISHTAR amulett, talizmán nélkül, megkérdezte:
Öregek követe, miért vetted el a hetedik ékszeremet?
És az öregek követe így válaszolt:
Azért van ez, mert a régi szerződés
Lefektette KUTU úrnőjének szabályait.
Lépj be a hetedik kapun és lásd az alvilágot.

ISHTAR leszállt KUR földjére,
TSHUTHA mélységeibe ment.
A felső világ hét talizmánját elveszítette.
Elveszítette az élők földjének hét erejét.
Az élet étke, az élet vize nélkül
Jelent meg ERESHKIGAL, a halál imádója előtt.

ERESHKIGAL felkiáltott jelenlétében.
ISHTAR felemelte karját.
ERESHKIGAL előhívta NAMMTAR-t,
A mágust NAMMTAR-t;
E szavakat mondta és így szólt hozzá:

Menj, börtönözd be őket!
Sötétben kötözd meg őket!
Láncold meg őket a tengerben!
Engedd szabadon a hét ANNUNNAKI-t ellenük!
Engedd szabadon a hatvan démont ellenük!
Szemük ellen: a szemek démonait!
Szárnyaik ellen: a szárnyak démonait!
Szívük ellen: a szív démonait!
Lábaik ellen: a lábak démonait!
Fejük ellen: a fej démonait!
Testük ellen: KUR démonait!
És a démonok minden oldalról szaggatják.

És ANNUNNAKI a félelmetes bíró,
Az alvilág hét ura,
Köré gyűltek,
ABSU arctalan istenei;
Bámulták,
A halál szemével fixálták,
A halál pillantásával
Ölték meg őket
És hullaként egy árbocra akasztották.
A hatvan démon kitépte tagjait.
A szemeket a fejéből,
A füleket a fejéről.

ERESHKIGAL ujjongott.
A vak AZAG-THOTH ujjongott.
IAK SAKKAK ujjongott.
ISHNIGGARAB ujjongott.
KUTULU ujjongott.
MASKIM dicsérte a halál királynőjét.
GIGIM dicsérte ERESHKIGAL-t, a halál királynőjét.

És az időseket széttépte a félelem.
Atyánk ENKI,
A mágia ura,
Hírt kap NINSHUBUR-tól,
ISHTAR szolgájától, NINSHUBUR-tól.
ISHTAR álmáról hallott
A halál házában;
Hallotta. ahogy GANZIR-t
Kinyitották,
Ahogy Abyssos arca
Tágra nyitotta a száját
És elnyelte az ég királynőjét,
A Napkelet királynőjét.
És ENKI hívta az agyagot,
És ENKI hívta a szelet.
És agyagból és szélből
ENKI két elementáris szellemet formált.
Megformálta KURGARRU-t, a Föld szellemét.
Megformálta KALATURRU-t, a vizek szellemét.
KURGARRU-nak az élet étkét adta.
KALATURRU-nak az élet vizét adta.
És hangosan szólt e képekhez:

Emelkedj fel KURGARRU, föld szelleme,
Emelkedj fel KALATURRU, vizek szelleme,
Emelkedjetek fel, és menjetek GANZIR kapujához,
Az alvilág kapujához,
Oda - ahonnan nincs visszatérés
Fordítsátok szemeiteket.
A hét kapu megnyílik előttetek,
Varázslat nem tart távol titeket,
Mert számom rajtatok.
Vegyétek a kosarat az élet étkével,
Vegyétek a kosarat az élet vizével.
És ERESHKIGAL nem bánthat benneteket
ERESHKIGAL nem emelheti karját ellenetek,
ERESHKIGAL-nak nem lehet hatalma felettetek.
Találjátok meg INANNA hulláját,
Találjátok meg ISHTAR-nak, királynőnknek hulláját.
És szórjátok szét az élet étkeit, hatvanszor.
És robbantsátok szét az élet vizét, hatvanszor.
Hatvanszor szórjátok és robbantsátok szét az élet
Étkeit és vizeit
A testén.
És valóban
ISHTAR feltámad.

Óriási szárnyakkal
És kígyópikkelyekkel
Repül a két elementáris szellem a kapuhoz
Láthatatlanul;
NINNGHIZHIDDA nem látta őket,
Láthatatlanul
Jutottak át a hét őrszemen,
Sietve léptek be a halál palotájába
És félelmetes pillantást láttak.

Abyssos démonjai feküdtek ott,
Holtan, de álmodón függtek a falakon
A halál háza előtt,
Arc nélkül és félve
Bámulták ANNUNNAKI-t ,
Vakon és őrülten ágaskodott fel AZAG-THOTH,
A szem a trónon kinyílt,
A sötét vizek megmozdultak,
Lapis-Lazuli kapui fénylettek
A sötétségben.
Láthatatlan szörnyek,
Kerültek a világba az idők pirkadatakor,
Kerültek a világba a MARDUK és TIAMAT
Közötti harc során,
Világba kerültek HUBUR által,
HUBUR jelével,
KINGU vezetésével...

Sietve menekültek
A halál palotáján át,
Csak ISHTAR hullájába kapaszkodtak.
A szép királynő,
Az istenek imádója,
UR szajháinak úrnője,
Világító az égen,
ENKI szeretője
Lógott, vérzett
Ezer sebből.
És ERESHKIGAL
Érezte a jelenlétét,
Felkiáltott.

KURGARRU
Tűzzel fel fegyverezve
A halott királynőre pillantott
A tűz sugarával.
KALATURRU
Lánggal felfegyverezve
A sírok királynőjére pillantott
A láng sugarával.
És ERESHKIGAL,
Hatalmas TSHUTHA-ban,
Elfordította arcát.
INANNA hullájára
Hatvanszor fröcskölték
ENKI életvizét.
INANNA hullájára
Hatvanszor szórták
ENKI életének étkét.
A hullára,
Amely az árbocon lógott,
Irányították az élet szellemét.
INANNA felemelkedett.
A sötét vizek reszkettek és csapkodtak.
AZAG-THOTH kiáltott a trónján,
TSHUTHALU felébredt álmából.
ISHNIGGARAB elmenekült a halál palotájából,
IAK SAKKAK reszketett a félelemtől és a gyűlölettől,
ANNUNNAKI menekült a trónjáról,
A szem a trónon menekült,
ERESHKIGAL ordított és NAMMTAR-ért kiáltott,
NAMMTAR-t, a mágust hívta,
De nem az üldözés miatt.
Védelemért hívta őt.
INANNA felemelkedett az alvilágból.
Szárnyas elementáris szellemekkel repült
GANZIR és NETI kapui felé.
És valóban,
A halottak előtte repültek.
Amikor átrepültek az első kapun,
ISHTAR visszavette felékszerezett ruháját,
Amikor átrepültek a második kapun,
ISHTAR visszavette karpereceit.
Amikor átrepültek a harmadik kapun,
ISHTAR visszavette ékszeres övét.
Amikor átrepültek a negyedik kapun,
ISHTAR visszavette ékszereit.
Amikor átrepültek az ötödik kaput,
ISHTAR visszavette nyakékét.
Amikor átrepültek a hatodik kapun,
ISHTAR visszavette Lapis-botját.
Amikor átrepültek a hetedik kapun,
ISHTAR visszavette koronáját.
És a démonok felemelkedtek
És a holtak szellemei,
És átmentek velük a kapukon,
Sem jobbra sem balra nem néztek,
Előre és hátra mentek,
ISHTAR-ral átmentek a GANZIR-kapun,
Az alvilágból kísérték őket.
És ERESHKIGAL,
Abyssos gyalázott királynője,
Ahol mindannyian megfulladtak,
Szitkot mondott
Ünnepélyesen és hatalmasan
A Napkelet királynője ellen
És NAMMTAR formát adott neki.
Amikor ISHTAR szeretője,
Az ég királynőjének kedvese
Leszáll előttem,
GANZIR kapuján keresztül
A halál házához megy,
Amikor jajveszékelő emberek jönnek vele,
A síró asszonyok és a vádló férfiak,
Amikor DUMUZI meggyilkoltan és eltemetve,
Támadjanak fel a holtak és szagolják a tömjént!

