"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

 

» Library «

Nyugati Filozófia
(Philosophy and Western Thought)

» kerettel «

TARTALOM

 

A filozófia szó jelentése az ógörög φιλοσοφία (philoszophia) szóból ered, amelynek jelentése: „a bölcsesség szeretete” A sophia kifejezés, amelyet magyarra „bölcsesség”-nek fordítunk, eredeti jelentése szerint mesterségbeli tudást, ügyességet jelentett. Homérosz például az ügyes ács tudását nevezte sophiának, de későbbi irodalmi művekben is találkozhatunk olyan fordulatokkal, hogy valaki kocsihajtásban vagy hajókormányzásban bölcs – azaz jártas a tevékenységekben. Később (az i. e. 6. századtól kezdve) már azt az embert nevezik bölcsnek, aki az élet alapvető dolgaiban jártas.

A philosophos kifejezés először Hérakleitosznál fordult elő: "Nagyon sok dolgot kell saját kutatásuk alapján tudniuk a bölcsességszerető férfiaknak" [Hérakleitosz B35]

filozófia a világegyetem, a természet, az élet okával és céljával, a történelemben érvényesülő rendezőelvvel, a tudás és megismerés lehetőségével, a szépség, művészet és nyelv mibenlétével, a jogi- politikai normák természetével, a cselekedetek helyes vagy helytelen mivoltával, Isten és a transzcendencia létével foglalkozó tudományág.

A filozófia ágai ennek megfelelően a metafizika, az ontológia (létfilozófia), a történelemfilozófia, az episztemológia (ismeretelmélet), a tudományfilozófia, a logika (a 19. század végétől filozófiai logika), az esztétika, a nyelvfilozófia, a jogfilozófia, a politikafilozófia, az etika, és a vallásfilozófia.

A filozófiában két külön ágként kezelik a nyugati és a keleti filozófiát:

  • nyugati filozófiát három szakaszra szokás osztani: ókori filozófia, középkori filozófia, és modern kori filozófia.
  • keleti filozófia teljesen külön fejlődött a nyugati filozófiai iskoláktól.

Manapság néhány filozófus azt állítja, hogy az emberi civilizáció átlépett a filozófia, „poszt-modern” periódusába. Megint mások pedig úgy gondolják, hogy a „modern” filozófia korát éljük.

Arra, hogy pontosan mi is a filozófia tárgya, egyetlen szerző sem ad pontos választ. Platón néha úgy beszélt a filozófiáról, mint általában vett tudományról. Ilyen hely a Theaitétosz, ahol Szókratész arról kérdezi beszélgetőtársát, hogy "Akad-e Kürénében néhány ifjú, aki szorgosan műveli a geometriát vagy valami egyéb filozófiát". Más helyeken pedig úgy jellemzi a filozófust, mint sajátos életforma képviselője, mint bölcsességszerető ember, aki nagyban különbözik a vagyonszerető, a testét szerető és a hírnévszerető embertől.

Lásd még: Wikipédia - Filozófia

 

TARTALOM

           
           
           
           
           
           
         

TARTALOM

 

Available in Hungarian:

LATIN KÖZMONDÁSOK . (Latin Proverbs) [2012]

Bevezetés a filozófiába (Introduction to Philosophy)

Tarr Dániel : Bevezetés a filozófiába . (Introduction to Philosophy) [2012-] {Wikipédia}
Tarr Dániel : A filozófia története . (The history of philosophy) [2012-] {Wikipédia}
Boros János & Lendvai L. Ferenc : FILOZÓFIATÖRTÉNET . (History of Philosophy) [2006] {ELTE MMI}

Kínai- görög összehasonlító filozófia (Chinese - Western Comparative Philosophy)

Tarr Dániel : A felborult rend filozófiája - Hesziodosz és a Ji-King . (The Philosophy of Lost Order - Hesiod and the Ji-King) [Spring 1994] {GDBC Ancient- and Chinese Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : A Lét a pre-taoista és Preszókratikus filozófiában - Wang-pi és Parmenidész . (Wang-pi and Parmenides - The question of Existance in pre-taoist and presocratic philosophy) . [Spring 1994] {GDBC Ancient- and Chinese Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Ferenc : A Hung-Fan és a Kínai Kozmológia alapjai . (Hung-Fan and the priciples of Chinese Cosmology) [2008] {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

Hindu- buddhista összehasonlító filozófia (Hindu - Buddhist - Western Comparative Philosophy)

Ruzsa Ferenc : A szerszám és a módszer - Következtetés az arisztoteliánus és az ind logikai tradícióban . (Traditional Indian Logic). [2004] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Csak Tudat Tan . (Mind Only Philosophy). {GDBC Yogacara} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Jógacsára és Realizmus . (Yogacara and Realism - An Addition to Naive Realism). {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Abe Masao : Zen, buddhizmus és nyugati gondolkodás . (Zen and Western Thought) . [1985]

Filozófiatörténet (History of Philosophy)