V.

Ezért ne hajolj meg
A sötétnek látszó világ előtt,
Ahol ABSU sötét vizekben fekszik,
És TSHUTHALU alszik és álmodik.

Ezért ne hajolj meg,
Mert Abyssos a világ alatt fekszik,
Egy leszálló létra éri el,
Melynek hét foka van,
Egy lefelé vezető út éri el,
Melynek hét kapuja van.
És benne van
A trón
Egy gonosz, beteg hatalomé.
Mert a világ barlangjaiból
Emelkedik fel a gonosz démon,
A gonosz isten,
A gonosz géniusz,
A gonosz félrevezető,
A gonosz fantom,
A gonosz ördög,
A gonosz lárvák,
Melyek nem hordanak igaz jeleket
A halandó emberekért.
És a holtak feltámadnak és megszagolják a tömjént!

Necronomicon

AZ URILIA ÍRÁS

Urilia

I.

Az itt következő írás Uriliáé, a Féreg könyve. Azokat a formulákat tartalmazza, melyekkel azok, akik a pusztítást okozzák, elvégzik rítusaikat. Ez a félrevezetők imája, azoké, akik a háttérben vannak, a KÁOSZ, a legöregebb gonosz vak ördögeként.

Ezeket az esküket az elrejtőzött papok mondták és azon hatalmak teremtményei, akik az idősebb és a hét erő, MARDUK és ENKI támogatásával, IGIGI egész csapatával legyőzettek, a harcosok az öreg kígyó ellen, az öreg féreg ellen, TIAMAT, Abyssos ellen, KUTULU is, akit halott istennek neveznek, megöletve ENKI dühe és mágiája által, melyek nem fekszenek ott holtan, hanem álmodnak; ő, a titkos pap, a fekete rítusok beavatottja, ő, kinek neve örökre beleíratik a CHAOS-könyvébe, előhívható, ha tudjuk, hogyan kell ezt csinálni.

Ezeket a szavakat egyetlen embernek sem szabad megmutatni, különben ENKI átka száll rád!

Ezek azok a szavak:

IA
IA
IA
IO
IO
IO

Az istenek istene vagyok.
Én vagyok a sötétség ura és a mágia mestere.
Én vagyok az erő és a tudás.
Minden dolgok előtt voltam.

ANU és IGIGI előtt voltam.
ANU és ANNUNNAKI előtt voltam.
A hét SHURUPPAKI előtt voltam.
Minden dolgok előtt voltam.

ENKI és SHAMMASH előtt voltam.
Minden dolgok előtt voltam.

NINNURSAK és ENKI táblája előtt voltam.
Minden dolgok előtt voltam.

INANNA és ISHTAR előtt voltam.
NANNA és UDDU előtt voltam.
ENDUKUGGA és NINDUKUGGA előtt voltam.
ERESHKIGAL előtt voltam.
Minden dolgok előtt voltam.

ELŐTTEM nem volt semmi, amit csináltak.
Én voltam minden isten előtt.
Én voltam minden nap előtt.
Én voltam az emberek és az emberek legendái előtt.

Én vagyok az ÖREG.

Nyughelyemet senki sem keresheti.
Fogadom az éjszaka Napját és a nappal Holdját.
Fogadom a vándor áldozatát.
A nyugat hegyei befednek.

Én vagyok a NAPOK ÖREGE.
ABSU voltam.
NAR MARRATU voltam.
ANU voltam.
KIA voltam.
Minden dolgok előtt voltam.

IA! IA! IA! IA SAKKAKTH! IAK SAKKAKH! IA SCHA XUL!
IA! IA! IA UTUKKU XUL!
IA! IA ZIXUL! IA ZIXUL!
IA KINGU! IA AZBUL! IA AZUABUA! IA XAZTUR IA HUBBUR!
IA! IA! IA
BAXABAXAXAXAXABAXAXAXAXA!
KAHKTAKNTAMON IAS!

II. A borzalmak

Az öregek szörnyű ivadékai előhívhatók a papok által; ezeket az ivadékokat hívni lehet és esküt tenni rájuk, hogy elvégezzék azokat a feladatokat, melyeket a pap templomában szükségesnek ítél. Ezeket időtlen időkkel ezelőtt nemzették, KINGU vérében laktak; és MARDUK nem tudta őket teljesen kizárni. Ők országunkban élnek és generációink mellett, bár nem láthatóak. Ezt Babylon papjai is tanították, akik azt az utasítást adták, hogy ezeket a formulákat soha senki előtt ne fedjük fel, aki nincs beavatva útjainkba, mert ilyet tenni a legszörnyűbb hiba lenne.

Bár a kapun kívül laknak, megidézhetők, amikor MARDUK nem éber és alszik, azokon a napokon, amikor nincs ereje, amikor a Nagymedve farkán lóg és az év négy negyedekor, melyet aszerint mérnek és az e szögek közötti terekhez. E napokon TIAMAT anya nyugtalan, KUTULU testét a föld alatt rázza és mesterünk ENKI is retteg. Azután készítsd elő TIAMAT héját, DUR-t INDUR-ból, az elveszített héjat, a bölcsek szétvert héját és hívd közben FIRIK-et GID-től és SHAKUGUKU úrnőt, a medence királynőjét. Idézd újra IA ADU EN I esküjét és csinálj benne tüzet és hívd GIBIL-t a maga módján.

Ha a tűz fellángolt és megvolt az eskü, emeld fel tőrödet és hívd NINKHARSAG, a démonok királynőjének és NINKASZI, a szarvaskirálynőnek, és NINNGHIZHIDDA, a mágikus bot királynőjének támogatását a megfelelő módon. És ha ezt végrehajtottad és elvégezted a helyes áldozatot, kezdheted az ivadékok megidézését, amelyre vágysz, ha kinyitottad a kaput.

Ne nyisd ki a kaput azon a megadott időn kívül, melyet a nyitáskor megadsz, hogy az TIAMAT órájának eltelte után egy szempillantásra maradjon nyitva!

Különben Abyssos rátör a Földre és a holtak feltámadnak, hogy elnyeljék az élőket, mert így van ez megírva:

"Ráveszem a holtakat arra, hogy feltámadjanak, hogy elnyeljék az élőket; hatalmat adok a holtaknak az élők felett, hogy számban felülmúlják az élőket."

Miután végrehajtottad a szükséges dolgokat, megidézted a szellemet, megbíztad a feladattal, meghatároztad az ajtó bezárásának és a szellem visszatérésének idejét, és a megidézés helyét nem hagyhatod el, hanem ott kell maradnod a szellem visszatéréséig és a kapu bezárásáig.

A borzalmak ura HUMWAWA a déli szelektől, kinek arca az állatok és emberek beavatottjainak tömege. Lehelete bűzlő és semmilyen jó illat vagy tömjén nem tudja elüldözni azt onnan, ha HUMWAWA ott volt. HUMWAWA mindazoknak sötét angyala, melyek kiválasztódtak és mindazoké, melyek megkeserednek. És mivel minden dolognak eljön az ideje, mivel elmúlnak és feloldódnak, így HUMWAWA az ura mindazok jövőjének, akik a Földön járnak, és minden egyes ember jövője látható, ha ennek az angyalnak az arcába nézünk, és vigyázzunk, hogy ne lélegezzük be ezt a a szörnyű szagot, mert az a halálé.

Ez az a jel, amelyről felismerheted HUMWAWA-t:

HUMWAWA

[szigillium]

És ha HUMWAWA megjelenik a papnak, nem lesz-e ott a félelmetes PAZUZU is? Minden láz és kór ura, vicsorgó sötét angyal négy szárnnyal, szarvakkal, rothadó genitáliákkal, mely miatt az éles fogakon keresztül a fájdalomtól üvölt az APHKHALLU áldott városainak országai felett, amikor a Nap magasan áll, és ha a Hold az égen áll; örvénylő homokkal és széllel, mint az üres csöndben; és az egy alkalmas mágus, aki elűzheti PAZUZU-t, ha egyszer kezét egy emberre tette, mert PAZUZU elragadja őt a halálig.

Tudd meg, hogy HUMWAWA és PAZUZU testvérek. HUMWAWA kettőjük közül az idősebb, aki egy nyugodt, suttogó szélen lovagol és saját magáénak tartja a nyája és e jelnél felismered, hogy eljön PAZUZU.

Ez pedig PAZUZU pecsétje, mely megjelenésre kényszeríti:

PAZUZU

[szigillium]

Az istenek és a borzalom szellemei közül nem származhat haszon vagy nyereség abból, ha AZAG-THOTH-ot hívjuk, mert biztosan őrült. A csatában vakult meg, a KÁOSZ ura, és a pap kevés hasznát találja. Ő túl hatalmas, hogy egyszer hívják és ellenőrizzék és vad harcot folytat, amíg visszaküldik a kapun keresztül, ezért csak egy erős és alkalmas mágus hívhatja elő.

Ez okból jelét itt nem adjuk meg.

A borzalom istenei és szellemei közül KUTULU egyedül nem hívható, mert ő az alvó úr. A mágus nem reménykedhet abban, hogy hatalmat szerezhet felette, de lehet tisztelni és a megfelelő áldozatokat meghozni érte, így megóv téged, amikor a földre száll. És az áldozat ideje ugyanaz, mint MARDUK álmáé, és ez akkor van, amikor a nagy KUTULU megmozdul. És ő a Föld tüze és minden mágia hatalma. Ha egyesül az ég borzalmaival, TIAMAT uralkodik majd újra a Földön.

Ez az ő pecsétje:

KUTULU

[szigillium]

Van négy térszellem, a szél hátán jönnek elő, ők a szél és a tűz dolgai.

Az első északról jön és USTUR-nak hívják, emberi alakja van. Ő a négy közül a legidősebb és a világ nagy ura.

A második keletről jön, SED-nek hívják, bika alakja van, de emberi arccal és nagyon hatalmas.

A harmadik délről jön és LAMAS-nak hívják; oroszlán formája van, de emberi fejjel és a láng, valamint a rekkenő szél dolgait kormányozza.

A negyedik nyugatról jön és NATTIG-nak hívják, sas formája van, de emberi testtel és sas arccal, szárnnyal és karommal. Ez a sas a tengerből jön és nagyon titokzatos.

NUZKU-tól, URU-ról jönnek és nem várnak, mindig ott vannak és minden évszakban vándorokat fogadnak. SED ideje a nagy éjszakáé, amikor megölik a medvét és ez AIRU hónapban van. LAMAS évszaka ABU hónapja és NATTIGARAHSHAMMA-ban és végül USTUR-tól SHABATU-ban. Ezek a négy tér és évszakaik négy szellemei; a Napok terei között laknak és nem tőlünk valók, hanem ahogy a csillagok - ahogy mondják -, magától IGIGI-től, bár ez nem teljesen ismert.

Ahhoz, hogy ezeket és más démonokat előhívjunk, AGLAOPHOTIS növényt kell egy új héjban elégetni és az esküket érthetően idézni. Ezt a gonosz idők alatt, éjszaka kell megtenni.

AKHKHARU is előhívható, aki kiszívja az ember vérét, mert ő ember akar lenni és azt kell vennie, melyet MARDUK az ember teremtéséhez használt: KINGU vérét. De AKHKHARU soha nem lesz ember. És AKHKHARU előhívható, ha jele ismert, mely így néz ki:

AKHKHARU

[szigillium]

És LALASSU hívható, akik az emberek helyeit keresik fel és arra vágynak, hogy emberek legyenek De nem szabad velük beszélni, hogy a pap ne fertőződjön meg az őrülettől és ne váljék eleven LALASSU-vá, akit meg kell ölni és szellemét kiűzni, mert gonosz és félelmet okoz, semmi jó nem származhat tőle. LALARTU-hoz hasonlít, aki ugyanabból a családból származik, csakhogy LALARTU egykor élt és most fogoly a világok között és bebocsátást keres az egyikbe vagy a másikba. És a belépés ebbe nem engedhető m neki, mert beteges hajlamú és megöli az anyákat a szülésnél, mint LAMMASHTA, a betegség és nyomor királynője.

És azok a jelek, melyekkel előhívják őket, ezek, ha a papnak szüksége van rájuk - de tudd, hogy ez nem helyes.

Ez pedig LALASSU pecsétje:

LALASSU

[szigillium]

Ez LALARTU pecsétje:

LALARTU

[szigillium]

És tudd, hogy ENKI MINU-ja hatalmas ezek felett és a démoni karakterek minden munkái ellen valók, és közülük hányan ezért megbocsátók. Ezért kell őt állandóan elrejteni.