Tarr Bence : Pürrhon és a Buddhizmus . (Pyrrho and Buddhism) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : A 'Természet tudománya' Hérakleitosz töredékeiben . (The "Philosophy of Nature"; in Heracleitus' fragments) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : A "természet tudománya" Hérakleitosznál . (Heracleitus : "Philosophy of Nature") {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Ferenc : A morális felelősség Arisztotelész Nikomakhoszi Etikája alapján . (Moral Responsibility based on Aristotle's Nicomachean Ethics) [2007] {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Aurelius Augustinus . [Autumn 1995] {GDBC History of Philosophy}
Tarr Dániel : Aurelius Augustinus: Vallomások . (Augustinus : "Confessions") [1992] {ELTE PHIL Nagy László}
Tarr Ferenc : Augustinus - A szabad akaratról [I. könyv] . (Agustinus : On Free Will) [2006] {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Descartes: Discourse on Method . [1993] {ELTE PHIL Nagy László}
Tarr Dániel : Hume: An Essay Concerning Human Understanding . [1993] {ELTE PHIL Nagy László}
Tarr Dániel : Individualism and modern philosophy . [1992] {ELTE PHIL Nagy László}
Tarr Dániel : Platón . [1992] {ELTE PHIL Nagy László}
Tarr Dániel : Plato: Phaedo . [1992] {ELTE PHIL Nagy László}
Tarr Dániel : Pre-Socratic Thought – The Philosophy of ONE . [Autumn 1993] {GDBC Ancient Philosophy}
Tarr Dániel : Rousseau: Társadalmi Szerződés . [1993] {ELTE PHIL Nagy László}

Metafizika (Metaphysics)

Tarr Bence : Paltón eszmélése, avagy a phronészisz . (Plato's Enlightenment - The concept of phronesis) [1993] {GDBC Ancient Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Ferenc : A Test-Lélek probléma . (The Mind-Body Problem) [2008] {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

Episztemológia (Epistemology)

Tarr Bence : A 'Tér' fogalmának problémája Platón Timaioszában . (Plato's Chora - The problem of "Space" in Plato's Timaus) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : A külvilág Hume radikális szkepszisének tükrében . (The External World in light of Hume's Radical Scepticism) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Hume szélsőséges szkepticizmusa a kanti kriticizmus tükrében . (Hume's Scepticism in light of Kantian Crtiticism) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Kant: Ding An Sich . {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Wittgenstein ontológiája - Avagy a világ mint logikai tér . (Wittgenstein's ontology - The world as logical space) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Wittgenstein Docta Ignorantia-ja . (Wittgenstein's Docta Ignorantia) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Lábjegyzet a naív realizmus elméletéhez - kiegészítés az ind-filozófia tárgyköréből . (Yogacara and Realism - An Addition to Naive Realism .) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Ferenc : A magyarázati szakadék érv . (The explanatory gap argument) [2008] {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Kékesi Balázs : Semmi nyugaton, üresség keleten . (Nothing in the West, Emptiness in the East) {TKBF Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

Hermeneutika (Hermeneutics)

Tarr Ferenc : Schleiermacher hermeneutikája, mint modern hermeneutika . (The Hermeneutics of Schleiermacher) [2008] {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

Társadalom- és politikai filozófia (Social and Political Philosophy)

Dékány István : A társadalomfilozófia alapfogalmai . (Principles of Social Philosophy) [1933] {MTA FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGA} - [(Pdf) « read it ]
Tarr Ferenc : John Rawls politika filozófiai kritikája . (Reflections on the Political Philosophy of John Rawls) [2009] {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Ferenc : A kultúra problematikája a multikulturalizmus diskurzusában . (The problem of "culture" in discourse of multiculturalism) [2011] {ELTE Philosophy} - [(Pdf) « read it ]


Available in English:

Metaphysics

Daniel Tarr : The Concept of Metempsychosis in Early Greek Philosophy . [Autumn 2001] {CEU Philosophy and Religion} - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Plato's Enlightenment – The concept of phronesis . [Autumn 2001] {CEU Ancient Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

Epistemology

Daniel Tarr : Cognition and Freedom in 17-18th century philosophy . [1992] {ELTE PHIL Nagy László} 
Bence Tarr : The Question of Induction in Hume's Enquiry . {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Bence Tarr : The Theory of Direct Realism . [1999] {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : The Theory of Direct Realism – In the light of Theories of Perception . [Autumn 2001] {CEU Empiricism} - [(MS Word) « read it ]
Bence Tarr : Philosophical nonegocentrism in Wittgenstein and Candrakirti . (recension of R. A. F. Thurman's essay) [1997] {ELTE PHIL } - [(MS Word) « read it ]

» Filozófia Linkgyűjtemény (Philosophy Link Directory)

» BUDDHISTA FILOZÓFIA Könyvtár » HINDU FILOZÓFIA Könyvtár

» TAOISTA FILOZÓFIA Könyvtár

» VALLÁSFILOZÓFIA Könyvtár

 

Circles

Kérlek támogasd az Filozófia Könyvtárat!
(Please support the Philosophy Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Circles

Want to know more?

BUDDHIST LIBRARY
HINDU LIBRARY
TAOIST LIBRARY
HERMETIC LIBRARY
SPIRITUAL LIBRARY
RELIGION LIBRARY
PHILOSPOHY LIBRARY
ANTHROPOLOGY LIBRARY
ALTERNATIVE MEDICINE LIBRARY
PARAPSYCHOLOGY LIBRARY
TRANSHUMANIST LIBRARY
UFOLOGY LIBRARY

» visit the Library


         

                         

 

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 01-01-2013