Tudd, hogy GELAL és LILIT gyorsan jönnek, ha hívjuk őket és megtámadják az emberek ágyásait, hogy az élet vizét és az élet étkét elrabolják, hogy meggyorsítsák a halált, de fáradozásaik hiábavalók, mert nincsenek birtokában a formulának. A papnak azonban ez megvan, és az élet vize és az élet étke általuk elhozható neki, ha hívná őket. De neki sokakat kell hívnia, mert a Hold egy tizedének elmúlása után az elemek halottak.

És GELAL behatol az asszony ágyába és LILIT a férfi ágyába. Ezekből a kísértésekből néha gonosz lények születnek, mert GELAL gyermekei az öregek természetes munkásai és megvannak a szellemeik; és hozzájuk hasonlítanak LILIT gyermekei, akik bár titkos helyeken, melyet az ember nem vesz észre, születnek meg és érettségük előtt nem mennek az emberek közé.

És GELAL a szélen lovagol, miközben LILIT gyakran a vízen jön oda. Ezért kell a rítusoknál folyóvizet használni, annak tisztasága miatt.

GELAL jele pedig ez:

GELAL

[szigillium]

LILIT jele pedig ez:

LILIT

[szigillium]

És XASTUR egy romlott démon, aki alvó embereket öl és elnyel mindent, amit csak akar. Róla többet nem kell szólni, mert az nem helyes. De tudd, hogy TIAMAT tisztelői jól ismerik őt és az öregek kedvelik.

Ez az a jel, mellyel felismerheted:

XASTUR

[szigillium]

Tudd meg továbbá, hogy e gonosz légiói megszámlálhatatlanok és minden oldalra, helyre odaérnek; bár nem látni őket, kivéve bizonyos időkben és bizonyos személyek által. És az idők a fent említettek és a személyek ismeretlenek, de ki ismerheti XASTUR-t?

De a halottak állandóan előhívhatók és sokszor eljönnek, egyesek azonban makacsok és maradni akarnak, ahol vannak és nem akarnak feltámadni, csak a pap fáradozásai által, akinek van ereje - mint ISHTAR-nak - ezen és más helyeken. A halottakat négy irányban kell hívni és a négy teremben, mert mivel ő nem tudja, hol vannak, a papnak óvatosnak kell lenni és ügyelni arra, hogy mindenütt hívja, mert a szellem akár repülhet is.

Egy halott isten szintén megidézhető és az arra való formula az alábbi. Tisztán és hangosan kell kimondani, különben az isten szelleme elnyelhet téged, mert ott sem étel sem ital nincs, ahol ők találhatók. Őt egy ablaktalan, titkos helyen kell hívni vagy egy helységben egy ablakkal, amely az északi falon található. Az egyetlen fény egy olyan lámpáé lehet, amely az oltáron van, de az lehet régi is, ahogy az oltár is, mivel ez a kor és az öregek rítusa, akik nem törődnek a dolgok korával.

Az oltár legyen egy nagy sziklából, mely a földre van helyezve és egy, az isten lényéhez mért áldozatot kell odavinni. Az idézés idején ABSU vizei tajtékzanak és KUTULU forog, de idő előtt nem támad fel.

A halott isten esküje pedig ez:

Nyissa ki NAMMTAR szemeimet, hogy... lássam!
Nyissa ki NAMMTAR a füleimet, hogy... lássam!
Nyissa ki NAMMTAR az orromat, hogy érezhessem... közeledtét!
Nyissa ki NAMMTAR a számat, hogy hallják hangomat a Föld távoli vidékein!
Erősítsd meg NAMMTAR jobb kezemet, hogy uralmam alatt tartsam ... halottját, hogy hatalmam alatt tartsam őt!

Esküszöm rád, ó istenek ősatyja!
Téged hívlak sötétség teremtménye, a sötétség műveivel!
Téged hívlak gyűlölet teremtménye, a gyűlölet műveivel!
Téged hívlak sivatag teremtménye, a sivatag műveivel!
Téged hívlak fájdalom teremtménye, a fájdalom műveivel!
Felébresztelek téged nyughelyedből a Föld mélységében!
Hívom szemeidet, hogy lássam botom fényességégét, mely teli van az élet tüzével!

Esküszöm rád, ó istenek ősatyja!
Téged hívlak sötétség teremtménye, a sötétség műveivel!
Téged hívlak gyűlölet teremtménye, a gyűlölet műveivel!
Téged hívlak sivatag teremtménye, a sivatag műveivel!
Téged hívlak fájdalom teremtménye, a fájdalom műveivel!
A Föld négy oszlopánál, melyek az eget tartják,
Szembeszállok mindenkivel; aki ártani akar nekem!
Felébresztelek téged nyughelyedből a Föld mélységében!
Hívlak téged és füleidet, hogy érzékeld atyádon kívül,
A legöregebben azok közül, akik a kort ismerik,
A soha ki nem mondott szót.
A szó, amely köt és parancsol, az én szavam!
IA! IA! IA! NNGI BANNA BARRA IA!
IARRUGISCHGARRAGNARAB!

Esküszöm rád, ó istenek ősatyja!
Téged hívlak sötétség teremtménye, a sötétség műveivel!
Téged hívlak gyűlölet teremtménye, a gyűlölet műveivel!
Téged hívlak sivatag teremtménye, a sivatag műveivel!
Téged hívlak fájdalom teremtménye, a fájdalom műveivel!
Téged hívlak és hívlak a sötétségbéli otthonodból!
Felébresztelek téged nyughelyedből a Föld mélységében!

Támadjanak fel a halottak!
Támadjanak fel a halottak és szagolják a tömjént!

Ezt még egyszer el kell mondani, és ha az isten nem jelenik meg, ne ragaszkodj ahhoz, hanem nyugodtan fejezd be a rítust, mert ez azt jelenti, hogy máshová hívták vagy olyan munkával van elfoglalva, melyet nem kellene zavarni.

És ha kitetted a kenyeret a holtnak étkül, emlékezz arra, hogy mézet locsolj rá, mert ez tetszik az istennőnek, akit senki sem tisztel, aki éjszaka az utcán tévelyeg, üvöltő kutyák és síró gyerekek között, mert az ő idején egy nagy templomot emeltek és gyermekáldozatokat mutattak be, hogy megvédjék a várost a kint lakozó ellenséggel szemben. Az így meggyilkolt gyermekek száma megszámlálhatatlan és ismeretlen. Ő megmentett egy várost, melyet később bevettek, amikor az emberek nem áldozták többé gyermekeiket: És amikor újra elkezdték azt a támadás idején, az istennő elfordult tőlük és elmenekült a templomból és a város nincs többé. Az istennő neve többé nem ismeretes. A gyermekeket nyugtalanná teszi, hogy azok sírnak; ez az oka annak, hogy önts mézet a szent kenyérre mert írva vagyon.

Holtak kultuszának kenyerét eszem az ő helyén,
Az előkészített udvarban;
A holtak kultuszának vizét iszom az ő helyén.
Egy királynő vagyok, aki idegenné vált a városokban,
Ő, aki egy elsüllyedt csónakból jön elő a mélyből,
Én vagyok.
Én vagyok a szűzies istennő,
Városom ellensége,
Idegenek az utcámban
MUSIGAMENNA URUMA BUR ME YENSULAMU GIRME EN!
Ó szellem, ki ért téged ? Ki fog fel téged?

Itt következik az öregek két esküje, melyek az éjszaka varázslóinak ismerősek, azoknak, akik képeket készítenek és azokat más eszközök segítségével elégetik a holdfényben. Tiltott füveket égetnek és szörnyű bajt okoznak, szavaikat sosem írják le, ezt mondják. Ezek itt azonban azok; ezek az üresség és a sötétség imái, melyek elrabolják a szellemet.

Himnusz az ÖREGEKHEZ

Ott fekszenek a nagy öregek.
A lakatok leestek de a zárak zárva vannak.
A tömegek nyugodtak és az emberek is.

Az ország idősebb istenei,
Az ország idősebb istennői,
SHAMMASH,
SIN,
ADAR,
ISHTAR,
Aludni mentek az égen.
Nem mondanak ítéleteket.
Nem döntenek el semmit.
Az éjszaka el van fátyolozva.
A templom és a legszentebb helyek nyugodtak és sötétek.
Az igazság bírója,
Az atyátlanok atyja,
SHAMMASH,
Hálószobájába ment.
Ó ÖREG!
Éjszaka istenei!
AZABUA!
IAK SAKKAK!

KUTULU!
NINNGHIZHIDDA!
Ó világító GIBIL!
Ó harcos, GIRRA!
A hét erő hét csillaga!
Észak örökké fénylő csillaga!
SIRIUS!
DRACONIS!
CAPRICORNUS!

Állj készen és fogadd el az
Áldozatot, melyet érted hoztam!
Legyen kellemes
A legidősebb isteneknek!
IA MASHMASHTI! KAKAMMU SELAH!

Az erők megidézése

Föld szelleme, emlékezz!
Tengerek szelleme, emlékezz!
NAR MARRATU, a tengerek tengerének
Legtitokzatosabb szellemei nevében,
És KUTULU-nak;
A kígyónak; mely holtan alszik,
A királyok sírján túl,
A síron túl, ahol INANNA,
Az istenek lánya,
Bejutott a pogány álomba,
KUTHULETH istennőjének álmába;

SHURRUPAK-ban hívlak segítségül!
UR-ban hívlak segítségül!
NIPPUR-ban hívlak segítségül!
ERIDU-ban hívlak segítségül!
KULLAH-ban hívlak segítségül!
LAAGASH-ban hívlak segítségül!
Támadjatok fel, ó tengerek tengerének erői,
A sírokon túli sírból,
TIL országából,
SHIN felé,
NEBO,
ISHTAR,
SHAMMASH,
NERGAL,
MARDUK,
ADAR!

Az élet vizének háza,
Sápadt ENKIDU,
Hallgass engem!
Tengerek szelleme, emlékezz!
Sírok szelleme, emlékezz!

És ezen eskükkel és másokkal sokféle dolgot előhívnak a varázslók és a boszorkányok, melyek az emberek életét károsítják. Viaszból képeket formálnak, lisztből és mézből, valamint mindenféle fémből, és elégetik azokat vagy másképp pusztítják el őket átkokat énekelve és ezáltal embereket, városokat, civilizációkat pusztítanak el. Bajt és kórt okoznak, mert PAZUZU-t hívják; és bolondságot okoznak, mert AZAG-THOTH-ot hívják. És ezek a szellemek a széllel érkeznek, néhányan azonban a földön csúszva. Sem olaj, sem púder nem elég ahhoz, hogy ettől megmentse az embert azokon az ördögűzéseken kívül, melyek ránk maradtak, és azokat egy alkalmas pap mondja el. Ők a Hold segítségével dolgoznak és nem a Napéval, valamint másbolygókéval, ahogy őket a kaldeikusok ismerték. És a kötélre csomót kötnek, mindannyiuk varázsló. És ha ezeket a csomókat megtalálják, ha kibontják azokat és a köteleket elégetik, a varázslat megtörik, ahogy az írva van:

Varázslataik legyenek olvadó viasz és semmi több.

Egy férfi felkiált: "Mit tett, mit tett a generációm, hogy ilyen baj szakadt ránk?" Ez nem jelent mást, mint azt, hogy az emberrel született a szomorúság, mert ő az öregek véréből való ugyan, de az idősebb istenek szellemét szívta magába. Teste az öregekhez megy, de szellemét az idősebb istenekhez irányítják; és ez az a háború, melyet mindig, az emberek utolsó generációjáig vívnak; mert ez a világ természetellenes. Ha a nagy KUTULU feltámad és üdvözli a csillagokat, akkor vége a háborúnak és a világ eggyé válik.

Ez a borzalom paktuma és ezen írás vége.

Necronomicon

Második rész – Az őrült arab tanúbizonysága

UR! NIPPUR!
ERIDU! KULLAH!
KESH! LAGASH!
SHURRUPAK SELAH!

Az élők napja, felkelő Nap,
A teltség Napja, bőkezű Nap,
A tökéletesség Napja, nagy bűvölet,
A szerencse Napja, sugárzó éjszaka.
Ó világító nap,
Ó nevető nap!
Ó élet, szeretet, szerencse napja!
Hét legidősebb, legbölcsebb!
Hét szent tudós,
Legyetek őrzőim, csillogó kardok.
Legyetek figyelmes, nyugodt uraim,
Védjetek meg RABISCHU-tól,
Ó fénylő, pompás APHKHALLU!

Melyik istent sértettem meg?
Melyik istennőt?
Melyik áldozatot hozattam meg?
Melyik ismeretlen gonoszt sértettem meg, hogy száz farkas szörnyű üvöltése kíséri menetemet?

Istenem szíve térjen vissza a helyére!
Istennőm szíve térjen vissza a helyére!
Csillapodjon le velem szemben az isten, akit nem ismerek!
Csillapodjon le velem szemben az istennő; akit nem ismerek!
Az ismeretlen isten szíve térjen vissza helyére értem!
Az ismeretlen istennő szíve térjen vissza helyére értem!
Vándoroltam a szférákban és a szférák nem óvnak engem
Leszálltam Abysossba, és Abyssos nem védelmez engem.
Felmásztam a hegyek csúcsára és a hegyek nem védelmeznek engem.
Utaztam a tengereken, és a tengerek nem védelmeznek engem.
A szél urai hömpölyögnek rajtam és haragosak.
A Föld urai a lábaimhoz kúsznak és haragosak.
A szellemek elfelejtettek engem.

Rövid az időm, de amíg időm van mindent el kell végez nem, amit csak tudok, mielőtt az örökké hívó hang el nem ragad. A Hold napjai meg vannak számlálva a Földön és éppen úgy a Napé is; én nem ismerem ennek az ómennek a jelentését, csak azt tudom, hogy ott van. És az orákulum kimerült, a csillagok örvénylenek a helyükön. Az egek minden irányítás, minden rend nélkül világítanak, és a szférák nyomorékon vándorolnak körbe-körbe.

És ZDAQ jele íróasztalomon siklik, de a rúnákat nem tudom tovább olvasni, mert a pillantásuk hiányzik nekem. Mindig így van ez? És XASTUR jele fölszáll mögöttem és ismerem annak jelentését, de nem tudom leírni, mert máshol kaptam azt.

Alig tudok beszélni, hogy saját hangomat felismerjem.

Az Abyssos tágra nyílt előttem! Egy kapu betört!

Tudd, hogy a hét szférába a maguk idejében és évszakában kell belépni, és mindig egyszerre, sohasem az egyikbe a másik előtt! Tudd, hogy a terek négy állata igényt tartott a beavatott vérére, mindegyik a maga idején és évszakában! Tudd meg, hogy TIAMAT állandóan arra törekszik; hogy felemelkedjen a csillagokhoz, és ha a felső világ az alsóval egyesül, a Földre egy új korszak köszönt, és a kígyó teljesen elkészül, a vizek egyesülnek, amikor az ég a magasban névtelen!

Emlékezz arra, hogy meg kell védened falud és családod jószágát! Az öregebb jelet és a faj jelét. De az őrzőt is, ha lassúak. Nem szabad áldozatot hozni, mert a vér azokért folyik majd, akik bejöttek és hívni fogja őket.

Emlékezz arra, hogy a mély földön időzz és ne a magasban, mert az öregek könnyedén lebegnek a templomok és a hegyek csúcsán, ahonnan áttekinthetik mindazt; melyet utoljára elveszítettek! A templomok csúcsán hozott áldozatot elveszítették.

Emlékezz arra, hogy életed a folyóvízben és nem a csendes vízben van, mert az utóbbi LILIT helye, és lényei az ő leszármazottai, és tisztelik ereklyeként a helyeket, melyek számodra ismeretlenek! De ahol megpillantasz egy álló csillagot, ott lesznek ők, mert az az ő oltáruk.

Emlékezz arra, hogy lefesd a jeleket, melyekről szóltam neked és egy pontot se változtass, nehogy az amulett átkot hozzon arra, aki viseli! Tudd, hogy a só elnyeli a lárvák gonosz kipárolgásait, és hasznos, ha fogat mosol vele! Ne beszélj elsőként a démonnal, hagyd hogy ő beszéljen először veled! Ha ő beszél, esküdj tiszta, lágy és kellemes hangon a saját nyelveden, különben biztosan összezavar és elkábít az ordításával. Esküdj rá, hogy tartsa magában a bűzét, hogy ettől ne ájulj el!

Emlékezz arra, hogy ne hozz túl nagy vagy túl kicsi áldozatot, mert ha ez túl kicsi, a démon nem jön, és ha jön, feldühít téged úgy, hogy nem akar majd beszélni még akkor sem, ha könyörögsz, hogy cselekedjen a szerződés szerint! Ha ez túl nagy, túl nagy és gyors lesz és nehéz lesz ellenőrizni.

Emlékezz arra, hogy az öregek esszenciái minden dolgokban benne vannak, de az idősebb istenek esszenciái minden élőben benne vannak, és ez értékesnek bizonyul majd neked, ha eljön az idő!

Emlékezz ARRA-ra, különösen ha dolgod van velük, mert ők csak a tüzet tisztelik és semmi mást!

Emlékezz arra, hogy tartsd tisztán a Holdat!

Őrizkedj a holtak kultuszától és a kutyák kultuszától, a sárkányétól és a kecskéétől; mert azok az öregek imádói, és mindig megpróbálják őket beengedni, mert van egy formulájuk, melyről nem helyes beszélni! Ezek a kultuszok nem erősek, csak azokban az évszakokban amikor az ég megnyílik előttük és fajuk előtt. Örökre háború lesz köztünk és DRACONIS faja között, mert ezek mindig hatalmasak voltak a régi időkben, amikor MAGAN első templomait építették, és nagy erőre tettek szert a csillagokból, de most vándorok a sivatagban és barlangokban laknak és a magányos helyeken köveket állítottak fel. És ezeket láttam az utazásaim során, azokon a területeken, ahol egykor régi kultuszok virágoztak és most csak szomorúság és pusztulás van.

Láttam őket rítusaik közben, láttam a borzalmas dolgokat, melyeket az időn túli országokból hívtak elő. Megpillantottam köveikbe vésett jeleiket, oltáraikat. Éreztem PAZUZU, ZALED, XASTUR és AZAGTHOTH, valamint ISHNIG-GARAB és a kecske félelmetes leszármazottait és fajuknak szörnyű zenéjét.

Láttam, amint vér ömlik a kőre. Láttam, ahogy a kőre sújtanak egy karddal, a kő feltámadását, valamint a kígyók szanaszét siklását. Ez az erő biztosan átkozott, de hol MARDUK? És SHAMMASH? Az alvó istenek alvása igaz.

Milyen bünt követtem el? Melyik ismeretlen isten ellen vétkeztem? Melyik tiltott étket ettem? Melyik tiltott italt ittam? Szenvedésem! Heten vannak! Hétszer heten vannak! Ó, istenek! Ne bántsátok szolgátokat!

Emlékezz a skorpióemberre, aki a hegyekben lakozik! Ő TIAMAT-tól való, akiért az idősebb istenek harcolnak, régen teremtették, de megengedték neki, hogy náluk maradjon a hegyek között. Egyszer megtévesztett minket és lehet hogy újra megteszi. De hívd őt, ha valami kint történik, melyet szeretnél megtudni és nem meséltem el neked. Jele egyszerű és az alábbi:

Skorpió

[szigillium]

Fordulj az ő helye felé, és eljön és beszél, de nem reggel teszi, mert ha a Nap nincs az égen, a skorpiónak nincs ereje alkonyattól a sötétség beköszöntéig, amikor a föld alá üldözik, mert ez a rá vonatkozó szerződés betűje; és ez írva van: nem emelheti fejét a Nap fölé.

És még egyszer: a lét a sötét idő.

És még egyszer: ő ismeri a kaput, de nem A Kapu-t.

És a skorpió-embernek van egy másik fajtája, nőstény; aki ott lakik vele, de nem helyes róla beszélni és az ördögűzéssel kell távol tartani, ha megjelenne neked, mert érintése maga a halál.

És a sárkánykultuszról, mit mondhatnék még neked? Akkor imádják őt, ha a csillag legmagasabban áll az égen és IGIGI szférájához tartozik, ahogy az a kutya és a kecske csillagai. És tisztelőik állandóan köztünk voltak, bár nem ugyanabból a fajtából valók, hanem az idősek csillagáról. Nem tartják magukat törvényeinkhez, hanem gyorsan és gondolkodás nélkül ölnek. Vérük betakarja őket.

Előhívták a háború és a szerencsétlenség szellemeit ránk és halált hoztak sok emberünkre és állatunkra nagyon természetellenes módon. Ők nem érzik a fájdalmat sem kardtól, sem lángtól nem félnek, mert minden fájdalomnak ők az okozói! Ők a sötétség és a szenvedés teremtményei, de nem panaszkodnak. Emlékezz a szagra! Őket szaguk szerint le lehet írni! Sok természetellenes tudományuk és művészetük van, melyek csodálatos dolgokat hoznak létre, de ezek nem népünknek valók.

És ki az ő mesterük? Erről semmit sem tudok, de hallottam mesélni őket: ENKI, aki biztosan szentségtörő, mert ENKI fajtánkból való, ahogy az a MAGAN-írásban is szerepel. De talán egy másikat neveztek meg, kinek nevét nem ismertem és nem ismerem. De biztosan nem ENKI.

Büszkén hallottam hívni az öregek nevét szégyentelen rítusaik közben. Láttam a talajra ömlött vért és az őrült táncokat, és hallottam félelmetes kiáltásukat, amikor isteneiket hívták, hogy jelenjenek meg és álljanak melléjük. Láttam, ahogy a Hold sugarait folyadékká változtatták, melyet aztán köveikre öntöttek ismeretlen célból, melyet
nem tudtam megfejteni.

Láttam, hogyan változtak át különös állatokká, amikor összegyűltek helyeiken, OFFAL templomában, ahol szarvak nőttek ki a fejekből, melyek szarvatlanok voltak és fogak a szájakból, melyek fogatlanok voltak, és a kezek saskarmokká és kutyakörmökké váltak, akik a sivatagban tévelyegnek őrülten és üvöltve, mint azok, akik most e téren kívül nevemet hívják!

Fájdalommal ordítok, de senki nem hall! Elhatalmasodik rajtam a félelem: nem látok! Istenek, ne csapjatok le szolgátokra!

Emlékezz az őrző kardjára! Csak akkor érints meg, ha azt akarod, hogy elmenjen, mert egy érintés múlva eltűnik és a rítus hátralévő részére őrizetlenül hagy téged; és bár a kör egy határ, melyet senki nem léphet át, előkészületlen maradsz a hihetetlen pillantásokkal szemben, melyek kívülről köszöntenek téged.

Emlékezz az őrző áldozatára! Ezt rendszeresen meg kell hozni, mert az őrző egy másik fajhoz tartozik és nem törődik az életeddel, csak engedelmeskedik parancsaidnak, ha elvégezték az áldozatot.

Magan

[szigillium]

Az idősebb jelek feledése biztosan sok szomorúságot okoz.

Láttam egy emberi fajt, amely egy óriási tehenet tisztelt, valahonnan keletről jöttek, a hegyeken túlról. Ők biztosan egy öreg tisztelői, kinek nevét nem tudom biztosan, és ezért nem írom ide, mert az számodra haszontalan. És rítusaik közben olyanok lesznek, mint a tehenek és ez utálatos látvány. De ők gonoszok, ezért óvlak téged.

Láttam rítusokat, melyek képesek egy embert nagy távolságból megölni. És rítusokat, melyek megbetegítenek egy embert függetlenül attól, hol él, és mindezt egy egyszerű varázsmondóka használatával, melyet a saját és nem más nyelvén kell kimondani - így mondják. A varázsmondóka pedig ez:

AZAG GALRA SAGBI MU UNNA TE
NAMTAR GALRA ZIBI MU UNNA TE
UTUK XUL GUBI MU UNNA TE
ALA XUL GABI MU UNNA TE
GIGIM XUL IBBI MU UNNA TE
GALLA XUL KADBI MU UNNA TE
DINGIR XUL GIRBI MU UNNA TE
I MINABI-ENE TASHBI ABA-ANDIBBI-ESH!

Ezt egy viaszbaba felett éneklik, amikor romlott kondérban ég. Ezekben a dolgokban nagy örömüket lelik és teszik még azt, ahol meg lehet őket találni visszataszító ereklyéiknél.

Láttam a parasztok földjét varázslatuktól elpusztítva, feketére égetve a lángok és az égő hamu által, amely az égből hullott le. És ez annak a jele, hogy ők ott voltak, ahol a föld fekete és elszenesedett, és ahol semmi sem nő.

És amikor tűz esik az égből biztosan pánik tör ki a nép soraiban, és a papnak meg kell nyugtatni őket és elővenni ezt a könyvet melyről saját kezűleg másolatot kell készítenie és elolvasni a benne található ördögűzéseket, hogy ezáltal embereit ne érje kár. Mert egy kard jelenik meg abban az időben az égen, és ez jel lesz az öregeknek, hogy közülük valaki megszökött és belépett ebbe a világba. Ez számodra előjel, hogy olyan szellemet kell találnod a vidéken. Őrződet keresésre küldheted és biztosan tudósítani fog a szomszédságról. Ha a pap mágikus ereje nem állítja meg, nagy pusztulás tör a városokra és a tűz a szférákból lezúdul, amíg az idősebb istenek megpillantják szükségedet és hatalmas varázslattal elnyomják az öregek feltámadását. Sokan elvesznek majd a külvilág felé.

Figyeld meg jól a csillagokat! Mert ha üstökösöket lehet látni a CAPRICORNUS szomszédságában, kultuszai felélednek és megnő a varázslat a soraikban. Ha üstökösök láthatók DRACONIS-ban, nagy a veszély, mert a sárkány kultusza feltámad és meghozza áldozatait nem csak az állatok, hanem az emberek közül is.

Ha üstökös látható a SIRIUS csillag szomszédságában , akkor nagy nehézségek támadnak a királyi házakban és testvér támad testvér ellen, valamint háború és éhínség lesz. E dolgoknak örülnek majd a Kutya tisztelői és a konfliktusok zsákmányát megöröklik és meghíznak attól.

Ha rituálé közben ilyen kultuszra lelsz, jól rejtőzz el, és ne láttasd magad, különben biztosan megölnek és istenük áldozatává tesznek, és szellemed komoly veszélybe kerül; farkasok fognak utánad és a tőled menekülő szellem után üvölteni. Ha szerencsés vagy, gyorsan meghalsz, mert e kultuszok örülnek a vér lassú kiontásának, melytől sok erőre tesznek szert ceremóniáik során.

Jól figyeld meg mindazt, amit tesznek és mondanak, írd ezt egy könyvbe, melyet senki nem lát majd, ahogy én is tettem, mert a jövőben hasznos lesz számodra, ha szavaikból és cselekedeteikből felismered őket. Te amuletteket használhatsz ellenük, melyek varázslatukat haszontalanná és tompává teszik, miközben te isteneik nevét pergamenen vagy selymen a saját belátásod szerint egy tálban elégeted. Őrződ elviszi az elégetett varázslatot az oltárához és ráteszi, ők pedig megijednek és munkájukat egy időre félbeszakítják, köveik széttörnek és isteneik rendkívül haragosak lesznek szolgáikra.

Jól és világosan írd meg a könyvet, melyet megőrzi és ha eljön az idő, hogy visszavonulj, ahogy ezt én is teszem most, akkor azok kezébe kerül, akiknek az a leginkább hasznára válik, és akik szolgái az idősebb isteneknek és felesküsznek a rebellis démonok elleni örök háborúra, amely az emberi civilizációt elpusztítja.

És ha ismered a nevét azoknak, akik ártani akartak neked, írd azokat a képük szerint alkotott viaszfigurákra, akik ellen az átkot elmondod, és melyeket abban a tálban olvasztasz fel, melyet a védelem mandalájában állítottál fel. És az őrző azokhoz viszi az átkot, akik ellen azt kimondták. És ők meghalnak.

Ha te nem tudod nevüket és személyüket, és csak azt tudod, hogy ártani akarnak neked, készíts egy viaszbabát végtagokkal, de arc nélkül. A baba arcára a KASHSHAPTI szót írd. Tartsd a babát az égő tál fölé, miközben ezt mondod fölötte:

"ATTI MANNU KASHSHAPTU SHA TUYUB TA ENNI!"

és aztán ejtsd a babát a lángokba. Az ebből felszálló füstből kiírva látod majd a varázsló vagy a boszorkányok nevét. Aztán kiküldheted az őrzőt, hogy átvigye az átkot: És ez a személy meghal.

Vagy hívhatod ISHTAR-t is, hogy megvédjen a varázsigéktől. Ehhez állandóan elő kell készítened a mandalát és egy ISHTAR alakot az oltárra állítanod és könyörögnöd kell, hogy segítségét előhívd, körülbelül a következő módon, UR papjai szerint:

Ki vagy te, ó boszorkány, ki engem kívánsz?
Felkerekedtél,
Utánam jöttél,
Meg akartál semmisíteni,
Gonoszságot terveztél ellenem,
Bekerítettél,
Felkutattál,
Eljöttél és követted lépteim.

De ISHTAR királynő parancsára
Félelembe öltöztem,
Féktelenséggel felfegyverkezve,
Hatalommal és karddal felvértezve.
Reszketni fogsz tőlem
Félelemmel telve fogsz elfutni,
Elűzlek téged,
Kiközösítelek.
Nevedet az emberek között elterjesztem.
Házadat az emberekkel megismertetem.
Varázslatodat az emberek között elterjesztem.
Rossz híredet az emberekkel megismertetem.
Leleplezem romlottságod és rosszaságod,
Varázslatodat megsemmisítem!
Nem én vagyok, hanem NANAKANISURRA,
A boszorkányok imádója
És ISHTAR, az egek királynője,
Ők parancsolnak neked!

Ha e tisztelők és varázslók továbbra is hozzád jönnek, mely lehetséges - mert erejük a csillagokból ered és ki ismeri a csillagok útját? -, hívnod kell a titkok királynőjét, NINDINUGGA-t, aki biztosan megment téged. Könyörgéseidet az ő címével kell megtenned, mely így hangzik:

NINDINUGGA NIMSHIMSHARGAL ENLILLARA

- elegendő csupán a nevet hangosan szólítani hétszer és ő segítségedre jön.

Emlékezz arra, hogy templomodat citrus és pínea ágakkal tisztítsd meg és egyetlen gonosz szellem sem üti fel ott a sátrát, aki kísérti az épületeket, és egy lárva sem, melyek ott maradnak és kikelnek, ahogy ezt oly sok tisztátalan helyen teszik. A lárvák hatalmasak, kétszer akkorák, mint egy ember, de kikelnek váladékukban és - azt mondják - leheletükben és szörnyen nagyok lesznek és nem hagyják őt el addig, amíg egy pap vagy egy mágus le nem vágja őket a réztőrrel és ISHTAR nevét hétszer hét alkalommal hangosan és éles hangon mondva.

Az éjszaka elcsendesedett, a farkasok üvöltése elhallgatott és már csak alig hallható. Talán valaki mást kerestek? Meg tudom csontjaimmal mondani, hogy nem így van? Mert XASTUR jele nem hagyta el a helyet mögöttem és nagyobb lett és árnyékot vet ezen oldalak felett, míg írok. Előhívtam őrzőmet, de őt egy dolog nyugtalanította és nem válaszolt nekem világosan, mintha beteg és kába lenne.

Könyveim elveszítették a fényt és álomba zuhantak vagy halott állatokként fekszenek polcaikon. Undorodom a hangoktól, melyeket most hallok, mintha a családomé lennének, kiket oly sok éve hagytam magam mögött, úgyhogy lehetetlen észlelni őket, mintha közel lennének. Nem tudtam időtlen, természetellenes halálukról? Érzékelik-e a démonok, akik kint várakoznak, szüleim emberi hangját? A bátyámét? A nővéremét?

El veletek!

Legyen e könyv egy amulett, egy védpecsét! Legyen e tinta az istenek és nem az emberek tintája! De gyorsan kell írnom, és amennyiben te ezt az írást sem olvasni, sem megérteni nem tudod, talán elég neked e jel a démonok erejéhez, melyek ez idő tájt ezeken a helyeken vannak. Ez számodra biztos figyelmeztetés, légy óvatos és gondos az idézésnél, és semmilyen körülmények között ne nyisd ki a kifelé vezető kaput, mert nem tudhatod az öregek idejét, még ha évszakaikat a Földön az általam neked adott szabályokkal kiszámolni képes vagy is; mert az ő idejük kívül másképp telik és szellemünk számára idegenül, mert nem ők minden idők kiszámítói? Nem ők helyezik-e az időt a maga helyére? Nem volt elég, hogy az idősebb istenek (részesüljetek könyörületben a szolgáitokkal!) oda helyezték a vándorokat, hogy helyüket megjelöljék, mert az olyan terek, ahol léteznek, az öregek művei voltak. Nem lenne Nap, amely süt, nem született volna meg SHAMMASH, nem teltek volna-e el az évek ugyancsak gyorsan?

Törekedj mindig arra, hogy a kifelé vezető kapu zárva legyen azokkal az utasításokkal, melyeket neked adtam az itt szereplő pecsétekkel és nevekkel.

Törekedj mindig arra, hogy féken tartsd a régi tisztelet kultuszának erőit, hogy ne legyenek erősek kiontott vérükön és áldozatukon. Sebeiken kell őket felismernetek és szagukon, mert nem emberként születtek, hanem másképpen; a mag vagy a szellem valamilyen hamisítása által, mely más viszonyokat adott nekik, mint amilyeneket ismerünk. Ők a sötétebb helyeket szeretik leginkább, mert istenük egy féreg.

IA! SHADDUYA IA! BARRA! BARRA: IA KANPA!
IA KANPA! ISHNIGGARAB! IA! NNGI IA! IA!

A csillagok komorabbak lesznek a helyükön és a Hold elsápad előttem, mintha egy nagy fátylat fújtak volna lángjára. Kutyaarcú démonok közelednek szentségem közelébe. Különös vonalak jelennek meg az ajtóm és falaim repedéseiben, a fény az ablakból egyre komorabb lesz.

Szél kerekedik.

A sötét vizek megmozdulnak.

Ez a könyv az istenek szolgájáé...

Itt végződik a Necronomicon.

[fordította: Nádassy László]

Forrás: [» Magia ]

» Hermetika - A legjelentősebb grimoire
» Hermetika - A Démoni Biblia

 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 

         

                         

 
 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ elõre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 11-02-2011